UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ CÔNGBÁO, THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH HOÀ BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23-3-2004 của Chínhphủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 25-01-2007 của Uỷban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 378/SNV-TCCB ngày 28-5- 2007; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 743/BC-STP ngày 11-7-2 007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm tin học và Công báo, thuộcVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 107/QĐ-UB ngày 30-01-2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việcthành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức vàbiên chế Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngcác ngành chức năng liên quan; Trung tâm Tin học và Công báo căn cứ quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (B.90b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ CÔNG BÁO THUỘC VĂN PHÒNG UBNDTỈNH HOÀ BÌNH.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 07 / 2007/QĐ-UBND ngày19 tháng 7 năm 2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình )

A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

I. Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Tin học và Công báo là đơn vị sự nghiệp thuộcVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có vị trí, chức năng sau:

a) Liên kết cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các Sở, Ban, Ngành,UBND các huyện, thành phố và các xã, phường (gọi tắt là các cấp); chia sẻ thôngtin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh và các đơn vị trong tỉnh; tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh, cungcấp hạ tầng truyền thông chung giữa các Sở, Ban, Ngành và các cấp thông qua mạngtin học diện rộng của tỉnh.

b) Công bố các văn bản pháp luật trên Công báo; trực tiếpquản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; quản lý việc cấp phát, sử dụng đốivới Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

2. Trung tâm Tin học và Công báo là đơn vị sự nghiệp có tưcách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách địa phương bảo đảmkinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản theo quy định pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật về côngnghệ thông tin của tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, các cấp. Bảo đảm mạng tin họcdiện rộng của tỉnh vận hành thông suốt và tuân thủ các yêu cầu bảo mật theo sựhướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để khai thác sử dụng phục sự phát triển kinhtế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý và bảo trì hệ thống mạng tin học diện rộng củatỉnh; kết nối với mạng diện rộng của Chính phủ; phòng chống và hướng dẫn cácmạng trong mạng diện rộng của tỉnh phòng chống vi rút và các sự cố trong quátrình vận hành.

3. Quản lý các phần mềm hệ thống và xây dựng các phần mềmdùng chung trên mạng diện rộng của tỉnh. Xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệutại Trung tâm, tích hợp dữ liệu của tỉnh; Quản lý đường cáp mạng, các thiết bịđấu nối tham gia vào mạng diện rộng của tỉnh, các cơ sở dữ liệu, vận hành vàkhai thác thông tin trong mạng diện rộng của tỉnh.

4. Giúp Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu với Uỷ bannhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốthực hiện các Đề án tin học hoá liên quan đến quản lý hành chính Nhà nước.

5. Xây dựng chương trình và trực tiếp hướng dẫn, kiểm trađôn đốc các ngành, các cấp, các đơn vị trong tỉnh thực hiện các dự án tin họchoá quản lý hành chính theo sự chỉ đạo của tỉnh và của Chính phủ.

6. Bảo vệ, kiểm tra kỹ thuật, bảo mật và sao lưu dữ liệutrong toàn bộ hệ thống mạng diện rộng của tỉnh và mạng cục bộ tại Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh. Quản lý quyền truy nhập, cập nhật, bổ sung dữ liệu theo quychế về phân cấp, phân quyền khai thác dữ liệu trên mạng diện rộng của tỉnh chocác thành viên và các đối tượng tham gia sử dụng mạng.

7. Tổ chức các lớp đào tạo về công nghệ thông tin trongkhuôn khổ Đề án đã được phê duyệt.

8. Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơquan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến.

9. Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bốtrên Công báo theo những tiêu chí sau: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền,nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định phápluật.

10. Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản phápluật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Côngbáo.

11. Trực tiếp quản lý và thực hiện việc xuất bản và pháthành Công báo; ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Côngbáo theo quy định pháp luật.

12. Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết địnhnhững vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo.

13. Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh soạn thảotrình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liênquan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đósau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các nội dungliên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăngtrên Công báo.

14. Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo cấp tỉnhlên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạtđộng và trực tiếp quản lý Công báo điện tử cấp tỉnh sau khi được thành lập.

15. Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm để trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trungtâm Tin học và Công báo theo quy định pháp luật.

16. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơquan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầucủa cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản vàphát hành Công báo.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ.

I. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm có Giám đốc, hai Phó Giám đốc và 09 cán bộ côngchức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

1. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;đồng thời làm chủ tài khoản của Trung tâm Tin học và Công báo.

2. Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm phân côngtheo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm,trước pháp luật về các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.

* Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc. Trungtâm Tin học và Công báo có các cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệpvụ thực hiện các công việc sau:

1. Quản trị mạng nội bộ Văn phòng (Mạng LAN);

2. Quản trị hệ thống phần cứng Trung tâm Tích hợp dữ liệu(TTTHDL) và mạng diện rộng của tỉnh (WAN);

3. Quản trị hệ thống phần mềm, các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạiTrung tâm Tích hợp dữ liệu và toàn tỉnh;

4. Đào tạo Tin học;

5. Tổng hợp - Nghiệp vụ công báo;

6. Biên tập công báo;

7. Phát hành công báo;

8. Công báo điện tử;

9. Kế toán.

* Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ chocán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm.

II. Biên chế: Biên chế và tiền lương của cán bộ công chức, viên chức củaTrung tâm nằm trong tổng biên chế và quỹ tiền lương của Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh./.