ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/ 2015/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 06 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU HỒI VÀ HỦY BỎ VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận tại Tờ trình số: 182/TTr-TP ngày 23 tháng 10 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu hồi hủy bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật gồm:

- Quyết định số 02/2015/QĐUBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 củaỦy ban nhân dân Quận 9 ban hành quy trình tiếp giải quyết khiếu nại trên địa bàn Quận 9;

- Quyết định số 03/2015/QĐUBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 củaỦy ban nhân dân Quận 9 ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 9.

Lý do: Chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT UBND Quận 9;
- Phòng Kiểm tra văn bản-STP TPHCM;
- Trung tâm Công báo TPHCM;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Thị Hồng Liên