ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/-UBND

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANHMỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC, HẾT HIỆU LỰC VÀ VĂN BẢN KHÔNG ĐỦYẾU TỐ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND - UBND TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 01 tháng 6 năm2007 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2006 cònhiệu lực thi hành, hết hiệu lực thi hành và không đủ yếu tố của văn bản quyphạm pháp luật.(Kèm theo Danh mục)

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực thi hành gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 22 văn bản(Hai mươi hai).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 09 văn bản(Chín).

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 văn bản (Ba).

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 02 văn bản(Hai);

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 văn bản(Năm).

3. Văn bản không đủ yếu tố của văn bản quy phạmpháp luật “Không đưa vào hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006” gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 12 văn bản(Mười hai);

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 30 văn bản(Ba mươi);

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 văn bản(Bốn).

Điều 2.

1. Bằng các hình thức thích hợp, Sở Tư pháp phốihợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi Danh mục văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2006còn hiệu lực thi hành, hết hiệu lực thi hành và không đủ yếu tố của văn bản quyphạm pháp luật.

2.Giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tổ chứcin thành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2006; thực hiện phân bổ cho các sở, ban, ngành,đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; tổ chức chính trị - xã hội, doanhnghiệp Nhà nước trong tỉnh để thực hiện.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí ràsoát, hệ thống hóa văn

bản quy phạm pháp luật và in ấn Tập hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngànhcấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THIHÀNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2006

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh)

STT

Tên Văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

01

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2006 - 2010.

02

Nghị quyết

23/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015.

03

Nghị quyết

24/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v phê duyệt phương án tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước bổ sung ngân sách tỉnh.

04

Nghị quyết

25/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v chương trình giảm nghèo - việc làm và đề án xuất khẩu lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

05

Nghị quyết

32/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước năm 2006.

06

Nghị quyết

33/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v bổ sung dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn lại của tỉnh đến ngày 31/12/2005.

07

Nghị quyết

34/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v phê chuẩn Đề án công nhận thị xã Bạc Liêu là đô thị loại III.

08

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v đặt tên, đổi tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bạc Liêu.

09

Nghị quyết

40/2006/NQ-HĐND

05/10/2006

- V/v thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2010.

10

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND

05/10/2006

- V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007.

11

Nghị quyết

42/2006/NQ-HĐND

05/10/2006

- Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu.

12

Nghị quyết

43/2006/NQ-HĐND

05/10/2006

- V/v phân bổ vốn ngân sách tỉnh đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Trà Kha.

13

Nghị quyết

44/2006/NQ-HĐND

05/10/2006

- Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tách ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới sáp nhập xã Châu Hưng để thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi.

14

Nghị quyết

45/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

15

Nghị quyết

46/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

16

Nghị quyết

47/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu.

17

Nghị quyết

48/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu.

18

Nghị quyết

49/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu.

19

Nghị quyết

50/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua Bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

20

Nghị quyết

51/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 tỉnh Bạc Liêu.

21

Nghị quyết

52/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao giai đoạn 2006 -2010 tỉnh Bạc Liêu.

22

Nghị quyết

53/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua phương án và kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2007.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THIHÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số07/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh)

STT

Tên Văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

01

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND

08/5/2006

- V/v phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 -2010.

02

Quyết định

13/2006/QĐ-UBND

11/7/2006

- V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

03

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND

11/7/2006

- V/v ban hành Đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bạc Liêu.

04

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

- V/v phê duyệt Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 - 2010.

05

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

- V/v đặt tên, đổi tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

06

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND

07/11/2006

- V/v ban hành Quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc liêu.

07

Quyết định

30/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

- V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

08

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

- V/v ban hành Bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

09

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

- V/v ban hành Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

10

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

04/7/2006

- V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

11

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

04/7/2006

- V/v tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, bia kỷ niệm và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

12

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

13/7/2006

- V/v tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THIHÀNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2006

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh)

STT

Tên Văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

01

Nghị Quyết

22/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010.

02

Nghị Quyết

36/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THIHÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2006

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh)

STT

Tên Văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

01

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND

17/01/2006

- V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006.

02

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND

09/02/2006

- V/v ban hành chỉ tiêu nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch KT - XH và ngân sách Nhà nước năm 2006.

03

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND

14/3/2006

- V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 cho các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

04

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND

27/4/2006

- V/v ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

05

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND

15/6/2006

- V/v chi bổ sung để hoàn trả lưới điện hạ thế thị trấn Gành Hào.

DANH MỤC VĂN BẢN KHÔNG ĐỦ YẾU TỐ CỦA VĂN BẢN QPPL,KHÔNG ĐƯA VÀO HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2006

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh; Căn cứ khoản 2Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND)

STT

Tên Văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

01

Nghị quyết

26/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v xin bãi bỏ Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 V/v thông qua Đề án thu hút đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

02

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá VII.

03

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v cho thôi làm nhiêm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá VII.

04

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.

05

Nghị quyết

30/2006/NQ-HĐND

24/02/2006

- V/v miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.

06

Nghị quyết

31/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v điều chỉnh dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006.

07

Nghị quyết

35/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v phê chuẩn tổng biên chế hành chính năm 2007.

08

Nghị quyết

37/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v miễn nhiệm Thành viên UBND nhiệm kỳ 2004 - 2009.

09

Nghị quyết

38/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

- V/v xác nhận kết quả bầu cử Thành viên UBND nhiệm kỳ 2004 - 2009.

10

Nghị quyết

54/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- V/v thông qua tổng biên chế sự nghiệp năm 2007.

11

Nghị quyết

55/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007.

12

Nghị quyết

56/2006/NQ-HĐND

14/12/2006

- Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007.

13

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND

03/01/2006

- V/v ban hành “Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã phường, thị trấn”.

sửa đổi, bổ sung

14

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND

16/01/2006

- V/v thu hồi Quyết định số 07/1998/QĐ-UB ngày 21/3/1998 của UBND tỉnh Bạc Liêu và phương án giải quyết chính sách nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

15

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND

20/3/2006

- V/v bãi bỏ Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 13/10/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v ban hành chính sách đầu tư của tỉnh.

16

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND

05/4/2006

- V/v phê duyệt Dự án địa lý y tế - quân sự tỉnh Bạc Liêu.

17

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND

15/6/2006

- V/v ban hành Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

18

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND

27/6/2006

- V/v thành lập quỹ phòng, chống ma túy.

19

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND

02/8/2006

- V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

20

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND

04/8/2006

- V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2006 lần I.

21

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

- V/v ban hành quy định tạm thời về luồng, tuyến, thời gian hoạt động của phương tiện, bến bãi, nơi cấm đỗ, dừng xe khu vực nội ô thị xã Bạc Liêu.

Bỏ khoản 4 Điều 1, bỏ Điều 2.

22

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND

30/8/2006

- V/v ban hành Chương trình sản xuất lúa chất lượng cao tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

23

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

01/9/2006

- V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

24

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND

14/9/2006

- V/v phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

25

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND

03/10/2006

- V/v ban hành Chương trình hành động phát triển công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

26

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND

20/10/2006

- V/v ban hành các Tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

27

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND

20/10/2006

- V/v ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

28

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

25/10/2006

- V/v ban hành Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010”.

29

Quyết định

28/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

- V/v ban hành Chương trình hành động về công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

30

Quyết định

29/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

- V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010.

31

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND

21/11/2006

- V/v phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

32

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND

06/12/2006

- V/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010.

33

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND

13/12/2006

- V/v ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010.

34

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

- V/v giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007.

35

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

- V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu.

36

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

- V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007.

37

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

- Về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2007.

38

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

- V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2006 - lần II.

39

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

- V/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2007.

40

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

- V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007.

41

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

-V/v ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010.

42

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

- V/v ban hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch KT - XH năm 2007.

43

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND

23/5/2006

- V/v tăng cường tổ chức, thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

44

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND

04/8/2006

- V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

45

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

18/10/2006

- V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với đối tượng thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

46

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND

31/10/2006

- V/v tăng cường tổ chức triển khai, thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND - UBND năm 2004.