ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2016/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 84/TTr-SNV ngày 21/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Lao động, Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

đ) Phòng Người có công;

e) Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em;

g) Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm;

h) Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bình đẳng giới.”

2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 3.

3. Khoản 4 Điều 3 được sửa đổi như sau:

4. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

a) Trung tâm Công tác xã hội;

b) Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1;

c) Trung tâm Dịch vụ việc làm;

d) Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa;

đ) Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT: T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Cục KTVB
QPPL- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp ch
ế, Bộ Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Lao động - TBXH;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lào Cai;
- Công b
áo tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng T
T tnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TH, KGVX, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong