NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM PHÁT HÀNH KỲPHIẾU NGÂN HÀNG CÓ MỤC ĐÍCH BẰNG NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước, ban hành theo lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủtịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị địnhsố 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị củaVụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế và Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việtnam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Cho phép Ngân hàngNgoại thương Việt Nam được phát hành kỳ phiếu bằng ngoại tệ để bổ sung nguồnvốn cho vay trung và dài hạn bằng Ngoại tệ.

Điều 2

Việc phát hành kỳphiếu bằng ngoại tệ để cho vay bằng ngoại tệ phải theo đúng các qui định:

1- Chấp hành đúng chếđộ về quản lý ngoại tệ và chế độ cho vay bằng ngoại tệ hiện hành

2- Lãi suất huy độngvà lãi suất cho vay bằng ngoại tệ phải trên nguyên tắc: Lãi suất cho vay bằnglãi suất huy động vốn cộng thêm tỉ lệ phí hợp lý và rủi ro của Ngân hàng, đượcngười vay chấp nhận và trong khung lãi suất cho vay ngoại tệ tối đa của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước công bố từng thời kỳ.

Điều 3

Tổng Giám đốc Ngânhàng Ngoại thương Việt Nam căn cứ vào quyết định này ban hành các văn bản hướngdẫn cụ thể, lập kế hoạch triển khai và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngânhàng Nhà nước.

Điều 4

Quyết định này có hiệulực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng các Vụ Nghiên cứu kinh tế,Quản lý ngoại hối, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vịliên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương và các Giám đốc Chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giám sát thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Cao Sỹ Kiêm