ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Công văn số 166/HĐND-TT ngày 23/3/2016 của Thưng trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục, chủng loại và mục đích sử dụng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2743/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý như Phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính căn cứ Quy định tại Quyết định này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển số xe hiện có giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp.

+ Tổng hợp nhu cầu và căn cứ khả năng ngân sách hàng năm của tỉnh trình UBND tỉnh xem xét để trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (B/c);
- TT/HĐND tỉnh (B/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
(Kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn v

Slượng xe tối đa

Chủng loại

Mục đích sử dụng

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

03

Xe cao cầu

Xe 12 - 29 chỗ ngồi

Đưa đón Đại biu HĐND thực hiện chức năng giám sát tại địa phương, đơn v

2

Văn phòng Tỉnh ủy

02

Xe cao cầu

Xe 12 - 29 chỗ ngồi

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương

3

Văn phòng UBND tỉnh

03

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phục vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương, đưa đón Đoàn A

4

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

01

Xe 12 -16 chỗ

Đưa đón đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy đi tham quan, nghdưỡng

5

SY tế

Văn phòng Sở Y tế

01

Xe cứu thương

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Bệnh viện Hạng 2 tuyến tỉnh

06

Xe cứu thương

Cứu thương

Bệnh viện Hạng 3 tuyến tỉnh

03

Xe cứu thương

Cứu thương

Bệnh viện Hạng 3 tuyến huyện, thị xã và thành phố

03

Xe cứu thương

Cứu thương

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố

01

Xe cứu thương

Cứu thương

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe

01

Xe 05 ch đến 16 chỗ ngồi

Phục vụ chiến dịch truyền thông phục vụ ngành

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

01

Xe 12 - 29 chỗ

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ

01

Xe cứu thương

Cứu thương

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

01

Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch

Trung tâm phòng chống HIV/ADS

01

Xe cứu thương

Cứu thương, chở bệnh nhân cách ly

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

02

Xe cu thương

Phòng chống dịch

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

01

Xe cứu thương

Cứu thương

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

01

Xe 05 ch đến 16 chỗ ngồi

Phục vụ lấy mẫu xét nghiệm và phòng chống dịch

Trung tâm Pháp y

01

Xe cứu thương

Phục vụ công tác khám nghiệm mổ tử thi

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế

01

Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi

Phòng chống dịch khẩn cấp tại biên giới

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

01

Xe 12 - 16 chỗ ngồi

Truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình

Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã hội

01

Xe cứu thương

Cứu thương

6

Sử Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chng thiên tai (Xe phòng chống lụt bão)

Chi cục Thú y

01

Xe 02 cu

Kiểm tra phòng chống dịch

Chi cục Bảo vệ thực vật

01

Xe 02 cầu

Kim tra phòng chng dịch

Chi cục Kiểm lâm

01

Xe 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng (Xe kiểm lâm)

Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão

01

Xe 02 cầu

Phòng chống lụt bão

Chi cục Lâm nghiệp

01

Xe 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng (Xe kiểm lâm)

Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và thành phố; Đội kiểm lâm cơ động

01 xe/ đơn vị

Xe 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng (Xe kiểm lâm)

Các Ban quản lý bảo tồn thiên nhiên

01 xe/ đơn vị

Xe 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng (Xe kiểm lâm)

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn

01

Xe 02 cầu

Phục vụ Chương trình nước sạch nông thôn

Trung tâm Ging cây trng, vật nuôi

01

Xe 02 cầu

Phục vụ hoạt động sự nghiệp cây trng, vt nuôi.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nn

01

Xe 02 cầu

Phòng chống lụt bão

Trung tâm Điều tra, Quy hoạch thiết kế nông lâm

01

Xe 02 cầu

Phục vụ hoạt động sự nghiệp nông lâm nghiệp

Các Ban quản lý rừng phòng hộ

01 xe/ đơn vị

Xe 02 cầu

Phòng chống cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ (Xe kiểm lâm)

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

01

Xe 02 cầu

Phục vụ hoạt động sự nghiệp nông ngư và các Chương trình mục tiêu quc gia về khuyến nông-khuyến ngư.

Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT

01

Xe 12-16 chỗ ngồi

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập; Phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo

7

Sở Công Thương

Văn phòng Sở Công thương

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng phòng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Xe chống buôn lậu)

Chi cục Quản lý Thị trường

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng phòng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Xe chống buôn lậu)

Các đội Quản lý Thị trường

01 xe/ đi

Xe 02 cầu

Chống buôn lậu

8

S văn hóa, Thể thao và Du lch

Trung tâm Văn hóa tỉnh

02

Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi

- Phục vụ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm (01 xe).

- Phục vụ tuyên truyền lưu động (01 xe).

Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh

03

- Xe tải thùng

- Xe 29 - 45 chỗ

- Chở diễn viên đi biểu diễn (xe 29 - 45 chỗ).

- Chở thiết bị phục vụ biểu diễn (xe tải thùng: 01 xe).

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh

01

Xe 12-29 chỗ

- Chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

01

Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi

Chiếu phim lưu động

9

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Theo nhu cầu thc tế

Truyền hình lưu động; phục vụ công tác của phóng viên, biên tập.

10

Sở Giao thông vn tải

- Thanh tra giao thông

03

Xe 02 cu

Thanh tra giao thông

- Các đơn vị khác thuộc ngành giao thông (Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, ...)

Theo nhu cầu thực tế

Tập lái, xe chuyên dùng khác phục vụ sự nghiệp ngành giao thông,...)

11

Sở Khoa học và Công nghệ

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu giám định và chỉ đạo công tác đo lường chất lượng

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị

01

Xe 02 cầu

Phục vụ sự nghiệp công tác đo lường chất lượng

12

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Trung tâm Giới thiệu việc làm

01

Xe 05 chỗ đến 16 ch ngi

Phục vụ đưa đón cán bộ đến các sàn giao dịch việc làm

- Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội

01

Xe 12-29 chỗ ngồi

Đưa đón đối tượng khám chữa bệnh, cấp cứu

- Nhà đón tiếp Thân nhân liệt sỹ

02

Xe 12-29 chỗ ngồi

Đưa đón gia đình thân nhân liệt sỹ đi tìm mộ liệt sỹ

- Trường Trung cấp nghề

01

Xe 12-29 chngồi

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng ngừa sự cố trong khai thác tài nguyên và khoáng sản

- Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác sự nghiệp quan trc và kỹ thut môi trường

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác sự nghiệp kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

14

Sở Giáo dục và Đào to

01

Xe 12 - 16 chỗ ngồi

Phục vụ công tác thanh tra, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của ngành

15

Sở Xây dựng

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

01

Xe 02 cầu

Phục vụ hoạt động sự nghip vlĩnh vực Quy hoạch và xây dựng; Phục vụ vận chuyển máy móc, trang thiết bị kiểm đnh xây dựng

16

SThông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

01

Xe 02 cầu

Phục vụ nhiệm vụ ứng cứu mạng máy tính khẩn cấp và xử lý, khắc phục an toàn thông tin, thiết bị công nghệ thông tin

17

Trường Chính trị Lê Duẩn

01

Xe 12 -16 chỗ

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thc tập

18

Nhà Thiếu nhi tỉnh

01

Xe 12 -16 ch

Phục vụ hoạt động Nhà thiếu nhi

19

Trường Cao đẳng sư phạm

01

Xe 12-29 chỗ ngồi

Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thc tp

20

Ban An toàn giao thông tỉnh

01

Xe 02 cu

Thanh tra giao thông

21

Thanh tra tỉnh

01

Xe 12 -16 ch

Phục vụ công tác của các đoàn kim tra liên ngành,...

22

Báo Quảng Trị

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác tác nghiệp trong điều kiện bão lụt

23

UBND các huyện, thị xã và thành ph

Mỗi Văn phòng UBND các huyện, thị xã và thành phố

01

Xe 02 cầu

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chng thiên tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương

Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện

Theo nhu cầu thực tế

Thu gom vận chuyển, xử lý rác thải, phun nước, quét đường hoạt động sự nghiệp môi trường; Thanh tra giao thông, trật tự đô thị; Thông tin, tuyên truyền lưu động,...