ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 07/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 04 tháng 3 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

 V/v ban hành qui định tạm thời về chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội

nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

_______________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

Căn cứ Công văn số 70/CV-TT-HĐ ngày 24/02/2005 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về chế độ công tác phí chế độ hội nghị;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành qui định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập(có quy định cụ thể kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2005; các quy định trước đây trái với quyết định này đếu bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính