ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 20 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁCCƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việcquản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy địnhquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chínhphủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữunhà nước;
Căn cứ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng BộTài chính về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại cáccơ quan hành chính sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệpcông lập;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụngtài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Điều 2.Quy chế này áp dụng cho việc quản lý, sử dụng, xử lý tàisản nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kểtừ ngày ký.

Điều 4.Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng, ban quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp,đơn vị Quân sự, Công an, tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực hiện Quy chếnày.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tường

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNHSỰ NGHIỆP(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc quản lýtài sản nhà nước áp dụng cho các cơ quan phòng ban quản lý nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập (thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ) Ban Chỉ huy Quân sự,Công an, tổ chức chính trị xã hội (gọi chung là cơ quan hành chính sự nghiệp)

Điều 2. Tài sảnnhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

1. Tài sản nhà nước tại các cơ quanhành chính sự nghiệp, gồm:

a) Đất khuôn viên trụ sở, cơ sở hoạtđộng sự nghiệp, nhà, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đấtkhuôn viên;

b) Trang thiết bị, phương tiện làmviệc của cơ quan;

c) Vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảmhoạt động thường xuyên;

d) Máy móc, trang thiết bị phục vụcông tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy;

đ) May sắm trang phục ngành;

e) Các sản phẩm công nghệ thông tingồm máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm khác, bao gồm lắp đặt,chạy thử, bảo hành (nếu có);

g) Phương tiện vận chuyển: ô tô, xemáy, tàu, thuyền, xuồng;

h) Các loại tài sản khác.

2. Tài sản nhà nước được hình thànhdo:

a) Cơ quan hành chính sự nghiệp muasắm bằng tiền do ngân sách nhà nước cấp, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

b) Nguồn viện trợ, tài trợ của cánhân, tổ chức trong và ngoài nước do Nhà nước quản lý;

c) Nguồn từ phí, lệ phí được sử dụngtheo quy định của pháp luật;

d) Tài sản được nhà nước giao chođơn vị sự nghiệp quản lý và sử dụng hoặc đơn vị sự nghiệp mua sắm bằng tiền dongân sách nhà nước cấp, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và từ quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi của đơn vị;

đ) Tài sản được xác lập sở hữu nhànước theo quy định của pháp luật giao cho đơn vị sự nghiệp sử dụng gồm: tài sảntài trợ, viện trợ của các Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và tổ chứcquốc tế khác; tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng, cho;

e) Tài sản được xác lập quyền sở hữunhà nước theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1:TRANG CẤPTÀI SẢN NHÀ NƯỚC CHO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Điều 3.Nguyên tắc trang cấp tài sản

Nhà nước trang cấp tài sản cho cơquan hành chính sự nghiệp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Việctrang cấp căn cứ vào khả năng ngân sách nhà nước, tiêu chuẩn, định mức sử dụngtài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và nhu cầu sử dụng tài sản đểphục vụ hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1. Đối với đơn vị hành chính sựnghiệp mới thành lập, nhà nước trang cấp tài sản cần thiết ban đầu để triểnkhai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toànbộ chi phí và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí được sử dụng các nguồn kinhphí của đơn vị theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này để đầu tư xây dựng vàmua sắm tài sản theo kế hoạch, dự toán, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Phươngthức trang cấp tài sản

Việc trang cấp tài sản nhà nước chocác cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được thực hiện như sau:

1. Cấp kinh phí theo quy định củaLuật Ngân sách Nhà nước cho cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp để đầu tư xâydựng hoặc mua sắm tài sản và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Điều chuyển tài sản từ các cơquan, đơn vị hoặc tổ chức khác cho đơn vị để quản lý sử dụng theo quyết định củacấp có thẩm quyền.

3. Quyết định cho đơn vị tiếp nhậntài sản hình thành từ các nguồn: viện trợ, dự án đã kết thúc, đã tịch thu sungquỹ nhà nước, đã xác lập sở hữu Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nướcbiếu, tặng, cho.

4. Đầu tư xây dựng, mua sắm từ cácquỹ theo quy định của pháp luật, từ nguồn thu sự nghiệp được phép sử dụng.

Điều 5. Nguồnkinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

2. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp,quỹ phúc lợi;

3. Vốn viện trợ, tài trợ, biếu, tặng,cho của dự án, đơn vị tiếp nhận theo quy định của pháp luật;

4. Nguồn thu từ bán, chuyển nhượngtài sản của đơn vị được phép sử dụng theo quy định của pháp luật;

5. Các nguồn thu khác từ hoạt độngsự nghiệp của đơn vị được phép sử dụng;

6. Các nguồn vốn huy động, liêndoanh, liên kết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. tiêuchuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản

1. Đối với tài sản nhà nước đã cóquy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơquan hành chính sự nghiệp được trang cấp và sử dụng theo tiêu chuẩn, định mứcđó.

2. Trường hợp tài sản mà nhà nướcchưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng, đơn vị sự nghiệp căn cứ vàonhu cầu sử dụng tài sản phục vụ hoạt động sự nghiệp để xây dựng tiêu chuẩn, địnhmức sử dụng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Phòng Tàichính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt

3. Đối với đơn vị tự bảo đảm toàn bộchi phí và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí, căn cứ vào nhu cầu tài sản phụcvụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả sử dụng tài sản, đơn vịđược phép trang bị thêm tài sản để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịchvụ của đơn vị từ các nguồn kinh phí quy định tại các khoản 2, 5 và 6 của Điều 5Quy chế này. Việc đầu tư xây dựng, mua sắm những tài sản trang bị thêm nàykhông được sử dụng từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 7. Thẩmquyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

1. Thẩm quyền quyết định việc đầutư xây dựng nhà, công trình xây dựng, mua sắm các trang thiết bị gắn liền với dựán đầu tư xây dựng tại đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo quy định của phápluật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các quy định khác của pháp luật cóliên quan.

2. Việc mua sắm tài sản từ các nguồnkinh phí quy định tại các khoản 1, 3 và 4 của Điều 5 Quy chế này được thực hiệntheo kế hoạch, dự toán, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định củaLuật Ngân sách Nhà nước.

3. Việc mua sắm tài sản từ nguồn quỹphát triển hoạt động sự nghiệp, từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định đểphục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị;Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp căn cứ vào kế hoạch, dự toán, dự án được cấp có thẩmquyền phê duyệt, tiêu chuẩn định mức sử dụng và nhu cầu cần thiết phục vụ hoạtđộng của đơn vị để quyết định mua sắm cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 8. Tổ chứcthực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệpviệc đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng và mua sắm tài sản phải thực hiệntheo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, pháp luật về đấu thầu vàcác quy định khác có liên quan của nhà nước.

Mục 2: QUẢN LÝ,SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Điều 9. Quảnlý, đăng ký tài sản

Tài sản nhà nước tại cơ quan hànhchính sự nghiệp phải được quản lý theo đúng quy định. Đối với tài sản theo quyđịnh của pháp luật phải đăng ký quản lý sử dụng, thì sau khi hoàn thành việc đầutư xây dựng, mua sắm hoặc tiếp nhận tài sản, đơn vị phải đăng ký với cơ quan quảnlý nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 10. Sử dụngtài sản

1. Tài sản nhà nước tại cơ quanhành chính sự nghiệp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, chếđộ; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả để phục vụ công tác và các hoạt động của cơquan. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích được giao,làm thất thoát, hư hỏng gây thiệt hại về tài sản nhà nước.

Việc bán, chuyển nhượng, thu hồi,điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan đơn vị phải được cơ quancó thẩm quyền quyết định và thực hiện theo đúng quy định.

2. Trong quá trình sử dụng tài sản,cơ quan phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ và tiêu chuẩn kỹthuật do nhà nước quy định. Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản sửdụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm hoặc tính vào chi phí sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị nếu tài sản đó dùng vào sản xuất, kinhdoanh theo chế độ quy định.

3. Đơn vị sự nghiệp được sử dụngtài sản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ khi các hoạt động đó phù hợpvới lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật,đồng thời phải thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tính khấu hao theo quyđịnh hiện hành.

Điều 11. Sử dụngtài sản để góp vốn liên doanh, liên kết

1. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự bảođảm toàn bộ chi phí và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí được quyết định dùngtài sản đã đầu tư, mua sắm từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, từ các nguồnvốn huy động để góp vốn liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước theo kế hoạch, dự toán, dự án liên doanh liên kết đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt. Trường hợp đơn vị sự nghiệp dùng tài sản được đầu tư, mua sắmtừ các nguồn kinh phí quy định tại các khoản 1, 3, 4 và khoản 5 Điều 5 Quy chếnày hoặc tài sản được chuyển đến theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩmquyền để góp vốn liên doanh, liên kết thì phải được Ủy ban nhân dân thành phốquyết định.

2. Việc sử dụng tài sản để góp vốnliên doanh liên kết, không làm ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ do cơ quan nhànước có thẩm quyền giao cho đơn vị và phải thực hiện theo đúng quy định củapháp luật.

3. Việc dùng giá trị quyền sử dụngđất để liên doanh liên kết thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hiệnhành.

Điều 12. Thếchấp tài sản

1. Đơn vị sự nghiệp được dùng tài sảnmua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy động đểthế chấp vay vốn phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt động sản xuất,kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.

2. Việc thế chấp tài sản và việc xửlý tài sản thế chấp phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đơn vị sự nghiệp không được dùngtài sản được nhà nước đầu tư để thế chấp vay vốn, huy động vốn dưới mọi hành thức.

Điều 13. Khấuhao tài sản cố định

1. Tài sản cố định sử dụng cho hoạtđộng sự nghiệp được tính hao mòn theo chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòntài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Tài sản cố định sử dụng cho sảnxuất kinh doanh, dịch vụ được trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ quảnlý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định áp dụng cho cácdoanh nghiệp nhà nước.

3. Tài sản cố định được dùng góp vốnliên doanh, liên kết theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì đượctrích khấu hao theo quy định hiện hành.

4. Toàn bộ tiền trích khấu hao tàisản của nhà nước dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, liên doanhliên kết, đơn vị được giữ lại bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đểsử dụng tái tạo tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị.Số tiền trích khấu hao tài sản đầu tư mua sắm từ nguồn vốn huy động được dùng đểtrả nợ vay, trường hợp đã trả nợ vay được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt độngsự nghiệp của đơn vị.

Điều 14. Hạchtoán, báo cáo tài sản

Đơn vị hành chính sự nghiệp phải thựchiện việc hạch toán tài sản theo chế độ hiện hành về hạch toán tài sản tại đơnvị hành chính sự nghiệp.

1. Tài sản được phép sử dụng vào hoạtđộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc góp vốn liên doanh liên kết thì phải thựchiện hạch toán theo dõi riêng cả về số lượng, giá trị theo hướng dẫn của Bộ Tàichính.

2. Đơn vị hành chính sự nghiệp đượcgiao quản lý sử dụng tài sản nhà nước phải thực hiện chế độ thống kê, báo cáotình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuấtkhi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định sau:

Đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc địaphương quản lý báo cáo với cơ quan Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp trình Ủyban nhân dân huyện báo cáo Sở Tài chính.

3. Hàng năm, cùng với thời gian lậpbáo cáo quyết toán, đơn vị sự nghiệp phải lập báo cáo về tài sản hiện có, tìnhhình biến động tài sản tại đơn vị đến ngày 31 tháng 12 của năm trước.

Điều 15. Quảnlý, sử dụng đất tại đơn vị sự nghiệp

1. Việc quản lý, sử dụng đất tạiđơn vị sự nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệpcó trách nhiệm quản lý, bảo toàn diện tích đất được giao, sử dụng đất đúng mụcđích. Nghiêm cấm sử dụng đất được giao để xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựngcông trình sự nghiệp vào mục đích khác.

Mục 3: XỬ LÝ TÀISẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Điều 16. Thu hồi,điều chuyển, thanh lý tài sản

1. Tài sản nhà nước tại các cơ quanhành chính sự nghiệp thực hiện điều chuyển, thu hồi, thanh lý trong các trườnghợp sau:

a) Tài sản đầu tư xây dựng, mua sắmhoặc bán, chuyển nhượng, cho, tặng, liên doanh, liên kết, thế chấp hoặc tài sảnsử dụng không đúng quy định của Nhà nước;

b) Tài sản dư thừa, không còn nhu cầusử dụng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ;

c) Tài sản sử dụng vượt so với tiêuchuẩn, định mức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và quy định tại Quy chếnày;

d) Tài sản phục vụ hoạt động của dựán khi dự án kết thúc;

đ) Tài sản dư thừa, hết hạn sử dụng,không có nhu cầu sử dụng nhưng không thể điều chuyển cho đơn vị khác sử dụng,tài sản đã hư hỏng không thể sử dụng được hoặc chi phí sửa chữa không bảo đảm hiệuquả;

e) Nhà, công trình xây dựng phảiphá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch,dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc hư hỏng không còn sử dụng được.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyếtđịnh xử lý:

- Thu hồi, điều chuyển các tài sảnnhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp trong phạm vi nội bộ huyện.

- Thanh lý tài sản nhà nước có giátrị mua ban đầu dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản (trừ nhà, đất thuộc trụ sởlàm việc, các công trình xây dựng khác gắn liền với đất và phương tiện đi lại)của các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc.

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyếtđịnh thu hồi tài sản của đơn vị, bộ phận trực thuộc đã sử dụng sai quy định đểđiều chuyển bố trí sử dụng có hiệu quả trong phạm vi nội bộ đơn vị mình hoặcbáo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định và quyết định điều chuyển tài sảngiữa các đơn vị, bộ phận thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc bảo đảm sử dụngđúng mục đích phục vụ hoạt động của đơn vị, có hiệu quả và theo đúng quy định tạiQuy chế này.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyếtđịnh thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm theo phân cấp về thẩmquyền quyết định mua sắm tài sản đã được quy định theo khoản 1 và khoản 2 Điều7 của Quy chế này.

5. Đối với đơn vị sự nghiệp, tiềnthu từ thanh lý tài sản sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thanhlý tài sản (nếu có) được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơnvị. Tiền thu thanh lý từ nguồn vốn vay được dùng để trả nợ vay, trường hợp đãtrả đủ nợ vay, đơn vị được để lại bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệpđối với số còn lại (nếu có).

6. Đối với các đơn vị (không phảilà đơn vị sự nghiệp) số tiền thu được từ việc thu hồi, điều chuyển, thanh lýtài sản (nếu có) phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước, sau khi đã trừ đi cáckhoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản.

Điều 17. Bán,chuyển nhượng tài sản

1. Đơn vị sự nghiệp được phép bán,chuyển nhượng tài sản nhà nước tại đơn vị để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sảntrong các trường hợp sau:

a) Khi thực hiện di dời theo quy hoạch,sắp xếp lại cơ sở theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Khi phải đổi mới theo yêu cầu kỹthuật, dư thừa, không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã hư hòng, xuống cấp không bảođảm để phục vụ hoạt động của đơn vị.

2. Thẩm quyền quyết định bán, chuyểnnhượng tài sản

Cơ quan quyết định mua sắm tài sảnkhác theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế này quyết định bán, chuyểnnhượng tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của mình.

3. Việc chuyển nhượng quyền sử dụngđất do đơn vị sự nghiệp đang quản lý sử dụng được thực hiện theo quy định củaLuật Đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Số tiền thu được từ bán, chuyểnnhượng tài sản khác sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan (nếucó) đơn vị sự nghiệp sử dụng để trả nợ vay (đối với tài sản được hình thành từnguồn vốn vay) sử dụng để đầu tư, mua sắm tài sản theo dự án, dự toán được cấpcó thẩm quyền phê duyệt, số tiền còn lại, đơn vị nộp ngân sách nhà nước theo đúngquy định.

5. Số tiền thu được từ bán chuyểnnhượng nhà công trình xây dựng và giá trị quyền sử dụng đất thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan của Nhà nước.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chứcthực hiện

Thủ trưởng cơ quan hành chính sựnghiệp có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý sử dụng đối với tài sản nhà nướctại đơn vị, trong đó quy định rõ trách nhiệm của bộ phận, cá nhân được giao quảnlý sử dụng tài sản; chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước mộtcách tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện việc mua sắm và xử lý tài sản nhà nước tạiđơn vị theo đúng các quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luậtcó liên quan.

Điều 19. Điềukhoản thi hành

Phòng Tài chính – Kế hoạch có tráchnhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc phạmvi quản lý thực hiện việc quản lý tài sản nhà nước theo đúng quy định tại Quychế này.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhânvi phạm các quy định tại Quy chế này, gây thất thoát, thiệt hại về tài sản nhànước thì phải bồi thường, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Giao cơ quan Thanh tra chịu tráchnhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các phòng,ban quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị Quân sự, Công an, tổ chức chínhtrị xã hội, đề xuất xử lý đối với các đơn vị vi phạm Quy chế này và chươngtrình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng do Ủy ban nhân dânhuyện ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tường