ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ thông tư 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009của Bộ Công Thương Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụmcông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 củaThủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 01/TTr-CT ngày 07/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủtrưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Trưởng Ban quản lýcác Cụm công nghiệp và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan căn cứ Quyết địnhthực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng CP (b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- CVP các PCVP UBND tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, TH1 (Tr-100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀNƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013 củaUBND tỉnh Phú Thọ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định vềnguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp trong việc thực hiện các nội dungquản lý nhà nước (quy định tại Điều 17, Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ) đối với các cụm công nghiệp trên địa bàntỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng áp dụng: Các Sở, ngành chức năng thuộcUBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) vàcác đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối vớicụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp theo quy định (sau đây gọi chung làcụm công nghiệp).

Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và các doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp làcác đối tượng chịu tác động của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc, phương thức phối hợp.

1. Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cácsở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lýnhà nước đối với cụm công nghiệp, đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuậnlợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanhtrong cụm công nghiệp.

2. Công tác phối hợp trong việc thực hiện chức năngquản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp phải dựa trên cơ sở quy định của phápluật và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có liên quan vàphải đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả; trong quá trình phối hợp thựchiện nhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và không cản trởcông việc của mỗi cơ quan.

3. Các cơ quan quản lý chuyên ngành khi thực hiệncông tác phối hợp phải cử người có trách nhiệm, thực hiện theo đúng thời hạn vàchịu trách nhiệm về nội dung phối hợp; trong trường hợp được đề nghị nhưngkhông có ý kiến thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dungcông việc được đề nghị phối hợp.

4. Phương thức phối hợp.

Căn cứ vào tính chất, nội dung của công tác quản lýnhà nước, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng theo một trong các phương thứcphối hợp sau:

- Lấy ý kiến bằng văn bản.

- Tổ chức khảo sát, điều tra, kiểm tra thực tếtrước khi phối hợp.

- Lập ban chỉ đạo, tổ chuyên viên gồm thành viêncủa các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện trong một thời gian nhất định.

- Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quancủa các cơ quan phối hợp để theo dõi.

- Các phương thức khác.

Điều 3. Nội dung phối hợp quản lý nhà nước đốivới Cụm công nghiệp.

1. Phối hợp thực hiện nội dung quản lý nhà nước đốivới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Điều 17, Điều19 Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (sau đây gọi là Quyết định số105/2009/QĐ-TTg ).

2. Xây dựng, phê duyệt và quản lý quy hoạch chitiết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Thẩm định, chấp thuận đầu tư và quản lý sau đầutư đối với các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp.

4. Phối hợp thực hiện những công việc khác do UBNDtỉnh giao có liên quan đến cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương 2.

QUY HOẠCH, THÀNH LẬP, MỞ RỘNG, BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp.

1. Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quyhoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan khác, Sở Công Thương chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Đề án quy hoạchphát triển cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi có ýkiến thoả thuận của Bộ Công Thương.

2. Nội dung chủ yếu của Đề án quy hoạch phát triểncụm công nghiệp gồm:

a) Căn cứ pháp lý và sự cần thiết xây dựng quyhoạch.

b) Tổng quan về thực trạng phát triển các ngànhcông nghiệp của tỉnh.

c) Phân tích, đánh giá hiện trạng xây dựng và pháttriển các cụm công nghiệp đã được quy hoạch và thành lập trên địa bàn tỉnh, baogồm.

- Xác định vị trí, vai trò của các cụm công nghiệpđối với phát triển kinh tế xã hội, phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh.

- Phân tích đánh giá những mặt đạt được, tồn tạitrong việc đầu tư xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp.

- Dự báo các yếu tố tác động đến nhu cầu phát triểncụm công nghiệp, khả năng thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và nhu cầuthuê đất của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Định hướng phân bố và phát triển các cụm côngnghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: xác định tên, địa điểm, dự kiến quy mô diệntích, khả năng bố trí đất đai, tính chất ngành nghề và các điều kiện về hạ tầngbên ngoài của các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch.

e) Xác định các giải pháp, cơ chế, chính sách và đềxuất phương án tổ chức thực hiện.

f) Đánh giá tác động môi trường chiến lược.

g) Thể hiện các phương án quy hoạch phát triển cụmcông nghiệp trên bản đồ quy hoạch.

3. Trình tự lập, phê duyệt và quản lý đề án quyhoạch phát triển cụm công nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về lập, phêduyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội. Việc công bốquy hoạch phát triển cụm công nghiệp phải được thực hiện chậm nhất sau 30 ngàykể từ ngày có quyết định phê duyệt.

4. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phêduyệt là căn cứ để xem xét, quyết định thành lập cụm công nghiệp, kêu gọi đầutư xây dựng hạ tầng, lập kế hoạch di dời các doanh nghiệp sản xuất đang gây ônhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư và vận động thu hút đầu tưsản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp.

Điều 5. Thành lập cụm công nghiệp.

1. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp.

a) Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đãđược phê duyệt.

b) Có khả năng đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp hơn 30%trong vòng một năm sau khi thành lập.

c) Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

2. Thủ tục thành lập cụm công nghiệp.

a) Căn cứ điều kiện cụm công nghiệp, Ủy ban nhândân cấp huyện lập hồ sơ gửi Sở Công Thương đề nghị thành lập cụm công nghiệp.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dântỉnh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồsơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trongthời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ kèm văn bản thẩm định của SởCông Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc không thành lập cụmcông nghiệp.

Quyết định thành lập cụm công nghiệp được gửi choBộ Công Thương 01(một) bản để theo dõi và chỉ đạo.

3.Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp gồm:

a) Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân cấp huyện trìnhỦy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp.

b) Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp.

c) Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt quy hoạchphát triển các cụm công nghiệp (hoặc văn bản bổ sung quy hoạch) trên địa bàntỉnh; các văn bản liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ được thành lập 08 bộ, nộp tại sở Công Thương(trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc)

4. Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư thành lậpcụm công nghiệp gồm:

- Sự cần thiết thành lập cụm công nghiệp.

- Nhu cầu thực tế và sự phù hợp với các quy hoạchcó liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch phát triển các cụmcông nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng,...)

- Hiện trạng sử dụng đất, sử dụng đất trồng lúa vàđịnh hướng bố trí các ngành nghề, cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tưvào cụm công nghiệp.

- Dự kiến danh giới, diện tích đất, việc đấu nốicông trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào, báo cáo đánh giá tác độngmôi trường của cụm công nghiệp; định hướng sơ bộ, phân tích và lựa chọn giảipháp đầu tư các công trình hạ tầng dùng chung trong cụm công nghiệp.

- Dự kiến phương án bồi thuờng, hỗ trợ, tái định cư.

- Dự kiến hiệu quả về kinh tế, xã hội của cụm côngnghiệp.

- Xác định sơ bộ về vốn đầu tư, chủ đầu tư vàphương thức thực hiện, phương thức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầngcụm công nghiệp.

- Dự kiến khả năng thuê đất sau khi thành lập.

- Các giải pháp và tiến độ thực hiện.

Điều 6. Mở rộng cụm công nghiệp.

1. Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp:

a) Có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất củacác huyện, thành, thị đáp ứng nhu cầu mở rộng cụm công nghiệp.

b) Nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm côngnghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp.

c) Đã đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% (sáu mươi phầntrăm).

d) Đã có công trình xử lý nước thải tập trung đốivới cụm công nghiệp có diện tích từ 15 (mười lăm) ha trở lên.

2. Thủ tục mở rộng cụm công nghiệp.

a) Căn cứ điều kiện mở rộng cụm công nghiệp. Ủy bannhân dân cấp huyện lập hồ sơ gửi Sở Công Thương đề nghị mở rộng cụm công nghiệp.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan thẩm định hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dântỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhậnhồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ kèm văn bản thẩm định củaSở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mở rộng hoặc không mở rộng cụmcông nghiệp.

- Quyết định mở rộng cụm công nghiệp được gửi choBộ Công Thương 01(một) bản để theo dõi và chỉ đạo chung.

3. Hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp gồm:

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyệntrình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp.

- Báo cáo đầu tư mở rộng cụm công nghiệp, bao gồm:Sự cần thiết mở rộng cụm công nghiệp, trong đó giải trình về việc đáp ứng cácđiều kiện mở rộng cụm công nghiệp được quy định tại Khoản 1 của điều này, đánhgiá hiện trạng phát triển cụm công nghiệp hiện có; định hướng mở rộng cụm côngnghiệp (ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, việc đấu nối công trìnhhạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào, phương án bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư,...); xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư và phương thức thực hiện, cácgiải pháp về tiến độ thực hiện; dự kiến khả năng cho thuê đất và hiệu quả vềkinh tế, xã hội của cụm công nghiệp sau khi mở rộng.

Hồ sơ được thành lập 08 bộ, nộp tại Sở Công Thương(trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).

Điều 7. Bổ sung quy hoạch phát triển cụm côngnghiệp.

1. Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp mới vào quyhoạch đã được phê duyệt:

a) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinhtế- xã hội, quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác trên địa bàn.

b) Tỷ lệ lấp đầy bình quân của cụm công nghiệp đanghoạt động trên địa bàn huyện, thành, thị đạt ít nhất 60% (sáu mươi phần trăm).

c) Còn quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm côngnghiệp mới.

d) Có nhu cầu thuê đất để đầu tư sản xuất, kinhdoanh theo đúng định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn, nhưngcác cụm công nghiệp hiện đang hoạt động tại huyện, thành, thị không đáp ứng yêucầu của nhà đầu tư (vị trí, diện tích, ngành nghề sản xuất,…)

2. Thủ tục bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp:

a) Căn cứ các điều kiện bổ sung quy hoạch cụm côngnghiệp, Ủy ban nhân các huyện, thành, thị lập hồ sơ gửi Sở Công Thương đề nghịbổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan xem xét cần thiết bổ sung cụm công nghiệp trên địa bàn; trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Công Thương.

- Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các cụmcông nghiệp được gửi cho Bộ Công Thương 01(một) bản để theo dõi và chỉ đạochung.

3. Hồ sơ bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp gồm:

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyệntrình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp.

- Báo cáo đầu tư mở rộng cụm công nghiệp, bao gồm:Sự cần thiết mở rộng cụm công nghiệp, trong đó giải trình về việc đáp ứng cácđiều kiện mở rộng cụm công nghiệp được quy định tại Khoản 1 của Điều này; đánhgiá hiện trạng phát triển cụm công nghiệp hiện có; định hướng mở rộng cụm côngnghiệp (ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, việc đấu nối công trìnhhạ tầng kĩ thuật trong và ngoài hành rào; phương án bồi thường, hỗ trợ tái địnhcư,...); xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư và phương thức thực hiện; các giải phápvà tiến độ thực hiện; dự kiến khả năng cho thuê đất và hiệu quả kinh tế, xã hộicủa cụm công nghiệp sau khi mở rộng.

Hồ sơ được lập thành 08 bộ, nộp tại Sở Công Thương(trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).

Chương 3.

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 8. Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp.

Trước khi lập dự án đầu tư xây dựng, phải tiến hànhlập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. Trình tự lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp được thực hiệntheo các quy định hiện hành của nhà nước về quy hoạch xây dựng.

Điều 9. Đơn vị kinh doang hạ tầng.

1. Việc lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm côngnghiệp được xác định trong giai đoạn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

2. Trường hợp cụm công nghiệp dự kiến thành lập, mởrộng không có đơn vị kinh doanh hạ tầng thì Trung tâm phát triển cụm côngnghiệp là đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Điều 10. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt vàquản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Phần nội dung đánh giá tác động môi trường của dựán phải được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệmôi trường.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị kinh doanhhạ tầng.

1. Đơn vị kinh doanh hạ tầng có quyền:

a) Vận động đầu tư vào các cụm công nghiệp trên cơsở quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

b) Huy động vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng cụm côngnghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật.

d) Đầu tư nhà xưởng trong cụm công nghiệp để chothuê hoặc bán cho các doanh nghiệp.

e) Kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích kháctrong cụm công nghiệp phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đầu tư và đăngký kinh doanh được cấp.

g) Quyết định giá cho thuê lại, chuyển nhượng đất,giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các loại phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiệních khác. Trường hợp cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệpquản lý và kinh doanh hạ tầng thì giá cho thuê lại đất, giá cho thuê hoặc bánnhà xưởng và các loại phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác do cơ quancó thẩm quyền quyết định.

h) Hưởng các ưu đãi về đầu tư, các ưu đãi thuế,tiền thuê đất và hỗ trợ khác theo quy định của nhà nước và của Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Đơn vị kinh doanh hạ tầng có nghĩa vụ:

a) Triển khai thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạtầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt vàtiến độ ghi trong dự án theo quy định của Luật Đất đai; trong trường hợp quáthời hạn quy định, đơn vị kinh doanh hạ tầng phải xin phép gia hạn và được chấpthuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầngtrong cụm công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp các dịch vụ liênquan đến đầu tư trong cụm công nghiệp; cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụsản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp (nếu có).

c) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của phápluật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩnvề xây dựng; quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môitrường, phòng chống cháy nổ,…

d) Đầu mối giúp các doanh nghiệp trong việc đăng kýđầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợiđể các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trongcụm công nghiệp.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ủy ban nhândân cấp huyện nơi có cụm công nghiệp, Sở Công Thương và các nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật.

Điều 12. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp.

1. Nhiệm vụ:

a) Quản lý quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đãđược phê duyệt; lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kĩ thuật chung cho cáccum công nghiệp, xây dựng Điều lệ quản lý hoạt động cho từng cụm công nghiệptrình Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt.

b) Vận động đầu tư; đầu mối trong việc hướng dẫngiúp các doanh nghiệp các thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp. Tạo điều kiệnthuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinhdoanh trong cụm công nghiệp.

c) Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật trongcác cụm công nghiệp theo đúng kế hoạch dự toán, thiết kế đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

d) Thu phí hạ tầng theo quy định của Ủy ban nhândân tỉnh; tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phí trong các cụm công nghiệpđể phục vụ cho việc quản lý, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng kĩ thậtphục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

đ) Đầu mối trong việc giới thiệu giúp các doanhnghiệp, tuyển dụng lao động; đầu mối liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền giảiquyết việc đình công, lãn công trong cụm công nghiệp.

e) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện,thành, thị, của tỉnh và các chính quyền cấp xã có cụm công nghiệp trong việckiển tra, thanh tra các hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định; quản lýlao động, an toàn lao động, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cácchính sách, pháp luật của nhà nước; giải quyết các tranh chấp trong cụm doanhnghiệp theo thẩm quyền.

f) Theo dõi, giám sát việc thực hiện thi công xâydựng các công trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đúng thiết kế được duyệt; đônđốc nhà đầu tư xây dựng đúng tiến độ.

g) Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp trongcụm công nghiệp. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

h) Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập báocáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phêduyệt; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc cho thuê và giaođất.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Cơ cấu tổ chức: Trung tâm phát triển cụm côngnghiệp có Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ, chuyên viên và tổ quản lý tại các cụmcông nghiệp. Biên chế cuả Trung tâm phát triển cụm công nghiệp là biên chế sự nghiệp;số lượng biên chế từ 3-5 cán bộ chuyên trách và một số cán bộ phòng, ban cấphuyện kiêm nhiệm (tuỳ theo quy mô). Giám đốc, Phó giám đốc do chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, thành, thị quyết định bổ nhiệm.

b) Kinh phí hoạt động do ngân sách huyện, thành,thị cấp từ nguồn ngân sách nhà nước (trên cơ sở biên chế được duyệt) và được bổsung bằng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ (nếu có).

Chương 4.

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ TRONG CỤM CÔNGNGHIỆP

Điều 13. Tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất vào cụmcông nghiệp.

Các Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất tại cụmcông nghiệp liên hệ với Trung tâm phát triển cụm công nghiệp hoặc đơn vị kinhdoanh hạ tầng để được hướng dẫn về quy hoạch, bố trí ngành nghề, giá đất, nhàxưởng trong cụm công nghiệp và ký kết hợp đồng thoả thuận nguyên tắc về vị trí,địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến cho thuê để triển khai dự án đầu tưvào cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 14. Sử dụng đất trong cụm công nghiệp.

Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất trong cụmcông nghiệp liên hệ với Trung tâm phát triển cụm công nghiệp hoặc đơn vị kinhdoanh hạ tầng để dược hướng dẫn làm thủ tục thuê đất hoặc giao đất (đã đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

1.Doanh nghiệp có quyền:

a) Được sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất trong cụmcông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai; cho thuê lại hoặc chuyển nhượngphần đất, nhà xưởng và tài sản của mình trên đất thuê theo quy định của phápluật.

b) Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạtầng, các dịch vụ công cộng và các dịch vụ khác trong cụm công nghiệp theo quyđịnh.

c) Góp vốn để xây dựng và kinh doanh hạ tầng theothỏa thận với đơn vị kinh doanh hạ tầng.

d) Được hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc tuyểndụng, đào tạo lao động phục vụ yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

e) Hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theoquy đinh của pháp luật.

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ.

a) Sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án đầu tưvà các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán,thống kê, bảo hiểm, lao động, quy định về an toàn lao động, vệ sinh côngnghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháynổ.

b) Tham gia tích cực vào việc thu hút lao động,giải quyết việc làm tại địa phương nơi có cụm côg nghiệp, trước hết với lao độngthuộc diện chính sách và của hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng cụm côngnghiệp.

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ủy ban nhâncấp huyện nơi có cụm công nghiệp, Sở Công Thương và các nghĩa vụ khác theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 16. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích.

Các dịch vụ công cộng, tiện ích như bảo vệ, an ninhtrật tự, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải, duy tu bảo dưỡng cáccông trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp và các dịch vụ tiện ích khácdo đơn vị kinh doanh hại tầng cụm công nghiệp tổ chức thực hiện. Mức phí sửdụng các dịch vụ công ích, tiện ích được xác định trên nguyên tắc thoả thuậnthông qua hợp đồng ký kết giữa các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và đơn vị kinhdoanh hạ tầng.

Điều 17. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụmcông nghiệp thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Việc kiểm tra,thanh tra chuyên ngành đối với Doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch do cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Chương 5.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 18. Nội dung quản lý nhà nước đối với cụmcông nghiệp.

1. Xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổchức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật cóliên quan đến việc thành lập và hoạt động của cụm công nghiệp.

2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, chươngtrình, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp.

3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứngnhận đẩu tư, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến hoạt độngcủa cụm công nghiệp.

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dịch vụ công hỗtrợ hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong cụm côngnghiệp.

5. Xây dựng và quản lý thông tin về cụm côngnghiệp; chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp.

6. Tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụcho cơ quan quản lý nhà nước về cụm công nghiệp.

7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giámsát, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lývi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, hoạtđộng và phát triển cụm công nghiệp.

Điều 19. Trách nhiệm các sở, ngành liên quan.

1. Sở Công Thương: Là cơ quan đầu mối tham mưu giúpỦy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm côngnghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triểncụm công nghiệp.

b) Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung cụmcông nghiệp.

c) Đề xuất và thực hiện các cơ chế, chính sách, quyđịnh liên quan đến phát triển cụm công nghiệp.

d) Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình hoạtđộng của các cụm công nghiệp trên địa bàn.

e) Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong cụmcông nghiệp theo thẩm quyền.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đầutư cho nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày29/3/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ Ban hành Quy định thực hiện cơ chế "mộtcửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dựán đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan,trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư và xây dựng kếtcấu hạ tầng cụm công nghiệp.

3. Sở Tài chính.

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướngdẫn đơn vị kinh doanh hạ tầng xây dựng phương án giá thuê đất có hạ tầng (phísử dụng hạ tầng), các phí dịch vụ khác trong cụm công nghiệp.

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp trong cụm công nghiệpthực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đầutư cho nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày29/3/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ Ban hành Quy định thực hiện cơ chế "mộtcửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dựán đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

b) Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các quyđịnh của Nhà nước và của tỉnh về đất đai, môi trường và xử lý các vi phạm theoquy định của pháp luật.

5. Sở Xây dựng:

a) Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng và kiểmtra giám sát xây dựng theo thẩm quyền.

b) Hướng dẫn, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngcác cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

c) Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng côngtrình trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánhgiá trình độ công nghệ, thẩm định, giám sát công nghệ các dự án đầu tư theo quyđịnh của pháp luật.

b) Hướng dẫn chuyền giao công nghệ, phát triển thịtrường công nghệ, phương pháp quản lý chất lượng, hoạt động sáng kiến cải tiếnkỹ thuật.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên ngànhtrong việc thanh tra, kiểm tra công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lườngchất lượng theo quy định.

7. Các sở, ngành có liên quan thực hiện việc giámsát, hướng dẫn công tác quản lý cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được giao.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấphuyện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có tráchnhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn gồm:

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh vềtoàn bộ hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc, Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ,tái định cư,…để nhanh chóng triển khai xây dựng công trình trong cụm côngnghiệp trên địa bàn.

3. Chỉ đạo lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sungquy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết, dự ánđầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trênđịa bàn sau khi được duyệt. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm côngnghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệptừ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

5. Vận động đầu tư; lựa chọn, xét duyệt các dự ánđầu tư vào cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

6. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của doanh nghiệptheo thẩm quyền.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quyđịnh.

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xãnơi có cụm công nghiệp.

1. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cuả huyệntrong việc quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp.

2. Tham gia lập phương án và tổ chức thực hiện việcbồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn để xây dựng cụm công nghiệp.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Tổ chức, cá nhân các điều khoảntrong Quy định này, tuỳ theo mứcđộ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của phápluật.

Điều 23. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếunại, tố cáo đối với các quyết định và hành vi với các quy định trong Quy chếnày. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết các khiếu nại, tố cáo được thực hiệntheo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 24. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khiQuy chế này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị chuyển đổi các môhình quản lý cụm công nghiệp hiện có, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đểphù hợp với quy định của Quy chế.

Điều 25. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./.