ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNGDÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDsố 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyđịnh chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểuQuốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật tiếp công dân.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phốihợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ UBND tỉnh ĐiệnBiên về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức tiếp công dân của Chủ UBNDtỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnhủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệmỦy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban tiếp công dântỉnh; Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng, Trung tâm thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

QUY CHẾ

PHỐIHỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND , ngày 05 tháng 6 năm 2015 củaUBND tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức vàtrách nhiệm phối hợp giữa Ban tiếp công dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồngnhân dân tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan,đơn vị có liên quan đến việc tiếp công dân thường xuyên; tham mưu, phục vụ côngtác tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất của Thường trực Tỉnhủy; Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh(bao gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh); lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Điều 2. Mục đích của việcphối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh về những vấnđề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước, công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệmcủa Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhândân tỉnh Điện Biên.

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyềngiải quyết của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy để xem xét,giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giảiquyết và trả lời cho công dân theo đúng quy định của Đảng và pháp luật về giảiquyết khiếu nại, tố cáo.

3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, đúng cơ quan có thẩmquyền giải quyết; góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếpcông dân phải tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Hoạt động phối hợp giữa Ban tiếp công dân tỉnhvới Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dântỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các Sở, Ban, ngành tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các cơquan, đơn vị có liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã đượcpháp luật quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệmphối hợp, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cungcấp, trao đổi thông tin phải kịp thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúngquy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cácquy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị.

2. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sởtiếp công dân tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn thư, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy;Truởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnhđạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiếnnghị của công dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí lịch,chương trình, kế hoạch tiếp công dân định kỳ hay đột xuất của lãnh đạo Tỉnh ủy,Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dântỉnh.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, người có thẩmquyền đối với những vụ việc do Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

5. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công táctiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

6. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác liên quanđến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo sựchỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Duy trì việc phối hợp thường xuyên giữa Ban tiếpcông dân tỉnh với cán bộ, công chức đầu mối làm công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBNDcấp huyện để trao đổi thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo,phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩmquyền và chuẩn bị tốt việc phục vụ cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyềngiải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có liên quan đến lĩnh vực ngành, địaphương mình quản lý.

3. Phối hợp, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục phápluật về khiếu nại, tố cáo; tham mưu với người có thẩm quyền giải quyết kịp thờicác vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền; có biệnpháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Phối hợp phục vụ công tác tiếp công dân, xử lýđơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của côngdân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và ngoài Trụ sở khi có yêu cầu của lãnh đạoTỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thực hiện các phương thức phối hợp khác theo quyđịnh của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC PHỐI HỢP TIẾPCÔNG DÂN

Điều 6. Thời gian, địa điểm, địachỉ của Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hànhchính các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30phút; buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ;

2. Địa điểm tiếp công dân: tại Trụ sở tiếp công dântỉnh đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: số 851, tổ 20, phườngMường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại liên hệ:02303.825082, 02303.829089, Email: [email protected]

3. Lịch, chương trình, kế hoạch tiếp công dân theođịnh kỳ hoặc đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh của lãnh đạo Tỉnh ủy, ĐoànĐại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy bannhân dân tỉnh do Ban tiếp công dân tỉnh thông qua Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Vănphòng UBND tỉnh để bố trí, sắp xếp. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khaitại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, công khai trên các phương tiện thông tin đạichúng của tỉnh.

Điều 7. Hoạt động tại Trụ sở tiếpcông dân tỉnh

1. Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ thườngxuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để tiếp công dân đến trình bày khiếu nại,tố cáo, phản ánh, kiến nghị; xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật về khiếunại, tố cáo.

2. Việc tiếp công dân phải gắn với giải quyết khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cán bộ,công chức làm công tác tiếp công dân phải thường xuyên trao đổi thông tin, phốihợp công tác.

Điều 8. Trách nhiệm của Trưởng Bantiếp công dân tỉnh

1. Chủ trì việc phối hợp công tác giữa cán bộ, côngchức các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở.

2. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan Nhà nước, tổ chức cóliên quan cử cán bộ, công chức có trách nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh đểphối hợp tham gia tiếp công dân, bàn biện pháp xử lý khi có nhiều người đến khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩnbị kế hoạch, chương trình, hồ sơ, tài liệu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Trưởng đoànĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủyban nhân dân tỉnh tiếp công dân.

4. Kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Ban tiếp công dân tỉnh chuyểnđến.

5. Thực hiện việc công khai kết luận, quyết địnhgiải quyết khiếu nại, tố cáo, kết quả xử lý phản ảnh, kiến nghị tại Trụ sở tiếpcông dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp côngdân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghịcủa công dân tại Trụ sở để báo cáo với Ban tiếp công dân trung ương, Thườngtrực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chínhTỉnh ủy, Thanh tra tỉnh (để tổng hợp kết quả chung của tỉnh).

7. Chuẩn bị nội dung, tài liệu để Chủ tịch UBNDtỉnh tiếp dân định kỳ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

8. Đề nghị cơ quan công an kịp thời có biện phápbảo đảm an ninh, trật tự, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây rối trậttự, vi phạm nội quy Trụ sở tiếp công dân và các hành vi vi phạm pháp luật kháctại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và địa điểm tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh ngoàiTrụ sở.

9. Chủ trì giao ban định kỳ hàng tháng hoặc độtxuất về công tác tiếp công dân với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐoànĐại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nộichính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo củaThường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tài sản tại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòngTỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hộivà Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công tác tiếp côngdân phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện các công việc sau:

1. Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dântỉnh để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩmquyền giải quyết của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dântỉnh.

2. Kịp thời nắm bắt những khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi cóyêu cầu gặp Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh để cử người có thẩm quyền tiếp công dân.

3. Xây dựng lịch, chương trình, kế hoạch, hồ sơ,tài liệu cần thiết để Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội;Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân tỉnhđể chuyển đến Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện.

4. Thông báo kết quả tiếp công dân hoặc có văn bảntrả lời công dân, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến cơquan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia các hoạt động khác của Ban tiếp côngdân tỉnh khi được mời.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủyban kiểm tra Tỉnh ủy

1. Cử đại diện tham gia tiếp công dân tại Trụ sởtiếp công dân của tỉnh để tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, phản ánh có liênquan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lýkhiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ,đảng viên về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy bankiểm tra Tỉnh ủy. Cử đại diện lãnh đạo tham gia các cuộc tiếp công dân củaThường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnhđạo Ủy ban nhân dân tỉnh khi được mời.

2. Tham gia các hoạt động khác của Ban tiếp côngdân tỉnh khi được mời.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Nộichính Tỉnh ủy

1. Cử đại diện tham gia tiếp công dân tại Trụ sởtiếp công dân tỉnh để tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, phản ánh liên quan đếnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lýkhiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩmquyền của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cử đại diện lãnh đạo tham gia các cuộc tiếpcông dân của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhândân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khi được mời.

2. Tham gia các hoạt động khác của Ban tiếp côngdân tỉnh khi được mời.

Điều 12. Trách nhiệm của Văn phòngUBND tỉnh

1. Trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;Trưởng, Phó, chuyên viên các phòng nghiên cứu tổng hợp thuộc Văn phòng

a) Phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh xử lý đơnthư, tham mưu với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chỉ đạo giải quyết các khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân các vụ việc liên quan đến lĩnh vựcđược Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công phụ trách.

b) Trực tiếp tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếpcông dân của tỉnh khi có yêu cầu của Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh đối với cácvụ việc có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp khác tại Trụ sởtiếp công dân theo sự phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ

Phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh phục vụ và bảođảm trật tự an toàn các hoạt động tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân củalãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm tin học,Trung tâm công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1. Phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh đưa tin,đăng tải các thông tin về hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, chỉ đạo vàkết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại Trụsở tiếp công dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của Thủ trưởngcác Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổchức khác có liên quan

1. Cử lãnh đạo, công chức có trách nhiệm cùng Bantiếp công dân tỉnh tham gia các cuộc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất củalãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạoỦy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh khi có giấy mời hoặc mời quađiện thoại (trong trường hợp đột xuất) của Ban tiếp công dân tỉnh.

2. Lãnh đạo, công chức được cử tham gia tiếp côngdân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nộidung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị để tham mưu cho lãnh đạo tiếpcông dân có hiệu quả.

3. Khi nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh của công dân do Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đến, thủ trưởng các cơquan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải xem xét, giải quyết đúng thời hạntheo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có quyết định hoặc kết luận giảiquyết thì trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tốcáo, đồng thời thông báo cho Ban tiếp công dân tỉnh biết để theo dõi, tổng hợpbáo cáo kết quả giải quyết.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệmcung cấp danh sách công chức tiếp công dân cho Ban tiếp công dân tỉnh để chủđộng liên hệ khi thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

5. Đối với những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh do Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết,nếu thủ trưởng các cơ quan đó để quá thời hạn quy định mà không giải quyết, thìTrưởng ban tiếp công dân tỉnh có quyền kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có biệnpháp xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng đầu năm, kết thúcnăm, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo việc báocáo kết quả việc tiếp công dân với Ban tiếp công dân tỉnh để tổng hợp báo cáocơ quan cấp trên theo quy định.

7. Tham gia các hoạt động khác của Ban tiếp côngdân tỉnh khi có yêu cầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Ban tiếp công dân tỉnh phối hợp với các cơ quan,đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phátsinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịpthời về Ban tiếp công dân tỉnh nghiên cứu trình UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sungcho phù hợp./.