ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/QĐ .UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU THỎA THUẬN TỐI ĐA ĐỐI VỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRẺ VÀO CÁC NGÀY NGHỈ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 26 84/TTr-SGD &ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về mức thu thỏa thuận tối đa giữa phụ huynh học sinh và nhà trường đối với hình thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể:

Đơn vị tính: 1000đ/học sinh/ngày

Nội dung

Mức thu thỏa thun ti đa

Trường mm non không tổ chức bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đng bng

25

- Các vùng còn lại

22

Trường mầm non tổ chức bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đng bng

35

- Các vùng còn lại

30

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thu đúng đối tượng, chi đúng nội dung theo thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; Thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Khi sự thay đi về chế độ tiền lương theo quy định của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh mức thu phù hợp.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, chi và quản lý nguồn kinh phí, tổ chức kiểm tra các trường mm non trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chtịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ GD và ĐT (b/c);
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, PVP.VX UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Tài chính.
- Trung tâm công báo;
- CV: VX, TM;
- Lưu: VP. UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông