ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2018/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ KHI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo s 37/BC -STP ngày 09/01/2019 của Sở Tư pháp về việc tự kiểm tra Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 và Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 909/TTr-STNMT ngày 28/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lý do: Không phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B TN&MT;
- Cục Kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐB Quốc hội Tỉnh;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT NN;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- PVP TC;
- Lưu: VT, NN (X. Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng