ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho

"Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai"

______________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Đề án Phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tại Tờ trình số 22/TTTTCKTT ngày 12/12/2005 về việc phê duyệt, ban hành Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim