UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRỰCTHUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chứcHĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đainăm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên và Môitrường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức củaVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 38/TT-TNMT ngày 14/9/2005và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 182/TT-SNV ngày 01/11/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc SởTài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng là cơ quan dịch vụ công, có chức năng tổ chức thực hiện đăng kýquyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về tài sử dụng đất, quản lýhồ sơ địa chính; giúp Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tụchành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác củaSở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theoloại hình sự nghiệp có thu, có con dấu riêng được mở tài khoản theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

Trụ sở: Đặt tại cơquan Sở Tài nguyên và Môi trường

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Giúp Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôngiáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn vớiquyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2.2. Đăng ký sử dụngđất và chỉnh lý biên động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thựchiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Namđịnh cơ ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổchức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2.3. Lập và quản lýtoàn bộ hồ sơ địa chính gốc đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giớihành chính tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn.

2.4. Chỉnh lý hồ sơđịa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của cơ quan Tàinguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã; chuyểntrích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địachính.

2.5. Cung cấp số liệuđịa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuêđất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổchức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp muanhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2.6. Lưu trữ, quản lýbản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trongquá trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm (2.1).

2.7. Thực hiện việcthống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh.

2.8. Xây dựng, quản lývà phát triển hệ thống thông tin đất đai; cung cấp bản đồ địa chính, trích lụcbản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phụcvụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.

2.9. Thực hiện việcthu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu vềcung cấp thông tin đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.10. Thực hiện chế độbáo cáo theo quy định hiện hành tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vựccông tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.11. Quản lý viênchức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định củapháp luật.

2.12. Thực hiện thủtục hành chính trong quản lý đất đai theo cơ chế “một cửa” và các nhiệm vụ kháctheo sự phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.13. Hiện tại chưathành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thì trong các nhiệm vụnêu trên của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môitrường thực hiện mối quan hệ cộng tác với phòng Tài nguyên và Môi trường UBNDcấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng.

1. Lãnh đạo: Giám đốcvà không quá 02 Phó giám đốc

Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh vàphù hợp với tiêu chuẩn chức danh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Bộ phận Hành chính -tổng hợp

- Bộ phận Thẩm định hồsơ.

- Bộ phận Kỹ thuật -quản lý hồ sơ địa chính.

3. Định biên của Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quyết định tương ứng với khốilượng công việc đảm nhận.

Giám đốc Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Văn phòng phùhợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức của Nhà nước.

4. Cơ chế tài chínhcủa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị địnhsố 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng chođơn vị sự nghiệp có thu và các văn bản hướng dẫn khác của các cơ quan chức năngcó liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường quy định cụthể nhiệm vụ, quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc củaVăn phòng và các bộ phận thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 5. Giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã chủ trì phối hợp vớiSở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án thành lập Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy địnhcủa pháp luật khi có nhu cầu và đủ điều kiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. ÔngChánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môitrường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơquan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường