ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 12 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁOTRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo vàcác Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quanhành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếunại, tố cáo trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhândân thành phố về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra quận 4 tại Tờ trình số 24/TT-TTr ngày 08 tháng 06 năm 2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định về Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 4, Chánh Thanh traquận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phườngthuộc quận 4 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung

QUY ĐỊNH

VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾUNẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 06 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận 4)

Chương1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết các giai đoạn củaquá trình sau đây:

1. Tiếp công dân, xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại,tố cáo trên địa bàn quận 4.

2. Giải quyết tranh chấp đất đai mà người tranh chấpkhông có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có các loại giấy tờ quyđịnh tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; giảiquyết tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

3. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính,hành vi hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước; của người có thẩm quyềntrong cơ quan hành chính Nhà nước; giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cánbộ, công chức; giải quyết tố cáo của công dân về hành vi trái pháp luật của cơ quan,tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, Chủ tịchỦy ban nhân dân các phường và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quận 4.

4. Kiểm tra thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và tổchức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của cấpTrung ương, thành phố và trên địa bàn quận 4.

5. Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chứcvà cá nhân trong hệ thống bộ máy quản lý hành chính Nhà nước tại quận 4 theo thẩmquyền trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong bản Quy định này, các từ ngữ dưới đây đượchiểu như sau:

1. Ngày làm việc là tổng số ngày trong tuầntrừ đi các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

2. Tranh chấp là việc giữa hai cá nhân hoặcgiữa cá nhân với tổ chức hoặc giữa tổ chức với tổ chức có mâu thuẫn về quyềnlợi và nghĩa vụ trong quản lý sử dụng nhà, đất; một trong hai bên hoặc cả haicó đơn yêu cầu cơ quan hành chính Nhà nước thụ lý giải quyết.

3. Vụ việc phức tạp là vụ việc chưa được phápluật quy định rõ, còn nhiều quan điểm khác nhau, cần phải áp dụng các quy địnhkhác của pháp luật để giải quyết.

4. Vụ việc kéo dài là vụ việc đã được cơ quancó thẩm quyền thụ lý giải quyết, kéo dài từ 12 tháng trở lên nhưng chưa ra vănbản giải quyết, kể từ ngày có văn bản thụ lý.

5. Quyết định hành chính bị khiếu nại tronglĩnh vực bồi thường hỗ trợ thiệt hại và tái định cư là quyết định của Ủyban nhân dân quận; Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cho từng cá nhân, cơ quan,tổ chức có đất bị thu hồi.

6. Tài liệu có căn cứ là tài liệu có liênquan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung vụ việc, những tài liệu này phải phùhợp với quy định của pháp luật.

Chương2:

QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN,TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN

Điều 3. Những quy định đốivới người thực hiện việc tranh chấp đất đai, nhà thuộc sở hữu Nhà nước; thựchiện quyền khiếu nại, tố cáo

1. Người thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại, tốcáo đến Tổ Tiếp công dân quận, địa điểm tiếp dân của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền phải tuân thủ theo nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ phụtrách tiếp dân.

2. Đơn tranh chấp, khiếu nại được cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền thụ lý giải quyết khi có đủ các điều kiện sau:

a) Người tranh chấp phải là người có quyền, lợi íchhợp pháp hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với nhà hoặc đất mà mình tranhchấp; người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp, chịu tác độngtrực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;

b) Người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phải là ngườicó năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và phải làm đơngửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quyđịnh;

c) Trường hợp người tranh chấp, người khiếu nại thôngqua người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tranh chấp,khiếu nại thì người đại diện phải xuất trình giấy tờ để chứng minh với cơ quanNhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình;

d) Luật sư tham gia vào quá trình giải quyết tranhchấp, khiếu nại được thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo và theo quy định củapháp luật về luật sư;

đ) Cơ quan thực hiện quyền tranh chấp, khiếu nạithông qua người đại diện là Thủ trưởng cơ quan đó. Thủ trưởng cơ quan được ủy quyềncho cấp phó hoặc người có trách nhiệm trong cơ quan đó để thực hiện việc tranhchấp, khiếu nại; người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện theo đúng nội dungđược ủy quyền; việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản theo quy định.

e) Tổ chức thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại thôngqua người đại diện là người đứng đầu tổ chức được quy định trong quyết địnhthành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức đó. Người đứng đầu tổ chứcđược ủy quyền cho cấp phó hoặc người có trách nhiệm trong cơ quan đó để thựchiện việc tranh chấp, khiếu nại; người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện việctranh chấp, khiếu nại theo đúng nội dung được ủy quyền.

g) Người tranh chấp, khiếu nại phải làm đơn gửi đúngcơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định củaLuật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếunại, tố cáo năm 2004, năm 2005 và theo bản Quy định này;

h) Việc tranh chấp, khiếu nại chưa có quyết địnhgiải quyết lần hai;

i) Việc tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Tòa án nhân dân; việc khiếu nại chưa được Tòa án nhân dân thụ lý giải quyết.

3. Đối với việc gửi đơn tố cáo về hành vi trái phápluật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gâythiệt hại lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan,tổ chức. Người tố cáo có nghĩa vụ trình bày trung thực về nội dung tố cáo; nêurõ họ tên, địa chỉ của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáosai sự thật.

4. Đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phải ghi rõngày, tháng, năm viết đơn, họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của ngườiđứng tên trong đơn; số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày, tháng, năm, cơ quancấp, địa chỉ nơi cư trú của người đứng tên trong đơn; nội dung, lý do tranhchấp, khiếu nại và yêu cầu của người viết đơn. Đơn phải do người tranh chấp,khiếu nại, tố cáo ký tên.

Điều 4. Quy trình tiếp côngdân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của Tổ Tiếp công dân quận và các cơ quan, đơnvị thuộc quận

1. Cán bộ tiếp công dân kiểm tra chứng minh nhândân hoặc giấy tờ tùy thân khác; xem kỹ đơn và các tài liệu liên quan đến nội dungtranh chấp, khiếu nại, tố cáo; rà soát tiến trình giải quyết; ghi vào sổ tiếpcông dân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dânhoặc giấy tờ tùy thân khác, ngày tháng năm cấp, cơ quan cấp, địa chỉ liên lạccủa người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; tóm tắt nội dung vụ việc và nơi phátsinh vụ việc.

2. Trường hợp người tranh chấp, khiếu nại, tố cáođến trình bày trực tiếp việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thì cán bộ tiếp côngdân có trách nhiệm hướng dẫn người tranh chấp, khiếu nại viết thành đơn hoặcghi lại ý kiến trình bày của người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và có chữ kýcủa họ.

3. Trường hợp đơn đúng thẩm quyền của Thủ trưởngcấp mình:

a) Cán bộ tiếp công dân kiểm tra đơn và các tài liệuliên quan kèm theo đơn, đơn phải có chữ ký trực tiếp của người gửi đơn, ghi rõngày ký, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp. Đối với việc tố cáo hành vivi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọagây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơquan, tổ chức thì người tố cáo phải cung cấp đầy đủ tài liệu có căn cứ về hànhvi vi phạm pháp luật nêu trên và xử lý như sau:

- Nếu người tranh chấp, khiếu nại cung cấp đầy đủcác tài liệu nêu trên thì cán bộ tiếp công dân viết biên nhận tiếp nhận đơn; trìnhlãnh đạo để giao cán bộ, công chức xử lý.

- Nếu người tranh chấp, khiếu nại chưa cung cấp đầyđủ các tài liệu nêu trên thì cán bộ tiếp công dân yêu cầu người tranh chấp, khiếunại bổ sung đầy đủ, sau đó mới tiếp nhận đơn và tài liệu kèm theo. Việc yêu cầucông dân bổ sung tài liệu chỉ thực hiện một lần.

- Đối với đơn tố cáo: Khi tiếp nhận thông tin, tàiliệu do người tố cáo cung cấp, cán bộ tiếp công dân phải làm biên nhận, có chữký của người tiếp nhận và người cung cấp.

b) Trường hợp tiếp nhiều người khiếu nại:

Nếu đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cánbộ tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiệnviệc khiếu nại.

c) Trường hợp người gửi đơn tranh chấp, khiếu nại,không đúng thẩm quyền của Thủ trưởng cấp mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý:

Cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối nhận đơn vàhướng dẫn bằng văn bản (nếu người tranh chấp, khiếu nại có yêu cầu) để người tranhchấp, khiếu nại, gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp vụviệc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng cơquan, đơn vị thuộc quận giải quyết nhưng quá thời hạn quy định mà chưa giảiquyết thì Tổ Tiếp công dân quận và Thanh tra quận kiến nghị Chủ tịch Ủy bannhân dân quận yêu cầu giải quyết và chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc việcgiải quyết của cấp dưới; trường hợp cần thiết thì áp dụng biện pháp theo thẩmquyền để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố ý trì hoãn việc giảiquyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được quy định tại Điều 96,97, 99 Chương VIII Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáonăm 2004 và năm 2005.

4. Đối với những công dân đến Tổ Tiếp công dân quậnvà địa điểm tiếp dân của Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị thuộcquận để biết tiến độ giải quyết hồ sơ, cán bộ tiếp công dân rà soát tiến độ vàtrả lời ngay cho công dân biết.

5. Trong trường hợp khiếu nại quyết định hành chính,hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức khôngđược giải quyết hoặc đã được giải quyết lần đầu, nhưng người khiếu nại khôngđồng ý mà khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặckhởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền thì giải quyết như sau:

a) Trường hợp chỉ có một người vừa khởi kiện vụ ánhành chính tại Tòa án có thẩm quyền, vừa khiếu nại đến người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại lần hai thì việc giải quyết thuộc thẩm quyền của Tòa án. Cơquan đã thụ lý việc giải quyết khiếu nại phải chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyếtkhiếu nại cho Tòa án có thẩm quyền; đồng thời, báo cáo vụ việc cho Chủ tịch Ủyban nhân dân quận và báo cho Tổ Tiếp công dân quận biết.

b) Trường hợp có nhiều người mà họ vừa khởi kiệnvụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, vừa khiếu nại đến người có thẩm quyềngiải quyết khiếu nại lần hai hoặc trong đó có người khởi kiện vụ án hành chínhtại Tòa án có thẩm quyền, có người khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại lần hai thì việc giải quyết thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyềngiải quyết khiếu nại lần hai.

6. Đối với đơn do bưu điện chuyển phát thì các cơquan tham mưu phải thực hiện đồng thời 3 bước: tiếp nhận, phân loại và xử lý nhưtrên nhưng việc hướng dẫn cho người khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản; đồngthời trả lời theo quy định của pháp luật cho những cá nhân, tổ chức có chứcnăng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật hoặc các cơ quan báo chíchuyển đến về kết quả xử lý đơn. Nếu đơn chuyển không đúng thẩm quyền thì cáccơ quan tham mưu hoàn lại đơn cho các chủ thể chuyển đơn không đúng Luật Khiếunại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chương3:

QUY TRÌNH XỬ LÝ, GIẢIQUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Mục 1:

ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN

Điều 5. Nhiệm vụ hòa giải

1. Các bên tranh chấp phải chủ động gặp gỡ để tựhòa giải, nếu không thỏa thuận được thì thông qua hòa giải ở cơ sở để giải quyếttranh chấp.

2. Trường hợp các bên không hòa giải được thì gửiđơn đến Ủy ban nhân dân phường thuộc quận nơi có đất, nhà thuộc sở hữu Nhà nướctranh chấp để hòa giải.

3. Ủy ban nhân dân phường nơi có đất tranh chấp,nơi có nhà thuộc sở hữu Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức hòa giải hướng dẫn, giúp đỡ,thuyết phục các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau nhữngtranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc nhà thuộc sở hữu Nhà nước mà các bên tranhchấp không hòa giải được; không ban hành quyết định giải quyết tranh chấp vềquyền sử dụng đất hoặc tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

4. Không được hòa giải các tranh chấp phát sinh dohành vi vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước về nhà, đất mà theo quy định củapháp luật phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Điều 6. Nguyên tắc hòa giải

1. Khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặcgiải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đaiphường nhằm hạn chế khiếu nại phát sinh.

2. Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đaiphường do Ủy ban nhân dân phường thành lập, gồm có:

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườnglà Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường;

c) Tổ trưởng Tổ dân phố;

d) Đại diện một số hộ dân sinh sống lâu năm trênđịa bàn phường biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với nhà hoặc thửa đấtđó;

đ) Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp phường.

3. Việc hòa giải phải phù hợp với đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội và phong tục, tập quántốt đẹp của nhân dân; tôn trọng sự tự nguyện của các bên; khách quan, công minh,có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên tranh chấp; tôn trọngquyền, lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợiích công cộng; kịp thời chủ động, kiên trì nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạmpháp luật, hạn chế những hậu quả xấu khác có thể xảy ra.

Điều 7. Trình tự hòa giải

1. Thu thập thông tin: trong quá trình chuẩn bị hòagiải, cán bộ thụ lý hồ sơ hòa giải phải tiếp xúc với các bên tranh chấp để tìmhiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quando các bên cung cấp.

2. Cán bộ thụ lý hồ sơ hòa giải phải xem xét nộidung đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tranh chấp, phải thôngbáo cho các bên tranh chấp biết; đồng thời xác định ngày, giờ mời các bên tranhchấp đến để tiến hành hòa giải. Giấy mời phải được cơ quan, tổ chức hòa giảigửi trước ít nhất 03 ngày cho các bên tham gia hòa giải.

3. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranhchấp đều có mặt và phải lập biên bản gồm các nội dung:

a) Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;

b) Thành phần tham dự hòa giải;

c) Tóm tắt nội dung tranh chấp, nguyên nhân phátsinh tranh chấp;

d) Ý kiến củangười chủ trì hòa giải nhằm hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấptự nguyện, thỏa thuận giải quyết các mâu thuẫn về quyền lợi của các bên;

e) Ý kiến của các bên tranh chấp;

g) Chữ ký của người chủ trì hòa giải, các bên tranhchấp, các thành viên tham gia hòa giải và phải có xác nhận hòa giải thành hoặchòa giải không thành của Ủy ban nhân dân phường nơi hòa giải.

4. Trường hợp có một trong các bên tranh chấp vắngmặt thì người chủ trì hòa giải lập biên bản về sự vắng mặt; đồng thời xác địnhthời gian để tổ chức lại việc hòa giải. Biên bản phải ghi rõ việc vắng mặt cólý do hoặc không có lý do và phải có chữ ký của các thành viên tham gia hòa giải.

Điều 8. Thời hạn hòa giải

Thời hạn thực hiện các cuộc hòa giải tối đa khôngquá 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường nhận được đơn. Trường hợp cầnphải đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện các công việc này khôngđược quá 20 ngày.

Điều 9. Các công việc phảithực hiện sau khi hòa giải

1. Khi kết thúc việc hòa giải, cán bộ thụ lý hồ sơhòa giải phải thực hiện các công việc sau:

a) Sao gửi biên bản hòa giải cho các bên tranh chấp;

b) Lưu trữ biên bản, hồ sơ hòa giải để phục vụ choviệc tra cứu và cung cấp cho Ủy ban nhân dân quận khi cần thiết. Các tài liệutrong hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian, ghi số bút lục và lập bảnkê chi tiết các tài liệu có trong hồ sơ;

c) Hướng dẫn các bên tranh chấp thực hiện các nộidung đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành; lập các thủ tục cần thiết theoquy định của pháp luật.

2. Nếu hòa giải không thành hoặc một bên tranh chấpvắng mặt ba lần mà không có lý do chính đáng, việc hòa giải không thể thực hiệnđược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra thông báo hòa giải không thành; đồngthời hướng dẫn người tranh chấp nộp hồ sơ cho Tổ Tiếp công dân quận (đối vớitranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tranh chấp đất thuộc thẩm quyền giảiquyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) hoặc Sở Xây dựng (nếu tranh chấpquyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước) hoặc Tòa án có thẩm quyền để được xemxét giải quyết.

3. Trường hợp kết quả hòa giải thành khác với hiệntrạng về ranh giới chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân phường chuyển biên bảnhòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đối với trường hợp tranh chấpđất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tàinguyên và Môi trường đối với những trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận trình Ủy bannhân dân quận quyết định việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

Mục 2:

ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 10. Đơn tranh chấpthuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

1. Đơn tranh chấp thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyếtlần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, gồm:

a) Tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư với nhau trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy chứngnhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tạikhoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003;

b) Tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhànước do Ủy ban nhân dân quận được phân cấp quản lý.

2. Điều kiện thụ lý đơn tranh chấp:

a) Trường hợp tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộcsở hữu Nhà nước thì được áp dụng như đối với đơn khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếunại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tốcáo năm 2004 và 2005;

b) Trường hợp tranh chấp đất đai thì áp dụng theoLuật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến nội dung tranhchấp.

3. Căn cứ để giải quyết tranh chấp được áp dụng theocác quy định của pháp luật về nhà, đất.

4. Trình tự, thủ tục xử lý đơn:

a) Đối với đơn đủ điều kiện tiếp nhận thụ lý giảiquyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, cán bộ tiếp công dânxem xét tiếp nhận đơn và làm biên nhận nhận đơn cùng tài liệu kèm theo, ghi sổtheo dõi và đề xuất lãnh đạo chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (đốivới tranh chấp về đất) hoặc Phòng Quản lý đô thị quận (tranh chấp quyền sử dụngnhà thuộc sở hữu Nhà nước) để thụ lý. Việc luân chuyển đơn đến bộ phận thụ lývà thông báo việc thụ lý phải thực hiện trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhậnđơn;

b) Đối với đơn do Bưu điện chuyển phát, chưa đủ điềukiện thụ lý thì trong thời hạn 10 ngày, cán bộ tiếp công dân mời người tranhchấp đến làm việc, xác định đơn, bổ túc hồ sơ, làm biên nhận, ghi sổ theo dõivà đề xuất lãnh đạo chuyển đến cơ quan, đơn vị thuộc quận thụ lý và thông báovề việc thụ lý như quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

c) Nếu việc tranh chấp không thuộc thẩm quyền giảiquyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thì cơ quan tiếp nhận đơn trong thờihạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn, có văn bản hướng dẫn người tranh chấp gửi đơnđến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Điều 11. Xác minh, lập báocáo đề xuất giải quyết tranh chấp

1. Cán bộ thụ lý hồ sơ tranh chấp có trách nhiệmnghiên cứu lập kế hoạch tiến hành xác minh, báo cáo nội dung sự việc và kiến nghịbiện pháp giải quyết. Hồ sơ giải quyết tranh chấp về nhà, đất gồm có:

a) Đơn tranh chấp;

b) Báo cáo đề xuất giải quyết tranh chấp của TrưởngPhòng Tài nguyên và Môi trường quận, do cán bộ thụ lý lập và trình ký. Nội dungbáo cáo đề xuất phải nêu rõ: nguồn gốc nhà, đất; số liệu địa chính; hiện trạngsử dụng; nguyên nhân phát sinh tranh chấp; căn cứ pháp luật để giải quyết việctranh chấp (viện dẫn nguyên văn điều luật), nhận xét và đề xuất của cơ quantham mưu; dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp với những nội dung gồm: Căncứ pháp lý, diễn biến vụ việc tranh chấp, kết quả xác minh, nhận định và quyếtđịnh của cơ quan giải quyết tranh chấp;

c) Các tài liệu có liên quan của cơ quan hành chínhNhà nước, các cơ quan khác trong quá trình giải quyết tranh chấp (nếu có);

d) Biên bản làm việc, biên bản đối thoại trực tiếpvới người tranh chấp, người bị tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền,lợi ích liên quan;

đ) Biên bản xác minh hiện trạng nhà, đất có chữ kýcủa đại diện Ủy ban nhân dân phường nơi có tranh chấp, các bên tranh chấp, đạidiện các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;

e) Bản trích lục bản đồ giải thửa phần đất đang tranhchấp (phải có đầy đủ thông tin về số thửa, tờ bản đồ, kích thước, hình thể,diện tích, vị trí của khu đất), do cán bộ thụ lý yêu cầu cơ quan lưu trữ tàiliệu địa chính - nhà đất cung cấp hoặc bản vẽ có đóng dấu của cơ quan có thẩmquyền. Nếu là tranh chấp một phần thửa hoặc tranh chấp ranh đất thì cán bộ thụlý phải thể hiện phần đất, ranh đất đang tranh chấp, có ghi chú các số liệu vềdiện tích, ranh đất căn cứ vào biên bản xác minh hiện trạng;

g) Nếu tranh chấp về quyền sử dụng nhà thì phải saolục họa đồ hiện trạng nhà do cơ quan quản lý nhà cung cấp, ghi chú trên bản vẽcác phần nhà đang tranh chấp;

h) Thông báo thụ lý đơn tranh chấp của cấp thẩm quyền;

i) Các tài liệukhác có liên quan đến vụ việc có căn cứ làm cơ sở giải quyết vụ việc.

2. Hồ sơ giải quyết tranh chấp phải được sắp xếptheo thứ tự thời gian, ghi số bút lục và lập bản kê chi tiết các tài liệu có tronghồ sơ. Các tài liệu cùng loại được sắp xếp theo nhóm và theo thứ tự thời gian.

3. Việc xác minh, lập báo cáo đề xuất, kèm dự thảoquyết định giải quyết tranh chấp, chuyển đến Ủy ban nhân dân quận được thựchiện trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần phải tiến hànhđo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện các công việc này khôngđược quá 20 ngày.

Điều 12. Trình tự, thủ tụcvà thời hạn ban hành quyết định giải quyết tranh chấp

1. Trường hợp tình tiết nêu trong báo cáo đề xuấtvà dự thảo quyết định đã rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ pháp lý kèm theo, áp dụnggiải quyết đúng pháp luật, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành quyếtđịnh giải quyết tranh chấp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáokèm theo dự thảo quyết định.

2. Trường hợpvụ việc phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu tổ chức cuộc họp các cơquan, đơn vị chuyên môn thuộc quận để tham mưu thống nhất hướng giải quyết, thìVăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phải bố trí cuộc họp trongthời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhândân quận và chịu trách nhiệm lập biên bản cuộc họp, thông báo kết luận cuộc họpđến các cơ quan, đơn vị liên quan trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có cuộc họp.

3. Đối với vụ việc cần phải xác minh bổ sung thìthời hạn xác minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định nhưng không quá 15ngày kể từ ngày yêu cầu xác minh bổ sung.

Chương4:

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀĐẤT ĐAI

Mục 1:

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 13. Thẩm quyền giảiquyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm giảiquyết khiếu nại về quyết định hành chính trong quản lý đất đai của Chủ tịch Ủyban nhân dân quận; giải quyết khiếu nại đối với hành vi hành chính của cán bộ,công chức thuộc phường; thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; thuộc Ủy bannhân dân quận trong khi giải quyết công việc về quản lý đất đai.

Mục 2:

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI THUỘCTHẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 14. Việc tiếp nhận, xửlý đơn khiếu nại về đất đai

1. Tổ Tiếp công dân thuộc Văn phòng Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân quận 4 tiếp nhận đơn khiếu nại về đất đai do quận quảnlý được gửi đến Ủy ban nhân dân quận 4; xem xét, phân loại, xử lý, theo dõi kếtquả giải quyết và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Thời hạn xem xét, phân loại, xử lý đơn, thư khiếunại là 03 ngày.

Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giảiquyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Tổ Tiếp công dân quận có trách nhiệmtham mưu Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trả lời bằng vănbản về việc không thụ lý đơn trong thời hạn 10 ngày, nêu rõ lý do và hướng dẫncho người khiếu nại liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

2. Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường quậnhoặc Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm xác minh, báo cáo, đề xuất (kèm dựthảo quyết định giải quyết) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết đốivới khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai củaChủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Ngoại trừ quyết định về bồi thường, hỗ trợ, giảiphóng mặt bằng, tái định cư (được quy định tại Chương VI của Quy định này).

Điều 15. Trình tự, thủ tụcxác minh, lập báo cáo đề xuất giải quyết khiếu nại về đất đai

1. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại đối với quyếtđịnh hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhândân quận được tiến hành theo trình tự sau:

a) Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc ChánhThanh tra quận phân công cán bộ thụ lý hồ sơ khiếu nại về đất đai. Cán bộ thụlý nghiên cứu nội dung đơn, quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bịkhiếu nại và các chứng cứ kèm theo, lập kế hoạch tiến hành xác minh, kế hoạchtổ chức đối thoại, báo cáo đề xuất, kèm dự thảo quyết định giải quyết khiếunại. Trước khi trình lãnh đạo hồ sơ khiếu nại phải được sắp xếp theo khoản 2Điều 11 của Quy định này;

b) Việc thụ lý, xem xét, duyệt ký báo cáo đề xuấtvà chuyển giao trực tiếp báo cáo, kèm biên bản tiếp xúc đến Văn phòng Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân quận được thực hiện trong thời hạn là 20 ngày, kểtừ ngày thụ lý. Đối với trường hợp phức tạp, thời hạn có thể kéo dài hơn nhưngkhông quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần phải tiến hành đo, vẽ,trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện các công việc này không quá 20ngày.

2. Trường hợp cơ quan thụ lý đó gửi giấy mời đếnngười khiếu nại 02 lần, thông qua Ủy ban nhân dân phường (nơi người khiếu nại thườngtrú) hoặc cơ quan nơi người khiếu nại hiện đang công tác (nếu người khiếu nạilà cán bộ, công chức), nhưng người khiếu nại vẫn không đến thì cơ quan thụ lýhồ sơ tạm ngưng thụ lý. Sau đó, nếu người khiếu nại có yêu cầu thì cơ quan thụlý hướng dẫn người khiếu nại nộp đơn mới.

3. Trường hợp cơ quan thụ lý đã gửi giấy mời đếnngười bị khiếu nại và các bên liên quan 02 lần, thông qua Ủy ban nhân dân phường(nếu là cán bộ, công chức thì thông qua cơ quan nơi người đó hiện đang côngtác), nhưng vẫn không đến thì cơ quan thụ lý giải quyết việc khiếu nại trên cơsở hồ sơ hiện có.

Điều 16. Trình tự, thủ tụcban hành quyết định giải quyết khiếu nại về đất đai

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký quyết định giảiquyết khiếu nại trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo đề xuấtkèm dự thảo quyết định của cơ quan tham mưu.

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận xem xét báo cáo đề xuất, rà soát dựthảo quyết định giải quyết khiếu nại trước khi ban hành và phải bảo đảm thờihạn giải quyết khiếu nại theo quy định;

b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạohọp với các ngành thì Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùngcấp tổ chức cuộc họp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ý kiến chỉ đạo vàcó trách nhiệm hoàn thành biên bản cuộc họp và thông báo kết luận cuộc họp. Đốivới những vụ việc cần chuyển giao cho cơ quan tham mưu xác minh, báo cáo bổ sungthì thời hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (người chủ trì cuộc họp) quyếtđịnh nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủtịch Ủy ban nhân dân quận thể hiện đầy đủ nội dung sự việc, hồ sơ, tài liệu đãxác minh, thu thập trong quá trình giải quyết.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy bannhân dân quận phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người bịkhiếu nại, cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền, lợi ích liên quan.

Chương5:

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI CÁC LĨNH VỰC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mục 1:

KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VÀ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN

Điều 17. Trình tự, thủ tụcthụ lý đơn khiếu nại

1. Cán bộ tiếp dân của Ủy ban nhân dân phường, cơquan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận khi tiếp nhận đơn khiếu nại phải cấp biênnhận cho người khiếu nại.

2. Nếu người khiếu nại trình bày trực tiếp thì hướngdẫn làm đơn hoặc ghi biên bản có chữ ký của người khiếu nại và cán bộ tiếp côngdân.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếunại, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các trường hợpquy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tốcáo năm 2005 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộcỦy ban nhân dân quận phân công cán bộ thụ lý hồ sơ và thông báo bằng văn bảncho người khiếu nại biết về việc thụ lý. Trường hợp không thụ lý giải quyết thìcó văn bản trả lời cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do.

4. Đối với đơn do Bưu điện chuyển phát thì phải thựchiện đồng thời 3 bước: tiếp nhận, phân loại và xử lý như trên, việc hướng dẫncho người khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản; đồng thời trả lời theo Luậtđịnh cho những cá nhân và tổ chức có chức năng kiểm tra, giám sát theo quy địnhcủa pháp luật hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến về kết quả xử lý đơn.

5. Trường hợp đơn được gửi đến nhiều cơ quan (doBưu điện chuyển phát), trong đó, có cơ quan thẩm quyền đã thụ lý giải quyết, thìcơ quan nhận đơn nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết được lưu đơn. Đơn dobáo, đài chuyển đến nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quannhận đơn thông báo gửi trả lại đơn cho báo, đài.

Điều 18. Xác minh, đề xuấtgiải quyết khiếu nại

1. Trách nhiệm của cán bộ thụ lý:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng cơquan thuộc quận 4 có trách nhiệm phân công cụ thể cán bộ của cơ quan đơn vị mìnhthụ lý, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại.

Cán bộ thụ lý được phân công có trách nhiệm nghiêncứu nội dung đơn, quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại,lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ, đề xuất giải quyết khiếu nại.

Thời hạn xác minh, báo cáo đề xuất kèm dự thảo quyếtđịnh giải quyết khiếu nại không quá 20 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với trườnghợp phức tạp, thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngàythụ lý. Trường hợp cần phải tiến hành đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gianthực hiện các công việc này không quá 20 ngày.

Trường hợp phải xác minh, thu thập chứng cứ do ngườikhiếu nại hoặc do cơ quan hữu quan cung cấp không đầy đủ thì thời gian phải xácminh không tính vào thời hạn giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp này, cán bộthụ lý phải báo cáo cho Thủ trưởng trực tiếp và thông báo bằng văn bản chongười khiếu nại biết.

Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận phải được sắp xếp theo Điều 47Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, bao gồm:

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

b) Thông báo thụ lý vụ việc khiếu nại và các tàiliệu có liên quan khác;

c) Văn bản trả lời của người bị khiếu nại (phải trảlời đầy đủ những chi tiết người khiếu nại nêu trong đơn);

d) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quảgiám định, biên bản gặp gỡ, đối thoại;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại.

Đối với người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp thôngtin tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại cho cơ quan giải quyếtkhiếu nại, cơ quan thụ lý giải quyết khiếu nại đã có văn bản đôn đốc bổ sung 02lần mà người khiếu nại không thực hiện, sau 10 ngày kể từ ngày phát hành vănbản đôn đốc lần thứ hai, cơ quan thụ lý đơn sẽ ngừng thụ lý; đồng thời thôngbáo cho người khiếu nại biết.

Đối với cơ quan hữu quan có nghĩa vụ cung cấp tàiliệu, hồ sơ cho cơ quan thụ lý giải quyết khiếu nại, cơ quan thụ lý giải quyếtkhiếu nại đã có văn bản đôn đốc bổ sung 02 lần mà cơ quan hữu quan vẫn chưacung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu thì sau 10 ngày kể từ ngày nhận được vănbản đôn đốc lần thứ hai, cơ quan này phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra dohành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trangtheo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong trườnghợp người khiếu nại tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòaán thì hồ sơ đó phải được chuyển cho cơ quan hoặc Tòa án có thẩm quyền giảiquyết khi có yêu cầu; cơ quan thụ lý phải lưu trữ một bộ hồ sơ để theo dõi.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơquan, đơn vị thuộc quận xem xét tình tiết nêu trong dự thảo quyết định, việc ápdụng đúng các quy định của pháp luật hiện hành; ký duyệt để ban hành quyết định.Thời hạn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộcquận ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là 06 ngày, kể từ ngày nhận báocáo đề xuất của cán bộ thụ lý.

4. Đối với những vụ việc phức tạp, Chủ tịch Ủy bannhân dân các phường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quận yêu cầu tổ chức cuộchọp với các thành phần liên quan thì cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm mờihọp trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận ý kiến chỉ đạo. Cuộc họp phải lậpbiên bản.

Mục 2:

KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 19. Trách nhiệm của TổTiếp công dân quận

1. Tổ Tiếp công dân của Văn phòng Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận đơn khiếu nại được gửi đến Ủy ban nhân dânquận; phân loại, xử lý, theo dõi kết quả giải quyết và tổng hợp báo cáo Chủ tịchỦy ban nhân dân quận.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận tiếp nhận đơnkhiếu nại theo thẩm quyền phải có văn bản báo cáo việc tiếp nhận, thụ lý đơnđến Tổ Tiếp công dân quận trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếunại để Tổ Tiếp công dân quận theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết.

a) Tổ Tiếp công dân quận có trách nhiệm trình hồsơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công các cơ quan tham mưu theo thẩm quyềnđể thụ lý giải quyết trong thời hạn 03 ngày.

b) Đối với các khiếu nại quyết định hành chính, hànhvi hành chính của mình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao cho Thủ trưởng cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận hoặc Chánh Thanh tra quận xem xétkết luận và kiến nghị việc giải quyết.

c) Đối với khiếu nại mà Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận đã giải quyết nhưng còn cókhiếu nại thì giao cho Chánh Thanh tra quận tiến hành xác minh kết luận và kiếnnghị việc giải quyết.

d) Tổ Tiếp công dân quận có trách nhiệm tham mưuVăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trả lời bằng văn bản về việckhông thụ lý đơn trong thời hạn 10 ngày, nêu rõ lý do và hướng dẫn cho ngườikhiếu nại liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Điều 20. Trách nhiệm củaThủ trưởng các cơ quan tham mưu thuộc quận

1. Đối với các khiếu nại quyết định hành chính, hànhvi hành chính của mình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao cho Thủ trưởng cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận hoặc Chánh Thanh tra quận xem xétkết luận và kiến nghị việc giải quyết.

Đối với khiếu nại mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cácphường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận đã giải quyếtnhưng còn có khiếu nại thì giao cho Chánh Thanh tra quận tiến hành xác minh kếtluận và kiến nghị việc giải quyết.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể, như sau:

a) Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thammưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại đốivới quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩmquyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

b) Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận tham mưu Chủtịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại về các quyết định hành chính, hànhvi hành chính có liên quan đến lĩnh vực nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc thẩmquyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, lĩnh vực xây dựng nhà ở hoặc các vấn đềliên quan đến nhà ở, kiến trúc xây dựng (kể cả công trình công cộng) và cáclĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo chuyên môn.

c) Trưởng Phòng Nội vụ quận tham mưu Chủ tịch Ủyban nhân dân quận giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật đối với cán bộ, côngchức thuộc quận quản lý, khiếu nại liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, công tác tổ chức, nhân sự và cáclĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo chuyên môn.

d) Trưởng Phòng Tư pháp quận tham mưu Chủ tịch Ủyban nhân dân quận 4 giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định xử phạt vi phạmhành chính, lĩnh vực chứng thực, hộ tịch và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quảnlý theo chuyên môn.

đ) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban khácthuộc quận tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại liênquan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

e) Chánh Thanh tra quận tham mưu giải quyết khiếunại đối với các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận (các lĩnh vực không thuộc phạm vi phân công tại các điểm a, b, c, d, đ khoản2 Điều này).

Điều 21. Trình tự, thủ tục xác minh, lập báo cáo đề xuất giải quyếtkhiếu nại

1. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại đối với quyếtđịnh hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhândân quận được tiến hành theo trình tự sau:

a) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn quản lý theo lĩnhvực thuộc quận hoặc Chánh Thanh tra quận phân công cán bộ thụ lý hồ sơ khiếunại.

Cán bộ đượcphân công thụ lý nghiên cứu nội dung đơn, quyết định hành chính hoặc hành vihành chính bị khiếu nại và các chứng cứ kèm theo, lập kế hoạch tiến hành xácminh, tổ chức đối thoại, báo cáo đề xuất (kèm dự thảo quyết định giải quyếtkhiếu nại). Trước khi trình lãnh đạo, hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được sắpxếp theo Điều 47 Mục 3 Chương II Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtKhiếu nại, tố cáo năm 2005; có đóng dấu bút lục hồ sơ, liệt kê danh mục trướckhi trình lãnh đạo.

b) Thời hạn thụ lý, xem xét, duyệt ký báo cáo đềxuất và chuyển giao trực tiếp báo cáo (kèm toàn bộ hồ sơ) đến Văn phòng Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân quận được thực hiện trong thời hạn 25 ngày, kể từngày thụ lý. Đối với vụ phức tạp, thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần phải tiến hành đo, vẽ, trưng cầu giámđịnh thì thời gian thực hiện các công việc này không quá 20 ngày.

2. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại đối với quyếtđịnh giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơquan, đơn vị thuộc quận được tiến hành theo trình tự sau:

Cán bộ đượcphân công thụ lý giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm củng cố hồ sơ do Chủtịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quận 4 cung cấp,lập biên bản làm việc với người khiếu nại; người bị khiếu nại; xác định rõ yêucầu của người khiếu nại, lý do quyết định hành chính, hành vi hành chính bịkhiếu nại; tổ chức xác minh những tình tiết mới mà người khiếu nại cung cấp;lập báo cáo đề xuất.

Thời hạn thụ lý, duyệt ký báo cáo được thực hiệntrong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ phức tạp, thời hạn có thểkéo dài hơn nhưng không quá 35 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần phải tiếnhành đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện các công việc này khôngđược quá 20 ngày.

Sau khi hoàn tất việc giải quyết và có quyết địnhgiải quyết khiếu nại, phải báo cáo bằng văn bản kèm hồ sơ giải quyết khiếu nạivề Tổ Tiếp công dân quận phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo.

3. Trường hợp cơ quan thụ lý đơn đã gửi giấy mờiđến người khiếu nại nhưng đương sự vắng mặt thì xử lý theo khoản 2 Điều 15 ChươngIV bản Quy định này.

4. Trường hợp khiếu nại liên quan đến việc thực hiệnNghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất doNhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sáchquản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7năm 1991; Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy banThường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể vềnhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sáchcải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thựchiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghịquyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụQuốc hội thì áp dụng Điều 16 Nghị quyết này để giải quyết.

Điều 22. Trình tự, thủ tụcban hành quyết định giải quyết khiếu nại

Đối với những vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận ký quyết định giải quyết khiếu nại:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký quyết định giảiquyết khiếu nại trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo đề xuấtkèm dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan tham mưu.

2. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cần chỉđạo họp các ngành thì Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quậntổ chức cuộc họp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo vàcó trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp đồng thời thông báo kết luận cuộc họp. Đốivới những vụ việc cần chuyển giao cho cơ quan tham mưu xác minh, báo cáo bổsung thì thời hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (chủ trì cuộc họp) quyếtđịnh nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy bannhân dân quận phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người bịkhiếu nại, cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền, lợi ích liên quan.

Chương6:

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠILIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 23. Cơ quan tham mưugiải quyết khiếu nại lần đầu và thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủyban nhân dân quận

Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm chủ trì phốihợp với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườngthuộc quận 4 có dự án giải tỏa, bồi thường, thu hồi đất để xác minh, kết luậnvà kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết đối với quyết định hànhchính liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái địnhcư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bị khiếu nại. Đây là quyết định giải quyếtkhiếu nại lần đầu.

Điều 24. Trình tự, thủ tụcgiải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư

1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và đủ điều kiện thụ lý (không thuộc các trườnghợp quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại,tố cáo năm 2005) thì cơ quan nhận được đơn phải thụ lý để giải quyết. Trongtrường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cơ quan tiếp nhận đơn cótrách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việckhiếu nại.

2. Đối với các khiếu nại, tố cáo phức tạp, việc giảiquyết khiếu nại phải được thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành, thanh tra giải quyếtkhiếu nại (từ 03 đến 05 thành viên). Trình tự, thủ tục thanh tra, giải quyếtkhiếu nại phải lập kế hoạch, ra quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra căn cứtheo Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004.

3. Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với ngườikhiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan và ghi biênbản nội dung khiếu nại của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức có đơn khiếu nại đượcthực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường nơi có dự án.

4. Trong trường hợp có nhiều người khiếu nại thìcán bộ tiếp dân hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện, tối đa không quá 05 người,để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức tiếp xúc. Người có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với từng trườnghợp cụ thể.

5. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phảiban hành từng quyết định giải quyết khiếu nại riêng lẻ.

Chương7:

QUY TRÌNH TỔ CHỨC GẶPGỠ, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP

Điều 25. Các loại việc cầnthiết phải đối thoại

1. Các loại tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cánhân, cá nhân với tổ chức; giữa các tổ chức với nhau trên địa bàn quận, thuộcthẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

2. Các loại tranh chấp về quyền sử dụng nhà ở thuộcsở hữu Nhà nước do quận 4 được phân cấp quản lý.

3. Các loại việc giải quyết khiếu nại lần đầu (ngoạitrừ các vụ việc đòi lại nhà có liên quan đến phạm vi điều chỉnh tại Nghị quyếtsố 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đãquản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhàđất và cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và các văn bảnhướng dẫn thi hành).

4. Các loại việc giải quyết khiếu nại lần hai nếuviệc khiếu nại là vụ việc phức tạp, đông người, gay gắt, kéo dài; các trườnghợp khác, nếu xét thấy cần thiết.

Điều 26. Trình tự, thủ tụcđối thoại

1. Chuẩn bị đối thoại:

a) Hồ sơ phải được thẩm tra, xác minh xong, chứngcứ đã được thu thập đầy đủ;

b) Chuẩn bị dự thảo báo cáo nội dung sự việc, kếtquả xác minh và hướng giải quyết;

c) Chuẩn bị nội dung các câu hỏi: đối với người tranhchấp, khiếu nại; người bị tranh chấp, khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụliên quan; đại diện Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra tranh chấp, khiếu nại; cơquan đã hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại lần đầu;

d) Tùy theo tính chất vụ việc, người chủ trì đốithoại có thể họp trước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan tham dự đối thoạiđể thống nhất các câu hỏi, dự kiến hướng giải quyết.

2. Người chủ trì đối thoại:

a) Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịchỦy ban nhân dân phường thì trực tiếp chủ trì đối thoại hoặc Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân phường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ủy quyền được chủ trì đối thoại;

b) Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịchỦy ban nhân dân quận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quantham mưu giải quyết khiếu nại, chủ trì đối thoại đối với các vụ việc theo thẩmquyền và lĩnh vực phụ trách;

c) Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài thì Chủtịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp chủ trì đối thoại hoặc ủy quyền cho Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp chủ trì đối thoại;

d) Việc ủy quyền phải thể hiện bằng văn bản, do ngườiủy quyền ký.

3. Người giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc ngườiđược ủy quyền gặp gỡ đối thoại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với ngườitranh chấp, khiếu nại, người bị tranh chấp, khiếu nại, người có quyền, lợi íchliên quan, đại diện tổ chức chính trị - xã hội (có liên quan trong quá trìnhgiải quyết tranh chấp, khiếu nại) biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặpgỡ, đối thoại; người được thông báo có trách nhiệm đến đúng thời gian, địa điểmvà thành phần như trong thông báo.

4. Thành phần tham dự đối thoại:

a) Người giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc ngườiđược ủy quyền chủ trì đối thoại;

b) Cơ quan thụ lý giải quyết đơn tranh chấp, khiếunại lần đầu có quyết định bị khiếu nại, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác cóliên quan;

c) Người tranh chấp, khiếu nại; người bị tranh chấp,khiếu nại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;

d) Người đại diện theo ủy quyền tranh chấp, khiếunại (nếu có);

đ) Luật sư (nếu có);

e) Đại diện Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra tranhchấp, khiếu nại.

5. Địa điểm tổ chức đối thoại: Việc đối thoại cóthể tổ chức tại Tổ Tiếp công dân quận, cơ quan của người chủ trì đối thoại hoặctại trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

6. Tiến hành đối thoại:

a) Người chủ trì đối thoại kiểm tra thành phần thamdự đối thoại; tư cách tham dự của người tranh chấp, khiếu nại; người bị khiếunại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; Luật sư (nếu có). Trong trường hợpthành phần đối thoại không dự đủ theo thư mời thì việc có tiến hành đối thoạihay không do người chủ trì quyết định;

b) Người chủ trì đối thoại nêu lý do đối thoại, côngbố nội quy đối thoại, hướng dẫn các bên tham dự đối thoại cách thức đối thoạiđể đảm bảo cuộc đối thoại có trật tự và hiệu quả, công bố dự thảo báo cáo vềnội dung sự việc, kết quả xác minh cho những người tham dự đối thoại biết;

c) Người tranh chấp, khiếu nại; người bị tranh chấp,khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Luật sư (nếu có) lần lượt có ýkiến về nội dung sự việc, kết quả xác minh do người chủ trì đối thoại công bố;trình bày tóm tắt nội dung sự việc, nguyện vọng và cung cấp các chứng cứ pháplý; trả lời các câu hỏi do người chủ trì đối thoại, cán bộ thụ lý hồ sơ, các cơquan Nhà nước có liên quan đặt ra trong quá trình đối thoại;

d) Ủy ban nhân dân phường nơi xảy ra tranh chấp,khiếu nại có ý kiến về nội dung sự việc, kết quả xác minh.

7. Chuẩn bị kết thúc đối thoại:

Sau khi nghe những người tham dự đối thoại trìnhbày ý kiến, người chủ trì đối thoại đánh giá các chứng cứ do các bên cung cấp; đốichiếu với hồ sơ xác minh; phân tích đúng, sai của các bên tranh chấp, khiếu nại;căn cứ các quy định của pháp luật để đề ra hướng giải quyết (nếu đó có đầy đủcơ sở pháp lý) hoặc yêu cầu tiếp tục thẩm tra, xác minh bổ sung các nội dung,chứng cứ chưa được xác minh; thời hạn xác minh, bổ sung là 20 ngày, đối với vụviệc phức tạp là 30 ngày.

Cơ quan thammưu giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm công bố nội dung xác minh và chứng cứđã được thu thập; người có thẩm quyền ký quyết định giải quyết khiếu nại cótrách nhiệm công bố công khai quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

8. Lập biên bản đối thoại:

Việc đối thoại phải lập biên bản. Biên bản đối thoạiphải thể hiện đầy đủ ý kiến của các bên, Luật sư (nếu có) và đại diện các cơquan hữu quan, ghi nhận các chứng cứ do các bên cung cấp, ý kiến kết luận củangười chủ trì đối thoại. Biên bản đối thoại phải có chữ ký của những người thamdự đối thoại, có đóng dấu xác nhận của cơ quan chủ trì đối thoại (nếu địa điểmtổ chức đối thoại tại cơ quan đó) hoặc đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dânphường thuộc quận nơi xảy ra tranh chấp, khiếu nại (nếu địa điểm tổ chức đốithoại tại Ủy ban nhân dân phường). Biên bản đối thoại là căn cứ để giải quyếttranh chấp, khiếu nại, phải được đưa vào hồ sơ vụ việc và phải gửi cho từngthành viên tham gia đối thoại.

Chương8:

QUY TRÌNH XỬ LÝ, GIẢIQUYẾT ĐƠN TỐ CÁO

Điều 27. Thẩm quyền giảiquyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị thuộc quận

Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy bannhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận thực hiện theo quy địnhtại các Điều 59, 60, 61, 62 Mục 2 Chương IV Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáongày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Điều 28. Xử lý đơn tố cáo

1. Phân loại và xử lý như sau:

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấpmình thì cán bộ phụ trách tiếp dân phải làm biên nhận (nếu người tố cáo có yêucầu) và vào sổ tiếp nhận đơn, trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt, cóquyết định phân công cho cán bộ thụ lý giải quyết; ghi sổ theo dõi tiến trìnhthụ lý giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Mục 3 Chương IV LuậtKhiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm2005.

b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết củacấp mình thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu,chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

c) Không xem xét giải quyết đối với những tố cáogiấu tên, mạo danh, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng khôngcó bằng chứng mới;

d) Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơquan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân xử lý theo quy định tại Điều 71 Mục 3 ChươngIV Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11năm 2005.

2. Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hạihoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tínhmạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận được đơn phải báo ngay cho cơ quanchức năng để có biện pháp ngăn chặn.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận nhận được thông tin người tố cáobị đe dọa, trù dập, trả thù thì phải có trách nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp vớicác cơ quan chức năng liên quan làm rõ, có biện pháp bảo vệ người tố cáo, ngănchặn và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật người cóhành vi đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo.

4. Trong trườnghợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi rõ nội dungtố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bảnghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. Việcxử lý tố cáo trực tiếp được thực hiện như xử lý đơn tố cáo quy định tại khoản 1Điều này.

Điều 29. Hồ sơ giải quyếttố cáo

1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồsơ. Hồ sơ giải quyết tố cáo bao gồm:

a) Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo;

b) Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu,chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

c) Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

d) Kết luận về nội dung tố cáo; văn bản kiến nghịbiện pháp xử lý;

đ) Quyết định xử lý;

e) Quyết định thụ lý đơn tố cáo và các tài liệucó liên quan khác.

2. Hồ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh số trangtheo thứ tự tài liệu và được lưu giữ tại cơ quan giải quyết tố cáo. Trong trườnghợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu thì hồ sơ được chuyển chocơ quan, tổ chức, cá nhân đó; đồng thời phải lưu trữ một bộ hồ sơ để theo dõi.

Điều 30. Quy trình giải quyếttố cáo

1. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc Thủtrưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh giải quyết tố cáo phải ra quyết địnhvề việc tiến hành xác minh nội dung tố cáo; trong quyết định phải ghi rõ ngườiđược giao nhiệm vụ xác minh, nội dung cần xác minh, thời gian tiến hành xácminh, quyền hạn và trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ xác minh.

2. Trong quá trình giải quyết tố cáo, người đượcgiao nhiệm vụ xác minh phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa racác bằng chứng để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo.

3. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trìnhxác minh, giải quyết tố cáo phải được ghi chép thành văn bản và lưu vào hồ sơgiải quyết tố cáo.

4. Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giaonhiệm vụ xác minh phải có văn bản kết luận về nội dung tố cáo và phải có nhữngchứng cứ để chứng minh cho kết luận của mình.

5. Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dungtố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

a) Trong trường hợp người bị tố cáo không vi phạmpháp luật, không vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luậnrõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tốcáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lýngười cố ý tố cáo sai sự thật;

b) Trong trường hợp người bị tố cáo có vi phạm phápluật, vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạthành chính thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩmquyền xử lý;

c) Người giải quyết tố cáo phải gửi văn bản kết luậnvụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan Nhà nướccấp trên trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêucầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Điều 31. Thời hạn giải quyếttố cáo

1. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủtịch Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước thuộcquận:

a) Thời hạn thông báo thụ lý hoặc chuyển đơn nếukhông thuộc thẩm quyền: 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn;

b) Thời hạn giải quyết: 60 ngày đối với vụ việc ítphức tạp và 90 ngày đối với vụ việc phức tạp, kể từ ngày thụ lý.

2. Đối vớicác vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giaocho Thủ trưởng các cơ quan chức năng xác minh, kết luận nội dung tố cáo, làmbáo cáo và dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong thời hạn40 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân quận; đối với các vụviệc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngàynhận được văn bản của Ủy ban nhân dân quận. Trường hợp cần phải tiến hành đo,vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện các công việc này không đượcquá 20 ngày.

Chương9:

TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ ĐƠN,TIẾP CÔNG DÂN VÀ RÀ SOÁT HỒ SƠ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 32. Trách nhiệm xử lýđơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo gửi đến Ủy ban nhân dân quận

1. Tổ Tiếp công dân quận:

Tổ Tiếp công dân quận tiếp nhận đơn tranh chấp, khiếunại, tố cáo gửi đến Ủy ban nhân dân quận để phân loại, xử lý bước đầu, theo dõikết quả giải quyết và tổng hợp báo cáo theo trình tự sau:

a) Nghiên cứu nội dung đơn, nếu thuộc thẩm quyềngiải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhưng không thuộc các trường hợp quyđịnh tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáonăm 2005, khoản 2 Điều 136, điểm a, b khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2003thì lập phiếu chuyển đơn đến cơ quan tham mưu quy định tại Điều 10 và Điều 17của Quy định này để thụ lý, báo cáo đề xuất giải quyết;

b) Đối với đơn khiếu nại thuộc một trong các trườnghợp quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại,tố cáo năm 2005 thì Tổ Tiếp công dân quận có văn bản trả lời cho người khiếunại;

c) Đối với đơn tranh chấp, khiếu nại không thuộcthẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận thì Tổ Tiếp công dân quận có vănbản hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

d) Đối với đơntranh chấp, khiếu nại do cá nhân, tổ chức có chức năng kiểm tra, giám sát hoặccác cơ quan báo chí chuyển đến thì phải thực hiện đồng thời 3 bước: tiếp nhận,phân loại và xử lý, hướng dẫn cho người tranh chấp, khiếu nại bằng văn bản;đồng thời trả lời cho các tổ chức, cá nhân chuyển đơn theo quy định của phápluật;

đ) Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ủy ban nhân dân quận thì Tổ Tiếp công dân quận chuyển đơn đến cơ quancó thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

e) Thời hạn xử lý đơn là 10 ngày, kể từ ngày nhậnđơn và có kèm theo đầy đủ tài liệu có giá trị chứng minh.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân quận:

a) Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy bannhân dân quận về việc giao cho các cơ quan hữu quan giải quyết đơn tranh chấp, khiếunại, tố cáo do các cơ quan Trung ương hoặc các cơ quan giám sát ở địa phươngchuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu giải quyết và thông báo kếtquả giải quyết;

b) Tiếp nhận,phân loại và xử lý các văn bản báo cáo, đề xuất của các cấp, các ngành thuộc Ủy ban nhân dân quận gửi đến có liên quan đếnviệc tranh chấp khiếu nại, tố cáo;

c) Thời hạn xử lý đơn là 10 ngày kể từ ngày nhậnđơn hoặc các loại văn bản nêu trên. Đối với các trường hợp khẩn cấp thì phải xửlý ngay sau khi tiếp nhận sự việc.

Điều 33. Trách nhiệm tổ chứccác cuộc họp, tiếp công dân giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo do Ủy bannhân dân quận chủ trì

1. Tổ Tiếp công dân quận:

Tổ Tiếp công dânquận chịu trách nhiệm đăng ký và tổ chức để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủtrì cuộc họp tiếp công dân giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong thờihạn 07 ngày, kể từ ngày có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có cuộc họp tiếpcông dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệmgửi thông báo nội dung kết luận của Ủy ban nhân dân quận đến các cơ quan hữuquan và đương sự để biết, thực hiện. Thông báo kết luận về nội dung tố cáo phảiđược đóng dấu cấp độ Mật theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân quận:

Đối với các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáophức tạp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệmđăng ký và tổ chức để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì cuộc họp các cơquan, đơn vị liên quan trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất củacơ quan tham mưu và tổ chức họp trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có ý kiếnchỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ký văn bản thông báo nội dung kếtluận cuộc họp để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trong thời hạn 05ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì họp. Thông báo kết luậnnội dung tố cáo phải đóng dấu cấp độ Mật theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Điều 34. Trách nhiệm rà soáthồ sơ trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quậncó trách nhiệm rà soát hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trước khi trình Chủtịch Ủy ban nhân dân quận:

1. Đối với hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo doThủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận tham mưu đề xuất và dự thảo văn bảntrình trực tiếp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm rà soát hình thức văn bản, thẩm quyềngiải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Trường hợp thành phần hồ sơ đề xuất của cơquan tham mưu không đủ theo quy định, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân quận yêu cầu cơ quan tham mưu bổ sung trước khi trình Ủy ban nhân dânquận.

3. Trường hợp cần xác minh, bổ sung, làm rõ các tìnhtiết có liên quan hoặc có ý kiến đề xuất khác cơ quan tham mưu, Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xemxét, giải quyết.

4. Thời hạn rà soát hồ sơ là 08 ngày, kể từ ngàynhận đầy đủ hồ sơ và báo cáo đề xuất.

5. Hoàn tất khâu phát hành văn bản trong thời hạn02 ngày, kể từ ngày tiếp nhận bản dự thảo đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnphê duyệt.

Điều 35. Trách nhiệm củaChủ tịch Ủy ban nhân dân quận

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét ký văn bảntrong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu trình của Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

Chương10:

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 36. Bảo đảm hiệu lựcquyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật

1. Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại củacơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức, cá nhân có tráchnhiệm nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm thi hành quyết định mà khôngthi hành bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

2. Việc tạm đình chỉ thi hành quyết định giải quyếttranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật chỉ được thực hiện khi có quyếtđịnh tạm đình chỉ của Thủ trưởng cơ quan đã ban hành quyết định giải quyếttranh chấp, khiếu nại có hiệu lực thi hành hoặc văn bản của Thủ trưởng cơ quancấp trên của người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

3. Biên nhận tiếp nhận đơn hoặc hồ sơ tranh chấp,khiếu nại của các cơ quan khác; bút phê trực tiếp trên đơn hoặc những tài liệukhác của người tranh chấp, khiếu nại không có hiệu lực làm tạm đình chỉ việcthi hành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Điều 37. Trình tự thủ tục tổchức thi hành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật

1. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận phốihợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc quận nơi phát sinh vụ việc tranh chấp,khiếu nại để công bố thi hành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại cóhiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, thành phố hoặc Bộ, ngành Trung ương(theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận) và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnquyết định.

2. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận thammưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành thông báo bằng văn bản cho ngườiphải thi hành quyết định và những người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan vềthi hành quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.Thông báo phải kèm theo bản kế hoạch chi tiết thi hành quyết định, trong đóphải nêu rõ các giải pháp như: vận động, thuyết phục để người phải thi hành quyếtđịnh tự nguyện thực hiện; nếu người phải thi hành quyết định không tự nguyệnthì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

3. Thời hạn tự nguyện thi hành quyết định được thựchiện theo thời hạn ghi trong quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại cóhiệu lực pháp luật. Nếu trong quyết định không nêu thời hạn thi hành thì thờihạn tự nguyện thi hành quyết định không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được thôngbáo thi hành quyết định.

4. Hết thời hạntự nguyện thi hành quyết định mà người phải thi hành quyết định không tự nguyệnthi hành, thì Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận đề xuất Chủ tịch Ủyban nhân dân quận ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hànhquyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Quyếtđịnh cưỡng chế phải được gửi cho tổ chức, cá nhân phải thi hành, Ủy ban nhândân phường thuộc quận nơi sẽ tổ chức việc cưỡng chế và các cơ quan, đơn vị, cánhân có liên quan.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức thihành xong quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật,Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận gửi báo cáo kết quả đến Chủ tịch Ủyban nhân dân quận, Thanh tra quận và Tổ Tiếp công dân quận.

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận chịu tráchnhiệm thực hiện báo cáo liên quan đến thực hiện quyết định giải quyết tranhchấp, khiếu nại của cấp thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện báo cáođột xuất, báo cáo định kỳ (hàng tháng, 6 tháng, năm) đến Chủ tịch Ủy ban nhândân quận.

6. Chánh Thanh tra quận chịu trách nhiệm:

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân phườngthuộc quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thực hiện quyết địnhgiải quyết tranh chấp, khiếu nại của cấp thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

b) Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận áp dụngcác biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với những người có trách nhiệm nhưng cốý trì hoãn hoặc không tổ chức thi hành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếunại có hiệu lực pháp luật.

Chương11:

QUY TRÌNH THANH TRA,KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦAPHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 38. Thanh tra quận cótrách nhiệm

1. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quậntrong việc tiếp công dân, xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; giải quyếttranh chấp, khiếu nại, tố cáo; thi hành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếunại, văn bản xử lý tố cáo.

2. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởngcơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận trong việc tiếp công dân, giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo; trong trường hợp cần thiết, đề nghị Chủ tịch Ủy bannhân dân quận triệu tập Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận họpđể đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với các vụ việc tranh chấp, khiếunại, tố cáo phức tạp.

3. Khi phát hiện có vi phạm pháp luật về tranh chấp,khiếu nại, tố cáo thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩmquyền xử lý.

4. Kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận.

5. Tổng hợptình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáothuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; thực hiện chế độ báo cáohàng tháng theo quy định của ngành, thành phố và của Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận.

Điều 39. Thẩm quyền thanhtra, kiểm tra

Chánh Thanh traquận có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhândân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quậntrong việc thực hiện pháp luật về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị Chủtịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy bannhân dân quận thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công táctiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận.

Điều 40. Thanh tra, kiểm tratheo kế hoạch hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất

1. Thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân,xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tốcáo; thi hành quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, văn bản xử lý tố cáođối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịtrực thuộc Ủy ban nhân dân quận theo kế hoạch định kỳ hàng quý, sáu tháng hoặcnăm: căn cứ vào tình hình thực tế và mục đích yêu cầu của công tác quản lý Nhànước để lên kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết địnhthành lập Đoàn Thanh tra và tiến hành thanh tra theo từng thời điểm thích hợp.

2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất: nhằm giúp đơn vịđược thanh tra, kiểm tra kịp thời tháo gỡ những khó khăn hoặc chấn chỉnh ngaynhững thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật vềgiải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Điều 41. Hình thức thanh tra,kiểm tra

Các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra cóthể chọn một trong hai hình thức dưới đây để tiến hành thanh tra, kiểm tra (đốivới một đơn vị trong một thời điểm quy định):

1. Thanh tra, kiểm tra toàn diện: thanh tra, kiểmtra toàn bộ hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị được chọn kiểmtra.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên đề: thanh tra, kiểmtra một lĩnh vực hoặc một mặt công tác nào đó trong hoạt động giải quyết khiếunại, tố cáo của đơn vị được chọn kiểm tra.

Điều 42. Nội dung công tácthanh tra, kiểm tra toàn diện

1. Thanh tra, kiểm tra các mặt công tác về thực hiệnLuật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại,tố cáo năm 2004 và năm 2005 như: việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên củacán bộ và tiếp dân định kỳ của Thủ trưởng; việc tiếp nhận, phân loại, theo dõivà xử lý đơn thư; việc giải quyết các đơn, thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền; việc tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra các mặt quản lý Nhà nước vềtranh chấp, khiếu nại, tố cáo như: ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đônđốc các đơn vị trực thuộc; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về khiếunại, tố cáo; việc chấp hành chế độ báo cáo; kế hoạch biện pháp tháo gỡ vướng mắcmột số vụ tranh chấp, khiếu nại, kéo dài phát sinh trên địa bàn quản lý của Ủyban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị thuộcquận..

3. Kiểm tra về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhândân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận; côngtác tuyên truyền giáo dục pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chocán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại,tố cáo; công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện LuậtKhiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếunại, tố cáo năm 2004 và năm 2005.

Điều 43. Thời hạn thanh tra,kiểm tra

1. Đối với việc thanh tra, kiểm tra toàn diện: thờihạn thanh tra, kiểm tra tại một đơn vị được áp dụng theo Luật Thanh tra.

2. Đối với việc thanh tra, kiểm tra chuyên đề: thờihạn thanh tra, kiểm tra tại một đơn vị được áp dụng không quá 30 ngày.

Điều 44. Quy trình thanh tra,kiểm tra

Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được xây dựngcác đơn vị có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo các bước sau đây củaquá trình thanh tra, kiểm tra:

1. Ra quyết định thanh tra, kiểm tra: trong quyếtđịnh này phải nêu rõ tên đơn vị được thanh tra, kiểm tra; lý do, hình thức, nộidung thanh tra, kiểm tra; những người được giao nhiệm vụ; thời điểm, thời hạnthanh tra, kiểm tra.

Quyết định thanh tra, kiểm tra phải được gửi trước(kèm kế hoạch) cho đơn vị được thanh tra, kiểm tra ít nhất là 03 (ba) ngày khiáp dụng hình thức thanh tra, kiểm tra toàn diện; một ngày khi áp dụng hình thứcthanh tra, kiểm tra chuyên đề.

2. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra:

a) Nghe báo cáo: đơn vị có thẩm quyền thanh tra,kiểm tra nghe đơn vị được thanh tra, kiểm tra trình bày báo cáo theo nội dung kếhoạch và quyết định thanh tra, kiểm tra đã gửi trước đó;

b) Kiểm tra thực tế: Kiểm tra sâu các mặt công tác,kiểm tra sổ sách, hồ sơ tài liệu có liên quan; đối chiếu với các căn cứ phápluật để rút ra ưu điểm và khuyết điểm, thiếu sót, vi phạm tồn tại trong việcthực hiện các quy định của pháp luật về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của đơnvị được thanh tra, kiểm tra. Quá trình kiểm tra thực tế đơn vị thanh tra, kiểmtra phải lập biên bản (theo mẫu) có xác nhận của đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

3. Kết thúc thanh tra, kiểm tra:

a) Đơn vị thanh tra, kiểm tra phải kết thúc cuộcthanh tra, kiểm tra trong thời hạn quy định tại quyết định thanh tra, kiểm tra vàxây dựng dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra;

b) Nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra phải nêuđược đặc điểm tình hình, những thuận lợi khó khăn, phân tích đánh giá kết quảđạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, những nguyên nhân khách quan, chủ quan,trách nhiệm có liên quan đến tập thể, cá nhân và đề xuất kiến nghị chấn chỉnhtrên từng mặt công tác thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở đơn vị.

Dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra phải được thôngqua đơn vị được thanh tra, kiểm tra trước khi công bố chính thức.

4. Công bố kết luận thanh tra, kiểm tra và gửi kếtluận thanh tra, kiểm tra cho đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra:

a) Việc công bố kết luận thanh tra, kiểm tra đượctổ chức tại đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra;

b) Việc gửi kết luận thanh tra, kiểm tra cho đơnvị được thanh tra, kiểm tra có thể được thực hiện ngay tại thời điểm công bố kếtluận (cùng ngày công bố kết luận) hoặc sau một ngày.

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanhtra, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra theo Điều45 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Chương12:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 45. Trách nhiệm thụlý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

1. Cán bộ được phân công thụ lý giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo chịu trách nhiệm về các tài liệu, chứng cứ đã xác minh thuthập và các tình tiết nêu trong hồ sơ trình ban hành quyết định giải quyết tranhchấp, khiếu nại, báo cáo kết luận đơn tố cáo.

2. Thủ trưởng cơ quan tham mưu giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất giải quyết vụ việc.

3. Về khen thưởng và xử lý vi phạm, thực hiện theoquy định tại Chương VIII Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005.

Điều 46. Tổ chức thực hiệnvà quản lý Nhà nước về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận; Chủtịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khaithực hiện Quy định này.

2. Chánh Thanh tra quận chịu trách nhiệm chủ trìphối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp côngdân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; tổ chức tập huấn nội dung Quyđịnh này cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân và giảiquyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và các đối tượng cần thiết khác.

3. Chánh Thanh tra quận tham mưu Chủ tịch Ủy bannhân dân quận quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận.

4. Trưởng Công an quận chủ trì, phối hợp với Chủtịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận xây dựngkế hoạch triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạmpháp luật về trật tự, an toàn, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành; pháthiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi sau đây: kích động, cưỡngép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật; lợi dụng việckhiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơquan, tổ chức, cá nhân; tố cáo sai sự thật; đe dọa, trả thù, xúc phạm ngườikhiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; tùy theotính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân nêu trên, ngành Công an chủ động lậphồ sơ nghiệp vụ để xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sựtheo Luật định; trường hợp những vi phạm nêu trên có gây thiệt hại thì phải bồithường theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Chủ tịchỦy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận có tráchnhiệm báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kết quả tổchức thực hiện quyết định đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi đến Thanhtra quận và Tổ Tiếp công dân quận để theo dõi, tổng hợp, báo cáo. Đây là mộtchỉ tiêu để xếp loại thi đua các đơn vị vào cuối năm. Đối với các tổ chức, cánhân không thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thống kê, báo cáo chuyên đề về công táctiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thì không xem xét xếploại thi đua khen thưởng hàng năm.

6. Giao Chánh Thanh tra quận chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp quận và TổTiếp công dân quận chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy định này, trường hợpcó phát sinh vướng mắc thì tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung