ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 08 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ - TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 114/2004/NĐ-CP ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất,

Căn cứ Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII -kỳ họp thứ 6 Về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã Bảo Lộc,thành phố Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 229/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v quy định giá cácloại đất năm 2006 trên địa bàn Huyện Lâm Hà;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhLâm Đồng tại Tờ trình số 114/TTr-TC-GCS ngày 25 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm b, Phần A.II – Khu vựcdân cư nông thôn trong bảng quy định giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn huyệnLâm Hà ban hành kèm theo Quyết định số 229/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 củaUBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

b) Khu vực 2:

Đất ở nằm ven các trục đường giao thông liên thôntiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu dulịch, khu chế xuất… tùy theo điều kiện thực tế của từng vị trí lô đất áp dụngmức giá từ 25.000 đồng/m2 đến 28.000 đồng/m2 .

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theoQuyết định số 232/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa