ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2010/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 01 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI SỰNGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO CỦA NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyếtđịnh số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chếđộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 34/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH-UBTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2007 của BộTài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục Thể thao (naylà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấnluyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 02/2009/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2009 của liên BộTài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chínhđối với các giải thi đấu thể thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chínhvà Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ, định mức chisự nghiệp thể dục thể thao của ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; cácQuy định về chế độ, định mức chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngành văn hóathể thao và du lịch trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh ban hành trước đây trái với Quy định này đều không còn hiệu lực thihành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Trà Vinh; Giám đốc Kho bạc nhà nướcTrà Vinh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI SỰ NGHIỆP THỂDỤC THỂ THAO CỦA NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2010của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

Quy định này quy định chếđộ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao của tỉnh, các giải thi đấu thểthao cấp khu vực tổ chức tại tỉnh và tiền thưởng đối với vận động viên, huấnluyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao do cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền của ngành thể dục thể thao quyết định, bao gồm:

a) Các giải thi đấu cấp khu vực và thành phố trựcthuộc Trung ương:

- Đại hội thể dục thể thao;

- Giải thi đấu thể thao của từng môn thể thao;

- Hội thi thể thao quần chúng;

- Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật.

b) Các giải, hội thao cấp tỉnh:

- Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.

- Hội thi, hội thao cấp tỉnh.

- Giải thi đấu thể thao cấp tỉnh của từng môn thểthao (giải vô địch cấp tỉnh).

- Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật.

c) Các giải, hội thao cấp huyện, thành phố:

- Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, thành phố.

- Hội thi, hội thao cấp huyện, thành phố.

- Giải thi đấu thể thao cấp huyện, thành phố củatừng môn thể thao (giải vô địch huyện, thành phố).

d) Các giải, hội thao cấp xã, phường, thị trấn:

- Hội thi, hội thao cấp xã, phường, thị trấn

2. Đối tượng áp dụng:

a) Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểuban Đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao;

b) Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyênmôn từng giải thi đấu;

c) Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giảithi đấu;

d) Vận động viên, huấn luyện viên;

e) Công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ tạicác điểm thi đấu.

ChươngII

CHẾ ĐỘ CHI TIÊUTÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO

Điều2. Nội dung chi:

Thực hiện theo quy địnhtại khoản 1, mục II, Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT -BTC-BVHTTDL ngày 12/01/2009của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Mức chi tiền ăn:

1. Tiền ăntrong quá trình tổ chức giải cho các đối tượng được quy định tại điểm a, b, c, khoản 2, Điều 1 Quy định này (bao gồm cả thời gian tối đa 2 ngày trước làm công tácchuẩn bị tập huấn trọng tài và 1 ngày sau thi đấu) như sau:

- Đối với cácgiải thi đấu cấp khu vực: 50.000 đồng/người/ngày.

- Đối với cácgiải thi đấu cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày.

- Đối với cácgiải thi đấu cấp huyện, thành phố: 30.000 đồng/người/ngày.

- Đối với cácgiải thi đấu cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày.

- Đối với cácđối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được đảm bảo chế độchi tiền ăn trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao sẽ không được thanhtoán phụ cấp tiền lưu trú công tác phí theo quy định tại chế độ công tác phíhiện hành trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao.

2. Tiền ăn của vận động viên, huấn luyệnviên của đội tuyển tỉnh, huyện, thành phố tham gia thi đấu các giải thể thaocấp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủyban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối vớivận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ:

Tiền bồi dưỡnglàm nhiệm vụ được tính thực tế từng ngày, buổi. Riêng đối với các môn Bóng đá,Bóng chuyền, Bóng ném, Bóng rổ, Bóng nước, Cầu mây, Quần vợt thì tính theo trậnthi đấu. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không tính được theo ngày làmviệc mà tính theo buổi thi đấu hoặc trận đấu thì mức thanh toán tiền bồi dưỡngđược tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 3 buổi hoặc 3 trậnđấu/người/ngày.

1. Đối vớicác giải thi đấu cấp khu vực:

- Ban Chỉ đạo,Ban Tổ chức; Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn: 60.000 đồng/người/ngày

- Thành viêncác tiểu ban chuyên môn: 50.000 đồng/người/ngày.

- Giám sát,trọng tài chính: 40.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký,trọng tài khác: 30.000 đồng/người/buổi.

- Bộ phận y tế:25.000 đồng/người/buổi.

- Lực lượnglàm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ: 20.000 đồng/người/buổi.

2. Đối vớicác giải thi đấu cấp tỉnh:

- Ban Chỉ đạo,Ban Tổ chức; Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn: 50.000 đồng/người/ngày.

- Thành viêncác tiểu ban chuyên môn: 40.000 đồng/người/ngày.

- Giám sát,trọng tài chính: 35.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký,trọng tài khác: 30.000 đồng/người/buổi.

- Bộ phận ytế: 25.000 đồng/người/buổi.

- Lực lượnglàm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ: 20.000 đồng/người/buổi.

3. Đối vớicác giải thi đấu cấp huyện, thành phố:

- Ban Chỉ đạo,Ban Tổ chức; Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn: 40.000 đồng/người/ngày.

- Thành viêncác tiểu ban chuyên môn: 35.000 đồng/người/ngày.

- Giám sát,trọng tài chính: 30.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký,trọng tài khác: 25.000 đồng/người/buổi.

- Bộ phận ytế: 20.000 đồng/người/buổi.

- Lực lượnglàm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ: 20.000 đồng/người/buổi.

4. Đối vớicác giải thi đấu xã, phường, thị trấn:

- Ban Chỉ đạo,Ban Tổ chức; Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn: 30.000 đồng/người/ngày.

- Thành viêncác tiểu ban chuyên môn: 30.000 đồng/người/ngày.

- Giám sát,trọng tài chính: 25.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký,trọng tài khác: 20.000 đồng/người/buổi.

- Bộ phận ytế: 15.000 đồng/người/buổi.

- Lực lượnglàm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ: 15.000 đồng/người/buổi.

Điều 5. Mứcchi tổ chức đồng diễn và các khoản chi khác

1. Mức chi tổ chứcđồng diễn, diễu hành đối với các Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, Hội thi thểthao cấp tỉnh; như sau:

a) Chi sángtác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: Thực hiện theo tiết a, điểm 2.1.3,mục 2, phần II Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Bồi dưỡngđối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ:

- Người tập:

+ Tập luyện:15.000 đồng/người/buổi.

+ Tổng duyệt(tối đa 2 buổi): 25.000 đồng/người/buổi.

+ Chính thức:40.000 đồng/người/buổi.

- Giáo viên quảnlý, hướng dẫn: 40.000 đồng/người/buổi.

2. Mức chi tổ chứcđồng diễn, diễu hành đối với các Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, thành phố,Hội thi thể thao cấp huyện, thành phố; như sau:

a) Chi sángtác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: Thực hiện theo tiết a, điểm 2.1.3,mục 2, phần II Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Bồi dưỡngđối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ:

- Người tập:

+ Tập luyện:10.000 đồng/người/buổi.

+ Tổng duyệt(tối đa 2 buổi): 20.000 đồng/người/buổi.

+ Chính thức:30.000 đồng/người/buổi.

- Giáo viênquản lý, hướng dẫn: 30.000 đồng/người/buổi.

3. Đối vớicác giải thi đấu thể thao do các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tổ chức tại tỉnh:

- Về nguyêntắc, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tự cân đối kinh phí tổ chức giải. Chế độchi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao này: được vận dụng theo chế độchi tiêu tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia.

- Việc hỗ trợkinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao (nếucó) được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày16/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhànước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xãhội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; Quyếtđịnh số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổibổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg .

4. Cáckhoản chi khác:

- Tiền tàu xe đi về, tiền thuê chỗ ở chocác đối tượng nêu tại khoản 2, Điều 1 của Quy định này được thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

- Các khoảnchi cho in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc: tuỳtheo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn kinh phí đượcngân sách nhà nước cấp. Đồng thời, căn cứ theo chế độ hiện hành, hoá đơn, chứngtừ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

- Trường hợpmột người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổchức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

- Các khoảnchi khác không có tại quy định này thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chínhhiện hành.

Điều 6. Nguồn kinh phí và công tác lập dự toán, quản lý và quyếttoán kinh phí: Thực hiện theo khoản 3, khoản 4, mục II Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC - BVHTTDL ngày 12/01/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

Chương III

CHẾ ĐỘTIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI CÁC GIẢITHỂ THAO

Điều 7. Tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thànhtích tại các giải thi đấu cấp quốc gia, quốc tế:

1. Mức thưởng đối với vận động viên:

a) Vận độngviên lập thành tích tại giải Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địchquốc gia:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Phá kỷ lục cuộc thi được cộng thêm

1

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

05

03

02

05

2

Giải vô địch quốc gia

05

03

02

05

b) Vận động viênlập thành tích tại các giải vô địch trẻ quốc gia:

ĐVT: Đồng

Số TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Phá kỷ lục cuộc thi được cộng thêm

1

Giải thể thao dành cho vận động viên dưới 12 tuổi

600.000

400.000

200.000

600.000

2

Giải thể thao dành cho vận động viên từ 12 đến dưới 16 tuổi

900.000

600.000

300.000

900.000

3

Giải thể thao dành cho vận động viên từ 16 đến dưới 18 tuổi

1.200.000

800.000

400.000

1.200.000

4

Giải thể thao dành cho vận động viên từ 18 đến dưới 21 tuổi

1.500.000

1.000.000

500.000

1.500.000

c) Mức thưởng đốivới các môn thể thao đặc thù như: thuyền truyền thống, ghe ngo. Tiền thưởng chocả đội khi lập thành tích được quy định như sau:

ĐVT: Đồng

Số TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Hạng nhất

Hạng nhì

Hạng ba

1

Giải vô địch quốc gia, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

a

Ghe ngo

30.000.000

25.000.000

15.000.000

b

Thuyền rồng (thể loại 22 VĐV)

15.000.000

12.000.000

7.000.000

c

Thuyền rồng (thể loại 12 VĐV)

10.000.000

7.000.000

5.000.000

2

Giải vô địch đồng bằng sông Cửu Long, Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long

a

Ghe ngo

20.000.000

15.000.000

10.000.000

b

Thuyền rồng (thể loại 22 VĐV)

10.000.000

7.000.000

5.000.000

c

Thuyền rồng (thể loại 12 VĐV)

7.000.000

5.000.000

3.000.000

d) Đối với cácmôn thể thao tập thể: số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theoquy định của điều lệ giải, mức thưởng chung bằng số lượng người tham gia mônthể thao nhân với mức thưởng tương ứng tại điểm a, b, khoản 1 Điều này.

e) Đối với cácmôn thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xácđịnh trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập thànhtích theo quy định của điều lệ giải, mức thưởng chung bằng số lượng vận độngviên nhân với 50% mức thưởng tương ứng tại điểm a, b, khoản 1 Điều này.

2. Mức thưởngđối với huấn luyện viên:

a) Đối với thiđấu cá nhân: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tạinhững giải thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với vận độngviên. Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: huấn luyệnviên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạovận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.

b) Đối với thiđấu tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tíchthì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhânvới mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải. Số lượng huấn luyệnviên của các đội được xét thưởng theo mức quy định sau:

- Đối với nhữngđội thuộc các môn có quy định từ 02 đến 05 vận động viên tham gia thi đấu: Mứcthưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên.

- Đối vớinhững đội thuộc các môn có quy định từ 06 đến 12 vận động viên tham gia thiđấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên.

- Đối với nhữngđội thuộc các môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chungtính cho 03 huấn luyện viên.

c) Đối với mônthể thao thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấnluyện viên quy định điểm b, khoản 2 Điều này nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

d) Huấn luyện viên,vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tậtĐông Nam Á, châu Á, thế giới và các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quầnchúng cấp quốc gia được thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng theo quy định tạiQuyết định này.

3. Ngoài các giải vô địch quốc gia và vô địch trẻ quốcgia, huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải khác (giải khuvực, giải toàn quốc, giải trẻ...) thì mức thưởng bằng 50% của mức thưởng tươngứng tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4.Vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại cácgiải thi đấu quốc tế thì được địa phương xem xét thưởng thêm không quá 30% mứcthưởng tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Quyết định số234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn kinh phí vận động tài trợ củacơ quan quản lý vận động viên, huấn luyện viên.

Điều 8. Chế độ tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thaocấp tỉnh:

1. Giải thưởngđối với các môn cá nhân gồm: cờ thưởng, huy chương và tiền thưởng, với mức sau:

ĐVT: Đồng

Giải thi đấu

Thành tích

Giải vô địch tỉnh, giải tỉnh mở rộng, giải khu vực

Giải phong trào, trẻ, năng khiếu

Giải thanh thiếu niên, học sinh

1. Nội dung đơn:

Huy chương vàng

400.000

300.000

200.000

Huy chương bạc

300.000

200.000

150.000

Huy chương đồng

200.000

100.000

100.000

2. Nội dung đôi

Huy chương vàng

600.000

500.000

400.000

Huy chương bạc

500.000

400.000

300.000

Huy chương đồng

400.000

300.000

200.000

3. Nội dung đồng đội

Huy chương vàng

900.000

700.000

500.000

Huy chương bạc

800.000

600.000

400.000

Huy chương đồng

700.000

500.000

300.000

2. Giải thưởngđối với các môn tập thể (như ghengo, thuyền rồng, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, đá cầu, cầu mây) gồm: cờ thưởng,huy chương, cúp và tiền thưởng. Số lượng vận động viên, huấn luyện viên nhậntiền thưởng như sau:

a) Ghe ngo: Sốlượng vận động viên, huấn luyện viên tùy thuộc vào đơn vị đăng ký và quy định trongđiều lệ giải của tỉnh.

b) Thuyền rồng(22 người): gồm 28 người (02 huấn luyện viên và 26 vận động viên).

c) Bóng đá (11người): gồm 20 người (02 huấn luyện viên và 18 vận động viên).

d) Bóng đá (07người): gồm 16 người (02 huấn luyện viên và 14 vận động viên).

e) Bóng đá (05người ): gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

f) Bóng rổ, bóngchuyền: gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

g) Cầu mây: gồm5 người (02 huấn luyện viên và 3 vận động viên).

ĐVT: Đồng

Thành tích

Giải thi đấu

Đội hạng nhất

Đội hạng nhì

Đội hạng ba

1. Giải vô địch tỉnh, tỉnh mở rộng, khu vực

Ghe ngo (số lượng vận động viên tùy điều lệ giải )

7.000.000

5.000.000

4.000.000

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

4.000.000

3.000.000

2.000.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người)

3.000.000

2.000.000

1.500.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

1.500.000

1.000.000

750.000

2. Các giải phong trào

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

3.000.000

2.000.000

1.500.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Bóng đá (05 người), kéo co

1.500.000

1.200.000

800.000

Cầu mây , đá cầu lưới

800.000

500.000

400.000

3. Giải thanh thiếu niên, học sinh

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

1.500.000

1.200.000

800.000

Bóng đá (05 người), kéo co

1.200.000

800.000

600.000

Cầu mây, đá cầu lưới

600.000

400.000

300.000

3. Giảitoàn đoàn: Thưởng đối với các đơn vịđạt thành tích nhất, nhì và ba (theo quy định của điều lệ) tại các Hội thao, Đạihội thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và khu vực, gồm cờ và tiền thưởngnhư sau:

ĐVT: Đồng

Giải thi đấu

Thành tích

Đại hội thể dục thể thao tỉnh, hội thao cấp khu vực

Hội thao, hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Giải nhất

5.000.000

4.000.000

Giải nhì

3.000.000

2.500.000

Giải ba

2.000.000

1.500.000

Điều 9. Chế độ tiền thưởng đối với các giải thi đấu thểthao cấp huyện, thành phố:

1. Giải thưởngđối với các môn cá nhân: gồm cờthưởng, huy chương và tiền thưởng, với mức sau:

ĐVT: Đồng

Giải thi đấu

Thành tích

Giải vô địch tỉnh, giải tỉnh mở rộng, giải khu vực

Giải phong trào, trẻ, năng khiếu

Giải thanh thiếu niên, học sinh

1. Nội dung đơn:

Huy chương vàng

250.000

200.000

150.000

Huy chương bạc

200.000

150.000

100.000

Huy chương đồng

150.000

100.000

50.000

2. Nội dung đôi

Huy chương vàng

300.000

250.000

200.000

Huy chương bạc

250.000

200.000

150.000

Huy chương đồng

200.000

150.000

100.000

3. Nội dung đồng đội

Huy chương vàng

350.000

300.000

250.000

Huy chương bạc

300.000

250.000

200.000

Huy chương đồng

250.000

200.000

150.000

2. Giải thưởngđối với các môn tập thể (như bóngđá, bóng chuyền, bóng rổ, thuyền rồng) gồm: cờ thưởng, huy chương, cúp và tiềnthưởng. Số lượng vận động viên, huấn luyện viên nhận tiền thưởng như sau:

a) Bóng đá (11người): gồm 20 người (02 huấn luyện viên và 18 vận động viên).

b) Bóng đá (07người): gồm 16 người (02 huấn luyện viên và 14 vận động viên).

c) Bóng đá (05người ): gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

d) Bóng rổ, bóngchuyền: gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

e) Thuyền rồng(22 người): gồm 28 người (02 huấn luyện viên và 26 vận động viên).

f) Thuyền rồng(12 người): gồm 18 người (02 huấn luyện viên và 16 vận động viên).

ĐVT: Đồng

Thành tích

Giải thi đấu

Đội hạng nhất

Đội hạng nhì

Đội hạng ba

1. Giải vô địch tỉnh, tỉnh mở rộng, khu vực

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (13 người)

1.500.000

1.000.000

750.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

750.000

500.000

375.000

2. Các giải phong trào

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

1.500.000

1.000.000

750.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

1.000.000

750.000

500.000

Bóng đá (05 người), kéo co

750.000

600.000

400.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

400.000

250.000

200.000

3. Giải thanh thiếu niên, học sinh

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (12 người)

1.000.000

750.000

500.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

750.000

600.000

400.000

Bóng đá (05 người), kéo co

600.000

400.000

300.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

300.000

200.000

150.000

3. Giảitoàn đoàn: Thưởng đối với các đơn vịđạt thành tích nhất, nhì và ba (theo quy định của điều lệ) tại các Hội thao, Đạihội thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và khu vực, gồm cờ và tiền thưởngnhư sau:

ĐVT: Đồng

Giải thi đấu

Thành tích

Đại hội thể dục thể thao tỉnh, hội thao cấp khu vực

Hội thao, hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Giải nhất

2.500.000

2.000.000

Giải nhì

1.500.000

1.250.000

Giải ba

1.000.000

750.000

4. Chế độ khenthưởng cho các đội, vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các giải Quốcgia và Quốc tế:

Mức thưởng chocác đội, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu cấp Quốc gia và Quốctế theo Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướngChính Phủ.

5. Chế độ tiềnthưởng đối với các giải thi đấu thể thao cấp xã, phường, thị trấn: Mức chi bằng 30% định mức chi của cấp tỉnh.

Điều 10.Kinh phí chitrả tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên được thực hiện theo mụcVI, Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC - LĐTBXH - UBTDTT ngày 09/4/2007 củaLiên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục Thể thao(nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Chương IV

TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều 11. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm triển khai, hướng dẫn các ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố Trà Vinh tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thựchiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét./.