ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL củaHĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờtrình số 348/TTr-SXD ngày 03/5/2013 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luậtvà ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Văn bản số 135/STP-XDVB ngày23/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 (hai) văn bản quy phạmpháp luật sau:

1. Quyết định số 2757/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bộ Đơn giádịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên.

2. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành hệ số điềuchỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu chung và quy định quản lý chi phí dịchvụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH, QHXD(2b).
 (hungnv/QĐ.T5/60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long