ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 01 tháng 10 năm 2007

QUYẾTĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾDỰ PHÒNG HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆNCẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 củaBộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địaphương;
Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 09 năm 2005 của Bộ trưởng BộY tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhândân thành phố về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ trực thuộc Ủyban nhân dân huyện Cần Giờ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện tại Công văn số 255/CV-TTTYDP ngày 17 tháng 09 năm 2007 và Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức vàhoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, Thủ trưởngcác ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

QUYCHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN CẦNGIỜ(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 08/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện CầnGiờ)

Chương 1:

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệpy tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếpcủa Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 2. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ có trụ sở, có tưcách pháp nhân và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tạiKho bạc Nhà nước.

Chương 2:

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện CầnGiờ có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về kỹ thuật về ytế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinhthực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địabàn huyện. Quản lý, chỉ đạo toàn diện hoạt động các trạm y tế xã - thị trấn.

Điều 4. Nhiệmvụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chốngHIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏesinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của thành phố vàtình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt độngsau:

2.1. Triển khai thực hiện cáchoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch, bệnh, HIV/AIDS, các bệnhxã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sứckhỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng,an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theoquy định của pháp luật.

2.2. Trực tiếp quản lý, hướng dẫnvà giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách vàkhám chữa bệnh thông thường đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn, các cơ sơ y tếtrên địa bàn.

2.3. Tham gia đào tạo, đào tạolại, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnhvực phụ trách cho cán bộ y tế thuộc đơn vị mình và nhân viên y tế xã, thị trấn.

2.4. Nghiên cứu và tham gianghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liênquan.

2.5. Quản lý và tổ chức triểnkhai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự ánkhác được Sở Y tế phân công.

2.6. Thực hiện quản lý cán bộ,chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tàichính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện các chế độ thốngkê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

Chương 3:

CƠCẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyệnCần Giờ do Giám đốc điều hành, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc cho Giámđốc.

a) Giám đốc, Phó Giám đốc Trungtâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nộivụ huyện.

b) Giám đốc Trung tâm Y tế Dựphòng huyện Cần Giờ quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng và Trạm Y tếxã, thị trấn.

2. Các phòng chức năng, nghiệpvụ gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chínhquản trị.

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

c) Phòng Truyền thông giáo dụcsức khỏe.

3. Các khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh,HIV/AIDS.

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Khoa Y tế cộng đồng.

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinhsản.

đ) Khoa Xét nghiệm.

e) Khoa Dược.

g) Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng.

h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần,Da liễu.

Điều 6.Biên chế

Biên chế, định mức lao động vàkinh phí hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dânhuyện quyết định trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế của huyện được Ủy bannhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 7.Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Trungtâm Y tế Dự phòng huyện gồm có các nguồn sau:

a) Ngân sách sự nghiệp y tế.

b) Ngân sách chương trình mụctiêu y tế quốc gia.

c) Thu phí theo quy định củapháp luật.

d) Viện phí và các nguồn kinhphí hợp pháp khác.

Chương 4:

CHẾĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Giám đốc là người chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác của Trung tâm Ytế Dự phòng huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Y tế.

2. Phó Giám đốc là người giúpviệc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể,liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những công việc được phân công phụtrách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

Điều 9.Trách nhiệm của Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế Dựphòng

1. Điều hành tất cả các hoạt độngchuyên môn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt độngcủa khoa, phòng.

2. Có trách nhiệm báo cáo choGiám đốc những việc đã thực hiện, những khó khăn, nhu cầu của khoa, phòng (báocáo trực tiếp hoặc bằng văn bản) để Giám đốc xem xét quyết định.

Điều 10.Trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động

1. Thực hiện nghiêm các quy địnhcủa pháp luật và Pháp lệnh Cán bộ, công chức quy định. Hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao với tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục vàđeo bảng tên theo quy định.

2. Cán bộ, viên chức và ngườilao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôntrọng và lắng nghe ý kiến cán bộ phụ trách và lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng,của đồng nghiệp, cũng như của người bệnh và gia đình bệnh nhân.

Điều 11.Chế độ hội họp

1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyệnhọp giao ban hàng tuần, hàng tháng với Trưởng các đơn vị để kiểm điểm tình hìnhthực hiện công tác trong tháng và đề ra kế hoạch công tác cho tháng tới; đồngthời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ ởđịa phương do cấp trên triển khai.

2. Trung tâm Y tế Dự phòng tổchức giao ban các chương trình sức khỏe để chỉ đạo tuyến.

3. Định kỳ 6 tháng và một nămTrung tâm Y tế Dự phòng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định.

4. Trung tâm Y tế Dự phòng tổ chức họp đột xuất để triển khai các côngtác quan trọng và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tếthành phố.

Điều 12.Xây dựng kế hoạch

1. Dựa vào chức năng nhiệm vụ,kế hoạch của ngành, tình hình thực tế và nguồn lực, Trưởng các đơn vị có tráchnhiệm xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình và trình Giám đốc xem xét, phêduyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chínhchịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, lập kế hoạch công tác chung cho Trung tâm Ytế Dự phòng trình Giám đốc xem xét, hoàn chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền phêduyệt.

3. Giám đốc tổ chức triển khaikế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quảnlý, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đượcphân công. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Y tế Dựphòng có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, công tác được giao.

4. Việc kiểm tra đánh giá thựchiện kế hoạch:

Trưởng các đơn vị có trách nhiệmkiểm tra, báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác của mình.

Định kỳ hoặc đột xuất Ban Giámđốc Trung tâm Y tế Dự phòng tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạchvà tổng kết công tác theo quy định.

Điều 13.Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thông tin, báo cáo phải thiếtthực, phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành các chương trình y tế và huyđộng các nguồn lực.

2. Trưởng các đơn vị và cán bộ,viên chức phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác,đầy đủ và kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Ytế thành phố.

Chương 5:

MỐIQUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14. Đối với Ủy ban nhân dân huyện

1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ chịu sự chỉ đạo và quản lý trựctiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị củaChủ tịch hoặc Phó Chủ tịch huyện về việc thực hiện các mặt công tác đã đượcphân công.

2. Khi Hội đồng nhân dân huyệncó yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì Giám đốcbáo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồngnhân dân huyện.

Điều 15. Đốivới Sở Y tế thành phố

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện CầnGiờ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, đồng thờithực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.

Điều 16. Đốivới các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện

1. Thực hiện mối quan hệ phối hợpvà hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định.

2. Khi phối hợp giải quyết côngviệc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơquan khác Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng chủ động tập hợp các ý kiến và trìnhỦy ban nhân dân huyện quyết định.

3. Phối hợp với Bệnh viện huyệntrong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn vàtrong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương.

4. Phối hợp với Phòng Y tếtrong hoạt động thanh kiểm tra lĩnh vực dự phòng tại địa phương.

Điều 17. Đốivới Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Phối hợp trong việc giám sát hoạtđộng y tế, quản lý những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bànxã, thị trấn cũng như thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn vềlĩnh vực chuyên ngành.

Chương 6:

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyệnCần Giờ có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chứcdanh của cán bộ, viên chức, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng,khoa chuyên môn và quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiệnnhiệm vụ của Trung tâm nhưng không trái với nội dung Quy chế và quy định củapháp luật.

Điều 19.Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện có trách nhiệm tổchức thực hiện Quy chế này và trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổsung nội dung Quy chế này thì kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện để xem xét saukhi trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ huyện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp