ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/ 2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 28 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶTTRẬN TỔ QUỐC TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTgngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 155/2014/NQ-HĐNDngày 10/12/2014 của Hội đng nhân dân tỉnh về chếđộ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đi tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện (huyện, thị xã,thành ph) thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờtrình số 209/TTr-STC ngày 20/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyệnthực hiện trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tquốctnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trên địa bàntỉnh Long An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng, bao gồm:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩcách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo, ngườicó uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiu s, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tíchcực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dântộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xâydựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khi đại đoàn kết toàn dântộc;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạocấp cao của Đảng và Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việcvới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện, bao gồm:

- Các đoàn đại diện lão thành cách mạng,chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Vit Nam anh hùng, anh hùng lựclượng vũ trang;

- Các đoàn đại diện các dân tộc thiểus, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong côngcuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệTổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Nội dung chi và mức chi

a) Chi tiếp xã giao

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cáccá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cáccấp: Thực hiện theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nướcngoài đến làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An và chi tiêutiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón cácđoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,cấp huyện:

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/1 đại biểu

Cấp huyện: 300.000 đồng/1 đại biểu

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyênđán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất ca từng dân tc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lãothành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùnglực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu scó đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củngcố khối đại đoàn kết dân tộc:

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/lần

Cấp huyện: 300.000 đồng/lần

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyênđán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng không quá 02 lần/1 năm. Ủy ban Mặt trận Tổquốc tỉnh, cấp huyện tự quyết định việc chọn ngày l nào đtặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng,chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiếnsĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang,các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tíntiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộcxây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng ckhi đại đoàn kết dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện:

- Chi thăm hỏi khi bị m đau:

Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người/năm

Cấp huyện: 800.000 đồng/người/năm

- Chi phúng viếng khi qua đời:

Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người

Cấp huyện: 500.000 đồng/người

- Chi htrợ khigia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn):

Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/gia đình/năm

Cấp huyện: 500.000 đồng/gia đình/năm

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí bảo đảm cho chế độ chiđón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảođảm và được btrí trong dự toán chi ngân sách nhà nướchàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện theo phân cấp ngân sáchhiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, cụ thể:

a) Ngân sách cấp tỉnh btrí kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh.

b) Ngân sách cấp huyện bố trí kinh phíhỗ trợ trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký banhành; các chế độ chi theo quy định tại quyết định này được áp dụng thực hiện từngày 01/01/2015.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, cácđịa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết địnhnày.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chủ tịch UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trậnTổ quốc các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT. TU. TT. HĐND tnh;
-
Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Trung tâm tin học;
-
Phòng (KT+TH+VX+NC);
-
Lưu: VT, Ngan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐHữu Lâm