ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ KHÁCH DU LỊCH LƯU TRÚ QUA MẠNG INTERNET TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Cư trú;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng9 năm 2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cưtrú;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cưtrú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký kháchdu lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh;Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng CụcThống kê; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; chủ các cơ sởlưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL; Bộ Công an; Bộ TTTT;
- Tổng Cục thuế; Tổng cục Thống kê;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- Sở Tư pháp; TT Công báo tỉnh; TT lưu trữ;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ KHÁCH DU LỊCH LƯU TRÚ QUAMẠNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số06/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 củaỦyban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dungphối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàntỉnh Lâm Đồng gồm:

1. Đăng ký khách du lịch lưu trútrực tuyến qua mạng Internet đối với các cơ sở lưu trú du lịch.

2. Quản lý, sử dụng, khai thácthông tin của việc đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến qua mạng Internetđối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân đang kinhdoanh, hoạt động trong lĩnh vực lưu trú du lịch thuộc mọi thành phần kinh tếtrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Các cơ quan quản lý nhà nướctrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến quản lý, thống kê khách du lịch lưutrú tại địa phương.

3. Khách du lịch, khách đến côngtác, dự hội nghị, hội thảo (quốc tế, nội địa) lưu trú tại các cơ sở lưu trú dulịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Thuế; Cục Thống kê; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt,thành phố Bảo Lộc (sau đây gọi tắt là Ủy bannhân dân cấp huyện) căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan mình chịu tráchnhiệm tổ chức thực hiện việc phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trúqua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền,hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vựclưu trú du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc đăng ký khách du lịchlưu trú trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý, sử dụng, khai thácthông tin về khách lưu trú du lịch thông qua mạng Internet.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thựchiện đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú dulịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Trách nhiệm của các bênliên quan trong công tác phối hợp

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn, quảnlý, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách dulịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Xây dựng và bảo trì phần mềmquản lý lưu trú, đáp ứng được các yêu cầu, chức năng: Trao đổi thông tin đăngký khách du lịch lưu trú giữa các đơn vị kinh doanh lưu trú với các cơ quanquản lý, thống kê khách du lịch lưu trú liên quan; hỗ trợ thông tin báo cáothống kê cho các cơ quan chức năng liên quan; hỗ trợ việc quản lý thông tin cácdanh mục dùng chung cho hệ thống được đồng bộ và thống nhất, đảm bảo thông tinđăng ký được kịp thời, an toàn, bảo mật tối đa.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngànhliên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện việc đăng ký và quản lýkhách du lịch lưu trú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnhLâm Đồng.

d) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sửdụng hệ thống đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet cho các cơ quanquản lý nhà nước được phân công theo dõi, quản lý khách du lịch lưu trú du lịchvà các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

đ) Cấp quyền sử dụng cho các cơquan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyềnthông, Cục Thuế, Cục Thống kê, Ủy ban nhândân cấp huyện để khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú trựctuyến.

e) Khai thác thông tin về lưu trúdu lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quốc tịchkhách quốc tế, công suất sử dụng phòng, mục đích chuyến đi, ngày lưu trú bìnhquân.

g) Dự toán kinh phí ngân sách hằngnăm để duy trì và phát triển đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khách du lịch lưu trú trênđịa bàn tỉnh Lâm Đồng, trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

h) Phối hợp với với các cơ quanthông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liênquan đến quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet đến các tổchức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

i) Phối hợp kiểm tra, thanh tracông tác triển khai thực hiện việc đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạngInternet của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

k) Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quảthực hiện Quy chế này.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các Sở, ngành, địaphương triển khai thực hiện Quy chế phối hợpquản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet đến các cơ sở lưu trúdu lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Thẩm định điều kiện đăng kýkhách du lịch lưu trú qua mạng Internet và cấp quyền sử dụng cho cơ sở kinhdoanh lưu trú du lịch để đăng nhập vào websitehttp://quanlyluutru.lamdong.gov.vn thực hiện việc khai báo đăng ký khách lưutrú.

c) Tiếp nhận thông tin khai báođăng ký khách du lịch lưu trú từ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch qua mạngInternet.

d) Hướng dẫn Công an cấp huyện,cấp xã tham gia tiếp nhận, khai thác thông tin phục vụ cho các mục tiêu quản lýchuyên ngành liên quan đến lưu trú, tạo sự đồng bộ, kịp thời, chính xác trongviệc đăng ký và quản lý khách du lịch lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Chủ trì việc kiểm tra, thanhtra và chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện việc đăng ký khách du lịch lưutrú qua mạng Internet của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phốihợp đảm bảo an toàn, ổn định hạ tầng công nghệ thông tin cho hệthống đăng ký khách du lịch lưu trú trực tuyến qua mạng Internet tại địachỉ website: http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn.

b) Quản lý hoạt động quảng cáo tạiđịa chỉ website http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn.

4. Cục Thuế

a) Khai thác thông tin về lưu trúdu lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quản lý sơđồ phòng, quản lý việc đăng ký giá.

b) Cấp quyền truy cập hệ thống chocác phòng, đơn vị trực thuộc Cục Thuế.

5. Cục Thống kê

a) Khai thác thông tin về lưu trúdu lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quốc tịchkhách du lịch quốc tế lưu trú, công suất sử dụng phòng, mục đích chuyến đi,ngày lưu trú bình quân.

b) Cấp quyền truy cập hệ thống chocác phòng, đơn vị trực thuộc Cục Thống kê.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức tuyên truyền việc đăngký lưu trú qua mạng Internet cho tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú tại cácxã, phường, thị trấn trực thuộc để thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

b) Khai thác thông tin về lưu trúdu lịch bao gồm: Doanh thu, số lượng khách (số lượt, số ngày khách), quốc tịchkhách du lịch quốc tế, công suất sử dụng phòng, mục đích chuyến đi, ngày lưutrú bình quân trên địa bàn huyện, thành phố.

c) Cấp quyền truy cập hệ thống chocác phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dâncấp huyện.

7. Các tổ chức, cá nhân kinh doanhlưu trú du lịch

a) Trang bị máy tính có kết nốimạng Internet để triển khai thực hiện việc khai báo, đăng ký khách lưu trú quamạng Internet.

b) Thực hiện các hướng dẫn, yêucầu của cơ quan chức năng liên quan đến việc đăng ký khách du lịch lưu trú quamạng Internet.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này, tổ chức,cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng; tổchức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Giải quyết khiếu nại, tốcáo

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ quan, đơn vị nào, thìThủ trưởng có quan, đơn vị đó xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếunại, tố cáo.

Điều 8. Điều chỉnh, bổ sung

Các Sở, ban, ngành, đơn vị theophân công, thực hiện nghiêm túc Quy chế này; trong trường hợp phát sinh nhữngkhó khăn, vướng mắc, bất cập phải phản ánh ngay về Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.