ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 02 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/01/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI ẤP THUỘC CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn;

Theo đề nghị tại văn bản số 48/SNV-XDCQCTTN ngày 22/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn.

Lý do: không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng sở, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Phòng TH;
- Lưu: VT.
HB_QĐso02cuaUBNDtinh.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần