ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠYNGHỀ QUẬN TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm Dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 4474/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh về việc cho phép Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề quận Tân Bìnhthành 2 Trung tâm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề quậnTân Bình;

Căn cứ Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vềcho phép bổ sung chức năng giới thiệu việc làm đối với Trung tâm Dạy nghề trựcthuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình;

Xét đề nghị của Trưởng PhòngNội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-NV ngày 03 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạynghề quận Tân Bình.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết địnhsố 01/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về việcban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về việcbổ sung chức năng giới thiệu việc làm đối với Trung tâm Dạy nghề.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dạynghề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Châu Văn La

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN TÂN BÌNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vịtrí, chức năng

1. Vị trí

Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bìnhlà cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị sựnghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy bannhân dân quận.

Trung tâm Dạy nghề có quyền tựchủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng.

2. Chức năng

Trung tâm Dạy nghề là tổ chứcđào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động; tư vấn, giới thiệu việc làmvà cung ứng lao động có tay nghề cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hộiđịa phương.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2.Nhiệm vụ

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹthuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bịcho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành mộtsố công việc của một nghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật,tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việclàm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thịtrường lao động.

2. Tổ chức xây dựng và thực hiệncác chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phépđào tạo. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật củanước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vàochương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nướcngoài.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh,tổ chức tuyển sinh học nghề.

4. Tổ chức các hoạt động dạy vàhọc; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũgiáo viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đủ số lượng; phù hợp với ngành nghề,quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

6. Tư vấn học nghề, tư vấn việclàm miễn phí cho người học nghề.

7. Thực hiện sản xuất, kinhdoanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề; tổ chức chongười học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

9. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ,nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

10. Thực hiện dân chủ, công khaitrong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạynghề và hoạt động tài chính.

11. Quản lý, sử dụng đất đai, cơsở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

12. Tư vấn cho người lao động vềviệc làm, các chế độ chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật.

13. Giới thiệu việc làm cho ngườilao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

14. Thu thập và cung ứng thôngtin về thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động như:nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiềnlương, tiền công… trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

15. Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ và đột xuất theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyềnhạn

1. Được chủ động xây dựng và tổ chứcthực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển dạynghề và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu thị trườnglao động.

2. Được tổ chức đào tạo cácchương trình dạy nghề thường xuyên theo quy định của pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạtđộng dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cánhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định củapháp luật.

4. Được huy động, nhận tài trợ,quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện cáchoạt động dạy nghề.

5. Trình cấp có thẩm quyền quyếtđịnh thành lập doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ, các đơn vịtrực thuộc Trung tâm phù hợp với cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chếtổ chức và hoạt động của Trung tâm.

6. Sử dụng nguồn thu từ hoạt độngđể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động dạy nghềvà bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

7. Thực hiện các quyền tự chủkhác theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 4. Cơ cấutổ chức bộ máy

1. Cán bộ lãnh đạo

Trung tâm Dạy nghề do Giám đốcphụ trách, có từ một đến hai Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâmDạy nghề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Các phòng nghiệp vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chánh -Kế toán. b) Phòng Đào tạo và các Tổ bộ môn.

c) Phòng Giới thiệu việc làm.

Điều 5. Nhiệmvụ của Giám đốc

Giám đốc là người chịu trách nhiệmtrước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về quản lý và điều hành các hoạt động củaTrung tâm theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật cóliên quan.

1. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch dạy nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề; giới thiệu, giải quyết việclàm.

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản,tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lựchuy động được để phục vụ hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên chăm lo, cải thiệnđiều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho cán bộ, nhân viên, giáo viên và ngườihọc.

4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựngmôi trường sư phạm lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trongTrung tâm.

5. Thực hiện quy chế dân chủtrong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ,giáo viên, nhân viên và người học.

6. Thực hiện đầy đủ và kịp thờichế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Điều 6. Quyềnhạn của Giám đốc

1. Được quyết định các biện phápđể thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm quy định tại Điều 2 và 3của Quy chế này.

2. Được quyết định thành lập cácphòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm quyđịnh tại Điều 4 Quy chế này; quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng, Tổ trưởng,Tổ phó bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm.

3. Quy định việc tuyển dụng hoặcgiao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định củapháp luật.

4. Giao kết hợp đồng học nghề, bổtúc, bồi dưỡng nghề với người học; giới thiệu việc làm theo quy định của phápluật.

5. Ký hợp đồng liên kết với cáccơ sở dạy nghề khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động dạy nghề,giới thiệu việc làm; bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịchvụ theo quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, giấychứng nhận hoàn thành khóa học cho người học đạt yêu cầu theo quy định.

7. Quyết định việc khen thưởng,kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩmquyền.

Điều 7. Phógiám đốc

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm:

Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghềlà người có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; có bằng tốt nghiệp cao đẳngtrở lên; có năng lực quản lý.

Phó Giám đốc là người giúp việccho Giám đốc, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc đượcphân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Giámđốc đi vắng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của PhóGiám đốc:

a) Giúp Giám đốc trong việc quảnlý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vựccông tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết công việc khác do Giám đốcgiao.

b) Khi giải quyết công việc đượcGiám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luậtvà Giám đốc về kết quả công việc được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠYNGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Điều 8. Nghềđào tạo

Trung tâm Dạy nghề đào tạo cácnghề ở trình độ sơ cấp theo yêu cầu của thị trường lao động. Hàng năm, căn cứvào nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thịtrường lao động, kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm.

Điều 9.Chương trình và giáo trình

1. Tổ chức xây dựng, ban hànhchương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các chương trình dạy nghề thường xuyêncủa Trung tâm theo quy định.

2. Thường xuyên đánh giá, cập nhật,bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sảnxuất và dịch vụ.

3. Tổ chức biên soạn và ban hànhgiáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghềkhác theo quy định của pháp luật.

Điều 10.Tuyển sinh

1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinhhàng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụcủa địa phương và năng lực đào tạo của Trung tâm.

2. Tổ chức tuyển sinh học nghềtheo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 11. Kiểmtra đánh giá

Thực hiện việc kiểm tra, đánhgiá kết quả học tập, rèn luyện của người học theo quy chế thi, kiểm tra và côngnhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 12. Cấpvà quản lý chứng chỉ sơ cấp nghề

Thực hiện cấp chứng chỉ sơ cấpnghề và chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Điều 13. Tổchức hoạt động giới thiệu và giải quyết việc làm

1. Tư vấn về việc làm, chínhsách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định.

2. Giới thiệu việc làm cho ngườilao động; cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

3. Thu thập, phân tích và cung ứngthông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu việclàm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn của vùng và cả nước.

4. Khai thác các thông tin vềlao động, việc làm với các tổ chức, cơ quan, cá nhân.

5. Yêu cầu người sử dụng cung cấpthông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặccung ứng.

6. Thu phí giới thiệu việc làmthực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLDTB &XHngày 07 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Thực hiện đầy đủ các nội dungcó liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hoạt động giới thiệu việclàm theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ.

Chương V

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂNVIÊN

Điều 14.Tiêu chuẩn và trình độ của giáo viên

1. Giáo viên dạy nghề phải cótiêu chuẩn sau:

a) Phẩm chất đạo đức tốt;

b) Đạt trình độ chuẩn tại khoản2 Điều này;

c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghềnghiệp;

d) Lý lịch bản thân rõ ràng.

2. Trình độ chuẩn của giáo viêndạy nghề

a) Giáo viên dạy lý thuyết trìnhđộ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thựchành phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người cótay nghề cao.

b) Giáo viên dạy nghề quy định tạiđiểm a khoản này, nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đạihọc sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Điều 15.Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giảng dạy theo đúng nội dung,chương trình quy định và kế hoạch được giao.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụcông dân, các quy định của pháp luật; chấp hành quy chế, nội quy của Trung tâm;tham gia các hoạt động chung của Trung tâm.

3. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng,nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìnuy tín, danh dự nhà giáo.

4. Tôn trọng nhân cách và đối xửcông bằng với người học; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người họcnghề.

5. Chịu sự giám sát của Trungtâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy.

6. Các nhiệm vụ khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 16.Quyền của giáo viên

1. Được bố trí giảng dạy phù hợpvới chuyên ngành đào tạo, năng lực, sở trường và kế hoạch được giao.

2. Được lựa chọn phương pháp,phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệuquả đào tạo.

3. Được sử dụng giáo trình, tàiliệu, học liệu dạy nghề; cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm để thực hiện nhiệmvụ giảng dạy.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nângcao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; được đi thực tếsản xuất, tiếp cận công nghệ mới.

5. Được tôn trọng danh dự, nhânphẩm; được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý các chủ trương, kế hoạch phát triểndạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp dạy nghề, tổchức quản lý của Trung tâm và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên.

6. Được hợp đồng thỉnh giảng tạicác cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục khác nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụquy định tại Điều 14 Quy chế này.

7. Được hưởng các chính sách,quyền lợi khác theo quy định tại các Điều 80, 81, 82 của Luật Giáo dục và củađơn vị.

8. Được hưởng các quyền lợi kháctheo quy định của pháp luật.

Điều 17.Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, nhân viên

Cán bộ, nhân viên làm công tácquản lý, phục vụ có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chức trách đượcphân công; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồnglao động.

Điều 18. Việctuyển dụng giáo viên và cán bộ, nhân viên

Giáo viên và cán bộ, nhân viênlàm công tác quản lý, phục vụ được tuyển dụng theo quy định của pháp luật vềcán bộ, viên chức và pháp luật lao động.

Chương VI

NGƯỜI HỌC NGHỀ

Điều 19.Người học nghề

Người học có nhu cầu học nghềtrình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề và có đủ điều kiện theo quy định củapháp luật được giao kết hợp đồng học nghề với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

Điều 20.Nhiệm vụ của người học nghề

1. Học tập, rèn luyện theochương trình, kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

2. Tôn trọng giáo viên, cán bộvà nhân viên; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập; thực hiện quy chế, nộiquy của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3. Đóng học phí theo quy định.

4. Tham gia lao động và hoạt độngxã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản củaTrung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

6. Tuân thủ các quy định về antoàn lao động và vệ sinh lao động.

7. Thực hiện nghĩa vụ làm việccó thời hạn theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện nếp sống văn minh,lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm.

Điều 21.Quyền của người học nghề

1. Được học tập, rèn luyện theo mụctiêu dạy nghề hoặc hợp đồng học nghề đã giao kết với Trung tâm.

2. Được bảo lưu kết quả học tậptheo quy định của pháp luật.

3. Được Trung tâm tôn trọng và đốixử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện củamình.

4. Được cấp chứng chỉ sơ cấp nghềtheo quy định.

5. Được tham gia hoạt động đoànthể, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

6. Được sử dụng thiết bị, phươngtiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành, thực tậpnghề và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được bảo đảm các điều kiện vềan toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập nghềtheo quy định của pháp luật.

7. Được trực tiếp hoặc thông quađại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với Trung tâm về các giảipháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

8. Được hưởng các chính sách đốivới người học nghề theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 22. Quảnlý và sử dụng tài sản

1. Trung tâm Dạy nghề quản lý vàsử dụng tài sản theo quy định của pháp luật đối với đất đai, nhà cửa, côngtrình xây dựng, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, thiết bị, tài sản đượcNhà nước giao và những tài sản do Trung tâm đầu tư, mua sắm, xây dựng hoặc đượcbiếu, tặng, tài trợ, viện trợ để đảm bảo các hoạt động dạy nghề của Trung tâm.

2. Hàng năm, Trung tâm Dạy nghềphải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của Trung tâm và thực hiệnchế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 23.Nguồn tài chính

Trung tâm Dạy nghề áp dụng cơ chếtài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; là đơn vị có nguồn thu sựnghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

1. Các nguồn thu từ hoạt động sựnghiệp của Trung tâm, bao gồm:

a) Học phí do người học đóng;

b) Thu từ hoạt động dịch vụ vàcác hoạt động sự nghiệp khác;

c) Lãi được chia từ các hoạt độngliên doanh, liên kết, lãi tiền gửi ngân hàng.

2. Các nguồn viện trợ, tài trợ.

3. Các nguồn khác.

Điều 24. Nộidung chi

1. Chi thường xuyên, bao gồm:

a) Chi cho các hoạt động dạy nghềtheo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Chi cho hoạt động sản xuất, dịchvụ của Trung tâm kể cả chi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trích khấuhao tài sản cố định, chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp luật.

2. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi thực hiện chương trình mụctiêu;

b) Chi thực hiện nhiệm vụ dạynghề do Nhà nước đặt hàng;

c) Chi thực hiện chương trìnhđào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, viên chức;

d) Chi vốn đối ứng thực hiện cácdự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định;

đ) Chi thực hiện các nhiệm vụ độtxuất được cấp có thẩm quyền giao;

e) Chi đầu tư xây dựng cơ sở vậtchất, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy địnhcủa Nhà nước;

g) Chi cho các hoạt động liêndoanh, liên kết;

h) Các khoản chi khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 25. Quảnlý tài chính

Trung tâm Dạy nghề công lập thựchiện việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

ChươngVIII

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 26. Chếđộ làm việc

1. Chế độ hội họp:

a) Hàng tuần, tháng tổ chức họpBan Giám đốc; họp liên tịch (Trưởng các bộ phận) một lần để kiểm điểm tình hìnhcông tác trong tuần, tháng qua và đề ra công tác trong tuần, tháng tiếp theo; đồngthời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của nhà nước và nhiệm vụ mớiphát sinh ở đơn vị.

b) Hàng quí, 6 tháng và cuối nămđơn vị có báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định và tổ chức họp Hội đồngsư phạm mỗi quí một lần.

c) Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viênchức hàng năm.

Ngoài ra, Giám đốc sẽ triệu tậphọp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu củacấp trên hoặc của đơn vị.

2. Chế độ làm việc

a) Thực hiện theo quy định về thờigian làm việc.

b) Phải có thái độ, phong cáchlàm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạođơn vị, đồng nghiệp cũng như của khách và học viên đến liên hệ công tác, học tậptại Trung tâm.

c) Chấp hành theo sự phân công củaBan Giám đốc, của Trưởng phòng, Tổ trưởng trực tiếp; có trách nhiệm, nhiệt tìnhtham gia đầy đủ các hoạt động chung của Trung tâm.

d) Chấp hành nghiêm nội quy, quychế của Trung tâm. đ) Thực hiện tốt quy tắc ứng xử theo quy định.

e) Cán bộ, nhân viên nghiên cứutài liệu thuộc lĩnh vực hoạt động đã được triển khai, chuẩn bị ý kiến để thamgia quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động đơn vị; tham giaý kiến với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ củamình; giải quyết các quyền hoặc tham mưu trình Giám đốc, lãnh đạo trực tiếp quyếtđịnh những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

3. Chế độ trách nhiệm

Theo phân cấp quản lý, điềuhành, giúp việc trong các lĩnh vực được phân công nhiệm vụ cụ thể, các cá nhânchịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao và liên đới chịu tráchnhiệm nếu để cán bộ, nhân viên do mình phụ trách xảy ra sai phạm và bị kỷ luật.

Chương IX

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 27.Quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận

Trung tâm Dạy nghề chịu sự lãnhđạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận; Giám đốc trực tiếpnhận sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (hoặc Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân quận phụ trách Trung tâm); báo cáo với Ủy ban nhân dân quận việc thựchiện những mặt công tác đã được phân công.

2. Đối với các cơ quan khác thuộcỦy ban nhân dân quận:

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợpvà hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việcthuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quankhác, Giám đốc chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậngiải quyết theo thẩm quyền.

3. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể và tổ chức xã hội quận:

Khi các tổ chức trên có yêu cầu,kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của đơn vị, Giám đốc có trách nhiệmtrình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đótheo quy định của pháp luật.

Điều 28.Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp

Trung tâm Dạy nghề có trách nhiệmchủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề, bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất củadoanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện của doanh nghiệpcó liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề củaTrung tâm; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả họctập cho người học nghề.

3. Phối hợp với doanh nghiệp đểtổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập vớithực tiễn sản xuất, dịch vụ.

4. Hợp tác với doanh nghiệp để dạynghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp khi có nhucầu.

5. Phối hợp với doanh nghiệptrong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Điều 29.Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học nghề

1. Trung tâm có trách nhiệmthông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh học nghề và cácchính sách, chế độ đối với người học nghề hàng năm.

2. Trung tâm chủ động phối hợp vớigia đình người học nghề để làm tốt công tác giáo dục đối với người học nghề nhằmphát triển toàn diện nhân cách của người học.

Điều 30.Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội

1. Trung tâm thực hiện liên kếtvới các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ vàcác cơ sở đào tạo khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinhtham quan, thực tập, thực hành sản xuất, ứng dụng công nghệ để gắn việc giảng dạy,học tập với thực tế sản xuất.

2. Trung tâm thường xuyên phối hợpvới các cơ quan chức năng có liên quan, với các cơ sở sản xuất, kinh doanhtrong việc xác định nhu cầu dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trườnglao động.

3. Trung tâm phối hợp với các cơsở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện để người học tham gia cáchoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Trung tâm phối hợp với chínhquyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Chương X

THANH TRA, KIỂM TRA,KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 31.Thanh tra, kiểm tra

1. Trung tâm Dạy nghề tổ chức việctự kiểm tra, thanh tra theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trung tâm Dạy nghề chịu sự kiểmtra, thanh tra của thanh tra dạy nghề, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơquan chủ quản theo quy định của pháp luật.

Điều 32.Khen thưởng

Cá nhân và tập thể Trung tâm Dạynghề thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dạynghề, được khen thưởng theo quy định của pháp luật và của đơn vị.

Điều 33. Xửlý vi phạm

1. Cá nhân có hành vi vi phạmcác quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷluật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hạithì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dạy nghề, các đơn vị,tổ chức của Trung tâm có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theotính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phảibồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền xử lý các cá nhân,tập thể vi phạm khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34.

Tất cảcán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụcụ thể cho từng cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề gì chưa phù hợp, vấn đề phát sinh mới, Giám đốc Trung tâm phối hợpTrưởng Phòng Nội vụ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ sung hoặc sửa đổiQuy chế cho phù hợp./.