ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BN V ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước v văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ở tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xut bản phm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BN V ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Lãnh đạo sở: có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2.4. Phòng Tchức - Pháp chế;

2.5. Phòng Quản lý Văn hóa;

2.6. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

2.7. Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

2.8. Phòng Quản lý Du lịch;

2.9. Phòng Quản lý di sản văn hóa;

3. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

3.1. Bảo tàng tỉnh;

3.2. Thư viện tỉnh;

3.3. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch;

3.4. Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San;

3.5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao;

3.6. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật;

3.7. Ban quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết;

3.8. Ban quản lý di tích;

4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời gian chưa quy định lại chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức, đơn vị tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính đã được giao.

5. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm phù hp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô khối lượng công việc của từng tổ chức và được phân bổ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016.

Quyết định này thay thế Quyết định số 47/2008/QĐ- UBND ngày 21/8/2008 của y ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tỉnh Gia Lai và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v Văn hóa, Ththao và Du lịch của phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL; Bộ NV;
- TT T
nh ủy (báo cáo);
- TT HĐND t
nh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban TCT
U, Ban TGTU;
- Cục KTVB (BTP);
- S
Tư pháp;
-
UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH, NC.

TM. Y BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành