ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ VỀQUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TẠI CÁC ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNETCÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2014/QĐ-UBND NGÀY 21/7/2014 CỦAUBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Luật Viễnthông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụInternet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quyđịnh về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 210/TTr-STTTT ngày01/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về quản lý, cungcấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hànhkèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh, cụ thể nhưsau:

I. Sửa đổi, bổ sungĐiều 4. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng

Điều kiện hoạt độngcủa điểm truy nhập Internet công cộng được quy định tại Điều 8 Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịchvụ Internet và thông tin trên mạng, cụ thể như sau:

1. Đại lý Internetđược phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đăng ký kinh doanh đạilý Internet;

b) Ký hợp đồng đại lý Internetvới doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet.

2. Chủ điểm truy nhập Internetcông cộng của doanh nghiệp không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và kýhợp đồng đại lý Internet.

3. Chủ điểm truy nhập Internetcông cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểmcông cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạmvi các địa điểm này:

a) Không phải đăng ký kinhdoanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước;

b) Phải đăng ký kinh doanhđại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước.

4. Ngoài những quyđịnh nêu trên, trường hợp đại lý Internet và chủ điểm truy nhập Internet côngcộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ quy địnhtại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này.

II. Sửađổi, bổ sung Điều 8. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng

Điều kiện hoạtđộng của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định tạiKhoản 1 và Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chínhphủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, cụthể như sau:

1. Tổ chức, cánhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi cóGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng.

2. Tổ chức, cánhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đăng kýkinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Địa điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trunghọc cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;

c) Có biểnhiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địachỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

d) Tổng diệntích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tốithiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loạiIII; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại cáckhu vực khác;

đ) Bảo đảm đủánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Có thiết bịvà nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của BộCông an;

g) Nộp lệ phícấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng.

3. Cơ quan cấpmới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là Sở Thông tin vàTruyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành