ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤM XE CÔNG NÔNG VÀ XECÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ HOẠT ĐỘNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDđược Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày29 tháng 6 năm 2001; Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ; Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới đẩylùi tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày9/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe Công nông tham gia giaothông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số: 152/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính tronglĩnh vực giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Ban An toàn giaothông tỉnh tại Tờ trình số: 14/TTr - ATGT, ngày 17 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cấm hoạt động củaxe Công nông và các loại xe có kết cấu tương tự trên một số tuyến, đoạn tuyếnđường giao thông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Cấm hoạt động trong mọi thời điểmtrên các tuyến, gồm:

a. Quốc lộ 1A mới: Toàn bộ chiều dài tuyếnđường (37,8Km) đi qua địa bàn tỉnh, từ Km94+700 (cầu Bến Lường - Lạng Giang)đến Km 132 + 5 (cầu Như Nguyệt - Việt Yên).

b. Quốc lộ 1A cũ: Toàn bộ chiều dài tuyếnđường (23Km) đi qua địa bàn tỉnh, từ Km113 (Tân Xuyên - Lạng Giang) đến Km136 (cầu Đáp Cầu - Việt Yên).

c. Tỉnh lộ 284: Đoạn tuyến (5,6km) nằm trongđịa bàn thành phố Bắc Giang, từ Km 23 đến Km 27 + 600.

d. Các đường phố: Thành phố Bắc Giang (Trừcác đường liên xã, liên thôn).

2. Cấm hoạt động trong thời gian caođiểm từ 6 giờ 00' đến 19 giờ 00' hàng ngày trên các tuyến, gồm:

a. Quốc lộ 31: Đoạn tuyến (20km) từ Km 00(Xương Giang - Thành phố Bắc Giang) đến Km 20 (thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam).

b. Quốc lộ 37: Đoạn tuyến (20,2km) từ Km70 (Hồng Thái - Việt Yên) đến Km 90,2 (Trại Cờ - Hiệp Hòa).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 1Quyết định này đều được xử lý theo quy định về xử lý vi phạm hành chính tronglĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định số: 152/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005của Chính phủ và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Giao cho Ban An toàn giao thông, Đài phát thanh -Truyền hình, các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có tráchnhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và Quyếtđịnh này tới cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quanthuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Bộ