ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ MỤC 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2006V/V ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2005/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 BAN HÀNHCHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày 08tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về tình hình kinh tế xãhội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 18tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số68/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hànhchế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Mục 1 Điều 1 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBNDngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số68/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hànhchế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó quyđịnh chế độ chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp đào tạo.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyếtđịnh chế độ chi thù lao giảng viên, báo cáo viên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốcSở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã vàcác đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lưu VT, 4.
TB
QĐ\UB\huy bo QD 22/2005

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng