ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁNHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNGTRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-3-2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân côngtrong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựnghướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng vàđiều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàntỉnh Hải Dương.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 31-7-2013 vềviệc điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnhHải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chủđầu tư các dự án và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnhHải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNHĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍNHÂN CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hànhkèm theo Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnhHải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Xác định đơn giá nhâncông trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân côngtrong dự toán xây dựng công trình.

2. Điều chỉnh chi phínhân công trong đơn giá xây dựng công trình do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dươngcông bố tại các văn bản số 33, 34, 36, 37, 38/UBND-VP ngày 09 tháng 01 năm 2008về đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát vàgiá ca máy.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xâydựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nướcngoài ngân sách; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) áp dụngcác quy định của Quy định này.

2. Khuyến khích các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư sử dụng cácnguồn vốn khác áp dụng quy định tại Quy định này.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Xác định đơn giá nhân côngvà hệ số điều chỉnh giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình

1. Xác định đơn giá nhân công

Phương pháp xác định đơngiá nhân công theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầutư xây dựng (sau đây gọi tắt là: Thông tư 01/2015/TT-BXD ) cụ thể như sau:

Đơn giá nhân công đượcxác định theo công thức sau:

Trong đó:

- G­NC:đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- L­NC: mức lương đầu vào để xác địnhđơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng (công bố tạiPhụ lục số 1 kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BXD) Mức lương này đã bao gồm cáckhoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổnđịnh sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.

- H­CB: hệ số lương theo cấp bậc củanhân công trực tiếp sản xuất xây dựng (công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thôngtư 01/2015/TT-BXD).

- t: 26 ngày làm việctrong tháng.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhâncông trong dự toán xây dựng công trình

a) Chi phí nhân công xây dựng thuộc nhóm I trong đơn giá xây dựng công trình do Uỷ ban nhândân tỉnh Hải Dương công bố tại các văn bản số 34, 37/UBND-VP ngày 09 tháng 01năm 2008 về đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, sửa chữa khi lập dự toánxây dựng được điều chỉnh như sau:

- Tại thành phố Hải Dương(mức lương đầu vào 2.150.000 đồng/tháng):

Chi phí nhân công đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 3,55

- Tại thị xã Chí Linh vàcác huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ(mức lương đầu vào 2.000.000 đồng/tháng):

Chi phí nhân công đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC =3,3

- Tại các huyện Thanh Hà,Ninh Giang, Thanh Miện (mức lương đầu vào 1.900.000 đồng/tháng):

Chi phí nhân công đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 3,14

b) Đối với các loại nhâncông xây dựng thuộc nhóm II tính theo đơn giá công bố tại các Văn bản số 34/UBND-VP ngày 09 tháng 01 năm 2008 thì ápdụng hệ số điều chỉnh nhân công quy định tại điểm a khoản này nhân với hệ sốchuyển đổi bổ sung tăng thêm KĐCI =1,125.

c) Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng côngtrình do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương công bố tại văn bản số 36/UBND-VP ngày09 tháng 01 năm 2008 về đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát thì ápdụng hệ số điều chỉnh nhân công quy định tại điểm a khoản này nhân với hệ sốchuyển đổi bổ sung giảm trừ (thay đổi từ nhóm II về nhóm I): K­ĐCII=0,94.

d) Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng côngtrình do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương công bố tại các văn bản số 33/UBND-VP ngày 09 tháng 01 năm 2008 về đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặtthì áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công quy định tại điểm a khoản này nhân vớihệ số chuyển đổi bổ sung tăng thêm KĐCIII=1,059.

Điều 4. Xác định chi phí nhân côngtrong đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy được xác định theo các Định mức ca máy vàthiết bị thi công do cơ quan có thẩm quyền công bố và Hướng dẫn tại Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương phápxác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. Trong đó chi phínhân công xác định theo đơn giá nhân công quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy địnhnày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Xử lý chuyển tiếp

1. Công trình, hạng mụccông trình đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15 tháng 5 năm 2015; công trình,hạng mục công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấpxã quyết định đầu tư, được phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng trướcngày 15-5-2015 và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Quy định này có hiệulực thi hành thì thực hiện điều chỉnh đơn giá nhân công theo nội dung hợp đồngđã ký kết.

2. Công trình, hạng mụccông trình do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyếtđịnh đầu tư, được phê duyệt tổng mức đầu tư, dựtoán xây dựng nhưng đến ngày 15-5-2015 chưa ký hợp đồng xây dựng thì phảiđiều chỉnh đơn giá nhân công theo quy định này để làm cơ sở ký kết hợp đồng. Cáccông trình, hạng mục công trình có kế hoạch đấu thầu được duyệt, đang tổ chứclựa chọn nhà thầu, đã có kết quả trúng thầu nhưng đến ngày 15-5-2015 chưa kýhợp đồng thì phải điều chỉnh đơn giá nhân công theo Quy định này.

3.Công trình, hạng mục công trình phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng, dựtoán xây dựng công trình,giá gói thầu trong khoảng thời gian từ ngày 15-5-2015 đến ngày Quy định này cóhiệu lực thi hành thì việc xác định chi phí nhân công dựa trên định mức dự toánxây dựng công trình được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố vàmức lương đầu vào theo vùng để xác định đơn giá nhân công theo hướng dẫn tạiThông tư 01/2015/TT-BXD .

4. Đối với một số dự ánđầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thùriêng do Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kếtthúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

5. Công trình, hạng mụccông trình khác được xử lý chuyển tiếp theo quy định tại Điều 6 Thông tư01/2015/TT-BXD .

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành củatỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình vàcác tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương cótránh nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị các các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫngiải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, đềxuất y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.