ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cNghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định s123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư s77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư s36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

Thực hiện Thông báo số 340/TB-TT HĐND ngày 30/01/2019 của Thưng trực HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình phiên 68;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 45/TTr-STC ngày 23/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019, như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp:

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác:

- Đối với các xã ti Phbiểu số 01 (Danh sách các xã áp dụng mức giá kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,3.

- Đối với các xã tại Phụ biểu số 02 (Danh sách các xã áp dụng mức giá kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2.

- Đối với các xã tại Phụ biểu số 03 (Danh sách các xã áp dụng mức giá kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1.

b) Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0.

2. Đối với đất ở:

- Bảng 01: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn (Quy định tại Bảng 7 kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017, Biểu số 01, 02 kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh).

- Bảng 02: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị (Quy định tại Bảng 10, 10a kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017, Biểu số 03, 04, 05 kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh).

3. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (Đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ):

- Đất phi nông nghiệp tại nông thôn (Quy định tại Bảng 8, bảng 9 kèm theo Quyết định số 19/2017/Q Đ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại đô thị (Quy định tại Bảng 11, 12 kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2. Riêng, đối với các khu vực, tuyến đường, vị trí đất được bổ sung theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Quy định tại Bảng s 13 kèm theo Quyết định s 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0.

Điều 2. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chnh giá đất tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đt (Nội dung được sửa đổi tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai); Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nội dung được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ pháp ch
ế - Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Hà 100 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

BẢNG 01 - HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Ghi chú

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

V trí 4

Vị trí 5

 

PHẦN I

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH

 

 

 

 

 

 

A

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

 

 

 

 

I

Đường từ Quốc lộ 43 đi vào Trung tâm cm xã Chiềng Sơn

 

 

 

 

 

 

1

Từ quốc lộ 43 đến hết đất Trạm y tế xã

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ hết đất Trạm y tế xã đến giáp cổng Trường Tiểu học Chiềng Ve

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ cổng Trường Tiểu học Chiềng Ve đến qua cổng trụ sở Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve +100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ cổng trụ sở Công ty cổ phần chè Chiềng Ve +100m đến đường rẽ vào Xưởng chè+100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ đường rẽ vào xưởng chè + 100m đến hết địa giới xã Chiềng Sơnng đi xã Chiềng Xuân

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ ngã ba Trung tâm xã đi Nậm Rên đến cầu TK 2/9

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20m đến đất Công ty chè Chiềng Ve

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20m đến đất nhà Thảo Thiềng

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20m đến đất nhà Minh + Đức (tiểu khu 4)

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

10

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20 m đến đất nhà bà Hoàng Thị Đào (tiểu khu 2)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Quốc lộ 6

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp địa phận Thị trấn Mộc Châu đến cách trụ sở UBND xã Chiềng Hắc 50m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cách trụ sở UBND xã Chiềng Hắc 50m đi phạm vi 200m (theo hướng Q.lộ 6)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngoài phạm vi 200m đến đường rẽ Thủy điện Tà Niết

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ đường rẽ xuống Thủy điện Tà Niết đến đường rẽ lên Trường tiểu học Tà Niết +100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ Trường tiểu học Tà Niết ngoài phạm vi 100m đến hết đất Mộc Châu

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

III

Từ Quốc lộ 43 từ bản Muống Phiêng Luông đến Bến phà

 

 

 

 

 

 

1

Từ cầu bản Muống đến đập tràn bản Suối Khem + 100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ đập tràn bản Suối Khem+100m đến KM số 9 xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ giáp đất huyện Vân Hồ đến km 46+800 theo Quốc lộ 43 (bn Thống Nhất)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ Km 46+800 theo Quốc lộ 43 đến đất trụ sở UBND xã Nà Mường (cũ)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ đất trụ sở UBND xã Nà Mường (cũ) đến Km 43 + 100 theo Quốc lộ 43 (bn Pa Lay).

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ Km 43 + 100 theo Quốc lộ 43 (bản Pa Lay) đến Km 42 + 170 m theo Quốc lộ 43 (tiu khu 3).

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7

Từ Km 42 + 170 theo Quốc lộ 43 (tiểu khu 3) đến hết Bến phà Vạn Yên.

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8

Từ ngã ba QL 43 hướng đi xã Tà Lại +100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Từ hướng đi xã Tà Lại +100m đến đường rẽ vào UBND xã Tà Lại + 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

IV

Quốc lộ 43 đoạn từ giáp đất Thị trấn Mộc Châu đến Trụ sở xã Lóng Sập

 

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất thị trấn Mộc Châu + 300m (theo Quốc lộ 43)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ giáp đất Thị trấn Mộc Châu ngoài phạm vi 300m đến cầu Nà Bó

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ cầu Nà Bó đến cầu Nà Ngà

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ cầu Nà Ngà đến đường rẽ đi Chiềng Khừa

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ đường rẽ đi Chiềng Khừa đến đường rẽ xuống thác Dải Yếm

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ đường rẽ xuống thác Dải Yếm đến cổng đồn biên phòng 469+200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

V

Đưng từ Quốc lộ 6 cũ hướng đi xã Tân Lập

 

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất TT Nông trường theo hướng đi Tân Lập đến lối rẽ vào trường THCS Tân Lập

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Các đường nhựa khác trong địa bàn xã Tân Lập

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VI

Đường ranh giới xã Đông Sang đi rừng thông Bản Áng

 

 

 

 

 

 

1

Thết đất TT Mộc Châu đi rừng thông Bản Áng đến ngã ba rvào rừng thông

1,8

1,8

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ngã ba rng thông đi vào rừng thông Bản Áng

1,8

1,8

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngã ba đường rẽ đi rừng thông đến bia tưởng niệm

2,3

2,3

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ hết đất TT Mộc Châu đi Bản Búa đến hết cổng vườn hoa Nhiệt đới

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VII

Bổ sung các tuyến mi

 

 

 

 

 

 

1

Xã Mường Sang

 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc lộ 43 ngoài phạm vi 40m theo đường vào bản An Thái đến hết đất nhà Ông Mong Bản An Thái

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 đường rẽ đi Chiềng Khừa phạm vi ngoài 40m đến hết đất xã Mường Sang

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 phạm vi ngoài 40m đến đất nghĩa trang nhân dân H.Mc Châu

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ quốc lộ 43 phạm vi ngoài 40m đến ngã 3 chùa Vặt Hồng (bản Vặt)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 phạm vi ngoài 40m theo đường vào bản Thái Hưng đến nhà ông Thái, bản Thái Hưng

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Xã Đông Sang

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 tiểu khu 34 đến hết đất Công ty cổ phần hoa nhiệt đới (bản Áng)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 tiểu khu 34 theo đường vào Trung tâm giáo dục lao động 500m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 nhà bà Thảo đến ngã 3 nhà bà Đương (bản Búa)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Xã Chiềng Hắc

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường lên bản Tà Số đến hết đất nhà ông Vì Văn Nút

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường đi trạm y tế xã đến hết đất nhà ông Hà Văn Châm

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường Quc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường đi vào trường cấp 2 Chiềng Hắc đến hết đất Trụ sở UBND xã Chiềng Hắc (trụ sở mới)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường lên bản Ta Niết đến đất Ao bản Ta Niết trên

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Xã Tân Hp

 

 

 

 

 

 

 

Từ đất nhà ông Tiến đến hết đất Trụ sở UBND xã Tân Hợp

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 bản Nà Sánh đến đất Trụ sở UBND xã Tân Hợp

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Xã Chiềng Khừa

 

 

 

 

 

 

 

Tgiáp đất xã Mường Sang theo đường vào Trung tâm xã đến đất nhà ông Canh bản Phách

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VIII

Các loại đường khác ở các xã xe Công nông đi được

 

 

 

 

 

 

1

Các đoạn đường khác có độ rộng đường lớn hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Các đoạn đường khác có độ rộng đường nhỏ hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

B

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

 

 

 

I

Cụm dân Nam Tiến, xã Bon Phặng - Phiêng Bông, Muổi Nọi (đường Quốc lộ 6)

 

 

 

 

 

 

 

Từ Cửa hàng Thương nghiệp qua ngã ba đi xã Bản Lầm 100m

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Cụm dân Xi măng (đường Quốc lộ 6)

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng Nhà máy Xi măng đi hướng Thuận Châu 100m, đi hướng Sơn La 100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

III

Cụm xã Chiềng Pha (đường Quốc lộ 6)

 

 

 

 

 

 

1

Ttrụ sở UBND xã hướng đi Sơn La 300m và hướng đi tỉnh Điện Biên 300m

1,3

1,0

1,0

 

 

 

2

Từ cửa hàng Thương nghiệp hướng đi Sơn La (đến vị trí tiếp giáp Mục 1, cụm xã Chiềng Pha), hướng đi tỉnh Điện Biên 300m

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ đường mới: Chiềng Pha (giáp quốc lộ 6) đi Chiềng La 200 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

IV

Cụm dân cư xã Nong Lay và xã Tông Cọ

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ngã ba Chiềng Ngàm đi 3 hướng

 

 

 

 

 

 

 

Đi hướng Quốc lộ 6 400 m

1,9

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đi hướng Quỳnh Nhai 300 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đi hướng Chiềng Ngàm 200 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cu bn Hình đến hết đất trang trại ông Pó

1,4

1,0

 

 

 

 

3

Từ hết đất trang trại nhà ông Pó đến cách TT ngã ba đi Chiềng Ngàm 400m

1,0

1,0

 

 

 

 

4

Từ chân dốc Bó Mạ đến giáp ranh huyện Quỳnh Nhai cả hai bên (trừ 300m cụm xã Noong Lay)

1,0

1,0

 

 

 

 

V

Cụm dân xã Chiềng La

 

 

 

 

 

 

1

Từ nhà ông Bạn đến trạm y tế xã

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ Trung tâm ngã ba đi bản Long Cạo đến hết đất nhà ông Cà Văn Họp

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VI

Trung tâm xã Phổng Lái: Lấy ngã ba đường Quốc lộ 6 đường đi bản Mô Cổng làm trung tâm (cả hai bên đường)

 

 

 

 

 

 

1

Từ giữa ngã ba QL6 đường đi Mô cổng, hướng đi Sơn La đến hết đất cây xăng của DN Thanh Nga c hai bên đường

3,3

1,3

 

 

 

 

2

Từ hết đất cây xăng DN Thanh Nga hướng đi Thị trấn Thuận Châu đến hết đất nhà ông Phước cả hai bên

3,6

1,3

 

 

 

 

3

Đường Quốc lộ 6 cũ (từ lô đất nhà bà Vân Anh đi phía Thị trn Thuận Châu đến Ngã ba QL6 cũ) giáp khu đất Mục 2- Phần VI

2,8

1,3

1,3

1,3

1,3

 

4

Từ giữa Ngã ba đường đi bản Mô Cổng hướng đi Điện Biên đến hết đất Xí nghiệp chè

4,0

1,3

1,3

1,3

1,3

 

5

Từ giữa ngã ba QL6 đường đi bản Mô Cổng đến đường vào bản Kiến Xương

3,5

1,3

 

 

 

 

6

Từ ngã ba vào bản Kiến Xương đến hết Trường trung học cơ sở

3,9

1,3

 

 

 

 

VII

Khu vực các điểm giáp ranh

 

 

 

 

 

 

1

Đất trục đường Quốc lộ 6 từ giáp ranh giới Thành phố Sơn La đến giáp ranh giới tỉnh Điện Biên chưa quy định tại các điểm trên

2,8

1,0

 

 

 

 

2

Đất các khu dân cư ven trục đường giao thông chưa nêu ở trên

1,3

1,0

1,0

 

 

 

C

HUYỆN QUỲNH NHAI

 

 

 

 

 

 

I

Trục đường 279

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã 3 Mường Giàng - 150m đường đi cầu Pá Uôn đến ranh giới trung tâm cụm xã Mường Giôn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ Bản Pom Mường đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai"

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Trục đường Tỉnh lộ 107

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba bản Bon (xã Mường Chiên) đến Ngã ba bản Huổi Kẹm (xã Chiềng Khay)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

III

Trục đường TL116

 

 

 

 

 

 

1

Từ địa phận xã Chiềng Ngàm huyện Thuận Châu đến ngã ba bản Giáng xã Nậm Ét

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Từ ngã ba bản Giáng (xã Nậm Ét) - Bến phà- QL6B (-1.000m)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

IV

Trục đường chính cấp huyện

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba bản Tậu (đấu ni QL279) đi xã Pá Ma Pha Khinh - Mường Chiến - Trung tâm xã Cà Nàng

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Từ ngã ba Huổi Cuổi (-500m) đến Trường cấp II xã Chiềng Bằng

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Từ ngã ba bản Phiêng Ban đến địa phận xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Từ trụ sở xã Mường Giàng đến chợ xã Mường Giàng (giáp trường cấp I, II)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Từ ngã ba bản Cút u nối QL279) - Púng Luông - Huổi Ngà xã Mường Giôn

1,0

1,0

1,0

 

 

 

6

Từ QL279 - Lốm Lầu - Huổi Khinh xã Chiềng Ơn

1,0

1,0

1,0

 

 

 

7

Từ ngã ba bản Giáng đến trung tâm xã Mường Sại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

8

Từ ngã ba bản Giáng đến Ngã ba đi Trung tâm xã Nậm Ét (+300m) đến đường vào điểm tái định cư Huổi Pao (+500m)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

D

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

 

 

 

I

Đường Quốc lộ 6

 

 

 

 

 

 

1

Từ km 279+500 (Hết TT Hát Lót) đến Chợ Nà Si

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ Chợ Nà Si đến km 284+700 (Đường vào Trung đoàn 754)

1,8

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Tkm 284+700 đến km 286+800 (Qua ngã ba đi bản Xum+200m)

1,8

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ km 286+800 đến km 290 (hết địa phận huyện Mai Sơn)

3,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ ngã ba QL6 cũ và mới +20m theo QL6 cũ đến hết địa phận huyện Mai Sơn

3,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Từ km 260+300 (giáp địa phận Yên Châu) đến km 262+750 (đường vào bản Hua Tát)

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

7

Từ km 262+750 đến km 263+ 500 (Qua Trạm 36 công an xã Cò Nòi 500m)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

Từ km 266+800 đến km 270+600 (địa phận TT Hát Lót)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

9

Từ cổng UBND xã Cò Nòi + 60m phía ngã ba Cò Nòi đến hết danh giới Trường tiểu học Cò Nòi

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

10

Từ hết ranh giới trường Tiu học Cò Nòi đến cách ngã ba đường QL6 mới 40m (về phía Cò Nòi)

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Tuyến đường Quốc lộ 6 (Km 279+950) đi xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

 

 

 

 

 

 

II

Đường quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Mai Sơn (đường đi Sông Mã cũ) đến ngã 3 HTX 6-40m (giao nhau với QL4G)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ Km 0+800 đến Bia tưởng niệm

2,1

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Bia tưởng niệm đến ranh giới thị tứ Chiềng Ban

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ ranh giới Thị txã Chiềng Ban đến hết địa phận quy hoạch thị tứ Chiềng Ban

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ ranh giới thị tứ Chiềng Ban đến ranh giới phòng khám Chiềng Mai

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Từ phòng khám Chiềng Mai đến đầu cầu Chiềng Mai + 300m

2,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ đầu cầu Chiềng Mai +300m đến đỉnh trạm Cọ Km20+920

 

 

 

 

 

 

7

Từ cổng UBND xã Chiềng Kheo đi các hướng 500m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

Từ đầu cầu Chiềng Mai +300m đến ngã ba đường rẽ vào UBND xã Chiềng Ve (trừ đoạn từ cổng UBND xã Chiềng Kheo đi các hướng 500m)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

9

Từ ngã ba đường rẽ vào UBND xã Chiềng Ve đến hết địa phận xã Nà Ớt

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

III

Quốc lộ 37

 

 

 

 

 

 

 

Từ Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong đến hết địa phận huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

IV

Đường Hát Lót - Tà Hộc (Tỉnh lộ 110)

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp Thị trấn Hát Lót đến hết địa phận xã Nà Bó

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ hết địa phận xã Nà Bó đến Cảng Tà Hộc

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

V

Đường Hát Lót - Chiềng Mung

 

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất Đoàn địa chất 305 đến ngã ba Khu Tái định cư bản Nà Tiến + 40m đi các hướng

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ Trung tâm xã Hát Lót đi 02 hướng 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ cách Trung tâm xã Hát Lót 100m đến cách Quốc lộ 4G 60m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ ngã ba Tiểu khu Nà sản 40m qua trường Tiểu học Nà Sản và khu dân cư Nà Sản đến đường Hát Lót-Chiềng Mung

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ ngã ba chợ Chiềng Mung 20m đến ngã ba Bản Xum (đường Hát Lót - Chiềng Mung)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

VI

Đường Chiềng Sung (Tỉnh lộ 109)

 

 

 

 

 

 

1

Từ km 0 + 20m đến cách ngã ba Sông Lô 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ ngã ba Sông Lô xã Nà Bó đi các hướng 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ ngã ba trụ sở UBND xã Chiềng Sung theo hai hướng Hòa Bình, Cao Sơn + 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Các đoạn còn lại của Tỉnh lộ 109

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

VII

Các đường nhánh khác

 

 

 

 

 

 

1

Từ nhà máy tinh bột sắn qua UBND xã Mường Bon + 300m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ ngã ba bản Mai Tiên + 40m đến hết khu Tái định cư Bản Tra - Xa Căn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ hết địa phận ranh giới TT Hát Lót đến hết khu công nghiệp Tà Xa

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ ngã ba Sông Lô +200m nhánh 109 - 110 đến cách ngã ba Nhà máy xi măng 20m (đường 110) về phía Sông Lô

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ hết địa phận TT Hát Lót đến cầu treo Nà Ban (xã Hát Lót)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Từ Km 272+40m QL6 60m đến điểm TĐC 428 (Nà Sẳng)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

7

Từ ngã ba Chiềng Mai 40m đến qua trường học cấp 1, 2 Chiềng Mai +250m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

VIII

Đường Nà Bó - Mường Chùm

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường 110 (ngã ba Nà Bó) + 60m đến hết địa phận huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

IX

Đường Tỉnh lộ 103

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Cò Nòi +20m đến hết Trường THPT Cò Nòi

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ hết Trường THPT Cò Nòi đến hết tiểu khu Bình Minh (ngã ba đường đi bản Noong Te)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ hết tiểu khu Bình Minh đến hết địa phận Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

X

Tuyến đường tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi đi Nà Ớt

 

 

 

 

 

 

1

Từ km 0+50m

1,5

1,2

1,2

1,2

 

 

2

Từ km 0+50m đến km 0 + 700 m

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

3

Từ km 0+700m đến km 6+700m (Trung tâm xã Chiềng Lương)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

4

Từ km 6+700m (Trung tâm xã Chiềng Lương) đến km 7 +200m

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

5

Từ km 7 +200m đến km 19+500m (trung tâm xã Phiêng Pn)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

6

Từ km 19+500m (trung tâm xã Phiêng Pằn) đến km 20

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

7

Từ km 20 đến Giáp quốc lộ 4G

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

XI

Tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 110 (Nà Bó) - Quốc lộ 37 (Cò Nòi)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

XII

Địa phận xã Chiềng Ban

 

 

 

 

 

 

1

Từ đường QL4G+20m qua UBND xã đến hết ranh giới huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ đường QL4G+20m qua Trung tâm giáo dục lao động tỉnh đến hết ranh giới huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

XIII

Từ quốc lộ 6+40m nhà ông Tình đi bản Nà Cang xã Hát Lót

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

XIV

Từ Ngã 3 Quốc lộ 6 + 40m bản Bom Cưa đi khu Công Nghiệp Mai Sơn

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

E

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

 

 

 

1

Dọc quốc lộ 6 giáp Mộc Châu đến giáp Mai Sơn (trừ trung tâm xã, cụm xã, vị trí trung tâm khác có giá riêng)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Dọc quốc lộ 37 (địa phận Yên Châu)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Dọc quốc lộ 6C (trừ trung tâm xã, cụm xã)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Dọc tỉnh lộ 103A (trừ trung tâm xã Chiềng On, vị trí trung tâm khác có giá riêng)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Dọc đường Bản Đán Chiềng Sàng - Bó Phương (trừ đất Trung tâm xã Yên Sơn đến hết đất nhà ông Sinh bản Đán)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

F

HUYỆN BC YÊN

 

 

 

 

 

 

I

Quốc lộ 37

 

 

 

 

 

 

1

Từ cầu Tạ khoa đến cua Pom Đồn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ giáp đất trụ sở xã Song Pe đến hết đất Trường THCS Song Pe

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ hết đất trường THCS Song Pe đến suối Quốc + 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ suối Bạ đi hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200 m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200 m đi hết nhà xây ông Lữ

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến cầu suối Sập

 

 

 

 

 

 

6

Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến Cung bản Mòn

1,2

1,2

 

 

 

 

7

Từ Cung bản Mòn đến Cầu Suối Sập

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

Từ suối Bẹ đến hết bản Cao Đa I

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

9

Các tuyến đường còn lại dọc Quốc lộ 37

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

10

Đường nông thôn ô tô vào được

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

11

Từ đất trụ sở xã Song Pe đến đầu cầu Tạ Khoa

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

II

Tỉnh l 112 xã Tà Xùa

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ Cổng chợ đến nhà ông Trịnh Xuân Lộc theo tỉnh lộ 112 dài 400m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn từ nhà ông Trịnh Xuân Lộc ngã ba tỉnh Lộ 112 - Háng Đồng dài 800m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn tiếp giáp ngã ba tỉnh lộ 112 - Háng Đồng, theo tỉnh lộ 112 đi về phía xã Làng Chếu 300m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Đoạn từ Cửa gió xã Tà Xùa đến nhà ông Phông dài 500 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Đoạn từ nhà ông Phông đến Cua bể nước đầu nguồn Suối Cao thuộc bản Cáo A xã Làng Chếu dài 500m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

6

Đoạn từ cổng Chợ đến giáp đất UBND xã Tà Xùa

1,0

1,0

1,0

 

 

 

7

Đường bê tông từ UBND xã Tà Xùa đến nhà ông Sềnh

1,0

1,0

1,0

 

 

 

8

Đường bê tông từ nhà ông Sềnh đến nhà ông San

1,0

1,0

1,0

 

 

 

9

Đoạn từ tiếp giáp tỉnh lộ 112 (Khu xã) theo đường bê tông đến ban Tà Xùa C dài 800m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

10

Đoạn từ giáp đất UBND xã Tà Xùa đến đường nối 112 Tà Xùa C đường bê tông (đường vành đai)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

11

Đoạn từ đường 112 rẽ Khe Cải đi lên bản Tà Xùa A (đường bê tông) đến ngã ba đi về hai hướng mỗi hướng 50m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

12

Đoạn từ ngã ba 112 đi hướng xã Háng Đồng dài 400 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

13

Đoạn từ bản Tà Xùa đi hết địa phận xã Tà Xùa theo đường Tà Xùa - Háng Đồng

1,0

1,0

1,0

 

 

 

14

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

III

Xã Hồng Ngài

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ Cầu Hồng Ngài 2 đến nhà Văn Hóa bản Hồng Ngài

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn từ Cầu Hồng Ngài 2 đến ngã ba hướng đi bản Liếm Xiên dài 100m, và hướng đi bản Mới dài 50 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn tiếp 100 m đi Liếm Xiên đường đất đến ngã ba dài 150 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Đoạn từ trung tâm trường PTDTNTBT THCS xã Hồng Ngài đi về 2 phía 200 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Đoạn tmỏ đá tổ hợp 20/10 đến hết bản Mới

1,0

1,0

1,0

 

 

 

6

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

IV

Xã Pắc Ngà

 

 

 

 

 

 

1

Cổng trụ sở UBND xã Pắc Ngà

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Đoạn từ cổng trụ sở UBND xã theo đường ô tô đến đường vào khu tái định cư Nong Lương theo hướng đi bản Pắc Ngà

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn tđường vào khu tái định cư Nong Lươm đến hết nhà ông Minh qua bản Pắc Ngà

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

4

Đoạn từ bản Bước đi qua khu tái định cư Nong Lươm

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Đoạn từ cổng UBND xã đến hết bn Bước theo đường đi Mường La - Bắc Yên

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

6

Đoạn từ bản Bước đến hết bản Nà Sài theo đường đi Mường La - Bắc Yên

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

7

Đoạn từ trung tâm xã đến hết bản Nong Cóc theo trục đường Bắc Yên - Mường La

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

8

Đoạn từ bản Nong Cóc đến hết bản Lừm Thượng A, B, C theo trục đường Bắc Yên - Mường La

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

9

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

V

Xã Chim Vàn

 

 

 

 

 

 

1

Từ cổng trụ sở UBND xã Chim Vàn theo đường ô tô đi 2 hướng: đi Chim Hạ, đi bản Vàn dài 200 m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Dọc tuyến đường còn lại đến bản Vàn

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn từ bàn Chim Hạ đến hết bản suối Tù

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

4

Đoạn từ đầu bản Chim Thượng đến hết bản Nà Phán dọc theo đường bê tông

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

5

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

VI

Xã Tạ Khoa

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ cầu tràn vào trụ sở UBND xã đi về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn đường từ ngã ba suối Sát đến nhết bản Nhạn Nọc dọc theo tuyến đường ô tô Mường Khoa - Tạ Khoa

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đường từ bản Co Mỵ đến hết bản Nhạn cuông dọc theo tuyến đường ô tô Mường Khoa - Tạ Khoa

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

VII

Xã Chiềng Sại

 

 

 

 

 

 

1

Từ trước cổng trụ sở UBND xã đến hết cổng trường Mầm non

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Từ cổng trường Mầm non đến hết đất khu tái định cư Tạng Tào Suối Quốc theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Từ ngã ba đường rẽ đi bản Lái Ngài đến hết bản Co Muồng theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Đoạn từ tượng đài nghĩa trang liệt sỹ đến hết bản Mõm Bò theo đường Co Muồng - Mõm Bò

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

VIII

Xã Phiêng Côn

 

 

 

 

 

 

1

Từ trạm y tế đến cổng hộp đường đi bản Tăng

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn từ cống đi bản Tăng đến hết khu xưởng ngô nhà ông Biện Hòa theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn từ nhà ông Neo đến hết kho ngô ông Đồn bản Nhàm theo đường Sập Vạt - Chiềng Sại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

IX

Xã Háng Đồng

 

 

 

 

 

 

1

Từ cổng trụ sở UBND xã đi về hai hướng 150 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn đường từ bản Chung Chinh đến bản Háng Đồng B

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Các vị trí khác tại các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

 

 

 

 

X

Xã Làng Chếu

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ ngã ba đi Xím Vàng đến cách trụ ở UBND xã 200m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn từ Đài truyền hình đến hết trạm Khuyến nông cũ + 200 m theo tnh lộ 112

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn từ ngã ba đi UBND đến hết bản Cáo B theo tỉnh lộ 112

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

XI

Xã Xím Vàng

 

 

 

 

 

 

1

Cổng trụ sở UBND xã đi về hướng đông theo tỉnh lộ 112 đến ngã ba đường bê tông lên Xím Vàng

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Đoạn từ trụ UBND xã đến hết Cúa Mang theo tỉnh lộ 112

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

XII

Xã Hang Chú

 

 

 

 

 

 

1

Từ cổng trụ sở UBND xã đến nhà ông Giàng A Tủa (đường lên bản Pá Đông)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Các bản còn lại dọc theo tỉnh lộ 112 và đường giao thông nông thôn xe con đi vào được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

XIII

Xã Hua Nhàn

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp đất Mai Sơn đi về phía Mai Sơn theo Quốc lộ 37 dài 500 m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Trung tâm xã đi hai hướng dài 200 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Đoạn từ đỉnh đèo Chẹn vào cách cổng trụ sở UBND xã 200 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

4

Các bản còn lại có đường giao thông nông thôn xe con đi được

1,0

1,0

1,0

 

 

 

G

HUYN MƯỜNG LA

 

 

 

 

 

 

1

Từ đầu cầu Bản Két đi hướng Mường La đến hết ranh giới xã Tạ Bú

2,1

2,0

1,4

 

 

 

2

Trục đường 106 Sơn La - Mường La (trừ các đoạn đường đã quy định giá)

1,5

1,0

 

 

 

 

3

Các trục đường trải nhựa

1,0

1,0

 

 

 

 

4

Các trục đường ôtô còn lại

1,0

1,0

 

 

 

 

H

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

 

 

 

1

Đường Mường Tấc

 

 

 

 

 

 

 

Từ nhà Hùng Sai đến giáp nhà ông Ánh (Ngân hàng)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ nhà ông Ánh Ngân hàng đến hết đất nhà ông Lường -ng ao Noong Bua

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Đường Đinh Văn Tỷ

 

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất ông Hợi Đợi đi Quang Huy đến ngã tư ông Ún

1,4

1,2

1,0

1,0

1,0

 

3

Đường Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường xăng dầu đi Bệnh Viện: Từ nhà ông Ún đến nhà ông Hùng Sai giáp với đường nhánh Chợ mới (trừ các vị trí 1)

1,4

1,2

1,3

1,0

1,0

 

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ ngã tư nhà ông Hùng đến giáp nhà ông An Mo 2 (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,4

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ đất nhà ông An đến đất nhà ông Hoàng bản Mo 3

1,4

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ nhà ông Hoàng Mo 3 đến ngã ba xăng dầu (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,4

2,0

1,3

1,0

1,0

 

4

Xã Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

Đường khu đô thị hồ Noong Bua (trừ vị trí đã có giá)

1,4

1,0

 

 

 

 

 

Tuyến đường xung quanh hồ Noong Bua, xã Quang Huy

1,4

1,0

1,0

 

 

 

 

Từ trạm cấp nước Phù Yên đến cầu Nà

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Đường Tạ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

 

Đường khu đô thị Đông Phù Yên đến Trường Mầm non Hoa Hồng (trừ vị trí đã có giá)

1,4

1,5

 

 

 

 

 

Đường từ bản Mo 4 đi Nhà trẻ Hoa Hồng

1,2

1,0

1,0

 

 

 

6

Xã Huy Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Đường vành đai Huy Bắc (từ đài phun nước ngã tư Huy Bắc đến trường cp II Huy Bắc cũ)

1,6

2,0

1,1

1,0

1,0

 

 

Đường vành đai (từ trường THCS Huy Bắc cũ đến tiếp giáp đường khối 6)

1,2

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường Bê tông từ tiếp giáp ngã ba trụ sở UBND xã Huy Bắc đến ngã ba Khối 6 (hết nhà bà Túc)

2,0

1,2

1,1

 

 

 

 

Đường từ ngã tư trụ sở UBND xã đi bản Tọ, xã Huy Hạ đến đường rẽ vào bản Phai Làng, xã Huy Bắc

1,0

1,0

1,0

 

 

 

7

Đường Mường Tấc tiếp giáp QL 37 đến ngã tư đường rẽ vào trụ sở UBND xã Quang Huy

1,2

1,0

1,0

 

 

 

8

Đường Quốc lộ đi qua khu quy hoạch dân cư (trừ các vị trí đã có giá)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Đường tỉnh lộ đi qua khu vực quy hoạch dân cư (trừ các vị trí đã có giá)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

10

Đường huyện quản lý qua khu vực nông thôn

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

11

Tuyến đường từ bến phà Vạn Yên (đoạn tiếp giáp QL 43) đến đường rẽ vào trụ sở UBND xã Bắc Phong

1,2

1,0

1,0

 

 

 

I

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

 

 

 

1

Xã Chiềng Khương

 

 

 

 

 

 

1.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

 

Từ cửa hàng xăng dầu đến đường vào trường THPT Chiềng Khương

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường đi trường THPT đến đất ông Thạo Ánh

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất nhà ông Thạo Ánh đến hết đất ông Quyền (bản Hưng Hà)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đất ông Quyền đến hết bản Thống Nhất

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đầu bản Híp đến hết bản Tiên Sơn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ M21 QL 4G đến hết đất Đơn vị C2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường Tuần tra biên giới, Từ M21 QL 4G đến ngã ba đường vào bản Búa

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường vào trụ sở UBND xã Chiềng Khương đến cổng trụ sở UBND xã Chiềng Khương

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các đoạn đường lô bê tông có chiều rộng >3m thuộc các bản Tân Lập, Khương Tiên và bản Hưng Hà

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các đoạn đường lô bê tông có chiều rộng >3m thuộc các bản Nam Tiến, Thống Nhất, bản Phụ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

1.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

2

Xã Mường Sai

 

 

 

 

 

 

2.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

 

TT xã: Từ giáp cầu bản Sai đến hết đất bản Tiên Chung (hướng đi Sông Mã)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp cầu bản Sai đến hết đất trường THCS (hướng đi Sơn La)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3

Xã Chiềng Cang

 

 

 

 

 

 

3.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu Chiềng Cang qua cầu treo Mường Hung 100m

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đầu cầu cứng (bản Trung Châu) đến Quốc lộ 4G

1,7

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3.2

Các bn khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

3.3

Từ ngã ba cầu cứng (bản Nhạp) đi 2 hướng 200m (hướng đi Sơn La và hướng đi Sông Mã)

1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Xã Chiềng Khoong

 

 

 

 

 

 

4.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã cũ (hướng đi Sơn La) đến hết đất nhà ông Hựu và Từ cổng trụ sở UBND xã cũ (hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Hiểu

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất nhà ông Hiểu đến hết đất trường tiểu học

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Ngã ba Bản Púng (từ đất nhà ông Cộng) đến hết đất nhà ông Vinh

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất nhà ông Vinh đến hết đất nhà ông Thuỵ (ông Đà cũ)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Công ty TNHH Dũng Nhung đến hết đất bản Hoàng Mã

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4.2

Đường Nà Hạ - Mường Hung

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4.3

Các tuyến đường khác trên địa bàn xã Chiềng Khoong

 

 

 

 

 

 

 

Từ mét 21 đến nhà ông Long (tính từ QL 4G đi C3)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ mét 21 đến nhà ông Chú (tính từ Quốc lộ 4G đi C5)

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4.4

Các bản khác còn lại (không thuộc các tuyến đường nêu trên)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

5

Xã Nà Nghịu

 

 

 

 

 

 

5.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

 

Đất bản Quyết Tiến - Từ đất nghĩa trang liệt sỹ huyện hướng đi Sơn La đến hết địa phận Bản Quyết Tiến

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.2

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất nghĩa trang liệt sỹ huyện đến đường vào điểm trường Hương Nghịu

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường vào điểm trường Hương Nghịu đến hết đất nhà ông Sơn

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất nhà ông Sơn đến hết địa phận xã Nà Nghịu (hết đt nhà ông Ngọc)

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.3

Đường mùng 8 tháng 3

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 bản Trại giống đến hết đất Chi cục Thuế

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất Chi cục Thuế đến hết đất bản Năng Cầu

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.4

Đường Hoàng Công Chất

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba bản Trại Giống đến hết đất bản Trại Giống

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất bản Trại Giống (đi hướng Mường Lầm) đến đường lên trường mầm non Sao Mai

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường lên trường mầm non Sao Mai đến hết đất bản Nà Nghịu I

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.5

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu cứng đến đường mùng 8 tháng 3

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.6

Từ đầu cầu treo đến giáp vị trí 1 đường mùng 8/3

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.7

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

 

Từ cầu Nà Hin đến đường vào trụ sở UBND xã cũ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường vào trụ sở UBND xã cũ đến hết đất Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Trung tâm giáo dục thường xuyên

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.8

Đường 115 (Sông Mã - Bó Sinh)

 

 

 

 

 

 

 

Từ hết địa phận bản Nà Nghịu I đến hết địa giới hành chính xã Nà Nghịu

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.9

Các tuyến đường khác

 

 

 

 

 

 

 

Từ M21 hướng đi Nà Hin - Phòng sài đến hết nhà ông Phanh

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường vào trụ sở Trại Giống đến hết đất bể bơi và đường rẽ từ đường Hoàng Công Chất đến sân bóng bản Nà Nghịu

2,5

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất bể bơi (ông Chiến) đến hết đất nhà ông Anh (Hương)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5.10

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

6

Xã Huổi Một

 

 

 

 

 

 

6.1

Đường Quốc Lộ 4G (Sông Mã - Sp Cộp)

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Huổi Một (hướng đi Sp Cộp) đến hết đất nhà ông Trung Tính và từ cổng trụ sở UBND xã Huổi Một đến hết đất nhà ông Minh (hướng đi Sông Mã)

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất nhà Minh đến hết đất bản Pá Công

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6.2

Đường Nà Hạ - Mường Hung

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6.3

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

7

Xã Chiềng Sơ

 

 

 

 

 

 

7.1

Đường 115 cũ (Sông Mã - Bó Sinh)

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng Sơ (hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Hùng và từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng Sơ đến hết đất nhà ông Lẻ (hướng đi Yên Hưng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7.2

Đường Quốc lộ 12

 

 

 

 

 

 

 

Từ cây xăng Hoa Xuân (xã Chiềng Sơ) đến cầu Nậm Khoa, bản Công

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Cổng chợ Phiêng Đồn (bản Quảng Tiến) hướng đi thị trn Sông Mã 100m, hướng đi xã Yên Hưng 100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7.3

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

 

Từ bản Nà Sặng đến hết bn Nà Lốc

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7.4

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

8

Xã Yên Hưng

 

 

 

 

 

 

8.1

Quốc lộ 12

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND (hướng đi Sông Mã) đến hết đất ông Muôn và từ cổng trụ sở UBND (hưng đi Mường Lm) đến hết đất nhà ông Pản

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến tỉnh lộ 115)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

9

Xã Mường Lầm

 

 

 

 

 

 

9.1

Tỉnh lộ 115 cũ

 

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất xã Yên Hưng đến suối Nậm Con

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ trụ sở UBND xã đến hết địa phận đất bản Mường Nưa theo đường Quốc lộ 12

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ bản Mường Tợ đến giáp phòng khám đa khoa

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

T phòng khám đa khoa khu vực đến suối Hui Dắt

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ suối Huổi Dắt đến điểm bưu điện văn hóa xã

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Điểm bưu điện văn hóa xã đến hết đất nhà ông Thoát

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến Tỉnh lộ 115 cũ và Quốc lộ 12)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

10

Xã Bó Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Các bản thuộc xã Bó Sinh trên tuyến đường 115

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

11

Xã Nm Ty

 

 

 

 

 

 

11.1

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn đường bê tông tại trung tâm xã

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại trên tuyến đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

11.2

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

12

Xã Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

12.1

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

 

Từ điểm Bưu điện văn hóa xã (hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Dân và từ điểm Bưu điện văn hóa xã (hưng đi Thuận Châu) đến hết đất nhà ông Hưng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại trên tuyến đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

12.2

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

 

13

Xã Mường Hung

 

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu treo đến hết đất nhà ông Dũng

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường Nà Hạ - Mường Hung

1,8

1,8

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường Từ đầu cầu cứng (địa phận xã Mường Hung) đến đường Nà Hạ - Mường Hung

1,8

1,8

1,0

1,0

1,0

 

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

PHN II. ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ

 

 

 

 

 

 

A

THÀNH PH SƠN LA

 

 

 

 

 

 

I

Xã Chiềng Ngần

 

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Văn Cừ

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND xã đến hết địa phận bản Híp

1,5

1,3

1,2

1,0

1,1

 

2

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND xã đến ngã tư bản Ca Láp

2,0

2,0

2,0

1,1

1,5

 

 

Từ ngã tư Ca Láp đến hết sân tập trường lái

2,0

2,0

2,0

1,0

1,1

 

 

Từ ngã ba UBND xã đến ngã ba bản Phiêng Pát

2,0

2,0

2,0

1,1

1,5

 

3

Ngã ba chợ Phiêng Pát phạm vi 200 m đi 3 hướng

2,0

2,0

2,0

1,1

1,5

 

4

Các tuyến đường thuộc bn Dửn xã Chiềng Ngần từ 2,5 m trở lên

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

 

5

Từ ngã tư bản Ca Láp đi hết cổng trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

 

6

Khu quy hoạch dân cư trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật (trừ vị trí 1 đã quy định tại mục 5 phần I)

2,0

 

 

 

 

 

7

Đường Trần Phú

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư bản Ca Láp đi hết địa phận xã Chiềng Ngần đến (đỉnh dốc), theo hướng đi bản Thẳm

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8

Các tuyến đường thuộc xã Chiềng Ngần

 

 

 

 

 

 

 

Từ sân tập trường lái rẽ đi bản Km qua bản , bản Muông đến hết bản Nà Lo

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Ngã ba chợ Phiêng Pát từ 201 m trở đi 3 hướng

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường từ bản Híp sang bản Nong La, đường lên nhà máy xử lý rác thải rắn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Trung tâm các xã

 

 

 

 

 

 

1

Chiềng Cọ, Chiềng Xôm, Chiềng Đen: Bán kính 500m tính từ trung tâm xã đi các hướng

1,7

2,0

1,1

 

 

 

2

Đất khu vực trung tâm cụm dân cư (Trung tâm các bản), các ngã ba, ngã tư nơi giao thông đi lại thuận tiện (200 m đi các hướng)

1,8

1,6

1,2

1,0

1,3

 

3

Từ đường Quốc lộ 6 đến hết đất của trụ sở UBND xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen, đường đến các bn (trừ mục 1 và mục 2 nêu trên)

1,8

1,6

1,2

1,0

1,0

 

4

Các tuyến đường nhánh từ 2,5 m trở lên (trừ mục 3)

1,5

1,0

1,0

 

 

 

5

Các đường nhánh còn lại trong các xã nhỏ hơn 2,5 m

1,3

1,1

1,0

 

 

 

III

Các bản thuộc phường có điều kiện như nông thôn

 

 

 

 

 

 

1

Các đường nhánh thuộc bản: Lay, Phung, Hẹo, Thẳm, Giỏ, Pùa, Noong Đúc, Tổ 7, Quỳnh Sơn, Sng, Pc Ma, Ban, Có, Hay Phiêng, Mạy, Noong La, Cang, Nà Cạn phường Chiềng Sinh

2,5

2,5

2,5

1,0

1,0

 

2

Các đường nhánh thuộc phường Chiềng An (trừ các bản: Bó, Tổ 1, T2, Cọ, Nà Ngùa, Bản Hài, Bó Cón, Cá)

2,0

1,5

1,0

 

 

 

3

Các đường nhánh thuộc phường Chiềng Cơi (trừ t2, 3, 4, bản Là, bản Bun, bản Mé Ban, bản Pột Luông)

2,0

1,1

1,0

 

 

 

B

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

 

 

 

1

Các đường nhánh xe con vào được (đường đất)

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Các tuyến đường còn lại xe con vào được (đường bê tông)

2,0

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Đất ở thuộc địa bàn các xã còn lại của huyện

1,2

1,2

1,2

 

 

 

C

HUYỆN QUỲNH NHAI

 

 

 

 

 

 

I

Cụm xã Mường Giôn

 

 

 

 

 

 

1

Từ danh giới trung tâm cụm xã Mường Giôn dọc theo đường 279 đi qua Phiêng Mựt ến hết địa phận Quỳnh Nhai)

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ranh giới trung tâm xã Mường Giôn đến ranh giới trung tâm xã Chiềng Khay (đường Mường giôn đi Chiềng Khay)

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Đất trong trung tâm cụm xã Mường Giôn

3,5

3,5

1,0

1,0

1,0

 

II

Cụm xã Chiềng Khay

 

 

 

 

 

 

1

Đất trong Trung tâm cụm xã Chiềng Khay

2,7

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ngã ba chợ đến hết trường học cấp I, II xã Chiềng Khay

2,7

1,0

1,0

1,0

1,0

 

III

Cụm xã Chiềng Khoang

 

 

 

 

 

 

1

Dọc đường Tỉnh lộ 107 tính t ngã ba đi đường Nậm Ét (+500m) về phía đường đi Sơn La, (+1000m) về phía đường đi Nậm Ét đến cụm khuyến nông xã Chiềng Khoang (+500m) đi về phía huyện Quỳnh Nhai

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Các đoạn còn lại trong khu trung tâm cụm xã

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

 

3

Đường 107 đoạn từ danh giới huyện Quỳnh Nhai-Thuận Châu đến ngã ba đường rẽ đi xã Nậm Ét cách 500m.

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

 

4

Đường 107 đoạn từ cụm Khuyến nông xã Chiềng Khoang - 500m đến ngã ba Huổi Cuổi + 500m

1,6

1,6

1,0

1,0

1,0

 

IV

Xã Chiềng Bằng

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Huổi Cuổi + 500m (về phía Sơn La) đến cây xăng Sơn Lâm (về phía trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai)

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

 

2

Đoạn từ ngã 3 Huổi Cuổi + 500m (đường 107 đi UBND xã Chiềng Bằng)

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

 

D

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

 

 

 

I

Khu vực Trung tâm cụm xã Mường Bú và Lâm trường

 

 

 

 

 

 

1

Từ cổng lâm trường hướng đi huyện Mường La

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng lâm trường đi 200m đầu

2,5

2,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ tiếp 200m đến ngã 3 Mường Chùm

2,5

1,5

1,0

1,0

 

 

 

Từ ngã ba hướng đi xã Mường Chùm và huyện Mường La 300m

2,2

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Từ cổng lâm trường hướng đi Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng lâm trường đến cống qua đường hết nhà ông Mạnh Đào

3,8

3,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ cống qua đường hết nhà ông Mạnh Đào đến cng qua đường hết nhà ông Cường Vui

3,8

3,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ cống qua đường hết nhà ông Cường Vui dọc theo tỉnh lộ 106 đến hết nhà ông Bua (ngã ba rẽ vào xã Mường Bú)

7,0

5,0

2,0

1,0

 

 

 

Từ hết nhà ông Bua (ngã ba rẽ vào xã) đến qua cầu Nậm Pàn 100m

4,0

3,1

1,6

1,0

 

 

3

Các tuyến đường khác

 

 

 

 

 

 

 

Các tuyến đường có mặt đường lớn hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Các tuyến đường có mặt đường nhỏ hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

II

Đất trung tâm xã

 

 

 

 

 

 

1

Từ cổng UBND xã Mường Chùm đi các hướng trục chính 1000m

3,1

4,2

2,0

 

 

 

2

Từ cổng UBND xã Chiềng Hoa đi các hướng trục chính 300m

2,5

1,0

1,0

 

 

 

3

Từ cổng UBND xã Ngọc Chiến đi các hướng trục chính 500m

5,0

5,0

2,0

 

 

 

4

Từ cng UBND xã Chiềng Lao đi các hướng trục chính 300m

2,5

2,8

2,0

 

 

 

5

Từ cổng UBND Tạ Bú đi các hướng trục chính 200m

1,3

1,0

1,0

 

 

 

6

Từ cổng UBND xã Pi Toong đi các hướng trục chính 800m

1,5

1,5

1,3

 

 

 

7

Trung Tâm xã Chiềng San đi 2 hướng trục chính 400m

1,7

1,0

1,0

 

 

 

8

Cổng trụ sở UBND xã Nậm Păm mới đi 2 hướng 500m dọc theo trục đường chính

1,0

1,0

1,0

 

 

 

9

Từ đầu cầu Nậm Trai xã Hua Trai đi các hướng trục đường chính 1.000m

2,0

1,3

1,0

 

 

 

10

Tuyến đường từ bản Nhạp, Huổi Choi đến bản Lếch xã Chiềng Lao

1,0

1,0

1,0

 

 

 

11

Tuyến đường từ đầu bản Huổi La dọc đường 279D đến bản Huổi Pả xã Chiềng Lao (Trừ đoạn đường từ bản Nhạp, Huổi Choi đến bản Lếch)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

12

Tuyến đường từ Nhà máy thủy điện Huổi Quảng đi hướng xã Nậm Giôn hết địa phận xã Chiềng Lao

1,0

1,0

1,0

 

 

 

13

Từ cổng UBND xã Chiềng Công đi 2 hướng trục đường chính 500 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

14

Từ cổng UBND xã Mường Trai đến Trạm y tế mới

1,0

1,0

1,0

 

 

 

E

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

 

 

 

1

Xã Mường Cai

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Trụ sở UBND xã Mường Cai đi các hướng 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ cổng Đồn Biên phòng Mường Cai hướng đi thủy điện đến hết cửa xả và hướng về UBND xã đến hết đất nhà ông Thuông

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Xã Nậm Mằn

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Nậm Mằn về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Xã Pú Pẩu

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Pú Pẩu về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Xã Chiềng En

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng En về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường 115 địa phận xã Chiềng En

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Xã Đa Mòn

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Đứa Mòn về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Tuyến đường Mường Lầm - Đứa Mòn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

F

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

 

 

 

I

Cụm xã Phiêng Khoài

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba trung tâm hướng Cò Nòi đến ngã tư lên trường cấp II-III (dài 290m)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ngã tư cấp II -III đến đường vào C7 cũ (dài 100m)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngã ba C7 hướng Cò Nòi 1.200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ ngã ba trung tâm hướng đi Hang Mon 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ mét 201 đến mét 600 hướng đi Hang Mon

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ mét 601 đến mét 1.000 hướng đi Hang Mon

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7

Từ ngã ba trung tâm đến hết đất đội thuế 190 m hướng đi Lao Khô

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8

Từ đội thuế đến HTX dịch vụ chế biến chè hướng đi Lao Khô 120m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Từ HTX dịch vụ chế biến chè hướng đi Lao Khô đến chân dốc đã Trạm kiểm soát Keo Muông

1,0

1,0

1,0

 

 

 

II

Trung tâm xã Lóng Phiêng

 

 

 

 

 

 

1

Từ nhà văn hóa bản Yên Thi hướng đi Hang Mon 1.300m và hướng đi Quốc lộ 6 1.015 m (dọc đường 103)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Đường vào bản Tái định cư Quỳnh Phiêng (từ đường Quốc lộ 6C đi 500m

1,2

1,0

1,0

 

 

 

III

Trung tâm xã Yên Sơn

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba (nhà ông Kha) đi hướng Bó Phương 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ngã ba (nhà ông Kha) đi hướng Cò Nòi 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngã ba (nhà ông Kha) đến hết đất trường tiểu học Yên Sơn (650m) hướng đi Phiêng Khoài

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ ngã ba Đông Bâu hướng đi Kim Sơn 1;100m (hết đất nhà Thắng Quốc)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

IV

Trung tâm xã Chiềng Đông

 

 

 

 

 

 

1

Từ cầu Chiềng Đông 1 đến cầu Chiềng Đông 2 (dọc quốc lộ)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cầu Chiềng Đông 1 đến nhà ông Ù Nhật cách 500 m (hướng đi Hà Nội)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ cầu Chiềng Đông 2 đến đường rẽ vào bản Chai cách 100m (hướng đi Sơn La)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

V

Trung tâm cụm xã Chiềng Sàng

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã 3 vào bản Chiềng Sàng đi hướng Hà Nội (dọc quốc lộ 6) 730 m

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ 731 m hướng đi Hà Nội đến ngã ba vào bản Đán (820m)

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngã 3 vào bản Chiềng Sàng đi hướng Sơn La hết đất bản Chiềng Kim

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

 

VI

Trung tâm xã Chiềng Pằn

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba QL6 đi Chiềng Phú đến ngã ba QL6 đi Chiềng Thi dài 340 m

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

 

2

Đường từ ngã 3 Chiềng Phú đi hướng Hà Nội (qua ngã 3 Xốp Sạng 100m) dài 900m

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ Nhà cấp 4 ông Tạ Ngọc Tính (Bản Thng Phiêng) hướng đi bản Chiềng Phú (2 bên đường) đến hết nhà ông Hà Văn Đò (Bản Chiềng Phú)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

VII

Trung tâm xã Sặp Vạt

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp đất Thị trấn đến ngã 3 đường vào nhà ông Hoa (gương cầu cũ)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ngã 3 đường vào nhà ông Hoa (gương cầu cũ) đến ngã 3 vào bản Sai (dọc Quốc lộ 6)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Đoạn đường cầu sắt cũ

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VIII

Trung tâm cụm xã Chiềng Hặc

 

 

 

 

 

 

 

Từ cống cây xăng Doanh nghiệp Phương Thế Anh (nay là nhà Thng Hải) đến đường vào trụ sở xã Chiềng Hặc (dọc Quốc lộ 6)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

IX

Trung tâm xã Tú Nang

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Quốc lộ 6 đi Nà Khoang đến Cu mới đi bản Tin Tốc

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Cầu mới đi bản Tin Tốc đến ngã 3 Quốc lộ 6 đi Chiềng Ban 100m (đến cống thoát nước) hướng đi Hà Nội)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngã ba cầu Tà Làng đi Hà Nội 500 m, đi hướng Sơn La 300 m (dọc QL6)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

X

Trung tâm xã Chiềng On

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm xã Chiềng On (từ đất nhà Vân Tuyển đến hết trung tâm xã 640 m)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ ngã ba Đông Bâu hướng đi Chiềng On + 50m (hết đất nhà tình La)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

XI

Trung tâm xã Viêng Lán

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ km 241 + 800 m đến km 242 + 200 m hướng đi Sơn La (từ hết đất nhà bà Thúy Khm đến hết đất nghĩa trang liệt sỹ huyện).

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Tuyến đường từ km 242 + 200m đến km 242 + 600 m hướng đi Sơn La (từ hết đất nghĩa trang liệt sỹ huyện đến hết đất nhà ông Ton Bình).

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ tiếp giáp nhà ông Hoàng Văn Lửa (bản Mường Vạt) hướng đi bản Nà Và 2 (2 bên đường) đến giáp đất ông Lừ Văn Xm

1,0

1,0

1,0

 

 

 

XII

Trung tâm xã Chiềng Khoi

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đi Thao trường bắn đến ngã ba Trường THCS (bản Pút)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Trường THCS đi các hướng 300m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Trường THCS (Bản Pút) đi hướng Hồ chiềng Khoi đến đập Hồ Chiềng Khoi

1,0

1,0

1,0

 

 

 

XIII

Các tuyến đường ở nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

Trục đường rộng từ 4m trở lên

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Trục đường dưới 4m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

G

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

 

 

 

 

1

Từ cua Pom Đồn đến suối Pót + 300m xã Mường Khoa

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

H

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

 

 

 

I

Xã Gia Phù

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ngã ba Gia Phù đi 3 hướng

 

 

 

 

 

 

 

Đi Vạn Yên 200m (đến hết đất nhà ông Dự Nho)

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

 

 

Đi Vạn Yên từ mét 201 (đến nhà ông Việt PhMới xã Gia Phù)

1,8

1,4

1,4

1,4

1,4

 

 

Đi Bắc Yên 150m (đến hết đất nhà ông Thịnh Toan)

2,0

1,8

1,6

1,6

1,6

 

 

Đi Phù Yên 150 m (đến cầu suối Bùa)

2,0

1,8

1,4

1,4

1,4

 

2

Từ mét 151 đến mét 441 (giáp Trạm Y tế)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

 

3

Từ giáp Trạm Y tế đến cầu suối Công (từ mét 442 đến mét 1292)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

 

4

Đường mở mới thị tứ Gia Phù, từ đất nhà bà Oanh đến tiếp giáp đường QL đi Vạn Yên (trừ 20 m vị trí hai đầu đường đã có giá)

2,0

1,8

1,8

 

 

 

II

Xã Mường Cơi

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ngã ba đi 4 hướng

 

 

 

 

 

 

 

Đi Phù Yên cách 150m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ mét 151 đến mét 291 (đường vào bản suối Bí)

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Đi Yên Bái 150m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Đi Hà Nội 120m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ đường Quốc lộ 37 đến cổng trường Phổ thông cơ sở Mường Cơi (trừ vị trí tại điểm 1)

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Đường nhánh đi UBND xã Mường Cơi (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,5

1,2

1,2

1,2

 

 

III

Khu Xưởng chè

 

 

 

 

 

 

1

Từ cổng xưởng chè đi 2 hướng

 

 

 

 

 

 

 

Đi Hà Nội đến cầu Xưởng chè

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Đi Phù Yên cách 150m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Ngã ba đường đi Tân Lang đi 2 hướng

 

 

 

 

 

 

 

Đi Hà Nội cách 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Đi Phù Yên cách 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

IV

Xã Mường Do (từ cổng trường cấp I+II đi 2 hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Đi Phù Yên cách 200m

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đi bản Lằn đến cửa hàng Thương nghiệp

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

V

Xã Huy Tân (từ trung tâm đi 5 hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Đi bản Lm cách 100m

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

 

2

Đi bản Puôi cách 100m

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

 

3

Đi bản Chằm Chài cách 100m

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

 

4

Đi hướng đèo Ban cách 100m

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

 

5

Đi trường cấp I+II cách 100m

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

 

VI

Xã Mường Thi (ngã ba Mường Thải đi 3 hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Đi Phù Yên cách 150m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đi Hà Nội cách 150m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Đi vào trụ sở UBND xã cách 150m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

VII

Xã Tân Lang

 

 

 

 

 

 

1

Đi vào ngã ba bản Dit cách 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đến suối đi xã Mường Lang cách 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ cổng trường cấp 3 Tân Lang đi hướng Sông Mưa 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ cổng trường cấp 3 Tân Lang đi hướng UBND xã 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ cổng UBND xã Tân Lang đi hướng Sông Mưa 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Từ cổng UBND xã Tân Lang đi hướng QL 32 100m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

VIII

Xã Tân Phong (từ trung tâm xã đi hai hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Đi bến phà cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đi Phù Yên 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

IX

Xã Huy Hạ (ngã ba Huy Hạ đi 3 hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Đi Sơn La đến đầu cầu bản Trò

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

 

2

Đi Hà Nội đến đường rvào bản Kim Tân

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

 

3

Đi tỉnh lộ 114 qua cổng trại Yên Hạ 150 m

1,3

1,2

1,4

1,3

1,2

 

X

Xã Huy Thượng (ngã ba Huy Thượng đi 3 hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Đi Sơn La đến tram cấp nước (QL37)

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

2

Đi Hà Nội cách 300m (QL 37)

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

 

3

Đi vào xã Huy Tân 150m (tỉnh lộ 114)

1,7

1,3

1,3

1,3

1,3

 

I

HUYỆN SỐP CỘP

 

 

 

 

 

 

I

Đường trung tâm xã Sp Cộp

 

 

 

 

 

 

1

Từ đần cầu Nậm Lạnh (nhà nghỉ Phương Hoa) đến hết đất nhà ông Quàng Văn Phương Bí thư Đảng ủy xã Sp Cộp, hướng Sốp Cộp - Nậm Lạnh phía bên trái đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

2

Từ mét 17,4 hết đất nhà ông Tòng Văn Thạch đến hết đất nhà ông Quàng Văn Phượng, hướng đi Nậm Lạnh (bên phải đường)

1,3

 

 

 

 

 

3

Từ hết đất nhà ông Quàng Văn Phương Bí thư Đảng ủy xã Sốp Cộp đến cổng trường Tiểu học hướng Sốp Cộp đi Nậm Lạnh hai bên đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

 

4

Từ cổng trường Tiểu học đến hết nhà máy nước hướng Sốp Cộp - Nậm Lạnh, hai bên đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

5

Từ ngã 3 nhà ông Tòng Văn Thạch hướng đi Dồm Cang đến mốc D7 (ngã tư đi UBND huyện) hai bên đường.

2,0

 

 

 

 

 

6

Từ ngã tư D7 đến hết đất Trạm y tế xã Sốp Cộp hướng đường cũ đi Dồm Cang hai bên đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

 

7

Từ Trạm y tế xã Sốp Cộp (theo đường cũ đi Dồm Cang) đến hết đất nhà ông Trần Văn Hiện hai bên đường

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

 

8

Từ D7 đường 30 mét (hướng đi UBND huyện) đến D1 hai bên đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

 

9

Từ cầu sắt Nậm Lạnh (hướng đi Sông Mã) đến cây xăng 326 hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

 

10

Từ cây xăng 326 (hướng đi Sông Mã) đến đầu cầu Nậm Ca hai bên đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

11

Từ cầu Nậm Ca đến hết đất trụ sở Lâm trường hai bên đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

12

Từ ngã ba cầu Nậm Ca (trụ sở Đội quản lý đô thị) rẽ phải đến hết đất Bệnh viện mới, hai bên đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

 

13

Từ ngã ba bệnh viện đến hết đất nhà ông Lò Văn Nắng (từ mét 0 đến 170m) hướng đi Mường Và hai bên đường.

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

14

Từ trụ sở UBND xã Sốp Cộp (cũ) đến giáp đất Ngân hàng chính sách xã hội huyện, hai bên đường (đường bản)

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

15

Từ mét 21 (đất nhà ông Vì Văn Nghịch) theo đường quy hoạch từ D46C - D84 hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

 

16

Từ D3 hướng đường đi Nà Phe đến D61 phía bên phải đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

17

Từ D3 đến D59 (phía bên trái đường xung Nà Phe)

1,6

 

 

 

 

 

18

Từ mét 25 hết tha đất số 9 (D43) đường 15m đến hết mét 50 (D42) hai bên đường

1,0

 

 

 

 

 

19

Từ D2 Ban quản lý dự án đường quy hoạch 9,5m hướng đi D42

1,0

 

 

 

 

 

20

Từ hết đất nhà ông Quàng Văn Phượng đến ranh giới đất nhà ông Vì Văn Hồng, phía bên phải đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

21

Từ hết đất nhà ông Lò Văn Thoát đến hết đất nhà ông Lường Văn Bình D77 hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

22

Từ D3 ngã tư Kho Bạc đến D28 (cạnh …)

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

 

23

Từ D43 đi D48 (mét 0 đất ông Vì Văn Thanh đến hết đất Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ) hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

24

Từ mét 20 D16 đi D18 đến hết đất nhà bà Tòng Thị E hai bên đường

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

 

25

Từ mét 20 D16 đi D15 (từ đất Ngân hàng An Bình đến D15), hai bên đường

1,6

1,6

 

 

 

 

26

Từ mét 0 đất nhà bà Phạm Thị Thủy đến nhà công vụ Chi cục thi hành án (khu mốc D15-D16 đường 5m) phía bên phải

1,6

 

 

 

 

 

27

Từ D9 đầu cầu cứng qua suối Nậm Lnh đến ngã ba đường cũ, mới (cây xăng 326) hai bên đường

1,0

1,0

 

 

 

 

28

Từ ngã ba nhà khách UBND huyện D26- D15-D1-D41 hướng đi Nà Phe, hai bên đường

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

 

29

Từ ngã tư D7 (cây xăng) đến mốc D8 hướng đi Sông Mã hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

30

Tuyến D20 đi D21 đường 9,5m khu vực lô 23, 24 giáp với lô quy hoạch số 57 phía bên trái đường

1,0

 

 

 

 

 

31

Tuyến D5 đi D45 theo quy hoạch đường 9,5m (từ đất đài truyền hình đến hết đất nhà ông Quàng Văn Thịnh) , phía bên trái đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

 

32

Tuyến D6 đi D18; tuyến D18 đi D29 theo quy hoạch đường 9,5 m (từ giáp đất Ngân hàng chính sách đến hết đất đội Chi cục Thuế huyện; từ cây me nhà bà E đến hết đất nhà ông Tâm Phượng) hai bên đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

 

33

Đường 8,5m nội bộ khu vực lô đất E1 (giáp khu nhà Ủy ban nhân dân huyện cũ)

1,0

 

 

 

 

 

34

Từ hết đất nhà bà Tòng Thị Ngơi đường 4m hướng đi nhà ông Lường Văn Thiêm ra đến nhà ông Trần Văn Hiện hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Đường khu tái định D77-D78-D79-D29-D30

 

 

 

 

 

 

1

Từ đất nhà bà Vì Thị Lẻ đến hết đất nhà ông Trần Công Lực (đường 7m đi khu dân cư) hai bên đường

1,6

 

 

 

 

 

2

Từ mét 21,5 D78 đường 7 m đến mét 46 (giáp đất nhà ông Cầm Duy Vinh) hai bên đường hướng ra đường chính đi Nậm Lạnh.

1,6

 

 

 

 

 

3

Từ mét 17,8 đất nhà ông Vì Văn Muôn đường 5 m đến mét 54,5 (giáp đất nhà ông Lò Văn Tỉnh) hướng ra đường chính đi Nậm Lnh hai bên đường.

1,6

 

 

 

 

 

4

Từ mét 15,9 đến hết đất nhà ông Tòng Văn Cường đến hết đất nhà ông Vũ Văn Đông (Hằng) bên trái đường hướng ra đường chính 21m đường đi Sốp Cộp-Nậm Lạnh

1,6

 

 

 

 

 

5

Từ mét 15 hết đất nhà ông Lường Văn Bình đến nhà ông Vũ Văn Mạnh (Thêu) bên trái đường hướng ra đường chính 21m đường đi Sốp Cộp-Nậm Lạnh

1,2

 

 

 

 

 

6

Từ đất nhà ông Lò Văn Thoát đến hết đất nhà ông Lường Văn Bình (D78 đi D77) đường 7m hai bên đường

1,2

 

 

 

 

 

III

Đường khu tái định cư D18-D19-D78-D79

 

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất nhà ông Trần Công Lực mét 16,3 (D78) phía bên phải đến mét 50,5 đến hết đất nhà bà Ngô Thị Yến (hướng D18).

1,6

 

 

 

 

 

2

Từ hết đất nhà ông Phan Chính Thân mét 18,4 (D19) phía bên trái đường đến mét 60 đến hết đất nhà ông Tòng Văn San (hướng D18).

1,6

 

 

 

 

 

3

Từ hết đất nhà bà Tòng Thị Ninh mét 17 (đường lô 5 mét) đến mét 45 giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Trường hai bên đường.

1,6

 

 

 

 

 

IV

Các tuyến đường khu tái định cư Nà Phe

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã tư nhà ông Vũ Văn Quang (Kiều) đến hết đất nhà ông Vũ Văn Quân (Nhàn) hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

2

Từ ngã tư D61 đường 15m từ mét 18 đến hết mét 105 nhà ông Đỗ Văn Thiết đến hết đất nhà ông Bùi Văn Quang (Trang) hướng đi Trung tâm giáo dục thường xuyên hai bên đường.

2,2

 

 

 

 

 

3

Từ đất nhà ông Hà Văn Dần đến hết đất nhà ông Nguyễn Thanh Hải hướng đi Trung tâm giáo dục thường xuyên hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

4

Từ đất nhà ông Trần Danh Khiêm đến hết đất nhà ông Chu Văn Hưng hướng đi Trung tâm giáo dục thường xuyên hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

5

Từ đất nhà ông Quàng Văn Soạn đến hết đất nhà ông Vì Văn Ngọc đường 9,5m hướng đi khu dân cư hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

6

Từ đất nhà bà Hoàng Thị Chính đến D63 đường 9,5m hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

7

Từ đất nhà ông Lò Văn Triển đến hết đất nhà bà Lò Thị Kim đường 9,5m hướng đi khu dân cư bên phải đường

2,2

 

 

 

 

 

8

Từ đất nhà ông Lò Văn Hợi đến hết đất nhà ông Nguyễn Thành Trung (Nga) hướng đi D60 bên trái đường

2,2

 

 

 

 

 

9

Từ mét 20,5 (D59) hướng đi D58 (phía bên trái đường lô quy hoạch 9,5 m)

2,2

 

 

 

 

 

10

Từ D60 đường 15m hưng đi D38 (hai bên đường)

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

 

11

Từ D37-D38 (khu trường nội trú), hai bên đường

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

 

12

Từ đất nhà ông Hà Huy Thắng đến hết đất nhà ông Vàng A Hù (khu vực mốc D60-D38, đường quy hoạch 10m), hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

13

Từ nhà ông Ngô Xuân Trình đến hết đất nhà bà Hà Thanh Hoa (khu mốc D60-D38, đường quy hoạch 7m), hai bên đường

2,2

 

 

 

 

 

V

Các tuyến đường khu vực lô 57

 

 

 

 

 

 

1

Từ D8-D9 u cầu cứng qua suối Nậm Lạnh) hướng đi Sông Mã, phía bên phải đường

3,0

 

 

 

 

 

2

Từ D8-D20 đường 21m (tính từ mét 35,8 ranh giới giữa thửa đất số 1 và thửa số 33) phía bên trái đường

4,0

 

 

 

 

 

3

Từ D9-D21 đường 9,5m (tính từ mét 35,8 ranh giới giữa thửa đất số 18 và tha s 19) phía bên trái đường

4,0

 

 

 

 

 

4

Đường quy hoạch 10,5m từ mét 20 đến mét 50 (tính từ ngã ba đường trên trục D8-D20 vào hưng ra đường D9-D21) hai bên đường

4,0

 

 

 

 

 

5

Các tuyến đường quy hoạch lô số 23, 34 áp dụng theo giá tương ứng giá các đoạn từ D8 - D20, D9 - D21 và giá đường quy hoạch 10,5mét nêu trên

1,0

 

 

 

 

 

6

Từ D20-D31 đường 11m phía bên phải đường i diện cổng chính chợ mới)

1,0

 

 

 

 

 

7

Tuyến D20 đi D81, D81’ đường 9,5m (từ mét thứ 6 đến hết mét thứ 85) phía bên trái đường (đối diện cổng phụ chợ mới)

1,0

 

 

 

 

 

VI

Các đoạn đường ven trung tâm xã Sốp Cộp

 

 

 

 

 

 

1

Từ cống qua đường đi M. Và khu bản Nà Dìa (từ mét 0 đến mét 450 ao nhà ông Tòng Văn Dịn đến hết nhà ông Vì Văn Pành, hai bên đường).

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cầu Nậm Ban đất Nhà ông Lò Văn Tinh đến hết đất nhà ông Lường Văn Thành đường đi Dồm Cang, hai bên đường.

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ nhà Ông Nguyễn Văn Mạnh đến đội sản xuất số 4 hướng đi Nà Sài hai bên đường

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ nhà ông Lò Văn Thành (bản Co Pổng) đến hết nhà ông Tòng Văn Dũng hướng đi bản Nà Lc hai bên đường

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ nhà ông Lường Văn Xuân đến hết đất nhà ông Tòng Văn Thiên hướng đi bản Nà Lốc hai bên đường

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ nhà ông Tòng Văn Đại (bản Ban) đến hết đất nhà văn hóa bản Nà Nó hai bên đường

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

7

Từ đất nhà bà Lò Thị Thơm (bản Ban) đến đất nhà ông Vì Văn Điến (bản Pe) hướng đi bản Huổi Pe, bản Pe hai bên đường

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

8

Các đoạn còn lại xe con, xe công nông vào được hai bên đường.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Từ mốc D8 đến hết cầu Nậm Ban phía bên trái đường

1,0

 

 

 

 

 

10

Đường từ ngã 3 Công an huyện Sp Cộp đi Co Pồng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

11

Đường tngã 3 Cầu sắt Nậm Lạnh đi Co Pồng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

12

Đường từ bản Co Png xã Sốp Cộp đi bản Sổm Pói xã Mường Và

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VII

Xãng Và

 

 

 

 

 

 

1

Từ cống qua đường (giáp nhà ông Lường Xuân Thiêm) đến ngã ba Nậm Lạnh đi 200m hướng đi xã Nậm Lạnh

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

 

2

Từ ngã ba Nậm Lạnh đến hết đất trường cấp I+II hai bên đường

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

 

VIII

Xã Mường Lạn

 

 

 

 

 

 

1

Từ đầu cầu treo đi 200m (về xã Mường Và) đến hết trụ sở UBND xã hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ hết đất trụ sở UBND xã đến ngã ba đi bản Cống, Nà Khi đến hết đất nhà ông Lò Văn Tuấn (Chủ tịch UBND xã) hướng bản Cống và 500m hướng đi Nà Khi hai bên đường

1,3

1,3

1,1

1,0

1,0

 

3

Từ cây xăng xã Mường Lạn đến đầu cầu cứng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

IX

Xã Púng Bánh

 

 

 

 

 

 

1

Từ nhà ông Lò Văn Xuấn đến quán ông Tòng Văn Doản hai bên đường.

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

 

2

Từ quán nhà ông Quàng Văn Thịch đến hết trường tiểu học Huổi Hay hai bên đường.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

 

3

Từ nhà ông Tòng Văn Hiêng (bản Ling) đến hết đất quán ông Lò Văn Phỏng (bn Cọ) hai bên đường.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

 

XI

Đường khu vực mốc D7-D8-D20-D20- D19 (khu vực chợ cũ)

 

 

 

 

 

 

 

Đường Quy hoạch rộng 12m (từ mét th16,56 nhà ông Nguyễn Huy Trung đến hết đất nhà ông Lò Văn Chiểu) hai bên đường

1,0

 

 

 

 

 

 

Tuyến D19 đi D20(từ mét 17,42 hết đất nhà bà Lường Thị Nụ đến hết đất nhà ông Đào Văn Cường) phía bên trái đường

1,0

 

 

 

 

 

XII

Xã Dồm Cang (theo trục đường 105)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường rẽ đi bản Nà Khá đến đầu cầu cứng hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ cầu cứng đường vào UBND xã đến trường mần non bản Cang hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Ttrường mầm non bản Cang đến hết đất bản Cang

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

XIII

Các xã, các bản còn lại

1,2

1,2

1,2

 

 

 

K

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

 

 

 

1

Đất trung tâm cụm xã, trung tâm xã về các hướng 100m (chưa nêu ở Bảng 6)

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

L

HUYỆN VÂN H

 

 

 

 

 

 

I

Quốc lộ 6 hướng đi Sơn La

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp địa phận tỉnh Hòa Bình theo hướng đi Sơn La đến Km 170 + 400m (hết đất nhà ông Tráng A Sếnh)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ Km 170 + 400m (hết đất nhà ông Tráng A Sếnh) đến Km 173 + 400m (hết đất khu dân cư bn Bó Nhàng)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ Km 173 + 400m (hết đất khu dân cư bản Bó Nhàng) đến Km 176+ 800m (đường rẽ vào bản Chiềng Đi I)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ Km 176 + 800m (đường rẽ vào bản Chiềng Đi I) đến giáp đất thị trấn Nông trường Mộc Châu

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Quốc lộ 43

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp đất xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu đến giáp đất xã Hua Păng, huyện Mộc Châu

1,2

1,0

 

 

 

 

III

Tỉnh lộ 101

 

 

 

 

 

 

1

Từ Quốc Lộ 6 đến tỉnh lộ 101A

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ tỉnh lộ 101A đến hết đất quy hoạch bệnh viện huyện Vân Hồ

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ hết đất quy hoạch bệnh viện đến ngã ba bản Đoàn Kết, xã Chiềng Khoa cách 20m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ ngã ba bản Đoàn Kết cách 20m đến ngã ba đi xã Mường Men + 100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ ngoài phạm vi ngã ba đi Mường Men +100m đến đỉnh dốc 3 tầng (biển Pano tuyên truyền về môi trường)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ đỉnh dốc 3 tầng (bin Pano tuyên truyền về môi trường) đến nhà bia tưởng niệm xã Tô Múa (trung tâm xã Tô Múa)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7

Từ nhà bia tưởng niệm xã Tô Múa đến chợ Hang Miếng

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

IV

Tỉnh lộ 101A

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp đất Thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu đến cách cổng chào tiểu khu Sao Đỏ + 100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cách cổng chào tiểu khu Sao Đỏ + 100m đến trung tâm trụ sở UBND xã Vân Hồ +300m (trung tâm xã Vân Hồ)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ phạm vi ngoài 300m Trung tâm trụ sở UBND xã Vân Hồ đến đường Quốc lộ 6 (ngã ba bản Lóng Luông)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

V

Tỉnh lộ 102

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã tư bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ (QL 6) theo hướng đi xã Xuân Nha đến hết khu dân cư bản Bó Nhàng II (chân dốc

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ hết đất khu dân cư bản Bó Nhàng II (chân dốc đá) đến giáp đất trường THCS xã Chiềng Xuân

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ trường THCS xã Chiềng Xuân đến đầu cầu bản Suối Quanh (Trung tâm xã Chiềng Xuân)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ đầu cầu Suối Quanh đến giáp đất xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VI

Quốc Lộ 6 hưng đi xã Pa Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Quốc lộ 6 (bản Co Chàm, xã Lóng Luông) đến hết đất xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VII

Quốc lộ 43 đi trung tâm xã Chiềng Khoa

 

 

 

 

 

 

1

Từ Quốc lộ 43 đến cổng nhà máy chè Đại Thành

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cổng nhà máy chè Đại Thành đến ngã ba bản Đoàn Kết

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

VIII

Tỉnh lộ 101 đi trung tâm xã Suối Bàng

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba tỉnh lộ 101 hướng đi bàn Liên Hưng + 100m

 

 

 

 

 

 

1

Từ đường tỉnh lộ 101 đến cổng nhà máy chè Tô Múa

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cổng nhà máy chè Tô Múa đến hết đất khu dân cư bản Liên Hưng

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ hết đất khu dân cư bản Liên Hưng xã Tô Múa đến cách trung tâm trụ sở UBND xã Suối Bàng 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ Trung tâm trụ sở UBND xã Suối Bàng về mỗi hướng 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ cách Trung tâm trụ sở UBND xã Suối Bàng 200m đến Bến Lồi

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

IX

Tỉnh lộ 101 đi xã Liên Hòa

 

 

 

 

 

 

1

Từ tỉnh lộ 101 đến cầu Song Khủa

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cầu Song Khủa đến ngã ba đường rẽ đi Liên Hòa (Trụ sở UBND xã Song Khủa) cách 100 m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ Trung tâm Trụ sở UBND xã Song Khủa về ba hướng 100m (ngã ba; Trung tâm xã Song Kha)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ cách Trung tâm trụ sở UBND xã Song Khủa 100m đến cách Trung tâm trụ sở UBND xã Liên Hòa 200m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ Trung tâm trụ sở UBND xã Liên Hòa cách 200m về hai hướng (Trung tâm xã Liên Hòa)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ trung tâm UBND xã Liên Hòa + 200m đến hết đường nhựa

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

X

Đưng tỉnh lộ 101 đi xã Mường Men

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngãn ba đi xã Mường Men + 100 m đến cách trung tâm xã Mường Men 200 m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ trung tâm trụ sở UBND xã Mường Men đi các hướng 200 m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

XI

Đường 102 đi xã Tân Xuân

 

 

 

 

 

 

1

Từ tỉnh lộ 102 đến cách trung tâm trụ sở UBND xã Xuân Nha 100m

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cách trung tâm Trụ sở UBND xã Xuân Nha 100m đến hết đất khu dân cư bản Tưn + 100m (trung tâm xã Xuân Nha)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngoài phạm vi ngã ba bản Tưn +100m đến cầu Tân Xuân

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ cầu Tân Xuân đến hết trường mầm non Tân Xuân (Trung tâm xã Tân Xuân)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ hết đất Trường Mầm non xã Tân Xuân hướng đi bản Cột Mốc đến hết đường bê tông

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ đầu cầu Tân Xuân hướng đi huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

XII

Xã Chiềng Yên

 

 

 

 

 

 

1

Từ QL6 mới đến đường QL6 cũ (qua bản Nà Bai)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Trung tâm Trường THCS xã Chiềng Yên về 2 phía 100m (QL6 cũ)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Trung tâm trụ sở UBND xã Chiềng Yên về 2 phía 100m (QL6 cũ, trung tâm xã Chiềng Yên)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Các đoạn đường khác thuộc QL6 cũ

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Đường du lịch xã Chiềng Yên (đi bản Phụ Mu)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

XIII

Đường nội thị trong khu trung tâm hành chính - chính trị huyện Vân Hồ

 

 

 

 

 

 

1

Đường đôi 31,5m (mặt ct 2-2)

5,0

6,0

 

 

 

 

2

Đường 23,5m (mặt cắt 3-3)

5,0

6,0

 

 

 

 

3

Đưng 16,5m (mặt cắt 4-4)

5,0

5,0

 

 

 

 

4

Đường 13,5m (mặt cắt 5-5)

4,0

3,3

 

 

 

 

5

Đường 11,5m (mặt cắt 6-6)

5,0

3,3

 

 

 

 

6

Các tuyến đường hiện trạng khi chưa xây dựng mới theo quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị huyện Vân Hồ tại các tiểu khu Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2 và bản Suối Lìn

5,0

3,3

1,2

1,2

1,2

 

XIV

Các loại đường khác các xã xe tải nhỏ đi được đã được cứng hóa

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

PHẦN III. ĐT Ở CÁC XÃ THUỘC VÙNG NÔNG THÔN VÀ CÁC BẢN THUỘC PHƯỜNG TẠI THÀNH PH CÓ ĐIU KIỆN NHƯ NÔNG THÔN

(trừ đất ven trục đường giao thông, cụm xã, trung tâm các xã đã ghi tại điểm I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đất ở thuộc địa bàn các xã của các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

 

1

Vị trí 1

1,0

 

2

Vị trí 2

1,0

 

3

Vị trí 3

1,0

 

II

Đất thuộc các bản tại các phường của thành phố có điều kiện như nông thôn

 

 

 

 

 

 

1

Vị trí 1

1,2

 

2

Vị trí 2

1,2

 

 

BẢNG 02 - HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Đường phố

Đề xuất hệ số điều chỉnh năm 2019

Ghi chú

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

A

THÀNH PHỐ SƠN LA

 

 

 

 

 

 

I

Các ngã ba, ngã tư

 

 

 

 

 

 

1

Ngã tư Cầu Trắng

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đi: Hướng đi đường Chu Văn Thịnh đến hết Ngân hàng Nông nghiệp; Hướng đi đường Nguyễn Lương Bằng đến ngõ số 4 (hết nhà s46 đường Nguyễn Lương Bằng); Hướng đi đường Điện Biên đến Cầu Trắng; Hướng đi đường Trường Chinh đến hết nhà số 47 đường Trường Chinh (ngõ rẽ số 3)

2,1

1,7

1,3

2,1

2,2

 

2

Ngã ba Tô Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đi: Đường Điện Biên hướng đi Hà Nội đến cầu Trắng; Đường Điện Biên hướng đi Điện Biên đến hết Bảo hiểm Viễn Đông; Đường Tô Hiệu đến hết Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp.

2,2

2,1

1,3

2,0

2,2

 

3

Ngã tư đường Nguyễn Lương Bng giao với đường 3/2 (Ngã tư chợ 7/11)

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đi: Đường 3/2 hưng đi đến Công ty Điện Lực Sơn La đến ngõ số 02 (hết nhà số 136 đường 3/2); Đường 3/2 hướng đi đường Trường Chinh đến phố Mai Đc Bân; Đường Nguyễn Lương Băng hướng đi ngã ba Quyết Thắng đến ngõ số 14 (hết nhà số 168 đường Nguyễn Lương Bng); Đường Nguyễn Lương Băng hướng đi ngã tư Cầu Trắng đến phố Giảng Lắc.

2,3

2,2

1,4

2,0

2,2

 

4

Ngã tư Quyết Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đi: Hưng đi đưng Nguyn Lương Bằng đến đường rẽ vào Đài truyền hình Sơn La; Hướng đi đường Trần Đăng Ninh đến ngõ số 07 (đường rẽ vào Tiểu đoàn 1 (K4)); Hướng đi đường Trường Chinh đến Chi cục quản lý thị trường (hết nhà s177 đường Trường Chinh)

2,3

2,2

1,4

2,0

2,2

 

5

Ngã tư Công an thành phố (ngã tư Bưu điện Chiềng Lcũ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đi: Hướng đi đường Chu Văn Thịnh đến cầu Nậm La; Hướng đi đường Hoa Ban đến UBND thành phố; Hướng đi đường Lò Văn Giá đến đường rẽ vào nhà văn hóa tổ 2 phường Chiềng Lề; Hướng đi đường Tô Hiệu đến snhà 183 (ngõ rẽ từ đường Tô Hiệu đến đường Lê Thái Tông).

2,3

2,5

1,6

2,1

2,2

 

6

Ngã tư đường Tô Hiệu giao với đường cách mạng tháng 8 (ngã tư Công an phòng cháy chữa cháy)

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đi: Hướng đi ngã tư Công an thành phố đến ngõ số 05 Tô Hiệu (giáp Rạp hát Suối Reo); Hướng đi ngã tư Tô Hiệu đến hết Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; Hướng đi đường Cách mạng tháng 8 đến Ngõ vào Chiều Vàng II (đến hết s nhà 57 Cách mạng tháng 8).

2,3

2,2

1,6

2,1

2,2

 

II

Các ngã ba, ngã tư (phạm vi 250m tính từ trung tâm đi các hướng)

 

 

 

 

 

 

1

Ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Hùng Vương (ngã ba Trại trẻ mồ côi cũ)

1,9

1,8

1,4

3,0

2,2

 

2

Ngã ba đường Hùng Vương giao với đường đi Sông Mã (ngã ba Mai Sơn)

2,0

2,1

1,1

1,3

1,3

 

3

Ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Lê Quý Đôn (ngã tư Ngân hàng Chiềng Sinh cũ)

2,0

2,1

1,1

1,3

1,3

 

4

Ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Lê Trọng Tấn (khu Nong Đúc Chiềng Sinh)

2,0

2,4

1,3

1,5

1,3

 

5

Ngã tư đường Lê Duẩn giao với đường Trần Phú (ngã tư cơ khí mới)

4,0

4,0

1,5

2,0

1,6

 

6

Ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Lê Quý Đôn (bản Cang Chiềng Sinh)

4,0

4,0

1,5

2,0

1,6

 

7

Từ trung tâm ngã ba đường rẽ vào Trường Chính trị tỉnh Sơn La (chợ Công ty cấp 2) hai hướng Sơn La - Hà Nội 150 m

1,8

2,2

1,4

2,0

1,3

 

III

Các tuyến đường (trừ các điểm ghi tại Mục I, II)

 

 

 

 

 

 

1

Đường Tô Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Tô Hiệu đến ngã tư Công an thành phố (ngã tư bưu điện Chiềng Lcũ)

2,0

2,1

1,4

3,0

1,4

 

2

Đường Lò Văn Giá

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Công an thành phố (ngã tư bưu điện Chiềng Lề cũ) đến hết Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

2,0

2,0

2,0

2,0

1,4

 

 

Từ hết Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đến đầu cầu bản Cá.

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

3

Đường Chu Văn Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

Từ cầu Trắng đến ngã ba rẽ vào Sở Giáo dục và Đào tạo (đường Thanh Niên)

2,4

2,5

2,0

3,3

1,4

 

 

Từ ngã ba rẽ vào Sở Giáo dục và Đào tạo (đường Thanh Niên) đến cầu Nậm La

2,2

2,0

1,3

2,1

1,0

 

4

Đường Trường Chinh

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Cầu Trắng đến đầu Đường Hoàng Quốc Việt"

2,1

2,0

1,6

2,0

2,0

 

 

Từ phố Giảng Lắc đến ngã ba Quyết Thắng

2,1

1,7

1,6

2,0

2,0

 

5

Đường Trần Đăng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Quyết Thắng đến hết trụ sở UBND phường Quyết Tâm

2,4

2,3

2,1

2,4

1,9

 

 

Từ hết Trụ sở UBND phường Quyết Tâm đến hết đường Trần Đăng Ninh (đến ngã ba đường vào Trường Đại học Tây Bắc) trừ các điểm đã ghi ở phần II mục 7

2,4

1,6

2,1

2,4

1,9

 

6

Đường Lê Duẩn

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng Bến xe đi hai hướng Sơn La - Hà Nội 150 m

1,8

1,8

1,8

2,5

2,0

 

 

Từ ngã ba đường vào Trường Đại học Tây Bắc đến hết Viện quân y 6 (trừ khu vực cng Bến xe đi 2 hướng 150 m)

2,2

2,0

1,9

2,0

1,9

 

 

Từ hết Viện Quân y 6 đến hết đất Trường Trung học cơ sở Chiềng Sinh

1,6

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

Từ hết đất Trường trung học cơ sở Chiềng Sinh đến ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Hùng Vương

1,6

3,5

2,5

2,0

2,0

 

 

Từ ngã ba đường Lê Duẩn giao đường Hùng Vương (Trại Trẻ mồ côi cũ) đến hết địa phận thành phố (đến ngã ba Chiềng Sinh mới)

2,4

1,9

1,5

1,5

1,5

 

7

Đường Nguyễn Lương Bằng

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Cầu Trắng đến ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường 3/2 (ngã tư chợ 7/11)

2,1

2,0

1,8

1,6

1,4

 

 

Từ ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường 3/2 (ngã tư chợ 7/11) đến ngã tư Quyết Thắng".

2,1

2,0

1,7

2,0

1,6

 

8

Đường 3/2

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Trường Chinh (Quốc lộ 6) đến ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường 3/2 (ngã tư chợ 7/11)

2,1

2,0

1,7

1,7

1,4

 

 

Từ ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường 3/2 (ngã tư chợ 7/11) đến trung tâm ngã ba Đin lực

2,4

2,4

1,7

1,5

1,3

 

9

Phố Giảng Lắc

 

 

 

 

 

 

 

Đường ngang từ đường Trường Chinh sang đường Nguyễn Lương Bằng (đến hết UBND phường Quyết Thắng cũ)

2,0

1,8

2,2

1,8

1,4

 

10

Đường Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Tô Hiệu đến hết đất trụ sở Đội thuế phường Tô Hiệu (Trừ phạm vi ngã ba Tô Hiệu đến hết bảo hiểm Viễn Đông)

2,3

2,2

2,0

2,3

1,6

 

 

Từ hết đất trụ sở Đội thuế phường Tô Hiệu đến hết số nhà 185 (quán Dimah 185)

2,2

2,1

1,8

2,1

1,6

 

 

Từ hết quán Dimah 185 đến hết ngã ba Khí tượng (ngã ba Két nước)

2,3

2,3

2,5

2,6

1,6

 

 

Từ ngã ba Két nước (Khí tượng) đến hết số nhà 158 (giáp vườn hoa Tổ 10, phường Chiềng Lề)

3,3

2,0

1,0

1,6

1,4

 

 

Từ giáp s nhà 158 đến biển báo hiệu hết địa phận thành phố (giáp ranh Thuận Châu)

3,6

2,0

1,3

1,8

1,4

 

11

Đường Nguyễn Văn Linh

 

 

 

 

 

 

 

Từ Đội thuế phường Tô Hiệu đến cổng tỉnh ủy

2,1

2,0

2,0

2,1

1,5

 

 

Từ cổng tỉnh ủy đến hết cống thoát nước Nà Coóng

1,7

1,9

1,7

1,5

1,5

 

12

Đường Cách mạng tháng 8

 

 

 

 

 

 

 

Từ Công an phòng cháy đến đường Chu Văn Thịnh

2,1

2,0

1,8

2,3

1,4

 

13

Đường Thanh Niên

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Chu Văn Thịnh đến hết cổng Sở Giáo dục và Đào tạo

2,0

1,6

1,0

2,0

1,4

 

 

Từ hết cổng Sở Giáo dục và Đào tạo qua hết Trường THPT Tô Hiệu đến Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề

1,4

1,5

1,3

1,3

1,6

 

 

Đường Chu Văn Thịnh trừ 20m đến cổng trường Mu giáo tư thục Ban Mai (đường bản Hẹo)

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

Các nhánh đường thuộc quy hoạch đường Thanh niên và Chợ Trung tâm

1,6

1,9

1,9

1,5

1,5

 

14

Phố Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

Đường từ Phố Giảng Lắc sang đường 3/2"

2,4

2,0

2,2

2,0

1,6

 

15

Đường Lê Đức Thọ

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Sở Điện lực tỉnh đến hết UBND Phường Quyết Thắng"

2,2

2,0

2,1

2,0

2,0

 

 

Từ hết UBND Phường Quyết Thắng đến hết dốc đá Huổi Hin"

2,3

1,0

1,0

1,4

1,4

 

16

Đường Hoàng Quốc Việt (đường vào UBND phường Chiềng Cơi)

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Trường Chinh đến ngã tư bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi

2,1

2,0

3,8

4,0

1,6

 

17

Đường Lê Thái Tông

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Lò Văn Giá từ 20m (Dược phẩm) đến hết đường Lê Thái Tông

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

Các đường nhánh từ đường Lê Thái Tông sang đường Lò Văn Giá và đường Tô Hiệu (thuộc địa phận tổ 2, tổ 7 phường Chiềng Lề)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

18

Phố Xuân Thủy

 

 

 

 

 

 

 

Đường xung quanh chợ Rạng Tếch vào đến hết sân vận động thành phố

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

Từ cuối sân vận động thành phố đến hết tuyến

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

19

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm ngã ba đường rẽ vào Trường Chính trị tỉnh Sơn La (Trung tâm tổ chức sự kiện) đến ngã ba Trường Mầm non Bế Văn Đàn

2,0

1,9

2,1

2,2

1,3

 

 

Từ ngã 3 Trường mầm non Bế Văn Đàn đến hết Trường Chính trị tỉnh

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

 

Từ hết trường Chính trị tnh đến ngã ba rẽ vào bản Nam

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

20

Phố Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Chu Văn Thịnh (qua siêu thị Hapro mart) đến hết nhà Văn hóa tổ 15 - Phường Quyết Thắng

2,3

2,2

1,8

2,0

1,9

 

21

Đường Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

Đường từ cây xăng Tỉnh đội đến số nhà 79 - đường Nguyễn Trãi (doanh nghiệp Tùng Lộc)

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

Đường số nhà 79 - đường Nguyễn Trãi (doanh nghiệp Tùng Lộc) đến hết trường Tiểu học Quyết Thắng"

2,0

1,7

2,0

2,3

2,0

 

 

Từ hết trường Tiểu học Quyết Thắng đến bãi đá bản Cọ - Chiềng An"

2,9

1,8

2,0

2,3

1,9

 

22

Phố Ngô Quyền

 

 

 

 

 

 

 

Đường Chu Văn Thịnh đến đường Tô Hiệu (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - đường cầu treo dây văng)

2,1

2,1

2,1

1,9

1,8

 

23

Đường Chu Văn An

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Lê Duẩn (Quốc lộ 6) đến ngã ba Trường Đại học Tây Bắc

1,8

2,6

2,0

2,0

1,8

 

 

Từ đường Trần Đăng Ninh (đối diện Nhà văn hóa tổ 3 phường Quyết Tâm) đến ngã ba đường quy hoạch vào Trường đại học Tây Bắc

2,2

2,5

2,0

2,0

1,5

 

24

Đường Trần Phú

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư cơ khí đi hết địa phận phường Chiềng Sinh theo hướng đi Ca Láp - Chiềng Ngần đến giữa dốc

2,7

2,0

1,7

1,4

1,5

 

25

Đường Lê Trọng Tấn

 

 

 

 

 

 

 

Ngã ba Lê Duẩn (Quốc lộ 6) đến chân dốc Noong Đúc (đến hết khu quy hoạch dân cư TĐC)"

2,2

2,5

1,8

1,0

1,0

 

26

Đường Nguyễn Văn C

 

 

 

 

 

 

 

Từ dốc đá Huổi Hin đến đường rẽ vào trường Tiểu học Chiềng Ngần A (bản Híp)

1,5

1,3

1,2

1,0

1,1

 

27

Đường Nguyễn Du

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Lê Đức Thọ tổ 11 đến hết Công ty cổ phần in và bao bì Sơn La

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

 

28

Đường Khau Cả

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư gốc phượng đến hết tuyến đường (giao với đường Điện Biên)

1,7

2,1

1,9

1,7

1,8

 

 

Đường từ ngã ba Két nước đến hết Khách sạn Hoa Đào (đường Sông Đà)

3,3

1,4

1,5

1,5

1,5

 

29

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 Trường mầm non Bế Văn Đàn đến ngã ba Nhà máy bia Sông Đà

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

30

Phố Trần Hưng Đạo + Phố Lý Tự Trọng

 

 

 

 

 

 

 

Phố Trần Hưng Đạo + Phố Lý Tự Trọng"

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

 

31

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Trần Đăng Ninh (Quốc lộ 6) vào trường Tiểu học Quyết Tâm

2,5

2,5

2,3

2,5

1,7

 

32

Phố Mai Đắc Bân

 

 

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường 3/2 (lối đi qua Đảng ủy khối Doanh nghiệp)

2,2

2,1

2,0

2,0

1,8

 

33

Đường Hùng Vương (Quốc Lộ 6 cũ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường Lê Duẩn rẽ đường Hùng Vương (Trại trẻ mồ côi cũ) đến hết địa phận thành phố Sơn La

3,2

1,9

2,0

2,0

1,9

 

34

Đường Lê Thanh Nghị

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 đường Biện Biên (Quốc lộ 6) vào đến hết Trường mầm non Tô Hiệu

1,8

1,5

1,5

1,4

1,6

 

 

Từ hết Trường mầm non Tô Hiệu đến đường Điện Biên số nhà 175 - Đường Điện Biên (quán Thế kỷ mới)"

1,8

1,4

1,5

1,4

1,6

 

35

Đường Ngô Gia Khảm

 

 

 

 

 

 

 

Từ cổng bản cá đường rvào bản Cá đến hết đất số nhà 70 - trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (đường Quốc lộ 279D)

2,0

1,7

1,3

2,0

1,6

 

 

Từ hết đất số nhà 70 - trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (đường Quốc lộ 279D) đến hết cầu bản Panh (đường Quốc lộ 279D)"

2,0

2,0

1,3

2,0

1,6

 

 

Từ hết cầu bản Panh đến chân dốc Cao Pha (đường Quốc lộ 279D)"

2,0

2,0

1,3

1,9

1,6

 

36

Từ đường Lò Văn Giá đến cổng Nhà máy Nước

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

37

Đường Văn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

Từ hết cống thoát nước Nà Coóng đến suối nước nóng

2,2

2,1

2,0

1,8

1,9

 

IV

Tuyến đường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

1

Đường Lê Quý Đôn (đường 4G) (từ đường Lê Duẩn - Quốc lộ 6 mới đến đường Hùng Vương trừ 250m - Quốc lộ 6 cũ)

3,5

3,1

1,5

2,2

2,1

 

2

Từ đường Lê Duẩn đến cổng Nhà máy Xi măng

2,4

3,1

1,6

2,0

1,8

 

3

Từ đường Lê Duẩn đến cổng Nhà máy gạch Tuynel

2,4

3,1

1,6

2,0

1,8

 

4

Đất trong phạm vi Nhà máy gạch Tuynel và Nhà máy Xi măng

1,1

1,0

1,0

 

 

 

5

Từ hết Nhà máy gạch vào cổng Nhà máy Xi măng vào khu dân cư

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

 

V

Các đường nhánh

 

 

 

 

 

 

1

Đằng sau Công ty Điện lực Sơn La (từ nhà văn hóa tổ 10) đến hết khu tập thể thuế cũ.

3,1

2,0

2,0

2,0

2,0

 

2

Từ đường Trần Đăng Ninh đến hết Cục Thú y

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

 

3

Từ ngã ba trường Đại học Tây Bắc đến hết bản Dửn

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

4

Từ ngã ba trường Đại học Tây Bắc đến hết tuyến đường đi hướng hồ bản Dửn (hết đường nhựa)

1,4

2,0

2,0

2,0

2,0

 

5

Từ đường Lò Văn Giá đến cầu bản Cọ

2,3

1,7

2,0

2,0

 

 

6

Từ cầu bản Cọ đến Mó nước bản Cọ

1,6

2,0

2,0

1,1

 

 

7

Từ cuối đường 13m khu quy hoạch Lam Sơn đến đường Bản Cọ

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

8

Đường từ đầu cầu bản Cá (đường tỉnh lộ 106) đến cống đường vào bản Cá

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

9

Đường hai bên chợ Trung tâm vào khu dân cư t11, tổ 12 phường Chiềng Lề (hết địa phận chợ)

2,0

2,0

1,8

2,0

2,0

 

10

Từ Công ty cổ phần In và bao bì Sơn La đến cổng Thao trường thành phố

2,2

2,0

2,0

2,0

2,0

 

11

Các đường nhánh từ ngã ba tổ 10 phường Chiềng Lề đến hết tuyến đường

2,0

2,1

2,0

2,0

1,9

 

12

Từ ngã tư bia Sông Đà đến các tuyến đường trong khu dân cư tổ 5 phường Quyết Tâm

2,0

2,1

2,0

2,0

1,9

 

13

Đường Chi cục Thú y đến hết Trại lợn cũ

2,7

2,0

2,0

2,0

2,0

 

14

Từ Trại lợn cũ đến hết địa phận bản Là, phường Chiềng Cơi

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

 

15

Từ Mó nước bản Cọ đến bãi đá

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

 

16

Từ ngã ba Công ty cổ phần In và bao bì Sơn La đến Trường THCS Quyết Thắng A

2,5

2,0

2,8

2,2

2,0

 

17

Từ Công ty Điện lực Sơn La đến Trường Nguyễn Trãi

2,1

2,0

2,8

2,2

2,0

 

18

Đường bản Bó (từ đường Lò Văn Giá đến cống nước bản Bó)

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

 

19

Từ cống nước bản Bó đến hết các tuyến đường trong bản Bó

2,1

1,4

2,3

2,4

2,4

 

20

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m trở lên nội thành phố (đường đổ bê tông hoặc đường trải nhựa)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

21

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m trở lên nội thành phố (đường đất xe công nông, xe con vào được)

1,8

1,7

2,0

2,0

2,0

 

22

Các đường nhánh có mặt đường rộng dưới 2,5m trở xuống nội thành phố (đường đổ bê tông hoặc dải nhựa)

1,5

1,4

1,4

1,3

1,0

 

23

Các đường nhánh có mặt đường rộng dưới 2,5m trở xuống nội thành phố (đường đất)

1,1

1,5

1,4

1,5

1,0

 

24

Đường từ Lê Duẩn (Quốc lộ 6) qua bản Hẹo phường Chiềng Sinh đến bản Phường, xã Chiềng Ngần (trừ điểm các điểm đã có giá)

2,0

2,1

2,0

2,0

1,9

 

25

Đường từ Trần Đăng Ninh (tổ 10 phường Quyết Tâm) đi hết Tiểu khu 3, phường Chiềng Cơi

1,3

1,3

1,4

1,5

1,0

 

26

Đường chính tổ 4, phường Chiềng Cơi

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

27

Các đường nhánh trong khu dân cư bản Cọ (đường bê tông)

1,5

1,0

1,8

1,7

1,8

 

28

Các đường nhánh trong khu dân cư bản Cọ (đường đất)

1,9

2,0

2,0

2,0

1,8

 

29

Từ ngã tư Mé Ban sang bản Là, phường Chiềng Cơi

2,0

2,0

2,3

2,3

2,1

 

30

Đường trong bản Bó Phứa đường bê tông rộng trên 2,5 m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

VI

Đường nhánh trong khu quy hoạch

 

 

 

 

 

 

1

Khu đô thị gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La (lô 1 + lô 2)"

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 31 m trở lên"

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 25m

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 20,5m

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch từ 13 m đến 15 m"

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch từ 10 m đến dưới 13 m"

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 09m

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch từ 6 m đến 7 m"

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

2,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Thêm tuyến đường: Đường quy hoạch 3,5m đến dưới 5,5m

2,4

 

 

 

 

 

2

Khu quy hoạch công viên 26-10

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 17 m trở lên"

2,2

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9m

2,2

 

 

 

 

 

3

Khu dân cư tổ 8 phường Tô Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 21m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 11,5 m trở lên

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 09m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 07m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

2,0

 

 

 

 

 

4

Khu tái định cư 1,3 ha dân cư bản Giảng Lắc - Quyết Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 16,5 m trở lên

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 13 m

2,9

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch (từ 9m đến 10,5m)

3,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 5,5 m - 7,5 m

3,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Khu quy hoạch tổ 8 phường Quyết Thắng (vật liệu xây dựng I)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 4,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 4m

2,0

 

 

 

 

 

6

Khu quy hoạch chợ 7/11

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 4,5m

1,5

 

 

 

 

 

7

Khu dân cư Tổ 8, phường Chiềng Sinh (khu quy hoạch tái định cư Noong Đúc cũ)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 21m trở lên

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 15,5m đến 16,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 5,0m trở lên

2,0

 

 

 

 

 

8

Khu quy hoạch tổ 2 phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

- Đường quy hoạch 15 m

2,0

 

 

 

 

 

 

- Đường quy hoạch 7,5 m

2,0

 

 

 

 

 

9

Khu quy hoạch tổ 3 phường Chiềng Sinh (giáp trạm điện 110KV)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 12 m trở lên

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,7m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 7,5 m trở xuống

2,0

 

 

 

 

 

 

Các đường nhánh trong khu vực dân cư có chiều rộng từ 2,5m đến 5m xe con vào được

1,9

1,9

2,0

2,0

1,8

 

10

Khu dân cư bản Bó Phường Chiềng An (cạnh Trụ Sở Chiềng An)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 05m

2,0

 

 

 

 

 

11

Khu tái định cư Trường Đại học Tây Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 30m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 11m

1,8

 

 

 

 

 

12

Khu quy hoạch dân cư phía Đông và Tây Nam Trung tâm Bến xe khách Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 15,5m

2,5

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13,5m

2,3

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m

2,0

 

 

 

 

 

13

Khu quy hoạch dân cư bản Buổn, phường Chiềng Cơi (Doanh nghiệp Trường Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 25 m

3,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

2,2

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13 m

2,1

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m"

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9,5 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 7,5m

2,0

 

 

 

 

 

14

Khu quy hoạch dân cư Sang Luông, tổ 14, phường Quyết Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

2,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 9,0m

2,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 7,5m

2,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch 6m

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường quy hoạch dưới 6m

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

15

Khu quy hoạch dân cư tổ 3 phường Chiềng Lề

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m

2,2

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 5m đến 7,5 m"

2,5

 

 

 

 

 

16

Khu quy hoạch dân cư tổ 12 phường Chiềng L(khu quy hoạch Lam Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 20m

2,7

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 12 m đến dưới 13,5m"

2,7

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10 m đến dưới 12 m"

2,6

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9,0m

2,6

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

2,8

 

 

 

 

 

17

Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 30m trở lên"

2,9

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 12 m đến 13,5 m

2,7

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m

2,4

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 7,5 m trở xuống

2,0

 

 

 

 

 

18

Khu dân Ngã ba cơ khí, phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 20,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 7,5m

2,0

 

 

 

 

 

19

Khu dân cư tổ 3, phường Quyết Thắng (khu Tỉnh đội bàn giao)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 07m trở lên

2,7

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 05m đến dưới 7m

2,4

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng từ 2,5m đến dưới 5m

2,2

 

 

 

 

 

20

Khu dân cư tổ 2, Đại Thắng phường Quyết Tâm

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch trên 21m

1,8

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch trên 13,5m

1,9

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch trên 11,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch trên 9,5m

2,1

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch trên 7,5m

2,0

2,0

2,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

2,7

3,0

2,5

 

 

 

21

Khu dân cư trục đường Nguyễn Văn Linh (bản Chậu, phường Chiềng Cơi)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng trên 16,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 11,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 9,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 5,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng dưới 5,5m

2,0

 

 

 

 

 

22

Khu dân cư tổ 13, Phường Quyết Thắng (UBND Phường Quyết Thắng)"

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 11,5m"

3,2

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 9,0m"

3,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 5,5m

2,2

 

 

 

 

 

23

Khu dân cư tổ 6, Phường Quyết Tâm

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng từ 7,5m trở lên"

1,8

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 5,5m đến dưới 7,5m

1,8

 

 

 

 

 

24

Khu dân cư tổ 5, phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 13,5m

2,0

 

 

 

 

 

25

Khu dân cư ngã tư Cơ khí, phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16,5m

2,4

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 11,5m

2,3

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 7,5m

2,3

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 5,5m

2,7

 

 

 

 

 

 

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5m đến dưới 5m (đường đổ bê tông hoặc đường nhựa dải nhựa)

2,0

2,5

2,7

 

 

 

 

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5m đến dưới 5m (đường đất xe công nông, xe con vào được)

1,7

2,0

2,3

 

 

 

26

Khu dân cư bản Cọ phường Chiềng An (đối diện với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 10,5m trở lên"

2,2

 

 

 

 

 

27

Khu quy hoạch chợ, dân cư bản Hài, phường Chiềng An

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 20,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9,5m

2,0

 

 

 

 

 

28

Khu quy hoạch dân cư Trung tâm hành chính - Văn hóa Phật giáo Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16,5 m.

3,2

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 9,5 m.

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng từ 7m đến 7,5 m.

2,0

 

 

 

 

 

29

Khu quy hoạch dân tổ 8, phường Tô Hiệu (cạnh nhà khách UBND tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng từ 5,0 m đến dưới 8,5 m.

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 4,5 m.

2,0

 

 

 

 

 

30

Khu quy hoạch dân cư tổ 8, phường Tô Hiệu (trưng Tiểu học Tô Hiệu cũ)"

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 7,0 m đến 7,5 m"

2,0

 

 

 

 

 

31

Khu quy hoạch chợ, dân cư bản Hài, phường Chiềng An

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 13 m.

2,0

 

 

 

 

 

32

Khu quy hoạch dân cư Đồi Châu, tổ 9, phường Chiềng Lề

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 7,5 m: Đoạn từ giáp đường Tô Hiệu đến đường quy hoạch 5,0 m giáp với nhà văn hóa tổ 9, phường Chiềng Lề (trừ vị trí của đường Tô Hiệu)

1,3

1,1

 

 

 

 

 

- Đoạn còn lại của đường quy hoạch 7,5 m.

1,1

1,4

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 6,5 m (trừ vị trí 1 đường Tô Hiệu)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,0 m

1,4

1,5

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 3,0 m đến dưới 4,5 m (Đường đổ bê tông hoặc rải nhựa)

2,0

2,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch dưới 2,5 m (Đường đổ bê tông hoặc rải nhựa)

2,0

2,0

 

 

 

 

33

Khu dân cư tổ 13, phường Quyết Thắng (Dâu tm tơ)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 7,5 m.

2,6

 

 

 

 

 

34

Khu dân cư và dịch vụ ngã tư Cơ Khí, phường Chiềng Sinh"

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 25 m

2,3

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13 m

2,3

 

 

 

 

 

35

Các đường nhánh khu dân cư phố Trần Hưng Đạo và phố Lý Tự Trọng

 

 

 

 

 

 

 

Đường nhánh rộng từ 5,5 m trở lên"

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường nhánh rộng từ 3,0 m đến dưới 5,0 m.

2,0

 

 

 

 

 

36

Lô số 4b, Kè suối Nậm La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 18m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 15,5m

1,9

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m đến 11,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 8,5m đến 9,5m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5m đến 5,5m

2,3

 

 

 

 

 

37

Lô số 4c, Kè suối Nậm La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 11,5m

2,3

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9,5m

2,3

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5m

2,3

 

 

 

 

 

38

Lô số 6b, Kè suối Nậm La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 25m trở lên"

2,6

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

2,6

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13,5m

2,6

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 11,5m

2,6

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m

2,6

 

 

 

 

 

39

Khu tái định bệnh viện đa khoa 550 giường tỉnh Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5 m

2,0

 

 

 

 

 

40

Khu tái định cư Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 21 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

2,1

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9,5 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 7,5 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 4 m

2,0

 

 

 

 

 

41

Khu dân cư bản Mé Ban phường Chiềng Cơi

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5 m

2,8

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 9,0 m

2,8

 

 

 

 

 

42

Khu dân cư mi phường Quyết Thng (khu tái cư số 1)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

2,0

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 13,5 m

1,9

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 13,0 m

1,7

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

1,5

 

 

 

 

 

43

Khu quy hoạch tái định cư số 2 (Tổ 7, phường Tô Hiệu)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng từ 11,5 m trở lên"

2,0

 

 

 

 

 

44

Khu quy hoạch Ao Quảng Pa - Tổ 9 Phường Quyết Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

1,0

 

 

 

 

 

45

Khu dân cư bản Cọ phường Chiềng An (sau chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13m

2,2

1,0

1,0

1,0

 

 

46

Khu đô thị phường Chiềng An (lô số 6, 7 dọc suối Nặm La)

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 25m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 20,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 16,5m đến 17,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 10,5m đến 11,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 7m đến 7,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

47

Khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 13m đến 13,5m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 11,5m

1,0

1,0

 

 

 

 

48

Khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 11,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

49

Lô số 3a, kè suối Nậm La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 8,0m

1,0

1,0

 

 

 

 

50

Khu dân cư tại tổ 5, (khu vực Trạm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 20,5m đến 21m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 16,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 13m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch từ 10,5m đến 11,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 7m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5m

1,0

1,0

1,0

 

 

 

51

Khu quy hoạch 4a, kè suối Nậm La

 

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 18,5 m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 10,5 m

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch 5,5 m

1,0

1,0

 

 

 

 

B

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

 

 

 

I

Thtrấn Thun Châu

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ cầu trên đường Tây Bắc giáp chng đi Sơn La (cả 2 bên đường)

 

 

 

 

 

 

a

Đường Tây Bắc (hướng đi Sơn La)

 

 

 

 

 

 

 

Từ KM 335 + 750m (từ cầu suối cạn đường vào phòng Giáo dục) đến Km 335 + 550m (hết đất Bảo hiểm xã hội tiểu khu 14 thị trấn)

1,5

1,3

1,3

 

 

 

 

Từ hết KM 335 + 550m (từ giáp đất Bảo hiểm xã hội tiểu khu 14) đến Km 335 + 150m (ngõ lên bản Nà Lĩnh)

1,8

1,3

1,3

 

 

 

 

Từ Km 335+150m (từ ngõ lên bản Nà Lĩnh) đến Km 334+750m (đến khu đất nhà ông Gắng Hẹn Tiểu khu 18 thị trấn)

1,8

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ Km 334+750m (tkhu đất nhà ông Gắng Hẹn Tiểu khu 18 thị trấn) đến Km 334+310m (đến hết đường đôi nhà Hà Lệ)

1,8

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ Km 334+310m (từ hết đất nhà Hà Lệ) đến KM 333+740m (đến hết đất Trường Tiểu học Thôm Mòn)

1,7

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ Km 333+740m (từ hết đất Trường Tiểu học Thôm Mòn) đến Km 333+100m

1,8

1,3

1,3

1,3

 

 

b

Ph Pha Luông

 

 

 

 

 

 

 

Đường số 1 khu vực quy hoạch dịch vụ bờ hồ Chợ trung tâm

1,3

 

 

 

 

 

 

Ngõ số 01 từ đường Tây Bắc vào cổng Chợ trung tâm (trừ lô đất giáp đường vào chợ)

2,0

 

 

 

 

 

 

Ngõ số 02 từ đường Tây Bắc vào cổng chợ trung tâm (trừ lô đất giáp đường vào chợ)

2,0

 

 

 

 

 

 

Từ đường số 01 sang đường số 6 tuyến đường số 04 (trừ lô đất giáp đường số 01)

1,8

 

 

 

 

 

 

Từ đường Tây Bắc đi cổng sau chợ tuyến đường số 06 (trừ lô giáp đường Tây Bắc)

1,8

 

 

 

 

 

c

Đường Tây Bắc (hướng đi Điện Biên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ hết Km 335+750 m (từ cầu suối cạn đường vào phòng Giáo dục Tiểu khu 10 thị trấn) đến Km 336+20m (đến hết đất UBND thị trấn Tiểu khu 5 cả hai bên)

1,6

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 336+20m (từ hết đất UBND thị trấn tiểu khu 5) đến Km 336+100m (đến đầu lên phố Nguyễn Lương Bằng)

2,3

1,3

1,3

1,3

 

 

2

Đường 21-11 (hướng đi Điện Biên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ hết KM 336+130m (từ giáp đất nhà ông Minh Thư tiểu khu 4) đến KM 336+280m (đến khu đất hạt 108)

2,8

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết KM 336+280 (từ khu hạt 108) đến KM 336+530m (đến qua ngã ba đường đi Co Mạ hướng Điện Biên 20m)

2,8

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 336+530m (từ cách ngã ba đường 21-11 đường đi Co Mạ hướng đi Điện Biên 20m) đến km 337+420m (đến hết đất h Noong Hoi bn Bó, xã Chiềng Ly)

1,6

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 337 + 420m (từ khu vực hồ Noong Hoi bản Bó xã Chiềng Ly) đến Km 338+260m (đến khu vực nghĩa trang bản Coóng)

2,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ Km 338+260m (đến hết đất khu vực nghĩa trang bản Coóng) đến Km 339+260m (đến cuối đường đôi)

1,7

1,3

 

 

 

 

3

Đường Trung Dũng (cả hai bên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Tây Bắc đến hết đất Lương Thực (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết đất lương thực đến cổng Trường Đại học sư phạm Tây Bắc

1,7

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Khu dân cư quanh trường Đại học Tây bắc

2,5

1,3

1,3

1,3

 

 

4

Các đường nhánh còn lại nối với Đường Tây Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Đường vào Đội đô thị đến Trạm biến thế (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

5

Đường Tỉnh lộ 108

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba bản Pán đường 21-11 đường lên Co Mạ khoảng cách 300m (trừ lô đất giáp đường 21-11)

3,9

1,3

1,3

1,3

 

 

6

Phố Nguyễn Lương Bằng (cả hai bên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Quốc lộ 6 vào 100m đến hết đất nhà ông Thể Ngần (trừ lô đất giáp Quốc lộ 6)

2,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết đất nhà ông Thể Ngần đến cổng trường Đại học Tây Bắc

3,0

1,3

1,3

1,3

 

 

7

Phố Khau Tú (cả hai bên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường Trung Dũng lên trường Tiểu học thị trấn đến hết đất nhà ông Bế Hùng

2,5

1,3

1,3

1,3

 

 

8

Phố Lò Văn Hặc (cả hai bên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường Tây Bắc đến cổng UBND huyện (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Ngõ số 01: Từ hết đất nhà ông Bắc Duyên đến hết đất nhà ông May (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Ngõ số 02: Từ hết đất nhà ông Lực đến hết đất nhà ông Lẻ (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Ngõ số 03: Từ hết đất nhà ông Trung Lê đến hết đất nhà ông Ảo (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Ngõ số 04: Từ hết đất nhà ông Yến Duyên đến hết đất tập thể Ngân hàng cũ (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Ngõ số 05: Từ hết đất nhà ông Hưng Lan đến giáp đất nhà Khách UBND huyện (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)

1,3

1,3

 

 

 

 

9

Phố Chu Huy Mân (cả hai bên đường)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường Tây Bắc+200m đến hết đất nhà khách UBND huyện (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,3

1,3

1,3

 

 

 

10

Phố 23-8

 

 

 

 

 

 

 

Đường nối từ phố Chu Huy Mân sang đường Trung Dũng (trừ lô đất thuộc phố Lò Văn Hặc và phố Chu Huy Mân)

1,3

1,3

1,3

 

 

 

11

Phố Lê Hữu Trác (cả hai bên)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường Tây Bắc cách khoảng 170m (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

3,5

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết khoảng cách 170m đến cổng Bệnh viện đa khoa Thuận Châu

3,5

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Các tuyến đường thuộc khu dân cư Tiểu khu 21

1,3

1,3

1,3

 

 

 

12

Phố Chu Văn An

 

 

 

 

 

 

 

Khu dân cư quanh trường Đảng cũ

1,4

1,3

1,3

 

 

 

 

Khu dân cư quanh trường THPT thị trấn

1,4

1,3

1,3

 

 

 

13

Khu dân cư

 

 

 

 

 

 

 

Khu dân cư còn lại trong nội thị trấn chưa quy định ở trên

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

14

Các đường nhánh còn lại nối với đường Tây Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Từ hết ngã ba đường Tây Bắc+200m vào bản Đông cạnh đất UBND thị trấn (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Đường từ đường Tây Bắc vào Bản Đông cạnh đất Lương Thực 200m (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,8

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Đoạn đường tiếp theo vào Bản Đông

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Đường từ nhà Hùng Ngân đến hết đất nhà ông Tương (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Các tuyến đường còn lại trong nội thị trấn, xe con, xe công nông đi vào được, trừ các lô đất giáp trục đường chính chưa được quy định ở các điểm trên

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

II

Thị tứ Tông Lạnh

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Quốc Lộ 6 hưng đi Sơn La (hai bên đường)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba KM 328+150m (đường đi Quỳnh Nhai) đến KM 327+400m (đến khu đất chợ)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết KM 327+400m (hết khu đất chợ) đến Km 327+300m (đến hết đất nhà ông Nhã Loan Tiểu khu 1 Tông Lạnh)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 327+300m (tgiáp đất nhà ông Nhã Loan Tiểu khu 1 Tông Lạnh) đến Km 327+220m (đến hết cây xăng dầu Lương Thực Tiểu khu 1)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 327+220m (từ giáp đất cây xăng dầu Lương Thực Tiểu khu 1) đến Km 326+775m (giáp cầu Vòm Chiềng Pấc)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

2

Từ Trung tâm đường QL6 hướng đi Quỳnh Nhai (hai bên đường tỉnh lộ 107)

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đường QL6 hướng đi Quỳnh Nhai (cả hai bên đường tỉnh lộ 107) Từ Km 00 + 250m (khu đất nhà Dung Bản) trừ các lô đất giáp trục đường Quốc lộ 6

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết KM 00+ 250m (từ giáp đất nhà ông Dung Bản cũ) đến hết cầu bản Bai (Tiểu khu 7 Tông Lạnh)

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 00+ 550m từ cầu bản Bai đến cầu bản Hình (cũ) xã Tông Cọ

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Từ hết Km 00+ 550m từ cầu bản Bai đến cầu bản Hình (mới) xã Tông Cọ

1,4

1,3

 

 

 

 

3

Trung tâm ngã ba đưng Quốc lộ 6 hướng đi Thuận Châu

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Quc lộ 6 Km 328+200m (đường đi Quỳnh Nhai) đến Km 328+400 m (đến hết đất của hàng xăng dầu Tiểu khu 5 Tông Lạnh)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 328 + 360m (từ giáp đất của hàng xăng dầu Tiểu khu 5 Tông Lạnh) đến Km 328 + 600m (đến hết đất nhà ông Quàng Sơ bản Cuông Mường xã Tông Lạnh)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

4

Khu dân cư

 

 

 

 

 

 

1

Khu đất xung quanh Trường phổ thông trung học Tông Lạnh

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

2

Khu đất đường vào trường Phổ thông trung học (trừ lô đất giáp Quốc lộ 6)

1,7

1,3

1,3

1,3

 

 

3

Các tuyến đường còn lại quanh khu vực Thị tứ Tông Lạnh chưa quy định tại các điểm trên

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

C

HUYN QUỲNH NHAI

 

 

 

 

 

 

I

Đường trục chính (Quốc lộ 279)

 

 

 

 

 

 

 

Từ cầu số 1 vào Trung tâm xã Mường Giàng (đường Quốc lộ 279) khu trung tâm quy hoạch mới (đến bản Pom Mường 3,6Km)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

II

Đường trục chính Đường quốc lộ 6B (Tỉnh lộ 107 cũ)

 

 

 

 

 

 

1

Từ cây xăng Sơn Lâm đến cầu s 1 ngã ba Mường Giàng + 150m đi về phía bến phà đường 279

2,0

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đường 17m (đường vành đai phía Đông) từ Bến xe huyện Quỳnh Nhai đến cầu số 1 Mường Giàng

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Đường 17m (đường vành đai phía Tây) từ cây xăng Sơn Lâm qua cầu số 2 đến đường Quốc lộ 279

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

 

III

Các đường nhánh trong phạm vi quy hoạch thị trấn mới huyện Quỳnh Nhai (trừ các vị trí được xác định theo giá đất đường trục chính Quốc lộ 6B đến hết vị trí 5)

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường số 11 theo quy hoạch (từ ngã tư rẽ vào chợ trung tâm đến tuyến đường số 5)

4,0

3,0

1,5

1,0

1,0

 

2

Các tuyến đường được đánh số theo quy hoạch từ T1 đến T29 (trừ T1, T5) và tuyến đường số 22 khu quy hoạch Phiêng Nèn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Các tuyến đường quy hoạch còn lại trong phạm vi thị trấn huyện Quỳnh Nhai

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

D

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

 

 

 

1

Đường Tô Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Huyện ủy hướng đi Sơn La qua ngã tư chợ 100m

2,5

2,5

3,4

4,6

 

 

 

Từ qua ngã tư chợ 100m đến cống nước cạnh nhà bà Lý

2,5

2,5

3,4

4,6

 

 

 

Từ cống nước cạnh nhà bà Lý đến ngã 3 Nà Kè

3,0

2,5

3,4

4,6

 

 

 

Từ ngã ba Huyện ủy đến suối cạn giáp bản Chiềng Tè

3,6

2,6

3,9

4,6

 

 

 

Từ suối Cạn giáp bản Chiềng Tè đến Cầu Nậm Păm mới

4,0

2,6

3,4

4,6

 

 

2

Phố Ít Ong

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư chợ hướng đi trụ sở thị trấn Ít Ong 100m đầu

3,1

3,0

4,7

6,5

 

 

 

Tiếp từ 100m đến 400m

2,7

1,5

1,7

2,4

 

 

 

Từ tiếp 400m đến trụ sở UBND thị trấn Ít Ong

2,7

1,7

2,6

2,3

 

 

3

Phố Lò Văn Giá

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba huyện ủy đến hết Thư viện huyện

3,6

3,6

4,8

5,0

 

 

 

Từ ngã ba Nà Kè đi hướng Pá Vinh 300m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ hết thư viện huyện đến cổng Trung tâm chính trị huyện

4,0

4,7

7,0

3,5

 

 

4

Đường Trần Huy Liệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Nà Kè đến trạm điện 110kv

4,8

2,9

3,4

2,9

 

 

 

Từ Trạm điện 110kv đến ngã 3 bản Tráng (Đồn Công an Thủy điện)

2,3

2,3

4,2

2,8

 

 

5

Phố Lê Trọng Tấn

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba sân bóng huyện đi đến hết hiệu sách (Trường Mầm non cũ)

5,0

5,0

5,0

4,3

 

 

6

Các tuyến đường trong khu vực công trường thủy điện Sơn La

4,0

2,0

2,3

2,5

 

 

7

Đường Lê Thanh Nghị

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngầm suối Nậm Păm cũ đến ngã ba Pi Toong, Ngọc Chiến các hướng 100m

3,3

1,8

3,3

2,9

 

 

8

Phố Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư chợ đi đến cổng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp huyện

2,5

3,5

2,9

3,3

 

 

 

Từ cổng Trung tâm Trường Chính trị huyện đến giáp sân bay

3,2

2,5

2,5

1,7

 

 

9

Đường vào hai bên thao trường quân sự (Tiểu khu 5)

2,8

1,7

2,5

1,7

 

 

10

Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường 4m không kể rãnh thoát nước

3,0

2,3

2,0

1,6

 

 

11

Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường 2,5m đến < 4m không kể rãnh thoát nước

2,5

1,3

1,0

1,0

 

 

12

Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường < 2,5m

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

13

Từ đầu cầu bản Giạng đi hướng xã Chiềng San 500m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

14

Đường từ đường Tô hiệu đến hết sân vận động (Tiểu khu I)

4,7

3,3

5,8

6,0

 

 

 

Đường từ ngã 3 bản Tráng (Đồn công an thủy điện) đi hướng Sơn La, đến cầu cứng

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Đường từ ngã 3 bản Tráng (đồn công an thủy điện) đi hướng Chiềng San đến cầu bản Giạng

1,0

1,0

 

 

 

 

E

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

 

 

 

 

Các trục đường chính

 

 

 

 

 

 

1

Đưng Cách mạng tháng 8

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến ngã tư đường 19/5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

 

Từ ngã tư đường 19/5 đến ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

 

Từ ngã 3 Trung tâm y tế đến ngã ba đường Võ Thị Sáu

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã 3 đường Võ Thị Sáu đến đường rẽ Lý Tự Trọng

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

 

Từ ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp

1,4

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ ngã tư Ngân hàng nông nghiệp đến ngã ba bản Địa

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Đường Hồ Xuân Hương

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

3

Đường 19/5

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư đến Cầu Treo

1,1

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ ngã tư đến kênh thoát nước tổ dân phố 9

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

4

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu cứng đến đường Cách mạng tháng 8

1,1

1,0

1,0

1,0

 

 

5

Đường Lò Văn Giá

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba giáp đường Hồ Xuân Hương đến đường 19/5

1,8

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ ngã ba đường Quốc lộ 4G đến ngã ba đường Hồ Xuân Hương

1,9

1,0

1,0

1,0

 

 

6

Đường Lê Văn Tám

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

7

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8 đến giáp đường Thanh niên

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ M21 tính từ đường CM tháng 8 đến hết đất nhà ông Thuyên

1,4

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Đoạn t kênh thoát nước tổ dân phố 9 đến hết đất nhà bà Hoa

1,0

 

 

 

 

 

8

Phố Hai Bà Trưng

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

9

Đường Mồng 2 tháng 9

 

 

 

 

 

 

 

Từ Bến xe đến ngã ba Bản địa

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ ngã 3 bản Địa đến hết đất nhà ông Ọ (hướng nhà ông Năm)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Ọ đến giáp đất nhà ông Năm

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

10

Đường Biên Hoà

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba bến xe đến cổng Nhà máy nước

1,9

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ cổng Nhà máy nước đến cầu Nà Hin

2,5

1,0

1,0

1,0

 

 

11

Đường Thanh Niên

 

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu treo đến hết đất chợ cũ (Ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu)

1,6

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ ngã ba Đường Nguyễn Đình Chiểu đến bến xe

1,7

1,0

1,0

1,0

 

 

12

Phố Nguyễn Thái Học

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

13

Phố Võ Thị Sáu

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

14

Đường Lý Tự Trọng

 

 

 

 

 

 

 

Từ M21 tính từ Quốc lộ 4G đến hết đất nhà ông Thướng

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Từ giáp đất nhà ông Thướng đến hết đường

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

15

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

Từ hết địa phận xã Nà Nghịu (hết đất nhà ông Ngọc) đến hết đất Trung tâm y tế huyện

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

16

Đường Nguyễn Du (Đoạn từ UBND thị trấn đến nhà văn hóa tổ dân ph 8,9)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

II

Các đường khu vực

 

 

 

 

 

 

1

Đường Lý Tự Trọng (Từ ngã tư Công an (Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến vị trí 1 đường Lò Văn Giá)

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Phố Hoàng Quốc Việt (Từ ngã ba Viện Kiểm sát (Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến, giáp vị trí 1 đường Lò Văn Giá)

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

3

Từ ngã ba nhà Văn hóa Tổ dân phố 12 (từ M21 tính từ đường cách mạng tháng 8) đến hết nhà Ông Tá

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

4

Đường Lê Văn Lương (Từ ngã ba xăng dầu (Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến hết đất nhà ông Tiến)

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

5

Đường Nguyễn Đình Chiểu (Đoạn từ kênh thoát nước tổ dân phố 9 đến giáp đất nhà ông Thuyên)

2,0

1,0

1,0

1,0

 

 

6

Đường Chu Văn An (Từ nhà ông Thuông (Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến hết đất nhà ông Thảo)

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

7

Đường Chu Văn An (Đường lên trường PTTH (Từ mét 21 tính từ đường Lê Văn Tám) đến hết nhà ông Chính)

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

8

Phố Đào Tấn (Từ nhà ông Biên (Từ M21 tính từ đường CMT8) đến vị trí 1 đường Thanh Niên. (T 6))

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

9

Phố Bến phà (Đường từ đất trường Mầm Non (Từ M21 tính từ đường Lê Văn Tám) đến vị trí 1 đường Thanh Niên)

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

10

Từ nhà ông Hồng (tính từ M21 đường Hoàng Văn Thụ đến hết đất kho Công ty thương nghiệp tổ 5)

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

11

Phố Nguyễn Lương Bằng (Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Nghĩa đến đường Thanh niên (tổ 7))

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

12

Phố Lý Thường Kiệt (Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Ninh đến đường Thanh niên (tổ 7))

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

13

Phố Ngô Gia Tự (Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Tạo đến đường Thanh niên (tổ 7))

1,3

1,0

1,0

1,0

 

 

14

Phố Kim Đồng (Từ vị trí tiếp giáp đất Bưu điện đến hết đất nhà ông Thân (tổ 8))

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

15

Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Dũng đến hết đất nhà ông Thứ (tổ 8)

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

16

Từ giáp đất nhà bà Dinh đến nhà Biên Sáng (tổ 12)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

17

Các đoạn đường khác có chiều rộng 4m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

18

Các đoạn đường khác có chiều rộng từ 2,5 đến 4m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

19

Các đoạn đường khác có chiều rộng dưới 2,5m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

20

Từ giáp đất nhà bà Hoa (Công an huyện) đến hết đất M21 Đường cách mạng Tháng tám

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

21

Từ M21 tính từ đường Cách Mạng Tháng Tám (Ông Chính) đến M21 đường Lò Văn Giá (ông An Hải Hậu)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

22

Đường rẽ từ UBND thị trấn đến giáp đất bà Vân (Viên)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

F

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

 

 

 

I

Đường Tô Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ km 272+300 đến km 274 +100 (đường rẽ vào đường bể bơi)

1,5

1,5

1,3

1,3

1,3

 

 

Từ 274 +100 đến km 274+300 (ngã 4 Nông trường Tô Hiệu)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

Từ km 270+600 đến km 272+300 (cách cổng trường dy nghề 100m) dọc Quốc lộ 6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

II

Đường 20-8

 

 

 

 

 

 

 

Từ km 274+300 đến km 275+300 đầu cầu mới rẽ đi Nhà văn hóa thiếu nhi

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

Từ km 275+300 đến km 276 đoạn QL6 (biển đỗ xe buýt đầu cầu vượt)

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

Từ km 276 đến km 279+500 (hết địa phận thị trấn Hát lót)

1,8

1,8

1,5

1,5

1,5

 

 

Từ ngã ba địa chất (km 277+300m QL6) +40m đến hết đoàn địa chất 305

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

 

III

Đường nhánh

 

 

 

 

 

 

1

Phố Lò Văn Muôn

 

 

 

 

 

 

 

Từ QL6 + 20m đến cổng chợ trung tâm đi các hướng 80m

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ cổng Chợ Trung tâm + 80m qua Trung tâm Chính trị huyện (cũ) cách đường Quốc lộ 6 40m (giáp ông Triển)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ Quốc lộ 6 + 40m đến hết Trường THCS Tô Hiệu

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Phố Hà Văn ng

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Nông trường Tô hiệu 20m đến ngã ba Xưởng chế biến đi các hướng 50m

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ phố Lò Văn Ắng đi đến hết đất nhà máy nước

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Phố Trần Quốc Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

Từ Km 275+150 (cổng Kho bạc) đến đầu cầu Trạm bơm nước Nhà máy đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ đầu cầu phía Công an đến hết đường Phố Trần Quốc Hoàn (kể cả các tuyến nhánh khu dân cư tiểu khu 8)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Đường Cà Văn Khum

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Nông trường 20m dọc theo đường Hát Lót-Tà Hộc + 450m

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã tư nông trường +450m (đường t Lót - Tà Hộc) đến ngã ba viện lao +400m (hết ranh giới thị trấn Hát Lót)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Đường Bản Dôm

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba (Quốc lộ 6) 20m + 300m

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ hết ranh giới Trường THCS Chu Văn Thịnh đến hết ranh giới Trường Dân tộc nội trú

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ hết ranh giới Trường Dân tộc nội trú đến hết ranh gii Trm dịch vụ Công ty cơ khí + 100m (hết đất nhà ông Giang Len)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ hết ranh giới nhà Giang Len (phía ra Hát Lót) cách Quốc lộ 6 320m

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Đường Tôn Thất Tùng

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Viện Lao + 20m đến hết ranh giới Trung tâm y tế Mai Sơn +100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ hết cổng Trung tâm y tế + 100m đến hết ranh giới Trường THCS Chu Văn Thịnh

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

7

Đường Nà Viền

 

 

 

 

 

 

 

Từ cách ngã ba bản Dôm + 100m đến hết địa phận thị trấn Hát Lót +100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

Đường Hoa Ban

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường 110 +60m đi qua tiểu khu 19, 20 đoạn tiểu khu 21 đến điểm Trường mầm non Tô Hiệu (Tiểu khu 2)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

9

Phố Kim Đồng

 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc lộ 6 +40m đến Trường Tiểu học Hát Lót +100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

10

Phố Lò Văn Hắc

 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc lộ 6 + 40m đến hết Xí nghiệp nước

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

11

Phố Cầu Treo

 

 

 

 

 

 

 

Từ bên kia cầu treo đến cách cổng Trường PTTH 20m về phía Trường Nông lâm

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

12

Đường nhánh khác

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường Tôn Thất Tùng đi ngã ba Bắc Quang đến ngã 3 đi Sông Lô (đường Chiềng Ngần - Mường Bằng mới)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã ba Xưởng Bông (cũ) + 40 m đến hết ranh giới TT Hát Lót (đi cầu treo Nà Ban)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ Quốc lộ 6 tại Km 277+300 (ngã ba Nghĩa địa Mường Hồng) +20m đến đường vào điểm tái định cư bản Củ Pe

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Các đường nhánh xe con vào được (đường đất)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Các tuyến đường còn lại xe con vào được (đường bê tông)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

IV

Các đường trong quy hoạch giai đoạn 1 khu đô thị mới ngã ba xã Cò Nòi

 

 

 

 

 

 

1

Đường quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 30m

1,2

 

 

 

 

 

2

Đường quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 20,5m

1,2

 

 

 

 

 

3

Đường quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 16,5m

 

 

 

 

 

 

 

Lô 1B

1,2

 

 

 

 

 

 

Lô 2A, Lô 3A, Lô 1C

1,2

 

 

 

 

 

4

Từ km 263+500 đến cách cổng UBND xã Cò Nòi 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ cách cổng UBND xã Cò Nòi 200 m đến đường vào Trường THCS Cò Nòi

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Từ đường vào Trường THCS Cò Nòi đến km 266+800 QL6 (ngã ba tiểu khu 19/5)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

G

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

 

 

 

I

Từ tâm ngã tư đi hướng Hà Nội

 

 

 

 

 

 

1

Từ km 240+485m đến km 240+392,5m (từ ngã tư đến hết đất ông Trường Nguyên)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ km 240+392,5m đến km 240+285m (từ đất của hàng dược đến hết đất ông Giao Hải)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ km 240+285m đến km 240+151,5m (từ giáp đất ông Giao Hải đến đến hết đất ông Thìn)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ km 240+151,5m đến km 239+981,5m (từ giáp đất ông Thìn đến hết đất nhà Thuý Khiêm)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

5

Từ km 239+981,5m đến km 239+689 m (từ đất nhà Thuý Khiêm đến hết đất Khánh Đôi)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ km 239+689m đến km 239+457m (từ giáp đất Khánh Đôi đến hết đất Hùng Ánh)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

7

Từ km 239+457m đến km 239+324m (từ giáp đất Hùng Ánh đến hết đất ông An Bích)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

8

Từ km 239+324m đến km 239+038m (từ đất Tuấn Vân đến hết đất Thanh Tuệ)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

II

Từ tâm ngã tư đi hướng Sơn La

 

 

 

 

 

 

1

Từ km 240+485m đến km 240+814,5m (từ trung tâm ngã tư đến hết đất ông Thành Huấn)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ km 240+814,5m đến km 241+51m (từ đường vào bản Kho Vàng đến hết đất ông Lương Bún)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ km 241+051m đến km 241+161m (từ giáp đất ông Lương bún đến hết đất ông Hoa Duyên)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

4

Từ km 241 + 161m đến km 241+800m (từ giáp đất ông Hoa Duyên đến hết đất bà Thuý Khốm)

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

III

Từ tâm ngã tư đi vào khu UBND huyện (Tiểu khu 3)

 

 

 

 

 

 

1

Từ tâm ngã tư vào UBND huyện 140m

1,3

1,3

1,2

1,0

1,0

 

2

Từ đất thi hành án đến ngã 3 sân vận động 326m

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

3

Từ ngã 3 sân vận động đi Chiềng Khoi 130m

1,4

1,9

1,9

1,0

1,0

 

4

Từ ngã 3 Công ty TNHH Minh Hoàng hướng phòng Giáo dục và Đào tạo 260m

1,4

1,3

1,3

1,0

1,0

 

5

Đất giáp đường quanh sân vận động (Tiểu khu 3) 261m

1,3

1,2

1,3

1,0

1,0

 

IV

Từ tâm ngã tư vào Trường THPT huyện (Tiểu khu 2)

 

 

 

 

 

 

1

Từ tâm ngã tư đi 140m

1,8

1,3

1,2

1,0

1,0

 

2

Từ mét 141 đến mét 234

1,5

1,5

1,2

1,0

1,0

 

3

Từ mét 235 (đất ông Chiến con ông Lạc) đến cổng Trường THPT huyện

2,0

1,8

1,3

1,0

1,0

 

4

Từ ngã ba (giáp đất nhà Nga Châu) ra Quốc lộ 6 (Tiểu khu 4, giáp đất ông Nhàn Bún)

1,8

1,8

1,2

1,0

1,0

 

5

Từ ngã ba (giáp đất nhà Quynh Thương) đi qua bản Huổi Hẹ hưng Quốc lộ 6: 870m

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

 

6

Từ mét 871 đến mét 1071 hướng đi ngã 3 Quốc lộ 6 (Tiểu khu 6)

1,3

1,4

1,5

1,1

1,0

 

V

Đoạn đường vào bãi rác mới

 

 

 

 

 

 

1

Từ tiếp giáp vị trí 3 (hết đất nhà ông Quý) đến hết đất thị trấn (hết đất nhà bà Mùi Ký)

1,4

1,3

1,3

1,2

1,0

 

VI

Các đường nhánh (trừ các tuyến đường đã có tại các mục đã nêu trên)

 

 

 

 

 

 

1

Các đường nhánh có mặt đường rộng 2,5m trở lên nội thị (đường đbê tông hoặc trải nhựa)

1,3

1,3

1,3

1,1

1,0

 

2

Các đường nhánh có mặt đường rộng 2,5m trở xuống nội thị (đường đổ bê tông hoặc trải nhựa)

1,3

1,3

1,2

1,3

1,0

 

H

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

 

 

 

 

I

Thtrấn Mc Châu

 

 

 

 

 

 

1

Đường Trần Huy Liệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Bưu điện đến đường rẽ vào Bưu điện cũ (hang Dơi)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ vào Bưu điện cũ (hang Dơi) đến trạm biến áp bản Mòn.

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ trạm biến áp bản Mòn đến ngã ba Lóng Sập + 150m (theo hướng Quốc lộ 6)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Phố Phan Đình Giót

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Bưu điện đến ngã tư trạm biến thế (nhà văn hóa tiểu khu 2)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã tư Trạm biến thế (Hội trường Tiểu khu 2) đến hết đất cổng Trường THPT Mộc Lỵ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất trường Trung học phổ thông Mộc Lỵ đến đất Đập tràn TK 1

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đầu Đập tràn Tiểu khu 1 đến cách đường đi từ ngã ba tiểu khu 5 vào UBND xã Đông Sang

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Đường Tô Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ giáp ngã ba Quốc Lộ 6 đến ngã ba đường tránh dốc 75

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba đường tránh dốc 75 đến giáp đất công viên Tiu khu 4

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ giáp đất công viên tiểu khu 4 đến ngã ba Bưu điện

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Phố Vừ A Dính

 

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất Bến xe đến cổng vào Trường THCS Mộc Lỵ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ cổng Trường THCS Mộc Lỵ đến hết đất Trường PTDT nội trú huyện

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Phố Vũ Xuân Thiều và Phố Nguyễn Hoài Xuân

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường rẽ Ngân hàng nông nghiệp (giáp đất Kho bạc nhà nước) đến ngã tư Trạm biến thế

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Phố Nguyễn Hoài Xuân

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư biến thế đến hết đất Trường THCS Mộc Lỵ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba trung tâm Tiểu khu 6 đến ngã ba Tiểu khu 5

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7

Ngã 3 đường: Đường 20-11, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu

 

 

 

 

 

 

 

Từ Trung tâm ngã ba Lóng Sập đi 150m theo Quốc lộ 43

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8

Đường Nguyễn Lương Bằng

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường đi Lóng Sập ngoài phạm vi 150m đến đất nghĩa địa 82 cũ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ nghĩa địa 82 cũ đến giáp đất Khách sạn Sao Xanh

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Khách sạn Sao Xanh đến đường rẽ vào Nhà văn hóa Tiểu khu 14

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ vào nhà văn hóa Tiểu khu 14 đến hết đất thị trấn Mộc Châu

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Ngã 3 đường: Đường 20-11, Phố Tuệ Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm ngã ba Bảo tàng đi các hướng

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

10

Đường 20-11

 

 

 

 

 

 

 

Từ Ngã ba Lóng Sp phạm vi ngoài 150m đến cách ngã ba Bảo tàng 100m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Bảo tàng ngoài phạm vi 100m đến hết đất thị trấn Mộc Châu (theo Quốc lộ 43)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

11

Phố Tuệ Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Bảo tàng ngoài phạm vi 100m đến ngã ba Trạm 302

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

12

Các tuyến đường nội thị khác

 

 

 

 

 

 

 

Từ giáp Quốc lộ 6 theo hướng Trung tâm hành chính cũ đến cầu Tiểu khu 12

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đất Đập tràn Tiểu khu 1 đến hết thị trấn Mộc Châu

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba bản Mòn đến ngã ba Tiểu khu 5 (đường đi Đông Sang)

1,5

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Tiểu khu 5 đến hết đất thị trấn Mộc Châu (đường đi Đông Sang)

1,5

1,2

1,0

1,0

1,0

 

 

Các tuyến đường nội thị khu Trung tâm hành chính mới đã được trải nhựa

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Đường tránh dốc 75: Từ ngã ba trạm truyền hình đến ngã ba giáp đập tràn tiểu khu 3

1,3

1,0

1,1

1,0

1,0

 

 

Từ quốc lộ 6 ngoài phạm vi 20m đến đường trục chính Trung tâm hành chính cũ (đường vào Bia Tây Tiến)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Nhà máy sữa đến bia tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 20m theo đường vào khu đất Thanh tra giao thông I02 ra đến cách Quốc Lộ 6 20 m (tiểu khu 3)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các đoạn đường khác

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

13

Các tuyến bổ sung mới

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường rđối diện nghĩa trang Liệt sỹ ngoài phạm vi 60m đến ngã ba bản Mòn (đường đi tiểu khu 5)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ hết đất Công ty sửa chữa đường bộ 224 đến cách đường vào bệnh viện (phố Tuệ Tĩnh) 60m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ xuống xóm bưu điện cũ ngoài phạm vi 60m đến suối (tiểu khu 8)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60m theo tường rào trợ Trung tâm huyện Mộc Châu đến cách đường vào nhà văn hóa huyện (phố Phan Đình Giót) 60m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60m theo tường rào Công an huyện Mộc Châu đến hết đất Công an huyện, tiểu khu 7

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60m đến hết đất nhà ông Vương Thành Chung (bắt đầu tuyến từ nhà ông Liêm + Tân, tiểu khu 7)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60m đến đất nhà ông Tráng (khu vực đất lương thực Mộc Châu, tiểu khu 4)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60 m đến ngã 3 nhà bà Đoài (từ đất nhà Nhâm Út đến đất nhà bà Đoài "thửa số 54, tờ số 8" tiểu khu 13)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60m đến đất nhà ông Thú (từ đất nhà ông Thắng đến đất nhà ông Thú, tiểu khu 13)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Hương (Tuấn Anh) đến đất nhà bà Bùi Thị Ngọc (tiểu khu 13)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đất nhà bà Soan đến đất nhà bà Thúy (Hỗ) (tiểu khu 12, tuyến nhà bác sỹ Bình)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ đối diện Trường tiểu học 3/2 đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Ró (tiểu khu 11)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ xuống bệnh viện Đa khoa Mộc Châu ngoài phạm vi 40m đến đất nhà bà Nguyễn Thị Diện (tiu khu 11)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 60 m đến đất nhà bà Đinh Thị Mai (tiểu khu 8)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đất nhà bà Đào Thị Hồng đến đất nhà bà Lê Thị Khanh (đường bê tông tiểu khu 6)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Thị trấn Nông trưng Mộc Châu

 

 

 

 

 

 

1

Đường Lê Thanh Nghị

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Quốc lộ 6 mới đến Đường rẽ Tiểu khu 32 (theo Quốc lộ 43)

1,3

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ Tiểu khu 32 đến hết tường rào Khách sạn Công đoàn

1,3

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ tường rào Khách sạn Công đoàn đến đường phụ vào Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ cây xăng km 70 đến đường phụ Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Tgiáp đất cây xăng km 70 đến ngã ba đường vào xã Tân Lập

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

2

Đường nối với đường Lê Thanh Nghị

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngoài phạm vi 100m đến hết đất tiểu khu Bệnh viện 1 ra suối

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ QL43 theo đường rẽ vào Khách sạn Công đoàn đến hết tường rào Khách sạn Công Đoàn

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

3

Đường Thảo Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba rẽ vào Tân Lập đến cột Km 194 (theo Quốc lộ 43)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ cột Km 194 (theo Quốc lộ 43) đến đường rẽ vào xưởng vi sinh

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Đường rẽ vào Xưởng vi sinh đến Ngã ba vào Tiểu khu Tiền Tiến (hết đất Chè Đen II)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Km 64 ngoài phạm vi 100m đến lối rẽ Tiu khu Tin Tiến

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4

Đường nối với đường Thảo Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường rẽ Xưởng Hương ngoài phạm vi 20m đến Đài Bay

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

5

Phố Lò Văn Giá

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba chợ cũ Km 70 (phạm vi ngoài 20m) đến ngã ba xưởng bột

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ vào xưởng bột đến ngã tư TK Tiền Tiến

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

6

Phố Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Công an 70 ngoài phạm vi 20m đến phạm vi 100m (theo đường xưởng sữa)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Công an 70 ngoài phạm vi 120m đến ngã ba Nhà máy sữa

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 Nhà máy sữa đến cổng Nhà máy sữa

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7

Đường Hoàng Quốc Việt

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Quốc lộ 6 mới đến ngã tư bản Bun 100m (theo hướng Quốc lộ 6 mới)

1,3

1,5

1,0

1,0

1,0

 

 

Trung tâm ngã tư bản Bun đi phạm vi 100m theo hai hướng (Quốc lộ 6)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã tư Bản Bun ngoài phạm vi 100m đến cách ngã tư Tiểu khu 70 100m (theo đường Quốc lộ 6 mới)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Trung tâm ngã tư Tiểu khu 70 đi phạm vi 100m theo hai hướng (Quốc lộ 6)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Ngã tư Tiểu khu 70 ngoài phạm vi 100m đến giáp đất xã Vân Hồ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

8

Đường nối với đường Hoàng Quốc Việt

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường QL6 cũ đến cách QL6 mái (ngã tư Kho Muối) 100m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

9

Đường Tiền Tiến

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Tiểu khu Tiền Tiến đến Quốc lộ 43

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã tư Tiểu khu Tiền Tiến đến Quốc Lộ 6

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

10

Đường Tỉnh lộ 104

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba rẽ vào xã Tân Lập ngoài phạm vi 20m theo hướng đi Tân Lập đến cống dẫn nước từ ao nhà ông Doãn xuống hồ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ cng dẫn nước từ ao nhà ông Doãn xuống hồ đến trạm biến áp 110Kv

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

11

Các đường nối với đường Tỉnh lộ 104

 

 

 

 

 

 

 

Từ trạm biến áp 110 đến ngã ba TK Pa Khen 100m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Trung tâm ngã ba Tiểu khu Pa Khen 100m đi các hướng

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Tiểu khu Pa Khen ngoài phạm vi 100m đến hết đất Thị trấn Nông trường theo 2

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

12

Phố Tô Vĩnh Din

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 nhà máy xi măng theo đường đi tiểu khu 70 đến ngã 3 tiểu khu 70 (nhà văn hóa)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ vào xưởng Bột đến Ngã tư Tiểu khu 70 cách 20m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

13

Đưng Thảo Nguyên đi hưng đường Tỉnh lộ 101

 

 

 

 

 

 

 

Từ Trung tâm ngã ba km 64 đi các hướng 100m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

14

Đường 14/6

 

 

 

 

 

 

 

Từ Đường Quốc lộ 43 đến Xưởng Chè Vân Sơn

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Xưng chè Vân Sơn theo hướng đi tiểu khu Hoa Ban ra đến cách Tỉnh lộ 101B 40m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

15

Các tuyến đường nội thị khác (thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Thảo Nguyên đi 100m theo hướng Bệnh viện cũ

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Ngã tư Bó Bun phạm vi 100m theo đường ngang

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ trung tâm ngã tư Tiểu khu 70 đi phạm vi 100m theo hai hướng đường ngang

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 đường ni với đường tiểu khu Tiền Tiến đến hết đất nhà Thương On

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 tiểu khu 32 (nhà Sang Toàn) đến ngã 3 Nhà máy xi măng (nhà Chinh + Chất)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ đường rẽ Nhà máy xi măng theo đường vào Tiểu khu Bó Bun ra cách Quốc lộ 6 100m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã tư Kho Muối phạm vi 100m theo hai hướng đường ngang

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Km 64 phạm vi ngoài 100m đến giáp đất xã Vân Hồ (theo Quốc lộ 6 cũ)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba Km 64 phạm vi ngoài 100m đến cầu bn Muống (theo Quốc lộ 43)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các tuyến đường nội thị thuộc quy hoạch hồ 70

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các đoạn đường khác

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

16

Các tuyến bổ sung mới

 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc lộ 43 phạm vi ngoài 60m đến ngã 3 xóm tiểu khu 40 ra cách đường vào xưởng bột 40m (qua nhà văn hóa tiểu khu 40)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 phạm vi ngoài 60 m theo đường vào nhà văn hóa tiểu khu Khí tượng ra cách đường vào tiểu khu Tiền Tiến 40m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 Tân Cương (tỉnh lộ 104) đi tiểu khu 26/7 + 67 đến cách Quốc lộ 43 (tiểu khu 67) 40m

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m đến nhà văn hóa tiểu khu Vườn Đào

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 ngoài phạm vi 40m theo hướng vào tiểu khu 77 đến Bia tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 4 tiểu khu 70 (Quốc lộ 6) ngoài phạm vi 40m theo hướng đi tiểu khu Vườn Đào đến ngã 3 đường rẽ tiểu khu Vườn Đào

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 (quán lẩu dê 68) ngoài phạm vi 40m theo hướng vào tiểu khu 26/7 đến ngã 3 đường nối từ tiu khu 26/7 đi tiểu khu 67

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã tư Bó Bun phạm vi ngoài 100m theo đường ngang đến hết đất Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ Quốc lộ 43 ngoài phạm vi 40m đến hết đất nhà văn hóa tiểu khu 69

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Từ ngã 3 Trường Tiểu học 15/10 đến cách đường Tiền Tiến 40m (ngã 3 nhà ông Thiện)

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Khu đất đấu giá tiểu khu 77, thị trấn Nông trường

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

I

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

 

 

 

 

1

Đường 99

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Viện kiểm sát đi đến giáp đất Công an huyện

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ giáp đất công an huyện đến hết đất Trụ sở Đội quản lý đô thị

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết đất Trụ sở Đội quản lý đô thị đến giáp đất Viễn thông

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ đất vin thông đến sui Trm

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ suối Trm đến hết đất Hạt 3 giao thông

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba Viện kiểm sát đến ngã ba đường đi xã Hồng Ngài

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết đất Hạt 3 giao thông đến suối Bạ

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba đi Hồng Ngài đến giáp nhà ông Phén

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ nhà ông Phén đến suối Bẹ

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba bến xe khách đến đất Huyện đội

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

2

Phố A Phủ

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba thương nghiệp đến ngã ba đồi nghĩa trang liệt sỹ

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

3

Phố Phạm Ngũ Lão

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường lên UBND huyện đến đất Trung tâm Chính trị

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

4

Đường Tà Xùa

 

 

 

 

 

 

 

Từ Viện kiểm sát đến ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (Tỉnh lộ 112)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (Tỉnh lộ 112) đến hết đường bê tông ni Quốc lộ 37

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (Tỉnh lộ 112) đến cua tay áo cách bể nước 50m

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết cua tay áo cách bể nước 50m đến Suối Ban (Tỉnh lộ 112)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

5

Phố 1-5

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Phòng Giáo dục và Đào tạo đến đầu sân bóng trường THCS Lý Tự Trọng

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

6

Các tuyến đường khác

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường rẽ Huyện đội (đường vành đai) đến đường vào bệnh viện mới

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ đường vào bệnh viện mới đến ngã ba đường vào khu nhà ông Nhung

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đường vào khu nhà Ông Nhung (đường vành đai) đến ngã ba tiếp nối đoạn Quốc

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba cạnh Phòng Tài chính - Kế hoạch đến ngã tư cổng Phòng Giáo dục và Đào tạo

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ Trạm Khuyến nông đi đến hết xóm Lâm Đồng thuộc Tiểu khu 4

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Đường bê tông từ cổng chợ thương mại đến hết nhà Bà Dung

1,3

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Hồng Ngài đến bãi đá Tổ hợp 20/10

1,3

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba cửa nhà ông Côn đường bê tông đến nhà bà Ô

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ ngã ba đường vành đai ngã ba vào bệnh viện mới

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ đường A Phủ đi khu thể thao trung tâm văn hóa huyện đường bê tông

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Đường từ Tân Bắc Đa đến Quốc lộ 37

1,3

1,3

1,3

 

 

 

 

Từ cổng sau Chợ trung tâm đến Trung tâm thể thao huyện

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ tỉnh lộ 112 đến xưởng mộc ông Thể (Đường bê tông)

1,3

1,3

1,3

 

 

 

 

Các nhánh đường khác xe con vào được

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

7

Đường vành đai hồ Phiêng Ban 2, hồ 3

 

 

 

 

 

 

 

Từ nhà ông Hôm đến nhà ông Sơn Liên

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Từ nhà ông Nhung đến ngã 3 nhà ông Hặc đường vành đai hồ 2,3

1,0

1,0

1,0

 

 

 

K

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

 

 

 

 

Trục đường Quốc lộ 37 đi 3 hướng

 

 

 

 

 

 

1

UBND thị Trấn cũ đi theo hướng Bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

Đi Bệnh viện đến hết đất ông Tâng,

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ giáp nhà ông Tâng đến hết đất Bệnh viện

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ giáp đất Bệnh viện đến ngã tư rẽ vào xã Huy Bắc

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đường 18/10

 

 

 

 

 

 

 

Đi Hà Nội đến đường vào Hội trường lớn

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ đường vào Hội trường lớn đến Ngã tư Truyền hình

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Đường Noong Bua

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba thị trấn đi Quốc lộ 37 mới đến hết đất bà Hải

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Tiếp từ ngõ nhà Bà Hải đến ngã tư đường rẽ vào xã Huy Bc

1,3

1,2

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Huy Bắc đến đường vào Kim Tân (Quốc lộ 37)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Đi theo hướng đường mới

 

 

 

 

 

 

 

Các đường nhánh xung quanh công viên 2/9

1,3

 

 

 

 

 

 

Các đường nhánh tiếp giáp với công viên 2/9

1,3

 

 

 

 

 

5

Đường Phù Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Truyền hình đến giáp Lâm trường Phù Bắc Yên mới (Quốc lộ 37)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ Lâm trường Phù Bắc Yên đến Cửa hàng xăng dầu (Quốc lộ 37)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ tiếp giáp Cửa hàng xăng dầu đến hết đất Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông II Sơn La (Quốc lộ 37)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ giáp Công ty Cổ phần Đầu tư XD giao thông II Sơn La đến hết đất bà Ngợi

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ giáp đất bà Ngợi đến Trạm cấp nước Phù Yên (Quốc lộ 37)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Đường Nguyễn Công Tr

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND thị trấn đi Hà Nội nhà Hoà Phượng rẽ phải đến cầu suối Ngọt (trừ vị trí điểm 1 nêu trên)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Tiếp từ cầu suối Ngọt đến sau nhà Hùng Sai

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

7

Đường Mưng Tấc

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba Bệnh Viện đi Quang Huy đến đầu cầu suối Ngọt (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ cầu suối Ngọt đến giáp nhà Hùng Sai

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

Đường Tô Vĩnh Diện

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND Thị trấn đi Hà Nội rẽ trái đường vào Huyện đội đến hết đất nhà ông Thành Sâm (trừ vị trí điểm 1)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Tiếp giáp từ nhà ông Thành Sâm đến cổng Huyện đội

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

9

Đường Võ Thị Sáu

 

 

 

 

 

 

 

Từ đường quốc lộ 37 đi vào của Hội trường lớn (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,3

 

 

 

 

 

 

Từ nhà Quang - Quyên đi hết đất nhà ông Công - Ngân hàng (trừ vị trí điểm 1 nêu trên)

1,3

1,2

1,2

 

 

 

10

Đường nhánh khu chợ mới

 

 

 

 

 

 

 

Từ nhà Sơn Hằng đi thẳng giáp đất nhà Vân Nhình (trừ vị trí 1 đã có giá) đường vào cổng chợ

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ nhà Vân Nhình rẽ phải đến giáp nhà Minh Nhàn

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ nhà Minh Nhàn đến hết đất nhà Luận Dung

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ nhà Vân Nhình đi thẳng 30m rẽ phải đến giáp đất nhà Hùng Huyền

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

11

Đường Lý Tự Trọng

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND Thị trấn đi Hà Nội đến hết đất Khu trung tâm văn hóa huyện rẽ phải đến đầu cầu suối ngọt (trừ vị trí điểm 1 nêu trên)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Tiếp từ cầu suối Ngọt đến hết nhà bà Hiền cổng trường THCS thị trấn cũ (trừ vị trí đã có giá).

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã tư truyền hình đi Quang Huy

 

 

 

 

 

 

12

Đường Đinh Văn Tỷ

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư truyền hình đến giáp đất Cục dự trữ lương thực Quốc gia (trừ vị trí điểm 1 nêu trên)

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

Từ đất Cục dự trữ lương thực Quốc gia (đến hết đất nhà ông Hợi Đợi)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

13

Đường Noong Cốp

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư Truyền hình rẽ trái đến giáp Trường Tiểu học thị trấn (trừ vị trí 1)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ đất Trường Tiểu học thị trấn đến suối Ngọt (hết đất ông Sỹ)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ suối ngọt tiếp giáp đất ông Sỹ đến Trạm cấp nước

1,3

1,2

1,2

1,2

 

 

14

Đường nhánh khối 4

 

 

 

 

 

 

 

Từ nhà ông Thắng Sản rẽ phải đến nhà ông Đông Mỳ (trừ vị trí điểm 1 đã có giá)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

15

Đường Hoa Ban

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND Thị trấn đi Hà Nội rẽ trái đi Trường Mầm non Thị trấn đến hết đất Trường Mầm non Thị trấn (trừ vị trí điểm 1)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

16

Đường Chu Văn An

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư khối 6 cạnh Trường Mầm non thị trấn rẽ trái đến đường nhựa đi Huyện đội

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã tư khối 6 rẽ phải đến Trường cấp I thị Trấn (trừ vị trí đã có giá)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

17

Đường nhánh khối 5, 6, 7, 8

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư khối 6 đi Huyện đội 50m rẽ trái đến hết đất Đô thị (trừ vị trí điểm 1 nêu trên)

1,3

 

 

 

 

 

 

Ngã ba khối 5 (Trung tâm giáo dục thường xuyên đi hết đường bê tông khối 5, hết đất nhà bà Dung) trừ vị trí đã có giá

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã tư khối 6 đi hết đường bê tông khối 7 hết đất (nhà ông Cung) trừ vị trí đã có giá

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã tư khối 6 đi hết đường bê tông khối 8 đến hết đất (nhà bà Hồng) trừ vị trí đã có giá

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã ba (nhà ông Cấp Loan) đến (nhà ông Phương) trừ vị trí đã có giá

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ ngã tư khối 6 đi thẳng lên đường khối 6 đến cổng (nhà Hòa Hạnh) trừ vị trí đã có giá

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

18

Từ ngã tư truyền hình đi Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba ông Hơi Đợi rẽ phải đến cổng Trường cấp II thị trấn cũ (trừ vị trí đã có giá)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Từ cổng trường cấp II thị trấn cũ đi chợ mới đến (cổng nhà bà Nhàn Lương)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

19

Đường Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ ngã tư nhà ông Hùng đến giáp nhà ông An Mo 2 (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

 

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ đất nhà ông An đến đất nhà ông Hoàng bản Mo 3

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

 

20

Đường Xuân Diệu

 

 

 

 

 

 

 

Đường nhánh QL37 từ nhà Diêm đi Mo 3 (trừ VT 1 hai đầu đã có giá)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

21

Đường Phan Đình Giót

 

 

 

 

 

 

 

Đường nội thị từ QL 37 xuống trạm điện tiếp giáp với đường đi xăng dầu (trừ vị trí đã có giá)

1,3

1,2

 

 

 

 

22

Các tuyến đường còn lại

 

 

 

 

 

 

 

Đường trục chính vào Chợ thực phẩm

1,3

 

 

 

 

 

 

Đường nhánh xung quanh Chợ thực phẩm

1,3

 

 

 

 

 

 

Các tuyến đường còn lại xe con vào được (đối với đường bê tông)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Các tuyến đường nhánh xe con vào được (đường đất)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Các tuyến đường nhánh xe con không vào được

1,3

1,2

1,2

 

 

 

23

Xã Huy Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Đường trục chính và đường nhánh xung quanh khu đô thị bản Ph, xã Huy Bắc.

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường Bê tông từ ngã ba Kim Tân đi hết khu dân cư Kim Tân (Trừ vị trí 1 tiếp giáp QL 37 đã có giá)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường Bê tông từ trước cổng BCH Quân sự huyện Phù Yên nối vào đường vành đai Huy Bắc (trừ vị trí 1 tiếp giáp tuyến đường đã có giá)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Đường Bê tông từ trước cổng BCH Quân sự huyện Phù Yên đi khối 5 thị trấn Phù Yên (trừ vị trí 1 tiếp giáp tuyến đường đã có giá)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

Từ đường rẽ vào Kim Tân đến cổng trào tiếp giáp xã Huy Hạ

1,0

1,0

1,0

 

 

 

24

Xã Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

Đường bê tông rộng từ 2,5m trở lên trong khu dân cư, đường liên bản Mo 1, Mo 2, Mo 3, Mo 4 (trừ vị trí 1 giáp các tuyến đường đã có giá)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

25

Thị trấn Phù Yên

 

 

 

 

 

 

 

Trục đường chính và đường nhánh xung quanh khu đô thị 2-9 mở rộng.

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

BẢNG 03 - HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Đường phố

Đề xuất hệ số điều chỉnh năm 2019

Ghi chú

Vị tr1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

A

Khu quy hoạch thị trấn Phiêng Lanh, huyện lQuỳnh Nhai

 

 

 

 

 

 

I

Đường trục chính (Quốc lộ 279)

 

 

 

 

 

 

1

Từ cầu số 1 vào Trung tâm xã Mường giàng (đường quốc lộ 279) khu trung tâm quy hoạch mới đến Bản Pom Mường 3,6Km)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

II

Đường trục chính Đường Quốc lộ 6B (tỉnh lộ 107 cũ)

 

 

 

 

 

 

1

Từ cây xăng Sơn Lâm đến cầu số 1 ngã ba Mường Giàng + 150m đi về phía bến phà đường 279

2,0

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Đường 17m (đường vành đai phía Đông) từ Bến xe huyện Quỳnh Nhai đến cầu số 1 Mường Giàng

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Đường 17m (đường vành đai phía Tây) từ cây xăng Sơn Lâm qua cầu số 2 đến đường Quốc lộ 279

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

 

III

Các đường nhánh trong phạm vi quy hoạch thị trấn mới huyện Quỳnh Nhai (trừ các vị trí được xác định theo giá đt đường trục chính Quốc lộ 6B đến hết vị trí 5)

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường số 11 theo quy hoạch (từ ngã tư rẽ vào chợ trung tâm đến tuyến đường số 5)

4,0

3,0

1,5

1,0

1,0

 

2

Các tuyến đường được đánh số theo quy hoạch từ T1 đến T29 (trừ T1,T5) và tuyến đường số 22 khu quy hoạch Phiêng Nèn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Các tuyến đường quy hoạch còn lại trong phạm vi thị trấn huyện Quỳnh Nhai

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

B

Thị tứ Tông Lạnh, huyện Thuận Châu

 

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Quốc Lộ 6 hướng đi Sơn La (hai bên đường)

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba KM 328+150m (đường đi Quỳnh Nhai) đến KM 327+400m (đến khu đất chợ)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết KM 327+400m (hết khu đất chợ) đến Km 327+300m (đến hết đất nhà ông Nhã Loan tiểu khu 1 Tông Lạnh)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 327+300m (từ giáp đất nhà ông Nhã Loan Tiểu khu 1 Tông Lạnh) đến Km 327+220m (đến hết cây xăng dầu Lương Thực tiểu khu 1)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 327+220m (từ giáp đất cây xăng dầu Lương Thực tiểu khu 1) đến Km 326+775m (giáp cầu Vòm Chiềng Pấc)

1,3

1,3

1,3

1,3

 

 

2

Từ Trung tâm đường QL6 hướng đi Quỳnh Nhai (hai bên đường tỉnh lộ 107)

 

 

 

 

 

 

 

Từ trung tâm đường Quốc lộ 6 hướng đi Quỳnh Nhai (cả hai bên đường tỉnh lộ 107) từ Km 00+250 m (khu đất nhà Dung Bản) trừ các lô đất giáp trục đường Quốc lộ 6

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết KM 00+250m (từ giáp đất nhà ông Dung Bản cũ) đến hết cầu bản Bai Tiểu khu 7 Tông Lạnh

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Từ hết Km 00+ 550m từ cầu bản Bai đến cầu bản Hình (cũ) xã Tông Cọ

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Từ hết Km 00+ 550m từ cầu bản Bai đến cầu bản Hình (mới) xã Tông Cọ

1,4

1,3