ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNHBAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2012/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2012 CỦA UBND TỈNHNINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm,học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 21/TTr-SGDĐT ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyđịnh quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèmtheo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 6 như sau:

“a) Cấp Tiểu học chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm đốivới lớp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống:Thời gian học thêm tối đa 03 buổi/tuần/lớp, mỗi buổi không quá 03 tiết. Khôngdạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Mức thu tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường mứcthu do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng không vượt quá sốtiền thu tối đa một tiết/lớp học là:

a) Chương trình Giáo dục Tiểu học: 110.000 đồng

b) Chương trình Giáo dục Trung học cơ sở: 140.000đồng

c) Chương trình Giáo dục Trung học phổ thông:230.000 đồng

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Mứcthu do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm,học thêm,nhưng không cao hơn 110% so với mức thu tối đa của từng đối tượng quyđịnh tại Khoản 1 Điều này.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Quản lý và sử dụng tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường

a) Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáoviên trực tiếp dạy thêm tối thiểu là 75%; chi công tác quản lý và phục vụ dạythêm, học thêm của nhà trường tối đa là 15%; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơsở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm là 10%.

Cơ cấu chi, định mức chi trả thù lao cho giáo viêntrực tiếp dạy thêm, công tác quản lý và phục vụ dạy thêm, học thêm do nhàtrường thống nhất và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

b) Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanhquyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạythêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

2.Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

a) Thu tiền học thêm để chi trả cho người trực tiếpgiảng dạy, người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và các nội dung khác sẽđược thỏa thuận giữa người trực tiếp giảng dạy và tổ chức hoặc cá nhân tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thựchiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủtịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP2,VP6.
Tr 01/GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung