ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỂM VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đi Luật giáo dục ngày 25 năm 11 năm 2009;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo Tờ trình số 52/TTr-SGD &ĐT ngày 07/8/2019 và ý kiến thm định của Sở Tư pháp tại văn bản s 88/BC-STP ngày 08/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QD-UB ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- CVP, PCVPTH;
- Công báo tỉnh (2b);
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, VX1 (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang