THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban công tác liên ngành về ODA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 5 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Công tác liên ngành về ODA (gọi tắt là Ban Công tác ODA).

Điều 2. Ban Công tác ODA có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về chính sách ODA, các biện pháp xử lý những khâu có quan hệ liên ngành trong quy trình ODA để đẩy nhanh việc chuẩn bị và thực hiện các dự án ODA, bao gồm:

a) Chính sách thu hút và sử dụng ODA để đảm bảo thu hút được khối lượng lớn ODA theo kế hoạch đầu tư hàng năm và trung, dài hạn; phương hướng điều phối và phân bổ ODA theo các ưu tiên đầu tư của Chính phủ.

b) Điều phối các bộ phần liên quan ở từng cơ quan và giữa các cơ quan với nhau trong việc chuẩn bị các dự án ODA, thường xuyên nắm sát tình hình triển khai dự án ODA, phối hợp với các đại diện tại Hà Nội của các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Nhật Bản và các nhà tài trợ khác) để xử lý các khó khăn vướng mắc từ cả phía ta và phía nước ngoài trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án ODA.

Điều 3. Thành phần Ban Công tác ODA:

1. Trưởng ban: một đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách về kinh tế đối ngoại.

2. Các thành viên:

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

3. Tổ thư ký: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ thư ký của Ban Công tác ODA, bao gồm các cán bộ cấp Vụ hoặc chuyên viên trực tiếp theo dõi về ODA của các cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Cơ quan thường trực của Ban Công tác ODA là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Con dấu của Ban Công tác ODA là con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí hoạt động của Ban được Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Điều 5. Ban Công tác ODA có trách nhiệm quy định quy chế làm việc của Ban.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các thành viên Ban Công tác ODA và Tổ Thư ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Cầm