ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNHĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔSƠ ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2010/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2010 CỦA UBND TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢIDƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắnmáy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyểnhành khách, hàng hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy định điều kiện, phạm vihoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địabàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày05/5/2010 của UBND tỉnh Hải Dương như sau:

"Điều 5.

...

5. Các loại xe súc vật kéo dùng để chở người chỉ đượcđăng ký hoạt động trên các tuyến đường nội bộ, đường chuyên dùng phục vụ cho mụcđích du lịch, thể thao và giải trí. Cấm sử dụng các loại xe này để chở ngườitham gia giao thông trên các tuyến đường bộ khác.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển