ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 08 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNHLẬP THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NGUỒNVỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH THUỘC THẨM QUYỀNQUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vềquản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ vềhướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xâydựng;
Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựnghướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựngcông trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhândân thành phố về ban hành quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trongnước;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 129/TTr-TCKH ngày 28 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quytrình lập thủ tục đầu tư và quyết toán các công trình đầu tư xây dựng đối vớinguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách thuộc thẩmquyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận 5”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngàykể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 5 về việc ban hành quy trình lập thủ tụcđầu tư và quyết toán các dự án đầu tư - xây dựng thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân quận 5.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, TrưởngPhòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - Xây dựng công trình,Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà, Giám đốc Công ty Công trình Giaothông Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Thủ trưởng các phòng ban,đơn vị hành chính sự nghiệp và Hiệu trưởng các trường học thuộc quận 5 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

QUY TRÌNH

LẬP THỦ TỤC ĐẦU TƯVÀ QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰNGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BANNHÂN DÂN QUẬN 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số08/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quanđầu mối hướng dẫn chế độ và hỗ trợ các chủ đầu tư về quy trình lập thủ tục đầutư các dự án sử dụng ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dânquận 5.

Điều 2. Phân loại dự án và quản lý Nhà nước đốivới các dự án đầu tư xây dựng

1. Các loại công trình không phải lập dự án đầu tưxây dựng công trình mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng côngtrình:

- Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

- Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa,nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp ngườiquyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng côngtrình.

2. Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Nhà nướcquản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư,lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu,thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thácsử dụng và quyết toán.

3. Dự án của doanhnghiệp sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư pháttriển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước thì Nhànước chỉ quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư. Doanh nghiệp có dự án tự chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định của pháp luậtcó liên quan (Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chínhphủ).

4. Đối với dự án sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốnkhác nhau thì các bên góp vốn thỏa thuận về phương thức quản lý hoặc quản lý theoquy định đối với nguồn vốn có tỉ lệ % lớn nhất trong tổng mức đầu tư.

5. Đối với các dự án sử dụng vốnkhác bao gồm cả vốn tư nhân, chủ đầu tư tự quyết định hình thức và nội dung quảnlý dự án

Chương 2:

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Điều 3. Kế hoạch đầu tư của quận do PhòngTài chính - Kế hoạch tổng hợp, phản ánh toàn bộ hoạt động đầu tư xây dựng của ngânsách và của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc quận.

1. Lập kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tínhchất đầu tư xây dựng

a) Hàng năm, trong thời gian lập dự toán ngân sách(từ tháng 7 đến tháng 10 của năm trước kỳ kế hoạch), các đơn vị căn cứ vào nhucầu đầu tư xây dựng của đơn vị, gửi công văn đề nghị đến cơ quan tham mưu củaquận để tổ chức khảo sát, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư xây dựng theo phân côngnhư sau:

- Đối với công trình sửa chữa nhà ở thuộc sở hữuNhà nước: Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 là đơn vị chủ đầu tư, có tráchnhiệm tiếp nhận đơn xin sửa chữa của các đối tượng quản lý (có xác nhận của Ủyban nhân dân phường sở tại), chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường vàBan Quản lý chung cư (nếu có) thực hiện khảo sát để lập kế hoạch sửa chữa.

- Đối với công trình duy tu thoát nước, sửa chữađường, hẻm, vỉa hè, công viên: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận công văn sửa chữacủa 15 phường, chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty Công trìnhGiao thông Công chính và Ủy ban nhân dân phường thực hiện khảo sát để lập kếhoạch sửa chữa, cải tạo.

- Đối với công trình sửa chữa trụ sở, trường họcvà công trình phúc lợi công cộng thuộc quận quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạchtiếp nhận đề nghị sửa chữa của các đơn vị, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Ban Quảnlý Dự án đầu tư - Xây dựng công trình, Công ty Quản lý và Phát triển nhà, đơnvị tư vấn thiết kế, đơn vị sử dụng và phòng ban quản lý để khảo sát, lập kế hoạchsửa chữa.

Sau khi khảo sát công trình sửa chữa trụ sở, trườnghọc và công trình phúc lợi công cộng thuộc quận quản lý, Công ty Quản lý vàPhát triển nhà hoặc đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện khái toán để Phòng Tài chính- Kế hoạch có cơ sở ghi kế hoạch vốn đối với các công trình.

- Đối với công trình xây dựng mới: sau khi được Ủyban nhân dân quận thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thì chủ đầu tư cótrách nhiệm phối hợp các phòng ban và Ủy ban nhân dân phường (nơi dự kiến xâydựng công trình) để tổ chức khảo sát và đề xuất quy mô.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ tổng hợpkế hoạch đầu tư xây dựng tại các điểm nêu trên; căn cứ vào quyết định của Ủyban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch hàng năm, cân đối các nguồn vốn đểlập kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Thờigian các đơn vị lập kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm gửi về Phòng Tài chính -Kế hoạch để tổng hợp, chậm nhất vào tuần lễ đầu tháng 10 của năm trước năm kếhoạch.

+ Công trình chỉ được ghi kế hoạch khởi công khiđã có thiết kế dự toán được duyệt, nếu chưa duyệt thiết kế dự toán thì được ghikế hoạch chuẩn bị đầu tư.

+ Các công trình đã khảo sát nhưng chưa được ghivốn sửa chữa trong năm kế hoạch, sẽ được ưu tiên ghi vốn đầu tư xây dựng trong nămtiếp theo.

+ Định kỳ vào tháng 7, tháng 10 hàng năm, Phòng Tàichính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu điều chỉnh kế hoạch của cácđơn vị thuộc quận để trình Ủy ban nhân dân quận quyết định điều chỉnh, bổ sungkế hoạch đầu tư xây dựng.

b) Nếu công trình bị hư hỏng cần thiết phải sửa chữangay nhưng chưa được ghi kế hoạch năm, đơn vị sử dụng có công văn đề nghị gửiỦy ban nhân dân quận và các phòng ban, để các phòng ban phối hợp khảo sát. Saukhi khảo sát, các đơn vị được phân công có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dânquận. Tùy mức độ hư hỏng sẽ bổ sung kế hoạch sửa chữa, Phòng Tài chính - Kế hoạchlà đơn vị tham mưu với Ủy ban nhân dân quận về nguồn vốn của công trình.

2. Triển khai, phân kỳ kế hoạch:

a) Sau khi nhận chỉ tiêu kế hoạch năm, các chủ đầutư phải tiến hành triển khai, phân kỳ kế hoạch đối với từng công trình như sau:

- Thời gian lập và hoàn thành thủ tục đầu tư để gửicơ quan chức năng thẩm định.

- Thời gian triển khai thi công (khởi công vàhoàn thành).

- Tiến độ giải ngân vốn.

b) Báo cáo triển khai, phân kỳ kế hoạch được chủđầu tư gửi đến Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính - Kế hoạch để cùng phối hợpthực hiện trong công tác thẩm định, giải ngân; đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xâydựng:

Các chủ đầu tư có nhiệm vụ báo cáo công khai dự ánđầu tư; báo cáo khối lượng xây dựng, chất lượng công trình và tình hình giải ngânkhối lượng dự án hoàn thành và kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện kếhoạch đầu tư theo đúng tiến độ; báo cáo công tác giám sát đánh giá đầu tư (hàngquý); báo cáo công tác đấu thầu; báo cáo quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;báo cáo công tác quyết toán và các báo cáo khác theo quy định của quận và Thànhphố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan tham mưu Ủyban nhân dân quận lập báo cáo hàng tháng tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xâydựng (nguồn vốn ngân sách tập trung của Thành phố, ngân sách tập trung - phâncấp cho quận quản lý, nguồn ngân sách quận), các báo cáo khác theo yêu cầu củaSở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầutư - xây dựng định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm vào tuần đầu mỗi tháng cuốiquý gửi Ủy ban nhân dân quận. Đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân quận các biệnpháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ khôngtham mưu ghi kế hoạch vốn hoặc quyết toán vốn nếu các chủ đầu tư không thựchiện báo cáo công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư theo đúng nội dung và thờigian quy định.

Chương 3:

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 4. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiệncông tác chuẩn bị đầu tư. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư, Ủy ban nhândân quận tạm thời chỉ định cơ quan thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

1. Chủ trương chuẩn bị đầu tư bao gồm các nội dungsau: tên dự án, tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng công trình, sự cần thiết phảiđầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư dựkiến (trong đó ước chi phí bồi thường giải tỏa, tái định cư; ước chi phí nghiêncứu lập dự án).

2. Căn cứ vào quyết định giao kế hoạch vốn chuẩnbị đầu tư, chủ đầu tư tự phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí nghiên cứulập dự án (chi phí khảo sát, đo vẽ hiện trạng để thực hiện thủ tục thu hồi đất,giao đất, lập dự án).

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chứctư vấn (có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư và có đủ điều kiện năng lực, kinhnghiệm) để lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng).

4. Thời gian để lập dự án nhóm C không quá 5 thángkể từ khi có quyết định giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư.

Theo quy định, quy mô vốn đầu tư của các dự án nhómC là dưới 75 tỷ đồng, dưới 50 tỷ đồng, dưới 40 tỷ đồng, dưới 15 tỷ đồng (tùytheo loại công trình), vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án có quymô vốn đầu tư nhỏ, thời gian lập dự án được quy định như sau:

a) Đối với công trình nhỏ hơn 100 triệu đồng: chỉcần lập thiết kế dự toán; thời gian lập thiết kế dự toán không quá 30 ngày.

b) Đối với công trình từ 100 triệu đồng đến dưới1.000 triệu đồng: thời gian lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật không quá60 ngày.

c) Đối với công trình từ 1.000 triệu đồng đến dưới5.000 triệu đồng: thời gian lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật không quá120 ngày.

d) Đối với công trình từ 5.000 triệu đồng trở lên:thời gian lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật không quá 5 tháng.

Điều 5. Thẩm định và phê duyệt công trình đầutư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan tham mưu kiểmtra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật củacác công trình: xây dựng dân dụng, giao thông, cấp - thoát nước, điện, phòng cháychữa cháy...

a) Quy trình thẩm định:

- Đối với công trình nhỏ hơn 100 triệu đồng: Thờigian thẩm định dự toán tại Phòng Quản lý đô thị không quá 10 ngày làm việc kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể 2 ngày gửi bảng tổng hợp kinh phí dự toánđến chủ đầu tư thống nhất).

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt thiết kế bảnvẽ thi công, sau đó gửi quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và thiếtkế dự toán đến Phòng Quản lý đô thị để thẩm định dự toán, ban hành bảng tổnghợp kinh phí dự toán và đóng dấu thẩm định lên hồ sơ dự toán.

+ Căn cứ vào dự toán do Phòng Quản lý đô thị thẩmđịnh, chủ đầu tư thực hiện phê duyệt dự toán công trình. Sau đó, chủ đầu tư gửihồ sơ thiết kế dự toán đã thẩm định, bảng tổng hợp kinh phí dự toán do PhòngQuản lý đô thị ban hành và quyết định phê duyệt dự toán đến Ủy ban nhân dânquận, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước quận(mỗi nơi 1 bộ, bản chính).

- Đối với công trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuậtvà có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên:

+ Chủ đầu tư làm phiếu chuyển gửi thiết kế bản vẽthi công, dự toán đến Phòng Quản lý đô thị để kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công,thẩm định dự toán. Phòng Quản lý đô thị lập biên bản thống nhất với chủ đầu tưvề các nội dung: kiến trúc quy hoạch (trong thiết kế bản vẽ thi công), khốilượng dự toán, giá dự toán (trong bảng tổng hợp kinh phí dự toán). Căn cứ biênbản đã thống nhất với Phòng Quản lý đô thị, chủ đầu tư tổ chức thẩm định và raquyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

+ Chủ đầu tư lập tờ trình và gửi quyết định phê duyệtthiết kế bản vẽ thi công, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật đến Phòng Quản lýđô thị để thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Phòng Quản lý đô thị đóng dấuthẩm định lên hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật tham mưu Ủy ban nhân dân quận 5ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Thời gian kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩmđịnh dự toán và thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Phòng Quản lý đô thịkhông quá 20 ngày làm việc (không kể 5 ngày chủ đầu tư ký biên bản và tổ chứcthẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công).

b) Nếu hồ sơ chưa đủ cơ sở thẩm định, cần bổ sunglàm rõ hoặc chuyển trả hồ sơ về chủ đầu tư, Phòng Quản lý đô thị sẽ chuyển trảhoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và thực hiện1 (một) lần bằng văn bản (trong văn bản nêu rõ: lý do, yêu cầu bổ sung để chủđầu tư có cơ sở thực hiện).

c) Phòng Quản lý đô thị thực hiện thu phí thẩm địnhdự toán công trình xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định.

d) Đối với những công trình chuyên ngành hoặc xétthấy cần thiết: Phòng Quản lý đô thị có thể đề nghị chủ đầu tư thuê tư vấn thẩmtra, sau đó thực hiện thẩm định theo quy định.

2. Đối với công trình lập dự án đầu tư: thực hiệntheo đúng quy định tại mục 1, Chương III Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Các công trình xây dựng trước khi khởi công phảicó giấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP trừ những công trình sau không phải xin giấyphép xây dựng:

- Công trình thuộc bí mật Nhà nước.

- Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

- Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng côngtrình chính.

- Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đôthị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã đượccơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật. Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phảigửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để theodõi, quản lý.

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới,khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã đượccơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiếtbị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của côngtrình.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tưdưới 7 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không nằm trong các khu vực bảo tồndi sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa.

- Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộcđô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cưnông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan tham mưu Ủy ban nhândân quận trong việc cấp phép xây dựng; thời gian cấp phép xây dựng là 20 ngày.

Điều 6. Điều chỉnh dự án hoặc báo cáo kinh tếkỹ thuật

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được quyếtđịnh đầu tư chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp được quy địnhtại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ. Cụ thể:

- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ,lụt, sóng thần; địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn chodự án;

- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởngđến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án.

2. Khi điều chỉnh dự án không làm thay đổi quy mô,mục tiêu đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tưđược phép tự điều chỉnh dự án, sau đó có văn bản báo cáo những nội dung thay đổicho Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Quản lý đô thị đểtạo cơ sở cho việc quyết toán sau khi công trình hoàn thành.

Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi thiết kếcơ sở về kiến trúc, quy hoạch, quy mô, mục tiêu đầu tư ban đầu hoặc vượt tổngmức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tưxem xét, quyết định. Những nội dung thay đổi phải được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền thẩm định lại.

Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựngcông trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

3. Đối với công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ủy ban nhân dân quận 5 phê duyệt,thể hiện toàn bộ các nội dung chủ yếu. Vì vậy, khi có điều chỉnh, chủ đầu tưphải gửi hồ sơ để Phòng Quản lý đô thị thẩm định lại và trình Ủy ban nhân dânquận điều chỉnh quyết định.

4. Các công trình không được phépđiều chỉnh dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nếu không thực hiện giámsát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Chương 4:

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH LẬP BÁO CÁOKINH TẾ KỸ THUẬT)

Điều 7. Triển khai thực hiện

1. Sau khi có quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹthuật (hoặc quyết định duyệt dự toán đối với công trình nhỏ hơn 100 triệu đồng),chủ đầu tư mới được phép triển khai các bước tiếp theo trong quy trình đầu tưxây dựng, đảm bảo đầy đủ các thủ tục xây dựng cần thiết trước khi khởi côngcông trình, nghiêm cấm việc vừa thiết kế vừa thi công.

2. Khi ký hợp đồng thi công, chủ đầu tư phải đồngthời triển khai công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

3. Đối với công trình sửa chữa nhà thuộc sở hữu Nhànước (do Công ty Quản lý và Phát triển nhà làm chủ đầu tư) và công trình sửachữa hẻm, cống (do Công ty Công trình Giao thông Công chính làm chủ đầu tư) cógiá trị dưới 20 triệu đồng:

- Chủ đầu tư lập thiết kế dự toán, gửi Phòng Quảnlý đô thị thẩm định theo đúng quy trình.

- Trước khi triển khai thi công, chủ đầu tư gửi bảnthiết kế; chi tiết vật tư và bảng tổng hợp kinh phí dự toán (đã được Phòng Quảnlý đô thị thẩm định) đến Ủy ban nhân dân phường, Tổ dân phố hoặc Ban Quản trịchung cư (nếu có) và các chủ hộ có nhà được sửa chữa (đối với sửa chữa nhà) đểcùng phối hợp trong quá trình giám sát thi công. Chủ đầu tư phải tổ chức giámsát công trình đồng thời với việc tổ chức thi công.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu.Biên bản nghiệm thu phải được Ủy ban nhân dân phường, Tổ dân phố hoặc Ban Quảntrị chung cư (nếu có) và các chủ hộ có nhà được sửa chữa (đối với sửa chữa nhà)ký nghiệm thu.

- Các công trình này không được thay đổi thiết kếbản vẽ thi công và được thực hiện trong phạm vị giá trị dự toán đã thẩm định.

Điều 8. Đấu thầu và chỉ định thầu trong góithầu tư vấn, tổng thầu EPC, mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp trong dự án đầutư xây dựng.

Tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư lậpkế hoạch đấu thầu theo đúng những quy định về quản lý đấu thầu tại Nghị định số111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan tham mưu thẩm địnhkế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu trình Ủy ban nhân dânquận phê duyệt.

Điều 9. Nghiệm thu công trình xây dựng

Công tác nghiệm thu công trình phải được tiến hànhtheo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc côngtrình có các yêu cầu phòng chống cháy nổ hoặc khi khai thác, sử dụng có tácđộng xấu đến môi trường và an toàn vận hành, khi nghiệm thu đưa vào sử dụng phảicó văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật của Nhà nước vềcác yêu cầu nêu trên.

Đối với các công trình xây dựng khixảy ra sự cố có thể gây thảm họa phải được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp vềchất lượng nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụngtheo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2004 củaChính phủ và Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng.

Chương 5:

KẾT THÚC XÂY DỰNG ĐƯA DỰ ÁN VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG

Điều 10. Nghiệm thu bàn giao - Quyết toán vốnđầu tư công trình

1. Công trình xây dựng chỉ được bàn giao toàn bộcho chủ đầu tư khi đã xây lắp hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt, vận hành đúngyêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng. Biên bản nghiệm thu hoànthành là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng, quyếttoán vốn đầu tư và xác định thời gian bảo hành công trình.

2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt chậm nhấtlà 6 tháng đối với các dự án nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vàokhai thác, sử dụng. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư côngtrình có quy mô nhỏ, thời gian lập quyết toán đối với các công trình được quyđịnh như sau:

a) Đối với công trình nhỏ hơn 1.000 triệu đồng:không quá 90 ngày.

b) Đối với công trình từ 1.000 triệu đồng đến dưới5.000 triệu đồng: không quá 5 tháng.

c) Đối với công trình 5.000 triệu đồng trở lên:không quá 6 tháng.

3. Thời gian thẩm tra quyết toán các công trình nhómC không quá 4 tháng. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốnđầu tư công trình có quy mô nhỏ, thời gian thẩm tra quyết toán (sau khi nhậnđầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm2003 của Bộ Tài chính) đối với các công trình được quy định như sau:

a) Đối với công trình nhỏ hơn 1.000 triệu đồng: khôngquá 60 ngày (không kể 7 ngày gửi và chờ ý kiến của chủ đầu tư).

b) Đối với công trình từ 1.000 triệu đồng đến dưới5.000 triệu đồng: không quá 90 ngày (không kể 7 ngày gửi và chờ ý kiến của chủđầu tư).

c) Đối với công trình từ 5.000 triệu đồng trở lên:không quá 4 tháng (không kể 7 ngày gửi và chờ ý kiến của chủ đầu tư).

Điều 11. Trình tự thực hiện quyết toán vốn đầutư theo quy trình sau

1. Căn cứ vào dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật,thiết kế, dự toán, tổng dự toán được duyệt và qua quá trình giám sát thi công,đơn vị tư vấn giám sát sẽ chịu trách nhiệm thẩm tra về kỹ thuật, khối lượng xâylắp hoàn thành, xác nhận bản vẽ hoàn công và ra báo cáo về việc xác nhận khốilượng vật tư, nhân công, ca máy sử dụng đối với công trình, chuyển chủ đầu tưvà Phòng Tài chính - Kế hoạch.

2. Gửi Kho bạc Nhà nước quận để thực hiện đối chiếusố liệu thanh toán vốn đầu tư và nhận xét, đánh giá, kiến nghị trong quá trìnhkiểm soát thanh toán trước khi gửi đến các cơ quan chức năng để thẩm tra quyếttoán.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm thẩmtra hoặc đề nghị chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra, xác định giá trị quyết toáncông trình.

Sau khi xác định giá trị quyết toán vốn đầu tư, PhòngTài chính - Kế hoạch gửi bảng tổng hợp kinh phí quyết toán đến chủ đầu tư đểtham khảo và có ý kiến. Sau 7 ngày, nếu không có ý kiến phản hồi, Phòng Tài chính- Kế hoạch sẽ trình Ủy ban nhân dân quận ra quyết định duyệt quyết toán côngtrình.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện thu phí thẩmtra quyết toán các công trình theo quy định.

5. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn không thuộcngân sách thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thời là người phêduyệt quyết toán vốn đầu tư và quyết định hình thức tổ chức thẩm tra quyếttoán.

6. Chủ đầu tư phải thực hiện việcgiải ngân vốn đầu tư trước tháng 11 của năm kế hoạch.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Xử lý chuyển tiếp

Các công trình đã có quyết định duyệt dự án hoặcbáo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày Quy trình này có hiệu lực, tiếp tục triển khaithực hiện như sau:

- Nếu công trình có phát sinh: Phòng Quản lý đô thịtiếp nhận hồ sơ phát sinh, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

- Việc quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đúngquy trình của Ủy ban nhân dân quận tại Quyết định số 9388/2001/QĐ-UB ngày 15 tháng11 năm 2001 và Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 (tínhtheo thời điểm duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc ngày ban hành bảngtổng hợp kinh phí dự toán đối với công trình không ra quyết định duyệt dự án,báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Điều 13. Quy trình này nhằmcụ thể hóa quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Chính phủ và Ủy ban nhân dânthành phố cho phù hợp với tình hình quản lý đầu tư trên địa bàn quận. Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị thuộc quận khi sử dụng vốn đầu tư xây dựng và vốn sự nghiệpcó tính chất đầu tư của ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhândân quận 5 có trách nhiệm thực hiện Quy trình này cùng với các quy định trongquy chế quản lý tại các văn bản hiện hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa