ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 08/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 08 tháng 3 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc phê duyệt danh mục các Đề án UBND tỉnh sẽ  thông qua trong chương trình công tác năm 2005

_________________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn cứ Quyết định số 35/2004/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các Đề án trình UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh sẽ xem xét, thông qua trong chương trình công tác 2005 (Theo danh mục các đề án đính kèm).

Điều 2. Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng các đề án trình UBND tỉnh và TT-UBND tỉnh thông qua;

Giao cho Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và bố trí lịch cụ thể để UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh thông qua các đề án.Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những nội dung công việc đột xuất phát sinh; Văn phòng chủ động báo Thường trực UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung trong chương trình công tác cho phù hợp;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh