ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 24 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓCMÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấpthông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổngthông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địabàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Văn phòng UBNDhuyện Hóc Môn tại Tờ trình số 341/TTr-VP ngày 17 tháng 10 năm 2013 và ý kiếnthẩm định của Phòng Tư pháp tại công văn số 410/TP ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bànhuyện Hóc Môn.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Thủ trưởng các cơ quanhành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo HU;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Các cơ quan báo chí;
- Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn;
- C, PVP;
- Lưu: VT, NCTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Thị Bạch Tuyết

QUY CHẾ

PHÁTNGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2013của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điềuchỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nướcthuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Điều 2. Người phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước gồm:

a) Người đứng đầu cơ quan hànhchính nhà nước;

b) Người được người đứng đầu cơquan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí thường xuyên (sau đây gọi là Người phát ngôn);

Họ tên, chức vụ, số điện thoại vàđịa chỉ e-mail của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản gửi các cơquan báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tinđiện tử của cơ quan theo hướng dẫn.

c) Trong trường hợp cần thiết,người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có tráchnhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn (sau đây gọi chung là Người được ủy quyềnphát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thôngtin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao;

Người phát ngôn quy định tại Điểm bKhoản này nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tincho báo chí thì phải báo cáo để Người đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền chongười có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí;

Việc ủy quyền phát ngôn được thựchiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định;

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên,chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn, vănbản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang điện tửcủa cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủyquyền.

2. Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này không đượcủy quyền tiếp cho người khác.

3. Người phát ngôn hoặcNgười được ủy quyền phát ngôn theo Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này phải bảo đảmcác tiêu chuẩn sau:

a) Là cán bộ, công chức thuộc biênchế chính thức và đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước;

b) Có lập trường chính trị, tưtưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực, khách quan;

c) Có am hiểu sâu về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chínhnhà nước mà mình đang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắmvững các quy định pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp,xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Các cá nhân của cơ quanhành chính nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luậtnhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấpthông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ,thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịutrách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Chương 2.

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấpthông tin định kỳ

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânhuyện chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủyban nhân dân huyện có liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạtđộng và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện khi các cơ quanbáo chí có nhu cầu trao đổi thông tin và đăng tải trên Trang tin điện tử của Ủyban nhân dân huyện.

Tổ Tin học của Ủy ban nhân dânhuyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trên Trang điện tử của Ủy ban nhân dânhuyện theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tinchính thống cho các cơ quan báo chí.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấpthông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn hoặc Người được ủyquyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chínhxác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phảithông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, có tác động lớn trongxã hội trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình nhằm địnhhướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; về quan điểm và cách xử lý của huyện,của các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đối với các sự kiện, vấn đềđó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần cóngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì Người phát ngôn hoặcNgười được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thôngtin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việcxảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặccơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấpthông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcủa cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản1 Điều này.

3. Khi có căn cứ cho rằngbáo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mìnhquản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báochí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm củangười đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí

1. Người đứng đầu cơ quanhành chính nhà nước là Người phát ngôn có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giaonhiệm vụ, ủy quyền cho người thuộc cơ quan hành chính phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 2 Quy chếnày.

2. Người đứng đầu chịu tráchnhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hànhchính nhà nước kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí.

3. Người đứng đầu cơ quanhành chính nhà nước tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phátngôn của cơ quan mình.

4. Người đứng đầu cơ quanhành chính nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn của cơ quan mình để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm củangười phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn.

1. Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện cơ quan hành chính nhà nướcphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trongcơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thôngtin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chếnày; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổchức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theoquy định của pháp luật. Các phòng, ban, Công an, Quân sự huyện; UBND các xã -thị trấn khi có yêu cầu cung cấp thông tin liên quan của Người phát ngôn hoặcNgười được ủy quyền phát ngôn, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm cung cấpthông tin, tài liệu chính xác, kịp thời trong thời gian 01 ngày; trường hợpphức tạp không quá 03 ngày.

3. Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhànước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đềkhông thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều trahoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điềutra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt độngđiều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trìnhthanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp,mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết,chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không đượccung cấp thông tin cho báo chí;

d) Những văn bản chính sách, đề ánđang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp cóthẩm quyền cho phép phổ biến.

4. Người phát ngôn, Ngườiđược ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước phápluật, trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về nội dung phát ngôn vàthông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quanbáo chí, nhà báo

Cơ quan báo chí, nhà báo có tráchnhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Ngườiphát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp; đồng thời, phải ghi rõ họtên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chínhnhà nước của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quanbáo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tinđó.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quyđịnh trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷluật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quyđịnh của pháp luật

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy bannhân dân huyện triển khai thực hiện đúng các quy định đã được nêu trong Quy chếnày.

Điều 10. Trưởng phòng Vănhóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan hànhchính nhà nước trên địa bàn huyện và các cơ quan báo chí thực hiện Quy chế;định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện./.