ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG MỞ ĐƯỜNG BAY MỚI TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 125/2018/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mi từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế;

Xét đề ngh của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 791/SGTVT-KHTC ngày 07/3/2019 về việc ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-H ĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết s125/2018/NQ -HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP;
- TT T
nh y, HĐNĐ tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban: T
U, HĐNĐ tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- CHK Thọ Xuân;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG MỞ ĐƯỜNG BAY MỚI TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 125/2018/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế, bao gồm: việc lập hồ sơ hỗ trợ, thẩm định, trình, quyết định hỗ trợ; cấp phát kinh phí htrợ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Lập hồ sơ hỗ trợ

1. Căn cứ điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đng nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan và thông báo cho hãng hàng không thuộc đối tượng thụ hưởng cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chứng minh điều kiện hỗ trợ để Sở Giao thông vận ti lập hồ sơ hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

a) Công văn đề nghị hỗ trợ của hãng hàng không.

b) Cam kết của hãng hàng không về tn suất bay, thời gian duy trì đường bay.

c) Hồ sơ pháp nhân hoặc văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan khác chứng minh hãng hàng không thuộc đi tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Tài liệu chứng minh hãng hàng không đủ điều kiện được hỗ trợ phù hợp với điều kiện hỗ trợ chung, điều kiện hỗ trợ cụ thể và mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Trong văn bản đề nghị hoặc thông báo, Sở Giao thông vận tải phải nêu rõ các yêu cầu về thành phần, số lượng hồ sơ mà các cơ quan, đơn vị cần cung cấp nhằm đảm bảo cho việc thẩm định, xem xét điều kiện hỗ trợ.

Điều 4. Thẩm định, trình, quyết định hỗ trợ

1. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Giao thông vận tải có văn bản thông báo gửi ti hãng hàng không nêu rõ lý do không đủ điều kiện hỗ trợ. Trường hợp đđiều kiện hỗ trợ, Sở Giao thông vận tải chuyển toàn bộ hồ sơ và văn bản thẩm định đến Sở Tài chính để xác định cụ thể mc hỗ trợ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính căn cứ định mức hỗ trợ xác định mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình ca Sở Tài chính và các hồ sơ liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ.

Điều 5. Quy định về cấp phát kinh phí hỗ trợ

1. Căn cứ Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để chi trả cho hãng hàng không được thụ hưởng.

2. Các hãng hàng không đã được Chtịch UBND tỉnh quyết đnh hỗ trợ được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ một lần hoặc nhiều ln trên cơ sở kết quả từng chuyến bay.

Trường hợp hãng hàng không đề nghị được nhận kinh phí hỗ trợ một lần thì thời điểm chi trả kinh phí được thực hiện sau khi có biên bản xác nhận giữa Sở Giao thông vận tải, hãng hàng không và Cảng hàng không Thọ Xuân về việc hãng hàng không đã hoàn thành thời gian khai thác tối thiểu tương ứng đối với từng đường bay được quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tnh.

Trường hợp hãng hàng không đề nghị được nhận kinh phí hỗ trợ nhiều lần trên cơ sở kết quả từng chuyến bay thì hãng hàng không phải có văn bản đề nghị cụ thể đi với từng đợt và việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi có biên bản xác nhận hoàn thành các chuyến bay giữa Sở Giao thông vận tải, hãng hàng không và Cảng hàng không Thọ Xuân.

3. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đủ điều kiện chi trả kinh phí hỗ trợ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chuyển kinh phí cho hãng hàng không.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quy định này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quy định này; xử lý những vướng mắc, phát sinh; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh.

3. Theo dõi, kiểm tra, tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của S Tài chính

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quy định này; cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán ngân sách hàng năm. Quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách hàng năm.

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giao thông vn tải, các hãng hàng không trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết s125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền lợi của các hãng hàng không

1. Các hãng hàng không có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về mở đường bay mới, các nội dung theo quy định này và hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan.

2. Cung cấp cho các đơn vị liên quan các thông tin, tài liệu giới thiệu về đường bay mới do hãng khai thác.

3. Trường hợp các hãng hàng không đã nhận hỗ trợ theo quy định này nhưng không duy trì việc khai thác đường bay mới theo cam kết thì phải hoàn lại 100% khoản kinh phí mà UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ./.