ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNGĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứQuyết định số 263/2006/QĐ-UBND ngày 01tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc thành lập Ban chỉ đạo phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 12;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóaThông tin - Thể thao và Trưởng Phòng Nội
vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định nàylà Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa” quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thểthao, Trưởng Phòng Nội vụ và các thành viên Ban chỉ đạo quận có trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức vàhoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” (dưới đấy gọi tắt làBan chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban chỉ đạo nhằmđẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xâydựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” ngày càng sâu rộngtrên địa bàn quận 12.

Điều 3. Ban chỉ đạo hoạt động thườngxuyên, có kế hoạch thiết thực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chấtlượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban chỉ đạo thựchiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo củacác thành viên Ban chỉ đạo.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNGTRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

5.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khaithực hiện phong trào trên địa bàn quận 12.

5.2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đônđốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào.

5.3. Đề ra các giải pháp nhằm huy động mọi nguồnlực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào“Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

5.4. Tổ chứcsơ kết, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiêntiến, các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị UBND quận khenthưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trongphong trào.

5.5. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban chỉ đạocác cấp theo hướng: Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng PhòngVHTT-TT và Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dânĐKXDĐSVH”.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo

6.1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Banchỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉđạo.

6.2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉđạo; các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào.

6.3. Phâncông nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban chỉ đạo, giữa Ban chỉđạo quận với Ban chỉ đạo các phường.

6.4. Chỉ đạoxây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của Phó Ban chỉ đạo

7.1. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cáccuộc họp của Ban chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kếtphong trào khi được Trưởng ban ủy quyền.

7.2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kếhoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

7.3. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp,hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo để đưa raBan chỉ đạo thảo luận, quyết định.

7.4. Thay mặt Ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiệncác hoạt động đột xuất, quan trọng, cấp bách.

7.5. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Banchỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo

8.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉđạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên.

8.2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện phong trào theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

8.3. Xây dựngvà chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành, lồngghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào“Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

Điều 9. Nhiệm vụ cụ thể của các ban ngànhliên quan

9.1. Phòng VHTT-TT phối hợp Ban Tuyên giáo Quậnủy, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân thực hiện nhiệm vụ thườngtrực Ban chỉ đạo. Chủ trì phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa.

9.2. Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp với Ban Dânvận Quận ủy và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoànkết các dân tộc tham gia hưởng ứng phong trào. Chủ trì cuộc vận động “Toàn dânĐKXDĐSVH ở khu dân cư”.

9.3. Liên đoàn Lao động chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phongtrào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và phong trào họctập, lao động, sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động.

9.4. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quậnđoàn, Hội Cựu chiến binh quận chủ trì, phối hợp với Phòng VHTT-TT chỉ đạo tổchức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” theo hệ thống đoàn thểtừ quận đến cơ sở.

9.5. Trung tâm TDTT chủ trì, phối hợp với các cơquan thành viên Ban chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

9.6. Phòng Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp vớiPhòng VHTT-TT, Công an quận chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong tràophòng, chống tệ nạn xã hội.

9.7. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với PhòngVHTT-TT chỉ đạo, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong phongtrào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

9.8. PhòngGiáo dục, Công an quận, Quận đội chủ trì phối hợp với Phòng VHTT-TT đểchỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” trong các trườnghọc, lực lượng Công an nhân dân và lực lượng vũ trang.

9.9. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểmtra việc cấp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Ban chỉ đạo các cấp.

9.10. Thường trực Hội đồng Thiđua - Khen thưởng quận: hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong phong trào“Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độtập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 11. Theo đề nghị của các cơ quanthành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo trình Chủ tịch UBND quận quyết địnhdanh sách thành viên, bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 12. Ban chỉ đạo thực hiện công tácdưới sự lãnh đạo của Quận ủy - UBND quận, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dướisự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 13. Trưởng Phòng VHTT-TT - PhóThường trực Ban chỉ đạo giúp việc Ban chỉ đạo trong hoạt động.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Ban chỉđạo được thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

Điều 15. Họp Ban chỉ đạo

1. Họp Ban chỉ đạo: 03 tháng/lần.

2. Họp Thường trực Ban chỉ đạo: 01 tháng/lần.

3. Hội nghị sơ kết phong trào: 01 năm/lần.

4. Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dânĐKXDĐSVH”: 03 năm/lần.

Điều 16. Kiểm tra phong trào: Thành viênBan chỉ đạo kiểm tra phong trào tại các địa phương 01 năm/lần.

Điều 17. Báo cáo hàngnăm: Thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo phường báo cáo bằng văn bảntình hình thực hiện phong trào với Thường trực Ban chỉ đạo (thông qua PhòngVHTT-TT trước ngày 31 tháng 12 hàng năm).

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viênBan chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 19. Trưởng Ban chỉ đạoquận, phường, căn cứ Quy chế này để ban hành Quy chế hoạt động của Banchỉ đạo phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” các phường./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức