ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 07/ 2015/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCHỖ TRỢ CHO BÁC SỸ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH PHÚ THỌQUẢN LÝ VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SỸ Y KHOA TẠICÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày25/01/2011 của Bộ Nộivụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủvề đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTCcủa Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngânsách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐNDngày 24/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợcho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác;

Căn cứ Quyết định số 2641/2009/QĐ- UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định mứchỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mứchỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọquản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọđược cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế cônglập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trườngcao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dụcđào tạo trong nước như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọquản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạotiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.

2. Phạm vi áp dụng:

- Bác sỹ được hưởng chế độ theoNghị quyết này phải cam kết phục vụ trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnhPhú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tếPhú Thọ ít nhất 10 năm sau khi tốt nghiệp tiến sỹ y khoa.

- Các đối tượng được hưởng chínhsách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này sẽ không được hưởng các chính sách hỗtrợ khác từ ngân sách nhà nước.

3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 10 triệuđồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: 3 năm, mỗi năm10 tháng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ đang côngtác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý được cử đi đào tạotiến sỹ y khóa lấy từ nguồn kinh phí chiđào tạo sau đại học được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho sự nghiệpy tế.

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ đang côngtác tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đượccử đi đào tạo tiến sỹ y khoa lấy từ nguồn kinh phí đào tạo cán bộ công chứctỉnh.

Việc lập dự toán, quản lý và sửdụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo tiến sỹ y khoathực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2.Các đối tượng được hưởng mức hỗ trợ quy định tại. Điều 1 Quyết địnhnày thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2641/2009/QĐ-UBNDngày 10/9/2009 củaUBND tỉnh Phú Thọ vềviệc ban hành quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký vàthay thế Quyết định số 30/2013/QĐ- UBNDngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợcho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan:Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ;Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị,tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Công báo tỉnh (2b);
- CVP, PCVPTH;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh