ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT VÀ MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG CƠ SỞHẠ TẦNG TRONG KHU DU LỊCH SONG PHỤNG, HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấtđai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Quyết địnhsố 11/2005/QĐ .UBNDT, ngày 14 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việcban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết địnhsố 35/2006/QĐ-UBT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc banhành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh SócTrăng;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạtầng trong Khu du lịch Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể nhưsau:

1. Giá cho thuê đất:1.000 đồng/m2/năm.

2. Mức thu tiền sửdụng cơ sở hạ tầng: 1.500 đồng/m2/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạcNhà nước, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Long Phú,Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận :
- Như Điều 3 ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu : NC, LT.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân