ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRANG PHỤC ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm2002;

Căn cứ Nghịđịnh số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chứcdanh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường,thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể thihành một số điều của Pháp lệnh Công an xãvà Nghị địnhsố 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhCông an xã;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII,kỳ họp thứ 20 về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộctỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninhvề mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dântrên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốcCông an tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-CAT-PV28 ngày 11 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Côngan xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xãhướng dẫn và chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởNội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, chịu trách nhiệm thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRANG PHỤC ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG ANXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.
(ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND , ngày 19/01/2012 của Ủy bannhân dân tỉnh Tây Ninh )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này, quy định về chếđộ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh TâyNinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng theo Quy địnhnày bao gồm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công anviên thường trực, Công an viên phụ trách ấp (gọi chung là Công an viên).

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chế độ phụ cấpthâm niên của Trưởng Công an xã

Chế độ phụ cấp thâm niên củaTrưởng Công an xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 4. Chế độ nghỉ việc,bồi dưỡng trong thời gian đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị,pháp luật, nghiệp vụ và khi đi công tác đối với Phó trưởng Công an xãvà Công an viên

Phó trưởng Công an xã vàCông an viên được hưởng chế độ nghỉ việc và chế độ bồi dưỡng trongthời gian đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật,nghiệp vụ và khi đi công tác theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 5. Chế độ, mức hỗ trợtrực sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú của TrưởngCông an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên

1. Trưởng Công an xã, Phótrưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵnsàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh,trật tự và khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú thì được hưởng chế độ theoquy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Trưởng Công an xã, Phótrưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵnsàng chiến đấu tại những nơi không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về anninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ mỗi ngày bằng 0,04 lần của lươngtối thiểu chung.

Điều 6. Chế độ bị ốm đautrong thời gian công tác, bị tai nạn trong làm nhiệm vụ, trong khi tập trungđào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ

1. Trưởng Công an xã, Phó trưởngCông an xã và Công an viên bị ốm đau trong thời gian công tác được khám, chữabệnh tại các cơ sở y tế và được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ nguồnngân sách địa phương như đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định tạikhoản 6 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Trưởng Công an xã, Phó trưởngCông an xã và Công an viên bị tai nạn trong làm nhiệm vụ, trong khi tập trungđào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ thì được hưởngchế độ theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chínhphủ.

Điều 7. Chính sách thươngbinh, liệt sỹ

Trưởng Công an xã, Phó trưởngCông an xã và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lýdo thi hành công vụ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 8Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 8. Trang phục, phù hiệuvà Giấy chứng nhận Công an xã

Trưởng Công an xã, Phó trưởngCông an xã và Công an viên được cấp trang phục, phù hiệu và giấy chứng nhậnCông an xã theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 9. Chế độ Bảo hiểm ytế của Phó trưởng Công an xã và Công an viên

Phó trưởng Công an xã vàCông an viên được thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4 Điều1, điểm c khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 7 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 10. Nguồn kinh phí thựchiện

1. Ngân sách tỉnh đảm bảo vềtrang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận Công an xã, chế độ bồi dưỡng đối với lựclượng Công an xã khi được cử đi tập trung, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chínhtrị, pháp luật, nghiệp vụ.

2. Ngân sách xã đảm bảo thựchiện các chế độ, chính sách khác đối với lực lượng Công an xã theo quy địnhnày.

3. Quỹ Quốc phòng - an ninh vàcác nguồn thu hợp pháp khác.

Nếu ngân sách xã không đủ kinhphí thì ngân sách cấp huyện cấp bổ sung; trường hợp ngân sách cấp huyện vẫnkhông cân đối được thì ngân sách tỉnh cấp bổ sung.

Điều 11. Thời gian áp dụngthực hiện

Thời gian áp dụng mức hỗ trợtheo quy định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2012.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xãhội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướngdẫn, kiểm tra thực hiện quy định này.

Điều 13. Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với cơ quan liên quan bố trí ngân sách thực hiện các chế độ,chính sách đối với lực lượng Công an xã. Kiểm tra, hướng dẫn việc lập, chấphành và quyết toán ngân sách theo thẩm quyền. Hướng dẫn các huyện, thị xã vàcác xã cân đối ngân sách để thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượngCông an xã theo quy định này.

Điều 14. Sở Kế hoạch vàĐầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan bố tríngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện các chế độ,chính sách đối với lực lượng Công an xã theo quy định này.

Điều 15. Sở Nội vụ phốihợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương trongviệc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã theo quy địnhnày.

Điều 16. Sở Lao độngThương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quanliên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết chế độ, chính sách đối vớilực lượng Công an xã theo quy định này.

Điều 17. Các sở, banngành, đoàn thể trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phốihợp với Công an tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách đốivới lực lượng Công an xã.

Điều 18. Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã và các xã tổ chức triển khai, quán triệt, chỉ đạo, thực hiệnquy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã ở địa phương./.