UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãngphí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hànhđộng của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 76/2006/TT-BTC ngày 22tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11 tháng 01 năm 2013 củaBan Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chốnglãng phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 659/STC-HCSN ngày 05 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyChương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 02tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Chươngtrình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Đài PT-TH QB, Báo QB,
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT, NC, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HÀNH TIẾTKIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 / 2013/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 5 năm 2013của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực nhà nước, xã hội góp phần dành nguồncho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cho an sinh xã hội và các nhiệm vụ quantrọng cấp bách khác trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, cácngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, của công dânvề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Làm căn cứ để các cấp, các ngành, các cơ quan,đơn vị xây dựng Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý.

2. Yêu cầu

- Thường xuyên tổ chức học tập quán triệt đầyđủ, kịp thời và thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉthị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cườngthực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp tăng cườngthực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi các cấp, cácngành và các đơn vị.

- Thực hiện ngay và có hiệu quả một số giảipháp, nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện,thành phố trong quản lý sử dụng ngân sách phải:

- Thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dựtoán ngân sách, đảm bảo cơ cấu chi ngân sách hợp lý. Lập, phân bổ dự toán ngânsách nhà nước phải căn cứ khả năng ngân sách địa phương, đúng Luật NSNN, đúngtiêu chuẩn, định mức và các chính sách chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo tínhcông khai, công bằng và minh bạch. Không bố trí dự toán các khoản chi chưa thựcsự cần thiết và không hiệu quả, từng bước giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách đốivới các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, đơn vị không thuộc nhiệm vụ chicủa ngân sách địa phương.

- Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giaocho các mục đích: tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công táctrong và ngoài nước… trừ các nhiệm vụ thật sự cần thiết và cấp bách.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài. Hạn chế tối đa cácđoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả các dựán hỗ trợ kỷ thuật, các dự án ODA và các dự án sử dụng kinh phí có nguồn gốc từngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảosử dụng đúng mục đích, đúng chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động thườngxuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản chi bổ sungđảm bảo đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành.Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ nguồn thu, không được đểngoài sổ kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quyđịnh hiện hành.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong sử dụngkinh phí, nhất là các khoản chi như: tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tậphuấn, lễ kỷ niệm, lễ đón các danh hiệu thi đua, tiếp khách phải kết hợp các nộidung để nâng cao hiệu quả; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiếtkiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phíkhác.

- Thẩm định kỹ các đề tài, các nhiệm vụ chi từkinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường trước khi quyếtđịnh phân bổ kinh phí. Các đề tài khoa học được cấp kinh phí phải có tính ứngdụng trong thực tế cao và hiệu quả, việc chi tiêu phải đúng định mức kinh tế kỹthuật và các chính sách chế độ tài chính hiện hành. Việc tuyển chọn tổ chức, cánhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ phải bảo đảm công khai, dân chủ,khách quan theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp nhiệm vụkhoa học công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thì thựchiện khoán kinh phí hỗ trợ. Rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tậptrung bố trí ngân sách nhà nước cho những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọngđiểm cần ưu tiên đã được cấp có thẩm quyền tuyển chọn và phê duyệt (trừ nhữngnhiệm vụ khoa học và công nghề phải giao trực tiếp). Thực hiện đình chỉ vàchuyển kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai khôngđúng tiến độ, không có hiệu quả cho các đề tài, dự án có hiệu quả, cần đẩynhanh tiến độ.

- Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanhtra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực,tiết kiệm, hiệu quả, nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đốivới cấp dưới và các đối tượng liên quan.

- Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn các cơ quan,đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo công khai dự toán, côngkhai quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính. Tăng cườngthanh tra tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng ngân sáchnhà nước.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm trong dự toán ngân sách hàngnăm của cấp, đơn vị mình, đồng thời tổ chức tốt công tác công khai dự toán vàquyết toán ngân sách.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chỉ đạoChủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy định của Nhànước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;xây dựng quy chế giám sát của công dân, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việcthực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nhà nước.

2. Quản lý đầu tư xây dựng

Trong quản lý đầu tư xây dựng, các Sở, ban,ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phải:

- Kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bảnvà các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước. Lập, thẩm định phê duyệt các dự án,công trình đầu tư XDCB phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, quy hoạch xây dựng và khả năng ngânsách hàng năm. Tập trung, ưu tiên bố trí vốn XDCB cho các công trình, dự án cầnthiết, cấp bách và có hiệu quả đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địaphương. Không bố trí vốn XDCB dàn trải, các công trình chưa thực sự cần thiết,cấp bách, không phê duyệt các công trình dự án không có đủ nguồn kinh phí thựchiện, hạn chế tối đa nợ XDCB.

- Lựa chọn nhà thầu, tổ chức giám sát dự án,công trình có đủ năng lực đảm bảo quy định của pháp luật. Việc cấp phát vốnphải đúng tiến độ, khối lượng hoàn thành, các dự án đã được phê duyệt và bố trívốn mà khởi công chậm tiến độ thì điều chuyển cho dự án khác.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý đấuthầu xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm về chất lượng và tiến độ thi côngtheo quy định của pháp luật. Các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư công khai dự ánđể tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư và các đoàn thể đối với dự ántrên địa bàn tỉnh.

3. Trong mua sắm tài sản, quản lý và sử dụngphương tiện, thiết bị làm việc trong khu vực nhà nước

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện,thành phố trong phạm vi quản lý của mình, tiến hành:

- Rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệuquả tài sản, phương tiện thiết bị làm việc hiện có. Hạn chế tối đa việc mua sắmô tô, điều hoà và các phương tiện, tài sản, trang thiết bị không thực sự cầnthiết.

- Xây dựng kế hoạch điều chuyển tài sản giữa cáccơ quan, đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc trong trường hợp sử dụng tàisản, phương tiện làm việc không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết.

-Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện,trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêuchuẩn, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, thẩm định giá và pháp luật có liênquan.

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản, phươngtiện, trang thiết bị làm việc, nhất là việc sử dụng xe ô tô đúng mục đích, đốitượng, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành;không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào việcriêng.

- Kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đai, trụsở làm việc đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quyđịnh. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việccủa cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN phải trên cơ sở định mức tiêu chuẩn,chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Quản lý khai thác sử dụng đất đai tàinguyên khoáng sản

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợpchặt chẽ với các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát tăng cườngcông tác quản lý, bảo vệ đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo quy định của phápluật. Kiên quyết thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép đối với những dự án sửdụng đất không đúng mục đích, các dự án treo, thừa so với định mức cấp, tránhlãng phí lớn về đất đai.Thực hiện cơ chế đấu thầu khai thác mỏ khoáng sản, tàinguyên thiên nhiên sẵn có (Hang động, hồ, đập…).

5. Đào tạo quản lý và sử dụng cán bộ và thờigian làm việc trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban,ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố tập trung rà soát các quy định về đàotạo, quản lý và sử dụng cán bộ, thời gian làm việc trong các cơ quan nhà nước,doanh nghiệp nhà nước để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cơ quan cóthẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với quy định của pháp luật.Không để mất cân đối, không phù hợp với nhu cầu sử dụng, không đúng với ngànhnghề chuyên môn, không phát huy hết năng lực sở trường, lãng phí thời gian vànguồn lực lao động.

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vịtrong quản lý cán bộ. tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nội quy, quychế, các quy định về thời gian làm việc, về sử dụng thời gian lao động, kỷ luậtlao động, khuyến khích tăng năng suất lao động bằng quy chế thưởng, xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng bộ máy tin gọn, hoạt động hiệu quảthường xuyên, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển, chuyểnđổi vị trí công tác, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động pháthuy hết khả năng lao động. Nghiêm cấm sử dụng thời gian lao động vào việc riêng.

6. Quản lý sử dụng vốn và tài sản của nhànước trong các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, các công ty cổphần có vốn nhà nước chi phối

Để tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãngphí trong sản xuất kinh doanh các DNNN phải:

- Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãngphí và các quy định của Nhà nước xây dựng ban hành các cơ chế, quy chế, cácđịnh mức, tiêu chuẩn, chế độ quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được nhànước giao, thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính, phát hiện xử lýkịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi gây thất thoát, lãngphí vốn, tài sản, lao động, tài nguyên thiên nhiên.

- Thực hiện triệt để công tác thực hành tiếtkiệm chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành, tăng lợinhuận doanh nghiệp, các khoản ngân sách nhà nước cấp phải sử dụng đúng mục đíchkinh doanh, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường giám sát của cơ quan quản lý nhànước trong việc quản lý sử dụng các nguồn lực nhà nước giao cho DNNN, giám sátviệc thực hiện trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu tại DNNN trong quá trình đầutư phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.

7. Đối với sản xuất tiêu dùng trong nhân dân

UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể quầnchúng thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân về ý thức thựchành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, dành nguồn lực đầutư cho sản xuất kinh doanh, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới,phê phán các biểu hiện xa hoa, lãng phí, nhất là trong tổ chức việc cưới, việctang, lễ hội.

T 8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ tăng cường hơnnữa công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời cáctrường hợp sử dụng ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách, địnhmức, tiêu chuẩn,xử lý nghiêm các trường hợp viphạm quy định pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách chế độ, tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thẩm định dự toán các công trình XDCB, xử lýnghiêm các trường hợp làm dối, làm ẩu, không đảm bảo dự toán, chất lượng, tuổithọ công trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động này, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạoxây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phítrong quản lý và sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tình trạng lãng phí xảy ra tại cơquan, đơn vị, địa phương mình.

Trong Chương trình hành động của mỗi cơ quan,đơn vị, địa phương bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình hànhđộng của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần xácđịnh một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉđạo; quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịutrách nhiệm từng khâu công việc; hàng quý kiểm điểm, báo cáo UBND tỉnh tìnhhình thực hiện, gửi báo cáo qua Sở Tài chính trước ngày 15 của tháng đầu hàngquý, đồng thời thông báo công khai kết quả thực hiện Chương trình hành độngtăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sáchcủa các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố; kết quả xử lý các trườnghợp vi phạm.

2. Các cơ quan thông tin báo chí, Đàiphát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thôngtin đại chúng với các hình thức thích hợp và có hiệu quả; nêu gương người tốt,việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán, lênán các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức cấptỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụcủa mình tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;Chương trình hành động của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viênvà nhân dân thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tínhcấp bách và có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trongthực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhchủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệthống các văn bản, quy định của tỉnh về phân cấp quản lý ngân sách, quản lý vốnđầu tư xây dựng cơ bản, các chính sách chế độ, định mức kinh tế - kỷ thuật,tiêu chuẩn chi tiêu tài chính, cơ chế tài chính đối với các cơ quan, đơn vị, tổchức, chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý và sử dụng ngân sách, vốn đầu tưxây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm củangười đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Các cơ quan, đơn vị dự toán quán triệttinh thần tăng cường tiết kiệm chống lãng phí, rà soát và tiếp tục hoàn thiệnquy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo sử dụng kinh phítriệt để tiết kiệm và hiệu quả.

5.Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tàichính, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch,các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày8/5/2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậplàm cơ sở xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sựnghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

6. Các ngành, các cấp tiếp tục rà soátgiảm các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụđược giao, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính về quản lý thuế,kiểm soát chi, trong phân bổ cấp phát ngân sách.

7. Giao Sở Tài chính theo dõi, triển khaithực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quảnlý và sử dụng ngân sách của UBND tỉnh; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quanliên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình này, xâydựng báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếucó vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáoUBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài