UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỘCHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢNLÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuấtcảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoạigiao, hộ chiếu công vụ;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số671-CV/TU ngày 27/5/2013 về việc uỷ quyền thực hiện quản lý hộ chiếu ngoạigiao, hộ chiếu công vụ; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Côngvăn số 184/HĐND-VP ngày 28/5/2013 về việc uỷ quyền quản lý hộ chiếu ngoại giao,hộ chiếu công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 31/TTr-SNgV ngày 20 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ củacán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Th trưởng các cơ quan, đơn vịquản lý cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cán bộ, côngchức được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhn:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban đảng - Tỉnh uỷ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- PCVP, các phòng CV;
- L
ưu VT, BMB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘCHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theoQuyết định số: 08 / 2013/QĐ-UBND , ngày 25/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh LạngSơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về cơ quan quản lý hộ chiếu ngoạigiao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi tắt là hộ chiếu), trách nhiệm của cơ quanquản lý hộ chiếu, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chứcđược cấp hộ chiếu và trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩmquyền quản lý của tỉnh và cán bộ, công chức thuộc được cấp hộ chiếu theo quyđịnh tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh,nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP baogồm: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy; Hội đồng nhândân cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấptỉnh, cấp huyện; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đơnvị sự nghiệp công lập.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Cơ quan chủ quản là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử cánbộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đi công tác nước ngoài bao gồm:Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan chủ quản ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trực tiếpthực hiện quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý củatỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Lập sổ theo dõi, sổ giao nhận hộ chiếu (theo mẫu kèmtheo), thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu theo quy định tạiĐiều 5, Quyết định số58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản các vấn đề phát sinhtrong quản lý hộ chiếu cũng như việc xem xét, quyết định hình thức xử lý viphạm đối với các tổ chức và cá nhân trong việc sử dụng và quản lý hộ chiếukhông đúng theo Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ,công chức được cấp hộ chiếu

1. Có trách nhiệm cử cán bộ đến cơ quan quản lý hộ chiếu đểnhận hộ chiếu cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị được cử đi công tác nước ngoàitheo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cán bộ, côngchức thuộc đơn vị nhận được hộ chiếu được cấp mới và 05 ngày làm việc kể từngày cán bộ, công chức thuộc đơn vị nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyếncông tác ở nước ngoài có trách nhiệm thu và nộp lại hộ chiếu của cán bộ, côngchức thuộc đơn vị cho cơ quan quản lý hộ chiếu.

3. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hộchiếu việc cán bộ, công chức thuộc đơn vị chuyển công tác, không còn thuộc diệnđược sử dụng hộ chiếu, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, ra khỏibiên chế, bị chết, bị mất tích cho cơ quan quản lý hộ chiếu để đề nghị Bộ Ngoạigiao hủy giá trị sử dụng theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

1. Thực hiện trách nhiệm của người đượccấp hộ chiếu theo quy định tại Điều 4, Quyết định số58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hộchiếu được cấp mới và 5 ngày làm việc kể từngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộphộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu thông qua cơ quan quản lý trực tiếp, trừtrường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyếtđịnh.

3. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan quảnlý hộ chiếu thông qua cơ quan quản lý trực tiếp để các cơ quan này thực hiệnviệc quản lý hộ chiếu theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy định này và các quy định phápluật khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định củapháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liênquan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này; thường xuyên theodõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu cóvướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Sở Ngoại vụđể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy địnhcho phù hợp./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn