THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước dự án trồng 5 triệu ha rừng giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8405NN-PTLN/CV ngày 26 tháng 12 năm 1997);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước dự án trồng 05 triệu ha rừng giai đoạn từ năm 1998 - 2010, thành phần Ban chỉ đạo Trung ương gồm có:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn làm Trưởng Ban.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Ban thường trực.

3. Lãnh đạo của các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Địa chính làm ủy viên Ban chỉ đạo

4. Mời đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc Quốc hội, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ban chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của Bộ phục vụ các hoạt động điều hành của Ban chỉ đạo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng cấp tỉnh do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, lãnh đạo các Ban, ngành có liên quan của tỉnh làm thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải