ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ LuậtXây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lývi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghịđịnh số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạtđộng của thanh tra ngành Xây dựng;

Căn cứ Nghịđịnh số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khaithác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựngquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaNghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản;khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹthuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1797/TTr-SXD ngày 30 tháng 12 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý trậttự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng;thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thànhphố Tây Ninh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chánh Thanhtra Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH(Ban hành kèm theo Quyết định số06/2015/QĐ-UBND , ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy địnhnguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, các sở,ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố Tây Ninh (gọi tắtlà UBND cấp huyện), Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấpxã) trong việc phối hợp kiểm tra, phát hiện xử lý công trình xây dựng vi phạmtrật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Xây dựng, Thanhtra Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan UBND cấp huyện, UBND cấpxã, thanh tra viên, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tựxây dựng.

2. Tổ chức, cá nhân hoạtđộng xây dựng có hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều3. Giải thích từ ngữ

1. Bộ phận quản lý trậttự xây dựng địa bàn là bộ phận thuộc Thanh tra Sở Xây dựng được phân công quảnlý trật tự xây dựng địa bàn.

2. Thanh tra viên,công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng (gọi tắt là công chức quảnlý trật tự xây dựng), bao gồm:

a) Thanh tra viên,công chức thuộc Thanh tra Sở Xây dựng;

b) Công chức thuộcPhòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh (gọitắt là Phòng chuyên môn về xây dựng cấp huyện), Ban Quản lý khu kinh tế đượcgiao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng;

c) Công chức được giaonhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp xã.

3. Thông tin phản ánhcác hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng là việc tố giác, báo tin củacác cá nhân, tổ chức bằng hình thức điện thoại, hộp thư thoại, hộp thư điện tử,tin nhắn, tin báo trực tiếp, đơn trình báo gửi đến các cơ quan nhà nước và cáccá nhân có trách nhiệm tiếp nhận thông tin theo quy định.

Điều4. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Nguyên tắc phối hợp

a) Việc phối hợp trongquản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phải đảm bảo đồng bộ, thốngnhất, kịp thời, đúng pháp luật trong quá trình kiểm tra, phát hiện và xử lý viphạm;

b) Các cơ quan, tổ chức,cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyềnhạn được giao.

2. Nguyên tắc xử lý

a) Công trình xây dựng,bộ phận công trình xây dựng (gọi tắt là công trình) vi phạm trật tự xây dựng phảiđược phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, đúng quy định pháp luật;

b) Mọi thông tin phảnánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiểm tra, xử lý theoquy định của pháp luật;

c) Mọi xử lý vi phạmtrật tự xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật,tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân cùng tham gia giám sát.

Quyết định đình chỉthi công, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ,thông báo thời gian tổ chức cưỡng chế phải được niêm yết công khai tại côngtrình xây dựng và tại trụ sở UBND cấp xã nơi có công trình vi phạm.

Chủ đầu tư, nhà thầuthi công xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát thi côngcông trình có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng phải bị xử lý vàcông bố công khai hành vi vi phạm trên trang tin điện tử của Sở Xây dựng TâyNinh theo quy định.

Trường hợp xử lý côngtrình vi phạm theo thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân chuyển đến thìphải thông báo kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để biết vàtham gia giám sát. Mọi bí mật về thông tin cá nhân và các thông tin có liênquan đến người cung cấp thông tin về công trình vi phạm trật tự xây dựng được đảmbảo đúng quy định.

ChươngII

NỘI DUNG PHỐIHỢP QUẢN LÝ

Điều5. Phản ánh thông tin

Mọi cơ quan, tổ chức,cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng đều cóquyền phản ánh thông tin đến các cơ quan Nhà nước và những người có thẩm quyềnđược quy định tại Điều 6 của Quy chế này để xác minh, xử lý theo quy định.

Điều6. Tiếp nhận thông tin

1. Các cơ quan Nhà nướccó trách nhiệm tiếp nhận thông tin

a) UBND cấp xã;

b) Bộ phận quản lý trậttự xây dựng địa bàn;

c) UBND cấp huyện;

d) Ban Quản lý khukinh tế;

đ) Thanh tra Sở Xây dựng.

Các cơ quan Nhà nướccó trách nhiệm tiếp nhận thông tin phải lập hộp thư thoại; số điện thoại đườngdây nóng; hộp thư điện tử; sổ tiếp nhận thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồngthời, có kế hoạch tổ chức, phân công lịch trực, người tiếp nhận thông tin phảnánh, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự xây dựngtheo quy định.

2. Các cá nhân cótrách nhiệm tiếp nhận thông tin

a) Chủ tịch UBND cấpxã;

b) Trưởng Bộ phận quảnlý trật tự xây dựng địa bàn;

c) Chủ tịch UBND cấphuyện;

d) Trưởng Ban Quản lýkhu kinh tế;

đ) Chánh Thanh tra SởXây dựng.

Các cá nhân có tráchnhiệm tiếp nhận thông tin phải công bố số điện thoại cá nhân và đảm bảo liên lạc24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trậttự xây dựng và chỉ đạo xử lý theo quy định.

3. Sở Xây dựng cótrách nhiệm hướng dẫn lập các loại sổ, biểu mẫu ghi chép quá trình tiếp nhận, xửlý thông tin để thống nhất thực hiện.

Điều7. Xử lý thông tin

1. Ngay sau khi tiếpnhận thông tin, những cơ quan và cá nhân có trách nhiệm quy định tại Điều 6 củaQuy chế này có trách nhiệm kịp thời phân công thanh tra viên, công chức, nhânviên thuộc quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn kịpthời kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả trong ngày.

2. Trong trường hợpthông tin về một hành vi vi phạm trật tự xây dựng được phản ánh đến nhiều cơquan, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận thông tin thì thông tin phản ánh đó phảiđược chuyển tiếp đến người có trách nhiệm xử lý công trình xây dựng vi phạmtheo quy định tại Điều 8 của Quy chế này. Việc chuyển tiếp thông tin phải đượccập nhật vào sổ tiếp nhận thông tin để theo dõi và xử lý theo quy định.

Điều8. Kiểm tra và xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng

1. UBND cấp xã chịutrách nhiệm kiểm tra và xử lý theo quy định các công trình:

a) Công trình xây dựngkhông có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựngtrênđịa bàn quản lý;

b) Công trình xây dựngsai thiết kế do UBND cấp xã phê duyệt;

c) Công trình xây dựngsai nội dung giấy phép xây dựng hoặc sai thiết kế do UBND cấp huyện cấp hoặcphê duyệt.

2. Thanh tra Sở Xây dựngchịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý theo quy định các công trình:

a) Công trình xây dựngsai nội dung giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp;

b) Công trình xây dựngsai thiết kế do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Sở chuyên ngành phê duyệt; sainội dung giấy phép xây dựng hoặc sai thiết kế do Ban Quản lý khu kinh tế đượcUBND tỉnh ủy quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc phê duyệt;

c) Công trình xây dựngsai thiết kế do các chủ đầu tư khác (không phân biệt nguồn vốn) phê duyệt;

d) Công trình xây dựngcó tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồngdân cư trên địa bàn tỉnh;

đ) Công trình xây dựngtrên đất không được phép xây dựng.

Điều9. Xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền xử phạt; côngtrình xây dựng bị buông lỏng, không kịp thời xử lý

1. Trường hợp việc xửphạt hành vi vi phạm trật tự xây dựng có nhiều tình tiết phức tạp, vượt thẩmquyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã thì trong thời gian 05 ngày kể từ khi lậpbiên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND cấp xã phải chuyển toàn bộ hồ sơ xửlý vi phạm đến Phòng chuyên môn về xây dựng cấp huyện để kiểm tra, rà soát vàtrình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét xử phạt theo quy định. Nếu hành vi vi phạmvượt thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện thì trong thời gian 07 ngàykể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND cấp xã phải chuyểntoàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm đến Thanh tra Sở Xây dựng để kiểm tra, rà soát,trình Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử phạttheo quy định.

Trường hợp việc xử phạthành vi vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra SởXây dựng thì Chánh Thanh tra Sở Xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, đềxuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử phạt theo quy định.

2. Trong trường hợpphát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấpxã mà công chức quản lý trật tự xây dựng cấp xã buông lỏng, không kịp thời xửlý thì Bộ phận quản lý trật tự xây dựng địa bàn lập biên bản vi phạm hànhchính, xử lý theo quy định và tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng,Chánh Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Trường hợp phát hiệncông trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền xử lý của Thanh tra Sở Xâydựng mà Bộ phận quản lý trật tự xây dựng địa bàn buông lỏng, không kịp thời xửlý thì Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Chánh Thanh tra Sở Xây dựng để kịpthời chỉ đạo xử lý và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo quy định.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆMQUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Điều10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Phối hợp với UBND cấphuyện, UBND cấp xã thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức vànhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Chỉ đạo Thanh tra SởXây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý các Bộ phận quản lý trật tựxây dựng địa bàn thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng và trách nhiệmphối hợp quản lý trật tự xây dựng theo Quy chế này.

3. Kiểm tra, theo dõi,đôn đốc UBND cấp huyện xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời kiến nghị cấpcó thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quanbuông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời đối với các vi phạm trật tự xây dựngtrên địa bàn.

4. Chỉ đạo Thanh tra SởXây dựng theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quy chế nàytrên địa bàn tỉnh để Sở Xây dựng kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh khi thựchiện Quy chế và báo cáo theo quy định.

Điều11. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng

1. Chỉ đạo Bộ phận quảnlý trật tự xây dựng địa bàn theo dõi, phối hợp với UBND cấp xã thực hiện tráchnhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thựchiện các vụ việc đã xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo Bộ phận quảnlý trật tự xây dựng địa bàn xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kếhoạch kiểm tra một cách thường xuyên đối với hoạt động xây dựng trên địa bàntheo quy định của pháp luật. Bộ phận quản lý trật tự xây dựng địa bàn có tráchnhiệm kiểm tra, lập hồ sơ, biên bản vi phạm trật tự xây dựng, chuyển hồ sơ viphạm trật tự xây dựng và đề xuất biện pháp xử lý đến người có thẩm quyền để xửlý theo quy định.

3. Kiểm tra, theo dõi,đôn đốc UBND cấp xã xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời kiến nghị cấp cóthẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quanbuông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời đối với các vi phạm trật tự xây dựngtrên địa bàn.

4. Chỉ đạo, đôn đốccác Bộ phận quản lý trật tự xây dựng địa bàn tổng hợp, báo cáo tình hình quảnlý trật tự xây dựng trên địa bàn; tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảohiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng để Thanh tra Sở Xây dựng tổng hợpbáo cáo theo quy định.

Điều12. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Các sở, ban, ngành,đơn vị có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và cập nhật thông tin các tổ chức,cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng từ các cơ quan có thẩm quyền về quảnlý trật tự xây dựng để xử lý công việc theo thẩm quyền.

Ngoài ra, căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đến việc quảnlý trật tự xây dựng mà có các trách nhiệm sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầutư

Xem xét tạm dừng việccấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ có công trình viphạm trật tự xây dựng cho các cá nhân, tổ chức theo đề nghị bằng văn bản củaGiám đốc Sở Xây dựng hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện trong các trường hợp chưa chấmdứt hành vi vi phạm, chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính vàchưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tựxây dựng gây ra.

2. Sở Tài nguyên vàMôi trường

Xem xét tạm dừng việcgiao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ có công trình vi phạm trật tựxây dựng cho các cá nhân, tổ chức theo đề nghị bằng văn bản của Giám đốc Sở Xâydựng hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện trong các trường hợp chưa chấm dứt hành vi viphạm, chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính và chưa thực hiệnxong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gâyra.

3. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, chịu tráchnhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượngThanh tra Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xử lý kiên quyết các trường hợpxây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thôngtrênđịa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn

Phối hợp chặt chẽ vớilực lượng Thanh tra Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xử lý kiên quyết cáctrường hợp xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi,đê điều trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

5. Sở Tài chính

a)Theo dõi, hướngdẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhànước bảo đảm hoạt động của các lực lượng thực hiện trách nhiệm xử phạt vi phạmhành chính về trật tự xây dựng;

b) Hướng dẫn việc quảnlý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luậtvề ngân sách Nhà nước đối với các vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

6. Kho bạc Nhà nước

a)Hướng dẫn việcthu, tổ chức thu tiền phạt theo đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính củangười có thẩm quyền;

b) Định kỳ hàng tháng,Kho bạc Nhà nước gửi cho cơ quan ra quyết định xử phạt bảng kê thu phạt chi tiếttheo từng cơ quan có thẩm quyền về quản lý trật tự xây dựng để xác nhận, đốichiếu số liệu, kịp thời phát hiện các sai sót để xử lý (nếu có).

7. Ban Quản lý khukinh tế

a) Chủ trì, phối hợp Bộphận quản lý trật tự xây dựng địa bàn kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhânchấp hành các quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn;

b) Khi phát hiện côngtrình vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý thì kịpthời lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công xây dựng công trình, lập thủtục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;

c) Trong quá trình lậpthủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng nếu chủ đầu tư tiếp tục cho triển khaithi công xây dựng công trình, Ban Quản lý khu kinh tế sẽ đề nghị các cơ quan cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, cử công chức trựcthuộc Ban Quản lý khu kinh tế chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan vềquản lý trật tự xây dựng trên địa bàn giám sát chủ đầu tư chấp hành các quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

8. Cơ quan công an

a) Công an cấp xã cótrách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số180/2007/NĐ-CP .

b) Các cơ quan, đơn vịthuộc Công an tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm:

- Phối hợp, giải quyếtnhững kiến nghị do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chuyển đến và trả lời bằng văn bảnvề việc xử lý kiến nghị theo quy định; phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng thựchiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Xem xét tạm dừng việcđăng ký tạm trú, thường trú cho các cá nhân, hộ gia đình tại địa chỉ có côngtrình xây dựng không có giấy phép xây dựng và bị buộc phải tháo dỡ toàn bộ côngtrình vi phạm theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vịthuộc Công an tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiệncơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng thì thông tin chocác cơ quan được quy định tại Điều 6 Quy chế này.

- Các trách nhiệm kháccó liên quan được quy định trong Quy chế phối hợp giữa Công an Tây Ninh và SởXây dựng Tây Ninh.

9. Cơ quan cung cấp dịchvụ điện, nước

a) Thủ trưởng doanhnghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác thực hiện theoquy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và chỉ được cung cấp lạidịch vụ khi có xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Thanh tra Sở Xây dựng về việctổ chức, cá nhân vi phạm đã chấp hành các quyết định xử lý công trình vi phạm;không cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác đối với các công trìnhxây dựng vi phạm bị buộc phải tháo dỡ;

b) Thủ trưởng doanhnghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác có trách nhiệmkhi thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi viphạm trật tự xây dựng thì thông tin cho các cơ quan được quy định tại Điều 6Quy chế này.

Điều13. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chủ trì, phối hợp vớiSở Xây dựng thực hiện việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức vànhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Chỉ đạo, đôn đốc,kiểm tra UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trậttự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời ngăn chặn, xửlý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.

3. Tiếp nhận hồ sơ viphạm hành chính về trật tự xây dựng do UBND cấp xã chuyển đến để ban hành cácquyết định xử lý theo kiến nghị và tổ chức thực hiện các quyết định xử lý cáchành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo thẩm quyền và quy định củapháp luật.

Chỉ đạo các phòng, banchuyên môn thuộc UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Bộ phận quản lý trật tựxây dựng địa bàn trong công tác quản lý tình hình trật tự xây dựng trên địabàn.

4. Kiểm tra, giám sát,đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm trật tựxây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình xây dựng trên địa bàn.

5. Cung cấp kịp thời,đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Xây dựng để phụcvụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trênđịa bàn đã xử lý xong theo thẩm quyền.

6. Cử công chức thamgia các hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựngvà giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có liênquan.

7. Tạo điều kiện thuậnlợi về môi trường làm việc, cơ sở vật chất cho Bộ phận quản lý trật tự xây dựngđịa bàn.

8. Xem xét xử lý tổ chức,cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác để xảy ra vi phạm.

Điều14. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Chủ trì, phối hợp vớiBộ phận quản lý trật tự xây dựng địa bàn, các tổ chức trong hệ thống chính trị ởcấp xã thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấphành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Tiếp nhận hồ sơ viphạm hành chính về trật tự xây dựng do Bộ phận quản lý trật tự xây dựng địa bànchuyển đến để ban hành các quyết định xử lý theo kiến nghị và tổ chức thực hiệncác quyết định xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo thẩmquyền và quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công an cấpxã; yêu cầu các cơ quan cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liênquan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầutrong quyết định đình chỉ thi công xây dựng.

3. Kịp thời chuyển hồsơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vượt thẩm quyền để xử lý theo quy định.

4. Thường xuyên kiểmtra, giám sát, đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lývi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình xây dựng trênđịa bàn.

5. Cung cấp kịp thời,đầy đủ, chính xác các thông tin về tình hình các công trình xây dựng trên địabàn; các tài liệu, hồ sơ vi phạm theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấphuyện để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo; các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đã xử lý xong theo thẩmquyền.

6. Cử công chức thamgia các hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựngvà giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có liênquan.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều15. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chịutrách nhiệm hướng dẫn triển khai Quy chế để thống nhất thực hiện trên địa bàntoàn tỉnh.

2. Trong quá trình thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng đểđược hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung chophù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương./.