ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SA ĐI, B SUNG KHON 2 ĐIU 3 QUY ĐNH CHC NĂNG, NHIM V, QUYN HN VÀ CƠ CU T CHC CA S XÂY DNG TNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYT ĐNH S 12/2016/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2016 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh v các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 298/TTr-SXD ngày 14 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: Có 05 phòng và tương đương, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Sở (bao gồm cả công tác pháp chế);

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị;

d) Phòng Quản lý xây dựng;

đ) Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;- Bộ Xây dựng;- Bộ Nội vụ;- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;- TT TU,TT HĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Như Điều 2;- Sở Tư pháp;- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.Hiệu 07 UBND

T/M ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân