ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Thực hiện Công văn số 36/HĐND-TH ngày 18/01/2019 về việc đề nghị đính chính tên đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 139/TTr-SVHTTDL ngày 21/01/2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 66/STP-XDKTVB ngày 10/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên đường đối với 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Cần Giuộc tổ chức triển khai thực hiện, gắn biển tên đường theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thủ trưởng các sở,ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT,
các PCT. UBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Tin học (Công báo tỉnh);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

PHỤ LỤC

ĐỔI TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (km)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

Nền rộng

Mặt rộng

1

Đường huyện Phước Lâm - Long Thượng

Đường tỉnh 835B

ĐH.11 Xã Hưng Long

2,3

6

4

Láng nhựa

Huỳnh Văn Tiết

Liệt sỹ Huỳnh Văn Tiết ( 1923 - 1959), quê quán ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1937, ông tham gia cách mạng, là Bí thư chi bộ xã năm 1953, đến năm 1954 là Huyện ủy viên, Bí thư xã Long Thượng đến năm 1959. Trong lúc làm nhiệm vụ cách mạng ở vùng địch kiểm soát, bị địch phục kích và hy sinh vào đêm ngày 9/9/1959.

2

Đường huyện Đông Thạnh -Tân Tập

Đường tỉnh 830

Đê Vĩnh Tân

1,5

6,5

3,5

Cấp phối đá dăm 0x4

Trần Thạch Ngọc

Liệt sĩ Trần Thạch Ngọc (1910 - 1948), quê quán ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1928, ông tham gia cách mạng, có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bị giặc bắt và biêu đầu tại xã Tân Tập ngày 22/12/1948.

3

Đường đê Thạnh Trung

Tỉnh lộ 830 xã Tân Tập

Bến phà Phước Vĩnh Đông

4,3

6

4

Bê tông

Phạm Văn Tài

Đồng chí Phạm Văn Tài (1938 ‑ 2016), quê quán ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1953, ông tham gia cách mạng, đã từng chỉ huy Đại đội 316 huyện Cần Giuộc đánh nhiều trận trên Lộ chống Mỹ (đường đê Thạnh Trung), có quá trình hoạt động cách mạng từ năm 1953 - tháng 12/1959.

- Tháng 12/1963- 8/1968: Huyện đội trưởng, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giuộc.

- Tháng 9/1968- 8/1984: Bí thư chi bộ, Trưởng ban tác chiến phòng tham mưu Phân khu 3, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Phú Lợi Phân khu 3, Trưởng ban tổng kết chiến tranh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban xã, huyện của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Long An.

- Tháng 9/1984- 1990: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An.

- Năm 1991- 1994: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

- Tháng 1/1995- 6/1998: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

- Tháng 7/1998-8/2000: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An.

- Tháng 9/2000- 3/2016 nghỉ hưu.

- 12/3/2016 mất.