UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 02 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2004/QĐ-UB NGÀY 30/3/2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày25/11/2005;

Căn cứNghị định số 111/ 2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 củaChính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằmduy trìhoạt động thường xuyên của cơ quan nhànước bằng vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của SởTài chính tại Tờ trình số 395/STC-GCS ngày 28/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 củaUỷ ban nhân dântỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về thẩm địnhgiá, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, đấu thầu mua sắm hàng hoá trên địabàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xãvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰCNguyễn Bật Khách