UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP  ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 6 và Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Căn cứ Báo cáo số 09/BC-STP ngày 11/01/2019 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 848/TTr-STC ngày 10/12/2018 và Công văn số 222/STC-QLNS ngày 31/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý; thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo phân cấp tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 và Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

2. Đối tượng áp dụng:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, các chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị khác có liên quan đến hoạt động quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quy định về trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý hằng năm như sau:

1. UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán năm của các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách cấp xã quản lý gửi phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

UBND cấp xã phải đối chiếu, rà soát với Kho bạc Nhà nước cấp huyện trước khi gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm, đảm bảo khi gửi báo cáo quyết toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện số liệu của đơn vị và Kho bạc Nhà nước đã được đối chiếu đầy đủ và khớp đúng.

Trường hợp báo cáo quyết toán năm lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện yêu cầu UBND cấp xã giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót, hoàn chỉnh lại báo cáo hoặc lập lại báo cáo theo quy định.

2. Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp xã quản lý mà Kho bạc kiểm soát thanh toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi UBND cấp xã; UBND cấp xã tổng hợp vào quyết toán ngân sách xã hằng năm để trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn.

4. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán cho UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã quản lý như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hằng năm:

a) Nguồn vốn đầu tư do ngân sách tỉnh quản lý:

- Đối với các Sở, Ban, Ngành, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư có dự án được phân bổ vốn trực tiếp từ ngân sách cấp tỉnh: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau.

- Đối với Kho bạc nhà nước tỉnh: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau.

b) Nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp huyện quản lý:

- Đối với các chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án), UBND các xã, phường, thị trấn có dự án được phân bổ vốn trực tiếp từ ngân sách cấp huyện: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố trước ngày 15 tháng 03 năm sau.

- Đối với Kho bạc nhà nước huyện, thành phố: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 5 năm sau.

c) Nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý:

- UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 15 tháng 03 năm sau.

- Đối với Kho bạc nhà nước huyện, thành phố: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm (phần vốn ngân sách nhà nước cấp xã quản lý) đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố trước ngày 15 tháng 03 năm sau.

2. Thời gian thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm:

a) Sở Tài chính: Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm nguồn vốn do ngân sách cấp tnh quản lý gửi các Sở, Ban, Ngành, Ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư có dự án được phân bổ vốn trực tiếp từ ngân sách cấp tỉnh.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố:

- Đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp huyện quản lý: Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án).

- Đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý: Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi UBND cấp xã.

c) Các Sở, Ban, Ngành, Ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư có dự án được phân bổ vốn từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính, có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán gửi cơ quan tài chính.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2019.

2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành