ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về YDược học cổ truyền đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 765/2005/QĐ-BYT ngày 22 tháng3 năm 2005 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc giavề Y Dược học cổ truyền đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 10/2004/QĐ-UBND ngày 04 tháng02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Quy hoạch tổngthể phát triển Ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2010;

Xét Tờ trình số 64/TTr-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Sở Y tế về việc xin phê duyệt Đề án phát triểnYDược học cổ truyền tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đềán phát triển Y Dược học cổ truyền tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010.

Điều 2. Giao Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhândân tỉnh chủ trì và phối hợp với cácsở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tổ chức triển khai thựchiện Quyết định. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án và phản ánh những khókhăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UBNDTỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN NĂM2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnhBạc Liêu)

PHẦN THỨ I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH BẰNG Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠTĐƯỢC

Từ khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập (1997), thực hiệncác chủ trương, chính sách của Nhà nước về Y Dược học cổ truyền (YDHCT) như Chỉthị số 03/CT-BYT ngày 01 tháng 03 năm 1996 của Bộ Y tế về việc khôi phục vườnthuốc nam và tăng cường các biện pháp Y học cổ truyền vào công tác bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân (BVCS&NCSKND); Thông tư số 02/TT-BYT ngày 22 tháng 07 năm 1997 về Tổ chức hoạt động khoa YHCT trong Bệnh viện Đakhoa tỉnh và các bệnh viện đa khoa huyện; Quyết định số 370/QĐ-BYT ngày 07tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Chuẩn quốc gia Ytế xã giai đoạn 2001 - 2010”trong đó có chuẩn IV là chuẩn YDHCT; đồng thờiđã hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 765/QĐ-BYT ngày 22 tháng03 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chínhsách quốc gia về YDHCT đến năm 2010. Công tác YDHCT tỉnh Bạc Liêu đến nay đãđạt được một số thành tựu cơ bản:

- Ngành Y tế Bạc Liêu đã phối hợp với Hội Đông y- Châm cứu tổ chức các hoạt động tuyên truyền và vận động nhân dân trồng, sửdụng cây - con làm thuốc sẵn có tại địa phương, những bài thuốc cơ bản để phòng và chữa một số bệnh thông thường.

- Bố trí được mạng lưới khám - chữa bệnh bằng Y họccổ truyền từ tỉnh đến cơ sở: Hiện toàn tỉnh có 75cán bộ chuyên khoa Yhọc cổ truyền đang công tác tại các cơ sở Y tế công lập, phân bố như sau:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 05 (Bác sỹ: 03, Y sỹ:02);

+ Tại Bệnh viện huyện, thị: 18 (Bác sỹ: 03, Y sỹ:14,Lương y: 01);

+ Tuyến xã, phường, thị trấn: 50 (Bác sỹ: 01, Y sỹ:48, Lương y: 01);

+ Trường Cao đẳng y tế: 02 (Bác sỹ: 02).

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Khoa Y học cổ truyềnvà tất cả các bệnh viện tuyến huyện đều có KhoaY học cổ truyền lồng ghép trong khoa nội. Có 50/61 Trạm y tế có cán bộ chuyêntrách Y học cổ truyền (là Y sỹ định hướng và Chuyên khoa YHCT), có phòng chẩntrị hoạt động để khám và chữa bệnh cho nhân dân bằng các phương pháp YHCT (chiếm81,96%).

- Ngoài ra, các cơ sở hành nghề YDHCT tư nhân đãgóp phần rất tốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sở Y tế đãcấp giấy phép hoạt động cho 45 phòng chẩn trị Y học cổ truyền tư nhân và 24 cơsở, đại lý thuốc Y học cổ truyền.

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ YHCT: Đã có 02 Bácsỹ chuyên khoa cấp I YHCT (trong đó có 01 Bác sỹ chuyên ngành phục hồi chức năng),hiện còn 01 Bác sỹ đang theo học cao học YHCT.

Trường Cao đẳng Y tế hàng năm đào tạo Y sỹ chuyênkhoa (YSCK) và Y sỹ định hướng (YSĐH) chuyên khoa YHCT:

Năm

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tổng số

YSĐH

4

12

-

21

10

14

24

13

98

YSCK

-

-

-

-

-

-

47

-

47

Tuy hàng năm, tỉ lệ khám, chữa bệnh bằng YDHCT tạicác cơ sở còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu theo quy định của Bộ Y tế nhưng số lượngkhám, chữa bệnh bằng YDHCT ở các tuyến y tế tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấncác năm sau đều cao hơn năm trước.

Hệ thống Tổ chức của Hội Đông y - Châm cứu cũng đượccủng cố, ổn định từ tỉnh đến cơ sở, hiện có 07 huyện - thị Hội; 59 Chi hội tuyếnxã - phường - thị trấn; có 288 Hội viên Đông y - Châm cứu; Phòng chẩn trị củacác cấp hội đã góp phần đáng kể vào công tác BVCS & NCSK cho người dân trênđịa bàn. Toàn tỉnh có 36 cơ sở khám chữa bệnh phước thiện tại các cơ sở chùachiền, cơ sở Hội Chữ thập đỏ, cơ sở Hội Đông y với 58 cán bộ tham gia, trong 6tháng đầu năm 2006, các cơ sở phước thiện đã khám cho hơn 254.907 lượt bệnhnhân; sử dụng 321.545 thang thuốc, điều trị không dùng thuốc cho 89.624 bệnhnhân.

II. CÁC MẶT HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC Y DƯỢC HỌCCỔ TRUYỀN (YDHCT)

Đến nay, chưa hình thành được kế hoạch dài hạn đểphát triển nền YDHCT trên địa bàn tỉnh nhà theo kế hoạch Chính sách quốc gia vềYDHCT đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hệ thống Tổ chức YDHCT chưa phát triển đồng bộ, tỉnhchưa có Bệnh viện Chuyên khoa YHCT; Khoa YHCT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưađược đầu tư đúng mức, số giường điều trị nội trú bằng YHCT tại các bệnh viện chưa đạt yêu cầu, bộ phận sơ chế, sắcthuốc chưa được triển khai trong điều trị, chưa chú trọng đến sử dụng thuốcthành phẩm đông dược tại các cơ sở điều trị.

Phòng Y tế các huyện, thị mới thành lập, biên chếít, chưa có cán bộ chuyên trách để chỉ đạo và quản lý công tác YDHCT trên địabàn.

Cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hoạt động YDHCT cònthiếu thốn, tụt hậu ngày càng xa so với Y học hiện đại. Chất lượng chẩn đoán vàđiều trị bằng YHCT còn hạn chế.

Đội ngũ thầy thuốc YHCT chưa ngang tầm với nhiệmvụ, một số đơn vị phân công cán bộ YHCT chưa hợp lý, không đúng theo huyên khoađược đào tạo (phân công cán bộ YHCT công tác sang chuyên khoa khác); chưa chú trọngkết hợp y học hiện đại với YHCT.

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu chỉ mới đào tạo Y sỹchuyên khoa YHCT từ năm 2005 trở lại đây. Các trường đại học đào tạo Bác sỹ Chuyênkhoa YHCT hàng năm không đủ đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh.

Công tác quản lý hành nghề YDHCT còn nhiều bất cập,công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc YHCT; quản lý hành nghề tại các phòngkhám, chữa bệnh YHCT từ thiện, phòng khám nhân đạo chưa chặt chẽ. Một số Hộiviên Đông y - Châm cứu chưa quán triệt đầy đủ về Pháp lệnh hành nghề Y Dược tưnhân.

Một số bài thuốc hay, cây thuốc quý tại địa phươngchưa được sưu tầm. Công tác nghiên cứu khoa học về YDHCT chưa được thực hiệntốt; các đơn vị chưa có kế hoạch sản xuất thuốc YHCT để phục vụ cho công táckhám, chữa bệnh. Nguồn dược liệu sử dụng chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên vàmua từ nơi khác.

III. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ

Nhận thức về công tác YDHCT của một số cán bộlãnh đạo, cán bộ Ngành Y tế chưa sâu sắc, chưa quán triệt đầy đủ chủ trương củaĐảng và Nhà nước về công tác YDHCT. Nhiều địa phương, đơn vị chưa quan tâm chỉđạo thực hiện Chính sách quốc gia về YDHCT của Chính phủ.

Ngân sách đầu tư cho phát triển YDHCT còn thấp,đội ngũ cán bộ YDHCT còn thiếu, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ đại học, cán bộchuyên sâu về YDHCT; cán bộ YHCT phục vụ tại tuyến y tế cơ sở còn thiếu và yếu.

Do điều kiện khách quan về lịch sử, việc kế thừa,phát huy, phát triển YDHCT của tỉnh còn hạn chế, công tác xã hội hóa YDHCT chưasâu rộng, chưa đồng bộ; phối hợp giữa Ngành Y tế với Hội Đông y và các ngànhcác cấp còn chưa chặt chẽ.

PHẦN THỨ II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CƠ BẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN YDHCT TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN NĂM 2010

I. QUAN ĐIỂM: YDHCT là một di sản văn hóacủa dân tộc, có vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc vànâng cao sức khỏe nhân dân, cần phải tập trung kế thừa, bảo tồn và phát triển. Tiếptục nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu kết hợp xác định những bệnh tật ưu tiênchữa bằng YDHCT, những bệnh tật nào cần kết hợp YHCT với YHHĐ; phát huy thếmạnh của YDHCT, xây dựng nền YDHCT Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc và đạichúng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊUTHỰC HIỆN

A. Mục tiêu chung: Kế thừa, bảo tồn, phát huy, pháttriển YDHCT; kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại đáp ứng công tác bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; xây dựng nền Y Dượchọc tỉnh nhà hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng.

B. Mục tiêu cụ thể:

1. Tổ chức bộ máy: Hoàn thiện hệ thống tổ chứcquản lý YDHCT từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhànước về YDHCT: Sở Y tế có chuyên viên chuyên trách YHCT tại Phòng Nghiệp vụ YDược; năm 2008 tại các phòng y tế huyện - thị có cán bộ chuyên trách hoặc kiêmnhiệm theo dõi công tác YDHCT; phấn đấu đến năm 2010, mỗi Bệnh viện Đa khoahuyện có ít nhất 01 Bác sĩ Chuyên khoa YHCT; đến cuối năm 2008, các trạm y tếxã, phường, thị trấn có 100% cán bộ chuyên trách YHCT đều nằm trong biên chếcủa trạm.

2. Về cơ sở khám, chữa bệnh:

- Thành lập Bệnh viện YHCT, phấn đấu đến năm2010 đưa bệnh viện vào hoạt động theo quy hoạch mạng lưới bệnh viện đến năm2010 đã được phê duyệt; các khoa YHCT tại các bệnh viện tỉnh và huyện đảm bảohoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của khoa YHCT (theo quy định của Bộ Y tế);khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa (XHH) khám, chữa bệnhYHCT theo quy định của pháp luật.

- Tại tuyến xã: Có bộ phận khám, chữa bệnh bằngYHCT tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn do một thầy thuốc (Y sỹ YHCT hoặcLương y trở lên) trong biên chế của trạm phụ trách; đáp ứng đủ thuốc YHCT(thuốc phiến, thuốc thành phẩm Đông dược) thiết yếu phục vụ cho khám, chữa bệnhtại Trạm Y tế xã; bổ sung trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn cơ bản phục vụkhám, chữa bệnh bằng YHCT tại trạm; phát triển dịch vụ xoa bóp, châm cứu, dayấn huyệt tại các cơ sở điều trị; đến cuối năm 2010 phấn đấu có ≥ 90% các xã đạtchuẩn về YHCT (chuẩn IV/10 chuẩn quốc gia về y tế xã); có vườn thuốc nam tạicác trạm y tế, bệnh viện đa khoa, Bệnh viện YHCT và Trường Cao đẳng Y tế.

3 Chỉ tiêu khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyềnhàng năm: Phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng YHCT/tổng sốbệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở hàng năm, theo kế hoạch của Bộ Ytế như sau:

- Tuyến tỉnh: 20%;

- Tuyến huyện: 25%;

- Tuyến xã: 35%.

4. Chỉ tiêu sử dụng thuốc YHCT tại các tuyến:Phấn đấu đến năm 2010, chỉ tiêu sử dụng thuốc YHCT/tổng số tiền thuốc sử dụngcủa đơn vị hàng năm tại các tuyến đạt tỷ lệ như sau:

- Tuyến tỉnh: 20% (kế hoạch BYT = 20%);

- Tuyến huyện: 15% (kế hoạch BYT = 25%);

- Tuyến xã: 25% (kế hoạch BYT = 40%).

5. Chỉ tiêu đào tạo:

- Từ nay đến năm 2010, đào tạo ≥ 13 - 15 Bác sỹChuyên khoa YHCT.

- Kết hợp với Trường Cao đẳng Y tế đào tạo Y sỹchuyên khoa YHCT, cử nhân chuyên ngành YHCT, kỹ thuật YHCT… để đến cuối năm2010 cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cán bộ YHCT cho các tuyến (đặc biệt là cán bộcho Bệnh viện YHCT tỉnh).

- Tổ chức đào tạo, đàotạo lại, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ YHCT tại cácbệnh viện tỉnh, huyện, cán bộ làm công tác YHCT tại các trạm y tế.

- Kết hợp với HộiĐông y tỉnh, huyện tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho những người đang hànhnghề phước thiện tại các chùa, phòng chẩn trị… thuộc hệ thống Hội Đông y.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU

1. Giải pháp về cơ chế chính sách: Sở Y tế đềxuất ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền, triển khai đầy đủ văn bản củaNhà nước làm cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở hành nghề YDHCT trênđịa bàn phát triển. Đề xuất biện pháp bảo hộ quyền sở hữu, quyền tác giả với nhữngthầy thuốc có cống hiến bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm phòng vàchữa bệnh có hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, cungcấp cây, con giống, bảo trợ cho việc nuôi trồng dược liệu; khuyến khích xâydựng cơ sở sản xuất thuốc YHCT tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm cho người trồngdược liệu.

- Khuyến khích, tăng cường đầu tư nghiên cứuYDHCT, nghiên cứu hiện đại hóa YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ; tăng cường xã hộihóa trên lĩnh vực YDHCT; khuyến khích sản xuất, sử dụng thuốc YHCT, khuyếnkhích trồng và tạo nguồn dược liệu. Mở rộnghợp tác YDHCT với các tổ chức, cánhân trong và ngoài nước.

2. Giải pháp về tổ chức quản lý:

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý bộ máyYDHCT từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh bằng YHCT,nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, trồng, sản xuất và sử dụng thuốc nam.

- Khuyến khích các loại hình hành nghề YDHCTthuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Lập kế hoạch, phân kỳ, tăng cường đào tạo cánbộ YHCT (chú trọng trình độ đại học, sau đại học).

- Quản lý chặt chẽ cán bộ Chuyên khoa YHCT, phâncông đúng chuyên khoa, chuyên ngành, phát huy, phát triển nguồn nhân lực YHCTcủa tỉnh.

- Kết hợp chặt với Trường Cao đẳng Y tế tổ chứcđào tạo cán bộ chuyên ngành YDHCT có chất lượng cho tỉnh.

- Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiếnthức chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc YHCT tại các cơ sở điều trị, tại các cơsở phước thiện; phân khoa, phân hạng Lương y, Lương dược theo quy định để cóchính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnhvà thuốc YHCT:

- Thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trìnhđộ cho cán bộ làm công tác YDHCT;

- Củng cố, đầu tư nâng cấp hiện đại hóa các cơ sởkhám, chữa bệnh bằng YDHCT từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến trạm Y tế xã, phường, thịtrấn; chuẩn hóa trang thiết bị, dụng cụ khám, chữa bệnh cơ bản; ban hành danh mụckỹ thuật khám chữa bệnh bằng YHCT cho các tuyến;

- Xác định nhu cầu sử dụng nguồn dược liệu,thuốc YHCT cho các cơ sở khám, chữa bệnh;

- Tổ chức khảo sát và xác định bản đồ dược liệutrên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh; định hướng quyhoạch phát triển nguồn dược liệu của tỉnh Bạc Liêu;

- Đầu tư xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo quyđịnh tại Bệnh viện YHCT; Khoa YHCT trong các bệnh viện tỉnh, huyện; Trường Caođẳng Y tế và các trạm y tế xã, phường, thị trấn;

- Khuyến khích nhân dân trồng dược liêu, từngbước xây dựng cơ sở bảo quản, bào chế thuốc phiến - thành phẩm Đông dược, tạomối liên kết giữa người trồng dược liệu, nhà khoa học, thầy thuốc và nhà sảnxuất thuốc YHCT nhằm tạo đầu ra và tạo thu nhập cho người trồng dược liệu.

5. Giải pháp về xã hội hóa, tăng cường tuyêntruyền trên lĩnh vực Y học cổ truyền:

- Bằng nhiều hình thức, tăng cường vận động,tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc có sẵn tại địaphương để phòng và chữa một số bệnh thông thường;

- Xã hội hóa, đa dạng hóa, khuyến khích thànhlập các loại hình hành nghề YDHCT, quản lý tốt các hoạt động hành nghề YDHCT tưnhân.

6. Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt độngcác cấp Hội Đông y -Châm cứu:

- Kết hợp với Hội Đông y tỉnh hoàn thiện hệthống tổ chức Hội Đông y từ tỉnh đến cơ sở, vận động, tập hợp những người hànhnghề Đông y vào tổ chức hội; bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao trình độ khám, chữabệnh, sử dụng thuốc, nuôi trồng cây - con làm thuốc... cho các hội viên;

- Tạo điều kiện, tăng cường, củng cố cơ sở khám,chữa bệnh của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở cho phù hợp hơn

- Kết hợp với Hội Đông y tỉnh khuyến khích, tạođiều kiện để các Chi hội Đông y xã, phường, thị trấn kết hợp với trạm y tếkhám, chữa bệnh, phát triển YHCT trên từng địa bàn. Hội, Chi hội Đông y các cấpcó lịch định kỳ giao ban, sinh hoạt với ngành, bệnh viện, trạm y tế hàng tháng,quý theo quy chế phối hợp giữa Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế đã ban hành. Tạo điềukiện đưa Phòng chẩn trị của Chi hội Đông y xã vào hoạt động lồng ghép trongtrạm y tế theo cơ chế tự hạch toán.

7. Giải pháp về tài chính:

- Tranh thủ ngân sách Trung ương, tỉnh để đầu tưphát triển hệ thống YDHCT theo kế hoạch được phê duyệt, đặc biệt tranh thủnguồn vốn huy động được từ các thành phần kinh tế khác, vốn xã hội hóa, kể cảnguồn vốn đầu tư từ nước ngoài (viện trợ, vốn vay, vốn hợp tác, liên doanh -liên kết…) để đảm bảo đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền với tổng mứcđầu tư 18 tỷ đồng theo quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Y tế Bạc Liêu đếnnăm 2010 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số10/2004/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2004 và đầu tư mua sắm trang thiết bị choBệnh viện YHCT với tổng mức kinh phí dự kiến là 14 tỷ đồng căn cứ theo danh mụctrang thiết bị chuyên môn cơ bản của Bệnh viên YHCT do Bộ Y tế quy định;

- Đảm bảo cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước đầutư cho y tế hàng năm, để giành một tỷ lệ thích hợp cho các hoạt động YDHCT(nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, phát triển tiềm năng dược liệu, nângcao năng lực quản lý, kiểm nghiệm thuốc Y học cổ truyền…);

- Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng đề án pháttriển cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị YHCT đến 2010 và phân kỳ hàngnăm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: Sở Ytế chỉ đạo hệ thống thanh tra các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra việctriểnkhai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tácYDHCT.

PHẦN THỨ III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án pháttriển YHCT(YDHCT) đến năm 2010 tuyến tỉnh và tuyến huyện:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ vào nội dung đềán đã được phê duyệt, hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiệnphát triển YDHCT; chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt nhữngmục tiêu của kế hoạch đã đề ra; tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ kết việc tổ chứctriển khai thực hiện kế hoạch hàng năm; định kỳ báo cáo kết quả theo quy định;tổng kết kết quả thực hiện đề án vào quý IV năm 2010.

2. Sở Y tế:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triểnkhai thực hiện đề án;

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lýYDHCT từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng caochất lượng khám và điều trị bệnh theo hướng hiện đại hóa YDHCT. Chỉ đạo Phòng Ytế huyện, thị xã củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và chuyên mônnghiệp vụ, lập kế hoạch cụ thể phát triển YDHCT trên địa bàn;

- Phối hợp với trường Cao đẳng Y tế xây dựng kếhoạch đào tạo cán bộ YHCT đáp ứng đủ nhu cầu cán bộ YHCT tại các đơn vị;

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liênquan thực hiện đúng kế hoạch, nhằm kiện toàn mạng lưới YDHCT trong toàn tỉnh;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị chỉđạo Phòng Y tế thực hiện tốt tiêu chuẩn IV của 10 chuẩn quốc gia về Y tế xã.

3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế củngcố đội ngũ cán bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý, khám, chữabệnh bằng YDHCT, đặc biệt là cán bộ chuyên trách theo dõi YDHCT tại các Phòng Ytế huyện, thị và chức danh YHCT tại các trạm y tế xã.

4. Sở Khoa học - Công nghệ:

- Ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để triểnkhai những Đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực YDHCT;

- Phối hợp và giúp các đơn vị nghiên cứu Đề tàikhoa học về điều trị, sản xuất thuốc, thẩm định công nghệ và thiết bị tronglĩnh vực YDHCT.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:Phốihợp với Sở Y tế, Hội Đông y, các địa phương tổ chức việc trồng và khôi phụcvườn thuốc nam. Trên cơ sở bản đồ dược liệu, tổ chức quy hoạch khu vực trồngdược liệu phù hợp.

6. Sở Văn hóa - Thông tin:Phối hợp vớiSở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình thông tin rộng rãi trên các phương tiệnthông tin đại chúng để thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa phát triển YDHCT.

7. Sở Tài chính:Chủ trì, phối hợp với SởY tế, Sở Nội vụ phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện chế độ chính sách nhằmkhuyến khích phát triển YDHCT trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Kế hoạch và Đầutư:Phối hợp với Sở Y tế bố trí nguồn vốn hàng năm để thực hiệnđề án.

9. Tỉnh Hội Đông y - Châm cứu:

- Củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạtđộng của các cấp Hội, phối hợp với SởY tế triển khai thực hiện đề án;

- Chỉ đạo huyện Hội Đông y, Chi hội Đông y xã,phường, thị trấn tăng cường hoạt động công tác YDHCT tại địa phương mình.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiệnQuyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ để phát triển YDHCT trên địa bàn;

- Chỉ đạo Phòng Y tế huyện - thị xây dựng kếhoạch cụ thể hàng năm triển khai thực hiện Đề án phát triển YDHCT đến năm 2010;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấncó kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các hoạt động YDHCT,phát triển cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã; khôi phục vườn thuốc nam, đảm bảo đủdiện tích và đủ loại cây theo quy định của Bộ Y tế (trên 80m2 và 60loại cây). Chủ động đẩy mạnh xã hội hóa công tác YDHCT trên các phương tiệntruyền thông của xã, tuyên truyền cho nhân dân biết trồng và sử dụng thuốc namtại gia đình;

- Củng cố và phát triển YDHCT không những đểnâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn hỗ trợ cho việcthực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩymạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổchức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp cùng Ngành Y tế vàcác cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên vànhân dân tích cực tham gia vào cuộc vận động xã hội hóa công tác chăm sóc sứckhỏe nhân dân nói chung, xã hội hóa phát triển YDHCT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010nói riêng./.